Haaksbergen - Slinge Berkel

Download Report

Transcript Haaksbergen - Slinge Berkel

Voorlichting
LWOO-/PrO-traject
14 oktober 2014
MaxX Praktijkonderwijs
AOC Oost locatie Borculo
Het Assink Lyceum
Staring College
2
Agendapunten
Algemene informatie PrO/LWOO.
Het onderzoek.
Tijdpad en procedure seizoen 2015-2016.
Aanmelding leerlingen met speciale
ondersteuningsbehoeften en/of
nieuwkomers.
 Enkele verzoeken.




3
Regionale VerwijzingsCommissie (RVC)
Indicatiestelling PrO en LWOO
bij Vereniging Regionale Verwijzingscommissies VO
www.rvc-vo.nl
(voor brede algemene info en wettelijke regelingen)
Na 01-08-2015 door SWV
4
Toegestane toetsen
Gebruik alleen dit jaar toegestane toetsen.
Zie hiervoor: www.swvslingeberkel.nl
 Passend Onderwijs
 Aanmelding LWOO/PrO
 Staatscourant Nr. 25727 16 september 2014
5
Aanmelding voor LWOO-/PrO-test
Twee opties:
1) Aanmelding via OSO (OverstapService
Onderwijs).
2) Aanmelding via “oude” onderwijskundig
rapport (OKR).
6
Ad 1) Aanmelden via OSO
 PO-school mailt OSO-aanmeldingsformulier
naar mailadres VO-school.
 VO-school haalt leerlingdossier (incl. bijlage
LOVS-leerlingrapport + onderwijskundige
bijlage) digitaal op.
7
Ad 2) Aanmelden via “oude” OKR
“Oude” onderwijskundig rapport
(incl. Cito leerlingrapport en
handtekeningenpagina) wordt gemaild naar
mailadres aangegeven op laatste pagina.
8
Wanneer zeker aanmelden?
1) Als een leerling wordt aangemeld bij het
Praktijkonderwijs.
2) Als een leerling wordt aangemeld voor een
VMBO-instroomniveau (basis - theoretisch) én er
sprake is van een relatieve leerachterstand van
0,25 of meer in twee of meer domeinen
(inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch
lezen en spellen; niet zijnde de combinatie
technisch lezen en spellen).
9
Wanneer zeker aanmelden? (vervolg)
3) Als een leerling door langdurige zorg net niet
meer aan de LWOO-/PrO-criteria voldoet, maar u
vindt extra ondersteuning wel nodig, omdat de
leerling anders binnen de kortste keren wel weer
aan de criteria voldoet.
Met andere woorden: het niet continueren van
zorg brengt de oude situatie weer terug.
10
Verschil PrO en LWOO
 PrO werkt meer expliciet vanuit de
onderwijsbehoefte van de leerling met als
doel branchegerichte en erkende
certificaten.
 Leerlingen met LWOO-indicatie zijn
binnen het VMBO gebonden aan bepaalde
vakkenpakketten en exameneisen.
11
PrO of LWOO
Op basis van:
 Onderwijskundig rapport/LVS
 PrO/LWOO-onderzoek
 Aanvullende gegevens met LWOOindicatie zijn binnen het VMBO gebonden
aan bepaalde vakkenpakketten en
exameneisen.
12
Het onderzoek
 Intelligentie: NIO
 Schoolvorderingen: Drempelonderzoek
 Sociaal-emotioneel: NPV-J (in uitzonderlijke
gevallen naderhand aangevuld met de
Apeldoornse Vragenlijst - AVL)
 Onderwijskundig rapport basisschool
 Anamneseformulier ingevuld door ouders
Het voortgezet onderwijs laat dit onderzoek
uitvoeren door een testbureau en draagt zorg voor
de kosten.
13
Het onderzoek (vervolg)
Als het IQ boven 90 uitkomt kan een basisschool
gevraagd worden aanvullend nog een gedragsbeoordelingslijst in te vullen, teneinde toch kans te
maken op een LWOO-toekenning. Het zal veelal gaan
om de AVL.
Het opgemaakte onderzoeksrapport wordt verstuurd
naar ouders en basisschool.
14
Tijdpad & procedures 2015-2016
Zie ontvangen tijdpad & procedure!
 aanmelding vóór 1 december 2014 testdag
LWOO/PrO:
 woensdag 7 januari 2015 (Het Assink Lyceum)
 woensdag 14 januari 2015 (AOC/MaxX/Staring)
 mail Cito Leerlingrapport (incl. toetsresultaten van
medio groep 8) voor 15 maart 2015 + aanmelding
“laatkomers”
 woensdag 15 april 2015: testdag LWOO/PrO
15
Leerling met extra ondersteuningsbehoeften
Het is niet altijd verstandig c.q. mogelijk leerlingen
met een forse ondersteuningsbehoefte te plaatsen
in het reguliere Voortgezet Onderwijs.
Dit vraagt tijdig overleg tussen PO, ouders en VO.
Meld deze leerlingen vroegtijdig (vanaf nu) en
wacht niet tot maart/april 2015.
16
Vreemdelingen / Nieuwkomers
Bij een nieuwkomer, die gerekend vanaf de datum van
aanmelding bij de RVC, korter dan 2 jaar in Nederland
verblijft, mag worden uitgegaan van een
leerachterstand van 2 jaar op alle domeinen
(= 0,33 = LWOO).
Het is desondanks belangrijk uit te zoeken of de
leerling beter af is met VMBO + LWOO of met
praktijkonderwijs.
Dus toch toetsen en nagaan wat het werkelijke
didactisch niveau is!
17
Voldoen aan criteria
Pas na het intelligentie-onderzoek (NIO) en het
onderzoek naar het sociaal-emotioneel
functioneren (NPV-J) kan worden bekeken of de
leerling aan alle criteria voldoet.
18
Enkele verzoeken
 Gaat een leerling uiteindelijk naar een andere VOschool dan waar hij/zij is aangemeld voor
onderzoek, wilt u dit dan s.v.p. doorgeven aan de
school waar het onderzoek is uitgevoerd.
Dit voorkomt ‘dubbele’ aanmelding!
 Rapportage van onderzoeken, dyslexieverklaring en
andere relevante zaken s.v.p. toevoegen aan het
onderwijskundig rapport/OSO.
19
Website SWV Slinge-Berkel
20
Vragen/opmerkingen
Marleen Nijkrake
Lid PCL/teamspecialist zorg
* [email protected]
Locatie Van Brakelstraat
Van Brakelstraat 1
7481 VV Haaksbergen
 053-5730606
Aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag
21