Informace z chemie

Download Report

Transcript Informace z chemie

Elektronická podpora
výuky chemie
Ing. Tomáš Buriánek
[email protected]
Obsah


Webové stránky věnující se chemii a
dalším přírodovědným disciplínám
Programy ChemSketch, Anaglyph
Maker, Hot Potatoes
Webové stránky věnující se
chemii a dalším přírodovědným
disciplínám
3
SPŠ chemická


www.spschbr.cz
Školni aktivity: Korchem, Mladý chemik
4
Informace z chemie




Metodický portál pro učitele:
www.rvp.cz  DUM  Základní vzdělávání
 průřezová témata: Člověk a příroda,
Environmentální výchova a Člověk a jeho
svět
Ke stáhnutí materiály do výuky (prezentace,
pracovní listy apod.)
Pro otevření pracovních listů ve formátu .odt je
nutné instalovat program pro otevírání
OpenDocumentů, např. z www.stahuj.cz program:
„OpenOffice.org 3.4.0“.
Informace z chemie




Portál PřF UK na podporu výuky chemie na
ZŠ a SŠ
http://web.natur.cuni.cz/studiumchemie/
Výukové materiály: testy, prezentace,
pracovní listy, učební texty, videa ke
stáhnutí, www stránky (simulace, texty ..),
hry a kvízy.
V části Učitelé či Žáci: databáze chemických
pokusů, obrázky laboratorních pomůcek a
chemická 3D videa (potřeba 3D brýle
s modro červeným filtrem)
Informace z chemie Chemické experimenty





Vzdělávací materiály (návody, k tomu videa,
prezentace)
http://www.eurogymnazia.cz/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=80&Item
id=60
Vytvořeno SPŠ chemickou akademika
Heyrovského v Ostravě
Barevná kouzla
Návod k barevným kouzlům
Informace z chemie Chemické experimenty



http://www.chempokusy.webzdarma.c
z/sezP1.htm
Chemické pokusy – hravě i doma
Pracovní listy chemických pokusů pro
1.a 2. stupeň ZŠ
Informace z chemie Videa chemických pokusů





http://chemie.gfxs.cz/index.php?pg=videa,
videa s mluveným komentářem, s
vysvětlením
http://www.seilnacht.tuttlingen.com/Chemie.htm
periodická tabulka --> „Vorbild – Filme“ nebo
„Legende – Filme“.
Prohlédnout či stáhnout lze videa označená
červeným rámečkem
http://www.zazijchemii.cz/soutez
videa zábavných chemických pokusů
9
Periodické tabulky




http://www.tabulka.cz (i vlastnosti prvků)
http://www.piskac.cz/Pavel/PT/ - tabulka ke
stáhnutí, elektronová konfigurace, ox. čísla,
test
http://www.webelements.com – v ANJ
periodická tabulka s obrázky prvků, videa
http://seilnacht.tuttlingen.com/chemie.htm
- i periodická tabulka (elektronové
konfigurace + orbitaly, obrázky prvků Entdeckung, videa - Filme)
10
Testování chemického
názvosloví




Anorganika: http://anorganika.gfxs.cz/
Testování žáků – v nastavení se dá
nastavit obtížnost, hodnocení atd.,
Testování tvorby vzorců i názvů
Tvorba písemek a jejich uložení v pdf
11
Testování chemického
názvosloví




Organika: http://organika.gfxs.cz/
Lze procvičovat názvosloví vzorců
alifatických a aromatických uhlovodíků
Procvičování nelze ohodnotit
Lze stáhnout studijní text věnující se
organickému názvosloví uhlovodíků
12
Testování z přírodních věd


http:// http://testy.nanic.cz/?k=prirodni-vedy
Testy.nanic.cz – Přírodní vědy – jde o stránky
věnující se on-line testům z přírodních věd,
např. z chemie je k dispozici 105 testů,
z biologie dokonce 433. Jde o krátké testy o
deseti otázkách. Testy se vyhodnotí, včetně
správných odpovědí.
13
Simulace chemických a
přírodovědných dějů na internetu

http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe
/sections/projectfolder/animationsindex.htm velmi dobré simulace chemických dějů (titrace,
elektrolýza …)
14
Informace o chemikáliích
R,S věty, bezpečnostní listy aj.



http://www.merckmillipore.cz/chemi
cals
Do vyhledávacího řádku napíšeme
název chemikálie  vyhledat 
poté kliknu na odkaz dané látky 
zobrazí se informace o produktu
Bezp. listy – odkaz vpravo nahoře 
vyberu Ceská Rep  stáhnu v pdf
[email protected]
15
Další stránky věnující se chemii


http://www.csch.cz/ - stránky České
společnosti chemické (časopisy,
vyhledávač chemikálií …)
Oficiální stránky Chemické olympiády
http://www.natur.cuni.cz/cho
16
Další stránky věnující se chemii

Převod fyzikálních jednotek, fyzikální a
chemické tabulky, periodická tabulka,
online výpočty –
http://www.labo.cz/mft/nastroje.htm
Stránky s přírodovědným
zaměřením – ŽP





Ekologická stopa – jedince, států:
http://www.hraozemi.cz , dále uhlíková
stopa
Světová statistika v reálném čase:
http://www.worldometers.info/cz/
Např. aktuální počet obyvatel, ekonomická
statistika, ŽP – emise CO2, počet vyhynulých
druhů, energie aj.
http://www.youtube.com/watch?v=H2mZyC
blxS4 , grafická simulace nárůstu CO2
18
Další zajímavé stránky





Energetické hodnoty potravin
http://www.zijzdrave.cz/jidlo/energetic
ke-hodnoty-potravin/
Energie, sacharidy, bílkoviny, vláknina,
tuky
Kalkulátor skutečného věku
a kolika let se dožijete:
http://clovekonline.cz/kalkulator-veku/
Další zajímavé stránky




http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/v
zdelavaci/
stránky České televize nabízející ke
shlédnutí videopořady z různých
oblastí.
Pořady jsou seřazené podle abecedy.
Zajímavé pořady „Popularis“.
Chemický software
Chemické programy
freeware


ISIS Draw (http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/)
ChemSketch (www.slunecnice.cz)
22
ChemSketch





Grafické znázornění chemických struktur,
reakcí a schémat aparatur
Umí generovat název sloučeniny, Mr, r …
Strukturní vzorce lze převést do
trojrozměrného znázornění
Na internetu verze 12
Lze jej zdarma stáhnout na internetu:
http://www.slunecnice.cz (vyhledat
ChemSketch 12)
23
ChemSketch tvorba vzorců




Vyhlazení vzorce :
Vygenerujte název vzorců:
Name from Structure
Tools  Generate
3D optimalizace vzorce
Natáčení úhlů vazeb a změna pozice
substituentů
24
ChemSketch – ionty a
radikály

Pomocí tlačítka
25
ChemSketch – tvorba vzorců


Zobrazení uhlíků ve vzorci:
Dvakrát klikneme levým
tlačítkem myši na označený
vzorec, uhlík  Otevře se okno
Properties  Common  Show
Carbons  zaškrtneme (All) 
Apply
V tomto okně můžeme upravovat
i velikost písma …
26
ChemSketch – tvorba vzorců

Výpočty: Mr, hustoty, indexu lomu atd.

Předefinované vzorce: Templates, F5
Tools  Calculate
27
ChemSketch – tvorba vzorců
Úkoly:





Vytvořte následující vzorce:
Vzorce vyhlaďte:
Vygenerujte název vzorců:
Name from Structure
Tools  Generate
Vyzkoušejte si 3D optimalizaci vzorce
Vyzkoušejte si natáčení úhlů vazeb a změnu
pozice substituentů
ChemSketch – tvorba vzorců
Úkoly:


Vyzkoušejte možnost výpočtů: Mr, hustoty,
indexu lomu atd. Tools  Calculate
Vyzkoušejte předefinované vzorce:
Templates, F5

Napište následující rovnici: (pro šipku
přepneme do režimu Draw, nebo kliknutím
na rožek )
Úkol: v programu ChemSketch
vytvořte:
O 2N
COOH
COOH
OH
+
H2SO4 nebo Cl3CCOOH
HNO3
COOH
OH
OH
NO2
ChemSketch – schéma
aparatur


Schéma jednoduché aparatury + popisku
Templates  Lab Kit
V programu lze kreslit, upravovat schémata
aparatur, a to přepnutím do Draw
31
ChemSketch
modelování a simulace




Vzorce lze zobrazit trojrozměrně v položce
ACD/Labs  3D Viewer
Na dolní liště přepneme Copy to 3D
Vzorce lze ukázat s vedlejšími substituenty, s
elektronovou hustotou, trojrozměrně …
Vzorce lze nechat rotovat
32
ChemSketch
animovaný gif



Obrázek v ChemSketchi 3D nechám
rotovat a kliknu na Auto Add Frame
Pak File  Save as  ve fromátu
Animated gif images
Pak ctrl c  ctrl v
3D struktura




Pomocí programu Anaglyph Maker lze vytvořit 3D
vzorce
Potřebujeme k tomu 3D brýle (červeno-modré) –
15,-Kč, http://www.3dakt.cz/internetovyobchod/3d-bryle-redblue, www.pecka.info
Freeware: http://www.instaluj.cz/anaglyph-maker
Není třeba instalovat, spustíme AnaMaker.exe
3D struktura



V ChemSketchi vytvoříme vzorec,
přeneseme do 3D viewer  uložíme jako
obrazek1.gif a pak mírně pootočíme
vzorcem a uložíme jako obrazek2.gif
Otevřeme např. v Malování a obrázky
uložíme jako jpg
Otevřeme Anaglyph Maker a načteme levý a
pravý obrázek (Load Left Image a Load
Right Image)
3D struktura


Označíme Anaglyph Red-blue  Make
3D image  vytvoří se anaglyph
Poté uložíme jako jpg.
3D struktura Red-blue
ethan
3D struktura Red-blue
D-glukosa
38
D-fruktóza
39
ANP Sacharidy
39
Sacharóza
40
ANP Sacharidy
40
3D struktura Red-blue
bicyklo[4.2.1]nonan
41
Vitamin B5 – 3D
(panthothenová kys.)
42
Program Hot Potatoes
Hot Potatoes - instalace





Freeware program stáhnutelný na adrese:
http://hotpot.uvic.ca/, položka: Hot Potatoes 6.3
installer
Návod programu:
http://pastelka.sk/manualy/HPmanual.pdf,
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&frm=1&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CEsQF
jAE&url=http%3A%2F%2Fwww.fi.muni.cz%2FIC
T4ELT%2Fmaterial%2Fmanual%2F02_Hot_Potat
oes_(Cz).doc&ei=F05dUp2TOsq84ATzxYGABw&u
sg=AFQjCNFUve7gdDdhUf_aE2tM_eQxgInmLw
Při instalaci lze nastavit jazyk: slovenština
Možnosti programu

JQuiz - tvorba quizů - úkoly s odpovědí
ano/ne a testů s výběrem odpovědi z více
možností (abcd.. testy) a úkoly s krátkými
odpověďmi na otázky
JCross - tvorba křížovek
JMatch - dvojice pojmů nebo texty
s mezerami
JMix - zpřeházené věty

JCloze – „Cloze“ testy a doplňovací cvičení



Tvorba křížovek (JCross)








Zadáme název (Názov)
Zadáme seznam slov do křížovky:
urob mriežku
Vlož kľuče – vložení nápovědy ke
klíč. slovům
Po zadání nápověd ke klíčovým
slovům  ok
Zadání podrobností ke křížovce
(časový limit, barevné provedení
aj) –
Poté uložíme: Súbor  Ulož jako
Súbor  Vytvor web stránku
Ukázka vytvořené křížovky
[email protected]
47
Děkuji za pozornost


Ing. Tomáš Buriánek
[email protected]
48