Bibliotēku attīstības prioritātes 2014. un turpmākajos gados

Download Report

Transcript Bibliotēku attīstības prioritātes 2014. un turpmākajos gados

Bibliotēku attīstības
prioritātes 2014. un
turpmākajos gados
Liepāja, 2013.gada 29. novembrī
Kas nosaka prioritātes?
• Esošais normatīvai regulējums
• Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.–
2020. gadam „Radošā Latvija”
• LNB stratēģija 2014.-2018.
Ko mēs sagaidām?
• Bibliotēku krājuma papildināšanu
• Matreiāli tehniskās bāzes uzlabošanos
• Paplašinātu digitāli pieejamo avotu klāstu
• Bibliotēku apmeklējuma (fiziskā un virtuālā)
pieaugumu
• Bibliotēku kā sociālo un kultūrizglītojošo centru
attīstību
• Bibliotekāra profesijas prestiža un motivācijas
uzlabošanos
Kā to panākt?
• Kā krājuma papildinājuma garantam jākļust
stabilam un pieaugošam ikgadējam
finansējumam (avoti- valsts budžets, pašvaldību
finansējums)
• Jāturpina iesāktie un jāuzsāk jauni bibliotēku
infrastruktūras attīstības projekti; jānomaina
novecojušais tehniskais nodrošinājums un
jāievieš jaunākās tehnoloģijas
Kā to panākt?(2)
• Jāturpina krājumu digitalizācija un jānodrošina to
pieejamība apmeklētājam; jāpiedāvā e-grāmatu
lasīšanas iespējas
• Aktīvāk jāstrādā ar esošajiem un jāpiesaista jauni
bibliotēku pakalpojumu saņēmēji, piedāvājot
saturiskas un tehnoloģiskas novitātes, kā arī
kļūstot par padomdevējiem informācijas
meklēšanā
Kā to panākt?(3)
• Līdztekus pamatfunkcijas veikšanai, jāturpina
bibliotēkas veidot kā vietējos kultūras un
izglītības centrus
• Vai bibliotēkai jābūt vietējās sabiedrības
tikšanās un diskusiju vietai?
• Bibliotekāriem jāturpina sevis pilnveide
(mācības, semināri , projekti). Ir pienācis laiks
panākt atalgojuma palielināšanu.
Ko vēl mums svarīgi paveikt
turpmākajos gados?
• Sniegt sabiedrībai informāciju par jauniem
pakalpojumiem
• Uzlabot pakalpojumu kvalitāti
• Piedāvāt pieeju globālām, nacionālām un lokālām
zināšanām un kultūrai
• Aicināt sabiedrību apzināties zināšanu nozīmību un sekot
līdzi aktuālajam
• Veicināt nepieciešamību pēc piederības sajūtas,
identitātes un dialoga
Ko vēl mums svarīgi paveikt
turpmākajos gados? (2)
• Modernas ēkas un mūsdienīgs iekārtojums kā
priekšnoteikums sabiedrības pozitīvai attieksmei un
interesei par bibliotēkas darbu
• Sabiedrības lasītprasmes uzlabošana
• Bibliotēku kā mācību centru misija
• Apmeklētājs ir nevis lūdzējs, bet gan karalis
• Pašapkalpošanās funkcijas attīstīšana
• Dialogi ar apmeklētāju sociālajos tīklos
• Misija popularizēt nacionālo literatūru
Jauna bibliotēkas koncepcija
PIEREDZE
PILNVAROŠANA
INOVĀCIJA
IESAISTĪŠANA
Ko nākmgad un turpmāk piedāvas
Bibliotēku attīstības institūts?
• Misija
• Mērķis
• Kas mēs esam?
• Ko mēs darām?
• Ko sagaidām no institūta struktūrvienībām?
• Jaunā politiskā iniciatīva
• Kam mēs strādājam?
• Kur ir BAI panākumu atslēga?
Bibliotēku attīstības institūta (BAI)
misija
Vairot Latvijas bibliotēku nozares
prestižu un bibliotēku izmantojamību,
attīstot konsultatīvo atbalstu
bibliotekāriem, kultūras, izglītības
darbiniekiem, kā arī nodrošinot
profesionālo pilnveidi bibliotēku
nozares darbiniekiem un stiprinot
bērnu/jauniešu rakstpratību un
informācijpratību.
BAI mērķis
Nodrošināt augstvērtīgu profesionālās
pilnveides un konsultatīvo pakalpojumu
sniegšanu sadarbībā ar LNB struktūrām
ikvienam BAI klientam, kā arī attīstīt
rakstpratības un informācijpratības
atbalsta programmas
bērniem/jauniešiem Latvijā un latviešu
diasporas centros.
Kas mēs esam?
BAI
Bibliotēku
konsultatīvais
centrs
Bērnu
literatūras
centrs
Mācību centrs
Ko mēs darām?
(BAI galvenie uzdevumi)
Sniedzam konsultatīvo atbalstu:
•
Sniedzam sistemātisku un mērķtiecīgu konsultatīvo atbalstu
nozarei koordinācijā un sadarbībā ar LNB struktūrvienībām, valsts
un reģionu galveno bibliotēku speciālistiem, nozares ekspertiem
•
Izstrādājam konsultatīvos līdzekļus, vadām un koordinējam darba
grupas
•
Rosinām un īstenojam profesionālo zināšanu pilnveides
pasākumus - informatīvos un izglītojošos seminārus, sanāksmes,
diskusijas, konferences, pieredzes apmaiņas braucienus –
direktoru sanāksmes, apaļā galda diskusijas, metodiķu seminārus,
krājuma komplektēšanas un novadpētniecības speciālistu
seminārus, diskusiju ciklus – «Maģistru lasījumi», «Ko lasa nozares
speciālisti», Organizējam un vadām bibliotekāru un citu kultūras
darbinieku savstarpējās diskusijas – Gūtenberga galaktika
Ko mēs darām?(2)
•
Sagatavojam padziļinātu lietišķo informāciju:
popularizējam labāko pieredzi, izcilākos nozares
resursus, jaunas un efektīvas darba metodes, izplatām
zināšanas, gatavojam informāciju stratēģijām,
pārskatiem, ziņojumiem
•
Veicam atbalsta pasākumus: koordinējam LNB
Brīvpieejas krājumu, grāmatu dāvinājumus
Sniedzam profesionālo informāciju:
•
Nodrošinām nozares darbiniekus ar kvalitatīvu
profesionālo informāciju, atspoguļojot aktuālākās un
jaunākās tendences nozarē, tajā skaitā
•
Veidojam Latvijas bibliotēku portālu kā profesionālās
informācijas izplatīšanas platformu
Ko mēs darām?(3)
•
•
•
Organizējam un nodrošinām Bibliotēkzinātnes un
informācijas zinātnes lasītavas darbu - profesionālo
resursu komplektēšanu un strukturēšanu,
daudzpusīgas nozares informācijas un pakalpojumu
piedāvājumu klātienē un attālināti, Latvijas un ārvalstu
mēroga nozares aktualitāšu publicitāti, speciālistu
komunikāciju un pasākumus profesionālā vidē
Sadarbībā ar saskarnozaru speciālistiem izstrādājam,
attīstām un popularizējam bibliotēku nozares
terminoloģiju
Veidojam izdevumus «Kalendārs bibliotēkām» un
«Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens»
Ko mēs darām?(4)
•
•
•
Koordinējam LNB zinātnisko darbību, bibliotēku
vēstures un grāmatzinātnes pētījumus
Sagatavojam un izdodam LNB „Zinātniskos rakstus”
Veicinām nozares speciālistu sadarbību un savstarpējo
atbalstu kopā ar profesionālajām nevalstiskajām
organizācijām (LBB, LATABA u.c.), Latvijas Bibliotēku
padomi, KM Kultūrpolitikas departamenta Bibliotēku
un arhīvu nodaļu, LU SZF Informācijas un bibliotēku
studiju nodaļa , v/a KISC
Ko mēs darām?(5)
•
•
•
•
•
•
Iniciējam un piedalāmies nozares stratēģiskās plānošanas,
normatīvo dokumentu, kā arī nozares izglītības politikas un citu
dokumentu izstrādē
Esam lektori un programmu izstrādātāji LNB Mācību centrā
Veidojam bērnu un jauniešu literatūras valsts nozīmes
krājumu
Apkopojam informāciju par izdevumiem bērniem un
jauniešiem
Veicam izglītojošu darbību bērnu literatūras
interesentu vidū
Sadarbojamies ar starptautiskajām organizācijām
bērnu literatūras jomā
Ko mēs darām?(6)
• Veicinām bibliotēku pakalpojumu attīstību, kas domāti bērnu
un jauniešu auditorijai
• Veicinām bērnu un jauniešu lasīšanu, īstenojot nacionāla
mēroga lasīšanas veicināšanas programmas un projektus,
radošus konkursus
• Sniedzam konsultatīvo palīdzību bibliotēkām un citām
institūcijām, kas veic bērnu un jauniešu informacionālo
apkalpošanu, kultūras integrāciju
• Nodrošinām dažāda apjoma un satura kursu programmas
bibliotēku nozarē nodarbinātajiem
• Pārstāvam LNB valsts nozīmes konferencēs un semināros
profesionālās izglītības jomā, pārstāvam LNB nacionālajā
padomē “Izglītība visiem”
Ko mēs darām?(7)
• Sadarbībā ar LNB Personāla nodaļu, citiem
departamentiem un nodaļām organizējam personāla
profesionālās pilnveides kursus
• Piesaistām un izglītojam potenciālos un esošos Mācību
centra lektorus, konsultējam mācību metožu izvēles un
mācību organizācijas jautājumos
• Sniedzam konsultācijas reģionālajiem mācību centriem
profesionālās izglītības jautājumos
• Sadarbojamies ar LU Sociālo zinātņu fakultātes
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļu un LKA Latvijas
Kultūras koledžu
• Organizējam starptautiska un nacionāla līmeņa
konferences, seminārus un diskusijas par bibliotēku
nozares un bērnu literatūras jautājumiem
• Piedalāmies nacionālu un starptautisku projektu izstrādē,
koordinēšanā un īstenošanā
Ko sagaidām no Bibliotēku konsultatīvā
centra(BKC) un Mācību centra(MC)?
• BKC un MC reorganizācija ir pabeigta, bet tas nenozīmē, ka
netiek domāts par darba uzlabošanu un jauninājumu
ieviešanu nākamajā plānošanas periodā
BKC rosina:
• Attīstīt zinātnisko darbību, stiprinot tās kapacitāti gan BAI,
• gan LNB, tai skaitā, pētīt Latvijas bibliotēku vēsturi, cenzūras
vēsturi, analizēt un prognozēt situāciju nozarē, veikt bibliotēku
zinātnes pētījumus, atspoguļot socioloģiskos pētījumus
nozares informācijas resursos;
• Organizēt starptautiskos pasākumus par starpdisciplināriem
jautājumiem, kas tieši skar bibliotēkas: autortiesībām,
novadpētniecību, grāmatniecību, e-grāmatām u.c.
Ko sagaidām no BKC un MC (2)?
• BKC uzsāk izstrādāt priekšlikumus ciešākai sadarbībai ar
Latvijas akadēmiskajām bibliotēkām
• Svarīgas BKC prioritātes nākotnē ir arī Latvijas bibliotēku
portāla attīstība un konsultatīvo līdzekļu izstrāde
• Būtiski ir veiksmīgi arī turpmāk īstenot VKKF projektu
„Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” un
«Augstvērtīga tulkotā literatūra bibliotēkās», kā arī citus
līdzīgus projektus
• BKC jauna funkcija- ceļojošo izstāžu organizēšana
• Jaunums: ceļvedis jaunākajā literatūrā «Pērļu zvejnieks»
• Kultūras kanona aktivitāšu popularizēšana
Ko sagaidām no BKC un
MC?(2)
• MC septembrī uzsāka jaunu 240 stundu 4 moduļu
profesionālās pilnveides programmu “Informācijas un
bibliotēku zinību pamati” personām, kuras vēlas iegūt
pamatzināšanas un prasmes, atbilstoši 3.profesionālās
kvalifikācijas līmenim
• MC apsver iespēju piedāvāt kursu programmas muzeju,
arhīvu un kultūras darbiniekiem, skolotājiem un citiem
interesentiem
• MC strādā pie e-mācību vides Moodle uzlabošanas un
attīstības attālināto mācību nodrošināšanai
Kas jauns sagaidāms Bērnu literatūras
centra darbā?
• Klāt nāks “rakstpratības” (literacy) virziens, tās būs
muzejpedagoģijas nodarbības Grāmatniecības muzejā, radošās
rakstīšanas konkursi, darbnīcas, interaktīvas izstādes u.c.
• Izstrādāsim un īstenosim Lasīšanas veicināšanas valsts
stratēģiju
• Pētīsim lasīšanas intereses, stiprināsim lasīšanas tradīcijas
ģimenē, izstrādāsim un izdosim informatīvos materiālus par
minētajām tēmām
• Jaunais struktūrā būs programmas “Rakstnieki un mākslinieki
skolās un bibliotēkās” un “Mediju pedagoģija”, kas palīdzēs
popularizēt LNB resursus klātienē, tiešsaistē un izbraukumos
• Attīstīsim un pilnveidosim LNB mājas lapas saskarni
www.lasamkoks.lv
Jaunā politiskā iniciatīva
BAI sagatavojis šādu Jauno politisko iniciatīvu:
• Profesionālās sadarbības tīkla izveide starp bibliotēkām, arhīviem,
muzejiem un radošām personībām (rakstniekiem, dzejniekiem,
māksliniekiem).
•
•
•
•
•
Būtība:
organizēt kopīgus profesionālās pilnveides kursus, konferences,
seminārus un radošās darbnīcas;
nodrošināt sadarbības tīklā profesionālās informācijas apriti
(vēstkopas, kā platformu izmantot www.biblioteka.lv u.c.);
izstrādāt jaunus konsultatīvos materiālus; nodrošināt speciālistus ar
profesionālo literatūru un citiem informācijas resursiem jebkurā
formātā;
veicināt kopīgas izpratnes veidošanu terminoloģijas jautājumos.
Iniciatīvas plānotais realizācijas laiks 2014.-2016
Kam mēs strādājam?
• Latvijas bibliotēku darbiniekiem un citiem mūsu
pakalpojumu lietotājiem
• Studentiem un pasniedzējiem, kuru studijas un
darbs saistīts ar informācijas pārvaldību un
bibliotēkzinātni
• Bērniem, vecākiem un pedagogiem, latviešu
diasporas centriem pasaulē
• Visiem, kam rūp profesionālā pilnveide informācijas
un bibliotēku zinību jomā
Kur ir BAI panākumu atslēga?
• Darbs kā vienotai komandai
• Ikviens BAI darbinieks strādā apzinoties savu misiju mans darbs atvieglo, bagātina, dara aizraujošu Latvijas
bibliotekāru darbu. Esmu bibliotekāru palīgs gan tieši,
gan pastarpināti
• Cieša sadarbība ar pārējām LNB struktūrvienībām un
vadību
• Vēl sekmīgāka sadarbība ar visa veida bibliotēkām visos
līmeņos Latvijā un ārzemēs, pieredzes apmaiņas iespējas
• Aktīva komunikācija ar bibliotekāro vidi un plašsaziņas
līdzekļiem savas kompetences ietvaros
• Veiksmīga iesaistīšanās nacionālo un starptautisko
projektu realizēšanā
• Efektīva sadarbība ar NVO
Kas mainīsies LNB darbā ?
• LNB misija: veicināt radošu kultūras un zinātnes
mantojuma izmantošanu, turpmākai Latvijas izaugsmei
• LNB vīzija: LNB ir nacionālas nozīmes kultūras, zinātnes
un izglītības centrs, kas glabā nacionālo un pasaules
publicēto mantojumu, nodrošina tā pieejamību ikvienam
un veicina tā radošu izmantošanu. LNB sniedz uz
lietotājiem orientētus pakalpojumus klientiem kā
bibliotēkas telpās, tā digitālajā vidē. Šīs vīzijas īstenošanā
LNB sadarbojas ar citām Latvijas bibliotēkām un kultūras
institūcijām, un iesaistās starptautiskajos kultūras
procesos.
Kas mainīsies LNB darbā ?(2)
• LNB vērtības:
• Atvērtība ‒ ikviens LNB apmeklētājs ir gaidīts
viesis un LNB ir atvērta sadarbībai ar jebkuru
sadarbības partneri;
• Kompetence ‒ LNB darbinieki ir kompetenti savā
darbības sfērā, un spēj palīdzēt kā klientiem, tā
partneriem;
• Kvalitāte ‒ LNB pakalpojumi tiek sniegti
visaugstākajā līmenī, un mūsu klienti un partneri
ir apmierināti ar mūsu darbu.
LNB stratēģiskās prioritātes 2014. ‒ 2018.
gadam
• Radīt pozitīvu bibliotēkas jaunās ēkas
apmeklējuma pieredzi.
• Paplašināt un kvalitatīvi uzlabot LNB sniegtos
pakalpojumus digitālajā vidē
• Attīstīt LNB kompetences un nodrošināt to
pārnesi uz citām Latvijas bibliotēkām un kultūras
institūcijām
LNB darbības virzieni
• LNB kā sabiedrībai atvērta zinātnes, izglītības un
kultūras centra darbība.
• LNB tradicionālā un elektroniskā krājuma
attīstīšana.
• Nacionālās bibliogrāfisko datu sistēmas
attīstīšana.
LNB darbības virzieni(2)
• Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai.
• LNB kā starpnozaru kompetences centra
darbība.
• LNB kā mūžizglītības, rakstpratības un
informācijpratības centra darbība.
Paldies par uzmanību!
Tiksimies Gaismas pilī!