Verschil Pro en LWOO

Download Report

Transcript Verschil Pro en LWOO

Regionaal Samenwerkingsverband VO
MaxX (Praktijkonderwijs)
AOC Oost locatie Borculo
Het Assink Lyceum
Staring College
4 oktober 2012
1
Agendapunten
• RVC
•Tijdpad/procedure en accenten
bij de invulling ORS
• Verschil Pro en LWOO
• PrO/LWOO testdag
• Aanmelding rugzakleerlingen
en/of nieuwkomers
2
ALGEMENE INFORMATIE OVER PrO en LWOO:
Vereniging Regionale Verwijzingscommissies VO Landelijk
www.rvc-vo.nl
(voor brede algemene info en wettelijke regelingen)
of
Regionale Verwijzingscommissie Oost-Nederland
www.rvcvo-oostnederland.nl
(Ook telefonisch advies: vraag naar de heer dr. A. Verweij.)
3
4
Belangrijk!
De aanmelding van de niet-LWOO’ers voor 1 april
(“de grote groep”)
Dit jaar via het oude schriftelijke
aanmeldingsformulier. Elke VO-school zorgt zelf
voor verspreiding naar de basisscholen.
5
Aandachtspunten bij invulling:
Bij gegevens:
• alles in het juiste hokje
(ten Have: ten= tussenvoegsel Have=achternaam)
(Spoorstraat 13: Spoorstraat - 13 in vak huisnummer)
• actuele/bijgewerkte leerling-/oudergegevens
(laat door ouders checken)
• nieuwkomers + data
• schoolverloop (hieruit wordt de didactische
leeftijd bepaald)
6
Bij toetsgegevens:
• LOVS-gegevens importeren (niet intypen)
t/m minimaal eind groep 7,
liefst november 2012,
zodanig dat ook de kolommen DLE,
achterstand en ruwe score zijn ingevuld.
Geef t.a.v. dyslectische leerlingen aan of het
onderdeel begrijpend lezen is voorgelezen.
• Ook andere belangrijke testgegevens
toevoegen, zoals IQ of sociaal-emotionele info
uit psychologisch onderzoek. Zeker als deze
nog niet ouder dan 2 jaar zijn.
7
Voor alle toetsen en tests geldt:
Gebruik alleen dit jaar toegestane toetsen. Zie
hiervoor
Staatscourant Nr. 17829 3 september 2012
op
www.swv-berkelland.nl onder formulieren
Bij signalering en problemen leerling:
Bij potentiële PrO-/LWOO-leerlingen zijn er altijd zaken
om hier in te vullen. Welke aanpak was succesvol?
8
Bij aanmelding:
• 6-punts-bolletjesschaal altijd invullen
Bij niveau- en schooladvies:
• geef juiste school en schoollocatie aan
• niveau-advies ouders en basisschool
(Dit is immers al de formele aanmelding!)
Ten aanzien van verzending:
• digitaal
• pagina met handtekeningen schriftelijk per
post (incl. andere relevante stukken
[clusterbeschikking, dyslexieverklaring,
leesdossier])
• (E-mail)adressen: zie Tijdspad & Procedure.9
Verzoek
Gaat een leerling uiteindelijk naar een
andere VO-school dan waar hij is aangemeld
voor onderzoek, geef dit dan even door aan
de school waar het onderzoek is uitgevoerd.
Dit voorkomt “dubbele” aanmelding!
10
Verschil Pro en LWOO
• PrO werkt vanuit de onderwijsbehoefte van
de leerling werken. Je kunt branche gerichte
certificaten behalen.
• Leerlingen die LWOO op
basisberoepsgerichte of kader/theoretisch
gerichte leerweg volgen zijn gebonden aan
methode- en exameneisen.
11
Wanneer zeker een ORS insturen?
1. Als een leerling wordt aangemeld bij het Praktijkonderwijs.
2. Als een leerling wordt aangemeld voor een VMBOinstroomniveau (basis - theoretisch) én er sprake is van
een relatieve leerachterstand van 0,25 of meer in twee of
meer domeinen (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen,
technisch lezen en spellen; niet zijnde de combinatie
technisch lezen en spellen).
Relatieve leerachterstand = 1- (DLE/DL)
= 1- (40/53) = 0,25
= 1- (26/53) = 0,50
Relatieve leerachterstand:
* 0,25 tot 0,50 = LWOO
* 0,50 of groter = PrO
12
vervolg
3. Als een leerling door langdurige zorg net niet meer aan
de LWOO/PrO criteria voldoet, maar u vindt wel extra
zorg nodig, omdat de leerling anders binnen de kortste
keren wel weer aan de criteria voldoet.
Met andere woorden: het niet continueren van
zorg brengt de oude situatie weer terug.
Beslissing LWOO of PrO:
-LVS
-LWOO/PrO toets
-aanvullende gegevens
13
VREEMDELINGEN/NIEUWKOMERS
Bij een nieuwkomer die gerekend vanaf de datum
van aanmelding bij de RVC korter dan 2 jaar in
Nederland verblijft, mag worden uitgegaan van
een leerachterstand van 2 jaar op alle domeinen
(= 0,33 = LWOO).
Het is desondanks belangrijk uit te zoeken of
de leerling beter af is met VMBO+LWOO
of met Praktijkonderwijs. Dus toch toetsen
en nagaan wat het werkelijke didactisch niveau is!
14
Vervolgens kan pas na intelligentieonderzoek (NIO)
en onderzoek van het sociaal-emotioneel functioneren
(NPV-J) worden bezien of de leerling aan alle criteria voldoet.
Het voortgezet onderwijs laat dit onderzoek afnemen door
een testbureau en betaalt dit.
Als het IQ boven 90 uitkomt, kan een basisschool gevraagd worden
aanvullend nog een gedragsbeoordelingslijst in te vullen, teneinde
toch kans te maken op LWOO-toekenning. Het zal veelal gaan om
een Teacher’s Report Form - TRF
Het opgemaakte onderzoeksrapport wordt verstuurd naar
ouders en basisschool.
15
Tijdpad & procedure
seizoen 2013-2014
Zie ontvangen tijdpad & procedure!
• aanmelding via ORS vóór 1 december 2012
• testdag LWOO/PrO: 17 januari 2013
• mail Cito Leerlingrapport (incl. toetsresultaten
van medio groep 8) bij Citoscore 524 of lager
voor 15 maart 2013 + aanmelding “laatkomers”
•
woensdag
3 april 2013: testdag LWOO/PrO
16
www.swv-berkelland.nl
17
Bijzondere omstandigheden
Leerlingen uit groep 7 die eenmaal
gedoubleerd zijn na groep 2 mogen, indien
ouders en school dat verstandig achten, de
basisschool verlaten. Ook zij dienen deel te
nemen aan een onderzoek i.v.m. LWOO of
PrO.
Het is zeer ongebruikelijk, maar het kan! Het
gaat dan (bijna) altijd om plaatsing in het PrO.
18
(Potentiële) rugzakleerlingen
• Het is niet altijd verstandig een leerling met
een rugzakje te plaatsen in het reguliere
Voortgezet Onderwijs.
Het gaat hier om maatwerk. Per kind in goed
overleg met ouders en het VO bekijken wat
kan.
• Meld (potentiële) “rugzakleerlingen” aan
medio januari 2013 en wacht niet tot
maart/april.
19