lexikalna_rovina_jazyka-stylisticke_vyuzitie_slov

Download Report

Transcript lexikalna_rovina_jazyka-stylisticke_vyuzitie_slov

LEXIKÁLNA
ROVINA JAZYKA

ŠTYLISTICKÉ VYUŽITIE
SLOVNEJ ZÁSOBY
NEUTRÁLNE SLOVÁ
 Väčšina
slov SZ spisovného jazyka
sa používa vo všetkých funkčných
JŠ a komunikatívnych situáciách
bez obmedzenia → štylisticky
neutrálne (bezpríznakové) slová.
 V SSJ nie sú osobitne označené,
napr. elán, -u m. nadšenie, zápal,
horlivosť, oduševnenie...
EXPRESÍVNE SLOVÁ
 Slová
alebo slovné spojenia, ktorými
hovoriaci často vyjadruje svoj postoj.
 Môžu sa používať vo všetkých typoch
textov, okrem náučných a administratívnych.
 Rozdeľujeme ich podľa postoja ku
skutočnosti alebo k pomenovanej veci či
osobe → kladný alebo záporný postoj.
EXPRESÍVNE SLOVÁ
Citovo zafarbené slová majú:
 kladný expresívny odtienok
maznavé, zjemňujúce slová
 záporný expresívny odtienok
hanlivé, zhoršujúce slová
 V SSJ je osobitne vyznačený, napr.
babroš, -a m. hovor. pejor.

KLADNÝ EXPRESÍVNY ODTIENOK
Deminutíva (zdrobneniny) = slová,
 ktorými podávateľ vyjadruje svoj pozitívny
vzťah k pomenúvanej realite,
napr. dcérenka, ocko, slniečko
 ktoré pomenúvajú drobné veci,
napr. domček, prštek, knižočka
 môžu byť použité aj v ironickom význame,
napr. ty si pekný kvietok, akýsi úradníček
(nadobúdajú negatívny expresívny odtienok)

KLADNÝ EXPRESÍVNY ODTIENOK
Eufemizmy = zjemňujúce slová,
použitím ktorých podávateľ zmierňuje,
zjemňuje svoj prejav, napr. byť pri tele
(byť tlstý), nehovorí pravdu (klame).
 Hypokoristiká = lichotivé slová
s príznakom maznavosti. Používajú
sa hlavne v súkromných prejavoch,
napr. mamka, ocinko, holúbok.

ZÁPORNÝ EXPRESÍVNY ODTIENOK
Pejoratíva = hanlivé slová, ktorými sa
vyjadruje záporný, pohŕdavý alebo
odsudzujúci postoj, napr. korheľ (opilec),
gebuzina (nechutné jedlo; nezmysel),
chlebáreň (ústa), fušer (zlý odborník).
 Augmentatíva sú opakom deminutív.
Sú to expresívne slová, ktorými zveličujeme
základný význam, napr. hlavisko, psisko,
dlhočizný.

ZÁPORNÝ EXPRESÍVNY ODTIENOK
Dysfemizmy sú opakom eufemizmov.
Sú príbuzné s pejoratívami, ale pri nich ide
o zveličované, nadsadené zdôrazňovanie
zápornej vlastnosti alebo nedostatku,
hrubé a drsné vyjadrovanie sa napr. hlucháň
(hluchý), dudroš (uhundraný človek). Patria
sem aj nadávky, napr. (ty) teľa, (ty) zmija.
 Vulgarizmy = hrubé, neslušné výrazy,
s výrazne negatívnym nábojom, ktorým sa
treba vyhýbať.

SYNONYMÁ



Rovnoznačné slová → rozlične znejúce slová,
ktoré označujú, pomenúvajú ten istý pojem.
Synonymá nemajú vždy totožný význam,
odlišujú sa významovými a štylistickými
odtienkami.
Pri tvorbe textu sa máme usilovať, aby sme
neopakovali to isté slovo bezprostredne
niekoľko ráz za sebou. (Niekedy je však
opakovanie toho istého slova štylistickým,
umeleckým zámerom.)
ANTONYMÁ
Opozitá → slová protikladného významu.
 Bývajú to zväčša dvojice, ale sú aj iné
príklady, napr. deň – noc, starý – mladý,
nový.
 Antonymá pomáhajú lepšie pochopiť
lexikálny význam slova.
 V poézii vyjadrovanie pomocou
protikladných slov a myšlienok býva jedným
z hlavných kompozičných postupov.

FRAZEOLOGIZMY
Ustálené slovné spojenie najmenej dvoch
slov, ktoré má spravidla obrazný,
prenesený význam.
 Súhrn všetkých frazeologizmov v jazyku,
ako aj náuka o frazeologizmoch (osobitná
časť lexikológie) sa nazýva frazeológia.
 Dobré ovládanie frazeologizmov zvyšuje
pohotovosť vo vyjadrovaní, uľahčuje výber
výstižného, najvhodnejšieho pomenovania
a dodáva tak štýlu pestrosť a živosť.

FRAZEOLOGIZMY
Podľa pôvodu môžu byť:
 ľudové (príslovia a porekadlá)
 intelektuálne (prevzaté prostredníctvom
vzdelania, napr. z latinčiny)
 Mnohé frazeologizmy máme spoločné
s inými jazykmi, najmä slovanskými – tzv.
europeizmy, iné sú charakteristické iba pre
určitý jazyk; napr. rozťať gordický uzol; vziať
nohy na plecia.

ÚLOHA 1: V akom význame sú použité
zdrobneniny v nasledujúcom úryvku?
Pani Rafiková je asi osemdesiatkilová
osôbka. Tvár vysmiata, červená, guľatá.
Briadka s troma podbradkami... No a keď
sa pohne svojím vážnym krôčkom, zafučí
ako kováčske mechy... Už má sedem
strieborných vláskov a tri falošné zuby
a ide sa zájsť láskou k mužíčkovi.
 majú záporný expresívny odtienok
(irónia)

ÚLOHA 2:
Jednotlivé slová zo synonymického radu
zaraďte k štýlovým vrstvám a odôvodnite
zaradenie; použite vo vetách.

žalár – väzenie – temnica – árešt – basa
zastarané slová: árešt, žalár, temnica
 hovor. expr.: basa
 neutrálne: väzenie

ÚLOHA 3:
Určte, ktoré slová patria do vyššieho,
stredného a nižšieho štýlu.
ukradnúť – odcudziť – šlohnúť
 namietnuť – vzniesť námietku
 lož – nepravda – klamstvo – cigánstvo




vyšší štýl: odcudziť, vzniesť námietku,
lož, nepravda
stredný štýl: ukradnúť, namietnuť,
klamstvo
nižší štýl: šlohnúť, cigánstvo
ÚLOHA 4: Z radu slov vyberte antonymá.




hovoriť, spievať, čítať, hundrať, mlčať, písať
drzý, čulý, veselý, nový, horúci, smutný
plač, smiech, bolesť, smútok, nuda
svetlo, okno, dom, deň, tma, ráno
hovoriť – mlčať
 veselý – smutný
 plač – smiech
 svetlo - tma

ÚLOHA 5: Doplňte frazeologizmy
a vysvetlite ich význam.
Dva razy meraj a raz ...
 Remeslo má zlaté ...
 ... má krátke nohy.
 Čo môžeš ... dnes, neodkladaj na zajtra.
 Trpezlivosť ... prináša.
 Zíde z očí, zíde z ...
 ... má veľké oči.
 Všade dobre, ... najlepšie.

ÚLOHA 5: Doplňte frazeologizmy
a vysvetlite ich význam.
Dva razy meraj a raz rež.
 Remeslo má zlaté dno.
 Lož má krátke nohy.
 Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra.
 Trpezlivosť ruže prináša.
 Zíde z očí, zíde z mysle.
 Strach má veľké oči.
 Všade dobre, doma najlepšie.
