Det fremtidige teknologiske landkort i Region Midtjylland

Download Report

Transcript Det fremtidige teknologiske landkort i Region Midtjylland

Det fremtidige
teknologiske landkort i
Region Midtjylland
Henrik Hammer Jordt
Dr.Scient, områdeleder It arkitektur og design
www.regionmidtjylland.dk
Forløb
1. Telemedicin
2. Teknologi




Erfaringsgrundlag
Telekonference – en forundersøgelse
Udviklingstrends
Infrastruktur



Udvikling fra et It-perspektiv
Forretningsdomænet vs It-domænet
Den fælles ramme
3. Forandringer
4. Forventninger og krav
5. Metode
6. Afslutning
2 ▪ www.regionmidtjylland.dk
Telemedicin
 Telepleje – central
monitorering eller
alarmering
 Telesundhed – egenmålinger og central
dataopsamling
 Telekonsultation
 borger – personale
 personal - personale
 registrering af patientdata
uden for hospitalets område
(under ikke-kontrollerede
forhold)
3 ▪ www.regionmidtjylland.dk
Målene






Bedre udnyttelse af personaleressourcer
Højere kvalitet i behandlingen
Frigøre sengepladser
Større inddragelse af patienten
Kollegahjælp
Forandring af arbejdsgange og
behandlingsprocesser ved øget anvendelse
af it
4 ▪ www.regionmidtjylland.dk
Erfaringsgrundlag i RM
Tabel 1 Overblik over telemedicinske aktiviteter i Region Midtjylland
Sundhedsfaglig til patient
Sundhedsfaglig til sundhedsfaglig
Telesundhed og
telekonference
Videokonferencer:

Skadesklinik Samsø

Onkologisk behandling

Pædiatrisk konsultation mellem
Randers og Horsens

Teletolkning

Trombolyse (+ røntgen)

Ekkokardiologi (+ ultralyd)

Psykiatriske visitationer og
behandlinger
Hjemmemonitorering af gravide
[email protected]
AkutFlow
Røntgentransmission
Fosterdiagnostik
Kommunikation om EKGer fra ambulancen
Videomikroskopi under operation
Videokonferencer mellem speciallæger
Videokonferencer mellem behandlere i
psykiatrien
Kurser, undervisning & møder via
videokonferencer
Telepleje
Udskrivningskonferencer
AK-behandling
Monica AN24
Set-up boks
Ambuflex
Hjemmekontrol af Pacemaker
Connect2Care
Generisk IT-platform til patienters
egenbehandling
Blodtryksmonitorering i eget hjem
KOL-monitorering i eget hjem
KOL-kuffert
Tværfaglig og tværsektoriel
rehabilitering af hjertepatienter
Sårbehandling
5 ▪ www.regionmidtjylland.dk
Medicindosering - Apoteket
 ”Vi scanner patientens armbånd og medicinposen.
Scanneren fortæller så, om medicinen stemmer
overens med oplysningerne i patientens elektroniske
journal”
Årsager til successen
•arbejdsprocesserne var kendte
•teknikken understøtter klinikkens
arbejdsgange
•samme enhed til flere funktioner
•tidlig inddragelse af It
•RM standardteknologi
•ingen umiddelbare barrierer for
opskalering
6 ▪ www.regionmidtjylland.dk
midtLab- It forundersøgelse
Telekommunikation
 Mål

afprøve telekonsultation

opkald skal kunne gennemføres
med borgers it-udstyr,
browserbaseret
tilstedeværelse og villighed til at
modtage kollegaopkald skal kunne
ses af den som kalder op
skal baseres på RM
standardteknologi
skal kunne integreres til RM
videokonferenceplatform
skal kunne integreres med fx.
logistikplatforme (anvende åbne
standarder)
skal kunne lave føderation til andre
regioner
 Funktionelle krav til løsning





7 ▪ www.regionmidtjylland.dk
Teknologiske udviklingstrends
8 ▪ www.regionmidtjylland.dk
Infrastruktur
Problemstillinger





DataRegistrering
DataTransport
DataLagring
Databehandling
Visning
9 ▪ www.regionmidtjylland.dk
Forandringers dybde
Teknologi
Telemedicin
Patientens egen
journal;
akutmodtagelse
10 ▪ www.regionmidtjylland.dk
Forventninger
It kan kun indfri forventningerne, hvis vi realistisk har afstemt



forretningens
behandlerens og
patientens


teknologisk muligheder og
realistiske økonomiske rammer
krav, ønsker og behov og
afbalanceret dette i forhold til nuværende og kommende
11 ▪ www.regionmidtjylland.dk
Hvilke krav står vi overfor
 Hvordan skal
informationer vises?
 Hvor skal de vises?
 Hvor skal hvilke data
behandles?
 Hvilke data skal vises,
hvor og for hvem?
 SLA krav?
12 ▪ www.regionmidtjylland.dk
13 ▪ www.regionmidtjylland.dk
Forandringsforløb
Sammenhæng
Koncern-arkitektur
Forretningsenhedens
strategi
Forretningsarkitektur
Projektplan
it-arkitektur
Forretningsenhed
Koncernstrategi
Koncern
It
Projektniveau
Koordination
Forretning
(efter Fonstad N O & Robertson D, 2006)
14 ▪ www.regionmidtjylland.dk
Udviklingsproces
Projektforløb
Projektidé
Projektforberedelse
Projektgennemførelse
Innovation
forslag
beskrivelse
Godkendt
Godkendt
Rådgivning
Indstilling
Rådgivning
Review
Godkendt
Afvist
Afvist
Indstilling
ændring
Review
Afvist
Styregruppen
for Sundheds it
Indstilling
Rådgivning
Review
Arkitekturforløb
15 ▪ www.regionmidtjylland.dk
Udviklingsmetode
Forretning

Overordnede
rammer
Mål og Strategi
Principper

Beskrivelse af den
forretningsmæssige
opgave, som ønskes
ændret
Forretningsarkitektur


Beskrivelse af den
information som
skal samles ind og
behandles,
beskrivelse af
informationsflow
Beskrivelse af de
eksisterende
teknologiske
løsningsmønstre
som en løsning skal
passe ind i

Beskrivelse af
løsningsmuligheder

Anbefaling af
løsning
Informationsarkitektur
Applikation/Ser
vicearkitektur
Teknologiarkitektur
It
16 ▪ www.regionmidtjylland.dk
Arkitektur – hva’ for noget???

2011
Forretningsarkitektur


Informationsarkitektur



1960
Forretningsarkitektur


Informationsarkitektur



der anvendes forskellige
forskellige filtyper til notater, og
regneark
Servicearkitektur


pc med filsystem og printer
tekstbehandling, udskrift mm.

pc-en er tilkoblet et it-netværk
med et cluster af virtuelle
servere fordelt på to driftcentre
Teknologiarkitektur
dokumenter gemmes i
arkivskabe i mapper
Dataarkitektur


På konteret ved man hvem der
skriver hvad og hvor
dokumenterne gemmes
dokumenter gemmes i
filsystemet i bestemte mapper
Dataarkitektur


På konteret ved man hvem der
skriver hvad og hvor
dokumenterne gemmes
der anvendes forskellige
opstillinger til notater, rapporter
og tabeller
Servicearkitektur

Arkivreoler på hjul
17 ▪ www.regionmidtjylland.dk
Koncernrammer
En region der bygger på et robust
fundament
 på it-området skal der være et stærkt
teknisk fundament, der kan
understøtte en opgaveløsning, der er
økonomisk og af høj kvalitet, og som
kan medvirke til, at aktivitetsområder
hurtigt kan justere indsatsen, hvis
udviklingen kræver det
 fokus på at samordne og ensrette
teknik og løsninger på it-området,
idet en fælles tilgang til
opgaveløsningen og som følge heraf
en fælles anvendelse af it-løsninger
ses som en forudsætning for den
videre implementering af ensartede
forretningsgange
18 ▪ www.regionmidtjylland.dk
Opsummering
 Optimal it-understøttelse af de
telemedicinske forretningsprocesser kan kun
udvikles i tæt samarbejde mellem forretning
og it
 Tidlig forventningsafstemning er nødvendig
 Det fremtidige teknologiske landkort i
Region Midtjylland udvikles i samarbejde
mellem hospitaler og It
19 ▪ www.regionmidtjylland.dk
Tak for opmærksomheden
[email protected]
20 ▪ www.regionmidtjylland.dk