Tvorba prezentace pro žáky 1. stupně

download report

Transcript Tvorba prezentace pro žáky 1. stupně

SPECIFIKA TVORBY
PREZENTACÍ PRO ŽÁKY
1. STUPNĚ ZŠ
Jiří Beran
OSNOVA PREZENTACE

Písmo

Zásady při práci s textem

Barvy

Obrázky

Grafy
OSNOVA PREZENTACE

Přechody

Tabulky

Zvuky

Videa

Závěrečné shrnutí
PÍSMO
 Používat
bezpatková písma
(snadněji čitelná)
 Držet
 Pro
se konzervativních fontů
zvýraznění slouží tučný
text, popř. zbarvený text
PÍSMO

Nikdy nepoužívat kurzívu

Velikost písma:

Nadpisy – 40 pt. a více

Běžný text – 32 pt. a více
ZÁSADY PŘI PRÁCI S TEXTEM
Železná zásada
Čím mladší čtenář, tím méně textu
ZÁSADY PŘI PRÁCI S TEXTEM

3 až 4 body na stránku

Ne více než 5 slov na řádek

Nadpisy:



Krátké
Stručné
Výstižné
ZÁSADY PŘI PRÁCI S TEXTEM
 Větší
písmo nikdy neuškodí
 Nejdůležitější
jako poslední
 Před
informace uvádět
přednáškou vyzkoušet
čitelnost
BARVY
 Kontrast

text – pozadí
Tmavé písmo na světlém pozadí
 Barevné
střídat
kombinace se mohou
 Dataprojektory
zobrazují jen
základních 256 barev
OBRÁZKY
 Vhodné
k oživení i ilustraci
 Optimalizované
- rozlišení
dataprojektorů obyčejně 1024x768
 Minimum
400 px. na šířku
 Dostatečně
velké a detailní
GRAFY

U malých dětí nejlépe vynechat

Nezapomínat popisky/vystětlivky

Pozor na nečitelnost

Kontrast linií grafu s pozadím
GRAFY
Děti ve třídě
Kluci
Holky
PŘECHODY
 Vhodné
k oživení
 Mladší
děti ocení variabilitu
 Možno
obohatit efektními zvuky
 Náročné
přechody - pozor na
výkon HW
TABULKY

U malých dětí nejlépe vynechat

Co nejjednodušší

Max. 4 sloupce, 5 řádků

Barevně odlišit buňky
TABULKY
Pohlaví
Počet
Holky
15
Kluci
13
Celkem
28
ZVUKY
 Hudbu
v pozadí nepoužívat
 Zvuky
- vhodné k doplnění
obrázků
 Nutno
předem vyzkoušet
hlasitost
ZVUKY
Poslechni si, jak umím štěkat!
VIDEA

Jen jako doplnění tématu

Maximálně 2 až 3 minuty

Dbejte na:
 Formát videa (je podporovaný?)
 Velikost souboru
VIDEA
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Děti tedy ocení:
 Čitelnost
 Jednoduchost
 Variabilitu
 Zábavnost
ROZLOUČENÍ
Děkuji za pozornost
POUŽITÉ ZDROJE
HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace :
Jak s jistotou prezentovat a působivě
přednášet . 1. vyd. . Praha : Grada, 2005.
392 s.
Úspešná Prezentace [online]. c2007 [cit.
2011-01-31]. Pravidla tvorby elektronické
prezentace. Dostupné z WWW:
<http://www.uspesnaprezentace.cz/tvorba
-prezentace/ms-powerpoint/pravidla-protvorbu-snimku/>.
POUŽITÉ ZDROJE
Stöcklová, Anna. Hlavní zásady přípravy
elektronické prezentace k přednášce.
Knihovna plus [online]. 2009, č. 2 [cit.
2011-01-31]. Dostupný z WWW:
<http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus92/s
tockl.htm>. ISSN 1801-5948.
Web komise informatiky [online]. c2011 [cit.
2011-01-31]. Zásady při tvorbě prezentací.
Dostupné z WWW:
<http://www.gfxs.cz/informatika/index.ph
p?option=com_content&task=view&id=36&
Itemid=32>.