Start pilot *Samen Verder Groeien*

Download Report

Transcript Start pilot *Samen Verder Groeien*

“Samen Verder Groeien”
Inhoud presentatie

Drie grote transities



Transitie Jeugdzorg
Uitgangspunten gemeentelijk beleid
Structuur CJG Ommen-Hardenberg

Pilot “Samen Verder Groeien”


Cultuurverandering (o.a. VERVE)
Praktijkvoorbeelden en bespreken
casuïstiek
Drie grote transities
 Jeugdzorg
 AWBZ naar de Wmo
 Participatiewet
Transitie jeugdzorg
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor:

Vrijwillige geïndiceerde Jeugdzorg

Jeugdbescherming

Jeugdreclassering

Geestelijke gezondheidszorg

Zorg voor jeugd met een lichte verstandelijke beperking

Melden van kindermishandeling

Gesloten jeugdzorg
Uitgangspunten integraal gemeentelijk beleid:
Structuur CJG Ommen-Hardenberg
Structuur CJG Ommen-Hardenberg
Samen Verder Groeien: Wat gaat er veranderen?
Met deze werkwijze gaan wij vooruitlopend op 2015:
 Preventie versterken (vroeg signalering)
 Regionale structuren aanhaken aan lokale structuur
 AMHK/ Jeugdreclassering –Jeugdbescherming/
Raad Voor de Kinderbescherming /regionale crisisdienst
 Samenwerking met de huisartsen/J-GGZ
 Implementatie virtueel gezinsdossier
 Aanhaken aan gebiedsgericht werken
 Werken aan de hand van de VERVE-methodiek
Samen Verder Groeien: Wat gaat er veranderen?
Uitgangspunten werkwijze Samen Verder Groeien:
- Vraaggericht
-
Eigen kracht van het gezin
-
Eigen verantwoordelijkheid
-
Ieder gezin meldt zich bij CJG
-
Ondersteuning zo vroeg mogelijk
-
Ontschotting in de jeugdhulpketen
-
Terugdringen kindermishandeling
en huiselijke geweld
Samen Verder Groeien: Transformatie-pilot
(Leer)doelen pilot:
- Eigen kracht van cliënt versterken
- Ervaring opdoen wat betreft AMK, SHG en jeugdbescherming
- Vermindering/ voorkomen van zwaardere ondersteuning
- Terugdringen huiselijk geweld en kindermishandeling
Cultuuromslag
Werken vanuit VERVE
Veiligheid En Regie Voor Elk:
- Veiligheid van het kind: Wat en wanneer is het goed genoeg?
- Eigen kracht van de cliënt versterken
- Regie bij het gezin en zijn netwerk (= beste voor het kind)
- Professionals laten burgers zelf beslissen hoe zij hun
problemen willen oplossen
Wat is onze boodschap?
Praktijkvoorbeelden en bespreken casuïstiek
 3 Praktijkvoorbeelden
 Inhoudelijke verdieping van deze casus aan de
hand van drie vragen:
Praktijk casus 1:
Bespreking
 Twee ouder gezin, met twee kinderen
 Vader en oudste kind hebben een stoornis in
het autistisch spectrum (ass), bij jongste dochter
vermoeden van
 Jongste dochter kan niet slapen
Praktijk casus 2:
Bespreking
 Alleenstaande moeder met twee jonge kinderen
(1 en 2 jaar)
 Woont na een zwerfperiode nu een jaar op een
vakantiepark
 Boetes vanwege een onverzekerde auto,
waardoor nu gijzeling dreigt
Praktijk casus 3:
Bespreking
 Alleenstaande 19 jarige zwangere vrouw
 Multiproblem
 Wens: een gezond en goed leven
opbouwen voor haar en haar kind
Centrum Jeugd en Gezin