Tez Danışmanı - Osmangazi Üniversitesi

download report

Transcript Tez Danışmanı - Osmangazi Üniversitesi

Lisansüstü Programlarda Süre Tanımı
Programlar
Dil Hazırlık sınıfı
Yüksek Lisans
(Tezli/Tezsiz)
Doktora - Yüksek Lisans
sonrası
Doktora - Lisans sonrası
Normal Süre
1 yıl
Azami Süre
1 yıl
4 dönem
6 dönem
8 dönem
12 dönem
10 dönem
18 dönem
(1) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten
itibaren kayıtlı - kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami
eğitim öğretim süresine dahildir.
(2) Yabancı dil ve bilimsel hazırlık programlarında geçirilen süreler
lisansüstü programının normal ve azami süresine dahil değildir.
(3) Değişim programları ile yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim
kurumlarında geçirilen yarıyıllar normal ve azami eğitim öğretim
süresine dahildir.
AZAMİ SÜRE AŞIMI: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uygulanır
Lisansüstü programa kabul edilenlerde
kimlere «Bilimsel Hazırlık Programı» uygulanır?
Lisans
derece farklı
program
Lisans
derece farklı
kurum
B.Ü.
Bilimsel
HazırlıkProgram
(en çok 2 YY)
Y. Lisans
derece farklı
program
BAŞARI
Alınan tüm önkoşul
derslerden geçme ve
min. GNO: 2.5
BAŞARISIZ
İlişik kesilir
Mezuniyet
süresine
sayılmaz
Y. Lisans
derece farklı
Kurum
Özel öğrenci statüsünden Lisansüstü
öğrenci statüsüne geçiş
B.Ü. de
LİSANSÜSTÜ
PROGRAMA
KABUL
B.Ü. de ÖZEL
ÖĞRENCİ
(lisansüstü ders
alımı)
ENSTİTÜ KARARI
 > BB en çok 2 ders
 Alınışından itibaren < 2 yıl
 Kredi «P» olarak işlenir
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
TEZSİZ (II. Öğretim)
TEZLİ
 7 adet kredili ders
(en çok 2 adet lisans 400 kodlu)
 1 adet kredisiz seminer dersi (P/F)
 Toplam 21 kredi
 Tez çalışması
 10 adet kredili ders
(en çok 3 adet lisans 400 kodlu)
 1 adet kredisiz proje dersi (P/F)
 Toplam 30 kredi
En fazla %50 kredisi
 Başka Üniv. lisansüstü program dersleri(P/F)
 Diplomaya sayılmamış lisansüstü derslerin
notlu transferi
 Toplam kredi > ¼ (21 kredi) 1 yarıyıl
normal/azami süre düşümü
TEZLİ/ TEZSİZ Yüksek lisans programlarından
doğrudan geçiş
TEZLİ yüksek lisans
programında
derslerini en az 3,6
GNO ile tamamlayan
öğrenciler
TEZSİZ yüksek
lisans programı
Enstitü kararı
X
Enstitü kararı
 Aynı ABD ve aynı isimdeki
prog.
 Tezli programın tüm şartları
 Tezsizde alınan dersler
saydırılabilir
DOKTORA
PROGRAMI
TEZLİ
YÜKSEK
LİSANS
PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
TEZ DANIŞMANI -TEZ KONUSU: en geç 2. yarıyıl sonuna kadar
 Tez danışmanı =Tam zamanlı + doktoralı öğretim elemanı (gerekli ise + eş
danışman)
 Tez danışmanı (AB.D dışı) =Tam zamanlı + doktoralı öğretim elemanı (+ AB.D içi eş
danışman)
 Eş danışman =Tam zamanlı + doktoralı öğretim elemanı
TEZE KAYIT: en geç 3. yarıyıl başı
 İki kez üst üste F veya ardışık iki yarıyıl kayıtsız
Yeni tez danışmanı ?
Yeni tez konusu ?
TEZ JÜRİSİ:
 Tez danışmanı + tam zamanlı (dış) + (iç/dış )= Toplam 3 kişi
 Tez danışmanı + tam zamanlı (dış) + 2(iç/dış)+ Eş danışman= Toplam 5 kişi
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
TEZ SAVUNMASI: AZAMİ SÜRE İÇİNDE
BAŞARILI
 Tez savunması jüri
önünde ve herkese
açık.
 30 gün içinde 3 kopya
ciltli ve imzalı tez
FBE’ye teslim
EK SÜRE
RED

 en fazla 3 ay

 aynı jüriye savunma
 savunma yapmadı/yaptı
başarısız
Yeni tez danışmanı?
Yeni tez konusu?
!

Tezsiz yüksek lisans
programının ders kredi
yükü, proje yazımı ve
benzeri gereklerini yerine
getirmiş olmak koşuluyla
kendisine tezsiz yüksek
lisans diploması verilerek
programla ilişkisi sona
erdirilir.
!
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
! Azami süre sonunda yüksek lisans diploması almaya hak
kazanamayan öğrencilerden,
 yeniden ders almaları istenebilir ve/veya
 yeniden teze kayıt olabilirler.
 Anabilim dalı önerisiyle ilgili enstitü yönetim kurulu öğrencinin
tez konusunu, tez danışmanını veya jürisini değiştirebilir.
DOKTORA PROGRAMI
LİSANS DERECESİ
 14 adet kredili lisansüstü ders
(en fazla 6 yarıyıl)
 Toplam 42 kredi
 Yeterlik sınavı
 Tez önerisi
 Tez Çalışması





YÜKSEK LİSANS DERECESİ
7 adet kredili lisansüstü ders
(en fazla 4 yarıyıl)
Toplam 21 kredi
Yeterlik sınavı
Tez önerisi
Tez Çalışması
En fazla %50 Kredisi
 Başka Üniv. Lisansüstü program dersleri(P/F)
 Diplomaya sayılmamış lisansüstü derslerin notlu
transferi
 Toplam kredi > ¼ , 1 yarıyıl normal/azami süre düşümü
DOKTORA PROGRAMI: Tez Danışmanı
YÜKSEK LİSANS DERECESİ
LİSANS DERECESİ
En geç 5. Yarıyıl başında
En geç 3. Yarıyıl başında
Tam zamanlı Öğretim Üyesi=
Tez Danışmanı
! Eş Danışman= Doktoralı
DOKTORA PROGRAMI: Derste Başarı-Başarısızlık
BAŞARILI
BAŞARISIZ
Derse kayıtlı olma süresi içinde
 Tüm derslerden başarılı
 GNO> 3.00

Derse kayıtlı olma süresi içinde
 Derslerden başarısız
 GNO< 3.00
Koşulu sağlayana kadar
F, CC, CB tekrarı

Yeterlik Sınavı:
TEZSİZ Yüksek Lisans
Lisans derece- 7. YY sonu
Y. Lisans derece- 5.YY sonu

DOKTORA PROGRAMINDAN: Tezsiz
Yüksek Lisans Geçiş
Doktora Programına Lisans Derecesi ile Kabul edilmiş öğrenciler
 İlgili anabilim dalının tezsiz yüksek lisans programı için gerekli gördüğü en
az yedi adet dersi başarıyla ve bu dersleri en az 3,00 GNO not ortalaması
ile tamamlamaları koşuluyla ilgili anabilim dalına başvurmaları halinde aynı
programın aynı isimli tezsiz yüksek lisans programına geçebilirler. Bu
durumda doktora programında alınan yukarıda bahsi geçen dersler ilgili
anabilim dalı onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek
lisans programındaki derslerin yerine sayılır.
 Gerekli ders kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş
olmaları koşuluyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin eğer
ilgili anabilim dalında aynı isimli tezsiz yüksek lisans programı var ise
başvurmaları halinde kendilerine aynı programın tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.
DOKTORA PROGRAMI: Yeterlik
 Yeterlik Sınavları: Yılda 2 kez yapılır ( Yazılı +sözlü kısım)
 Yeterlik Komitesi: Tam zamanlı 5 Öğretim Üyesi
 Yeterlik Sınav Jürisi: 3 Komite üyesi + 1 Üniv. dışı Öğretim
Üyesi+ Tez Danışmanı
 Yeterlik Sınav Sonucu: Sınav Jürisi tarafından sınavdan en geç
3 gün içinde FBE’ye bildirilir.
DOKTORA PROGRAMI: Yeterlik Sınavı
Başarısı
İzleyen yarıyıl
«Q» kaydı ile 2.
kez sınava girer
BAŞARILI
Fazladan ders(ler)
alması istenebilir
(<1/3 toplam kredi)
Başarılı
TP kaydı
yaptırmalı
TEZ ÖNERİSİ
SAVUNMA
2. Yeterlik sınav Başarısız
Ders(ler) alması
istenebilir, geçerse
tekrar yeterlik
sınavına girebilir
3. Yeterlik sınav Başarısız
Doktora programının tüm
derslerini yeniden alması
zorunludur.
BAŞARISIZ
Q kaydı
yok yada
sınava
girmedi
DOKTORA PROGRAMI: Tez izleme ve Tez
Önerisi
Tez İzleme Komitesi: Yeterlik sınavında başarılı öğrenci için 1 ay içinde 3
Öğretim Üyesinden (Tez danışmanı + ABD iç + ABD dış) oluşan komite kurulur.
Komite her 6 ayda bir toplanır ve öğrencinin yazılı ve sözlü sunduğu tez
çalışmalarını inceler ve değerlendirir.
Tez Önerisi Savunma: Yeterlik sınavını geçen öğrenci, ilk 6 ay içinde öneriyi
hazırlar ve Komiteye sunar.
Tez önerisi
savunmadı
Tez önerisi
savundu
RED
F alır
3 ay
içinde
Tekrar TEZ
ÖNERİSİ
SAVUNMA
RED
HAYIR
Tez danışmanı değişimi?
Tez konusu değişimi?
EVET
6 ay
içinde
Tekrar
Yeterlik
Sınavı
DOKTORA PROGRAMI: Tez çalışması
Tez Önerisi
Başarılı
TEZE KAYITLI
BAŞARILI
(TP statüsü)
AZAMİ SÜRE
İÇİNDE
Yılda 2 kere Tez izleme
(rapor + sözlü anlatım)
BAŞARISIZ
(F alır)
Ardışık 2 kez F notu
veya
Aralıklı 3 kez kayıtsız
TEZ
SAVUNMA
YETERLİK
SINAVI
DOKTORA PROGRAMI: Tez Savunma Jürisi
TEZ SAVUNMA JÜRİSİ:
3 Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri
1 ABD dışı veya Üniversite dışı öğretim üyesi
1 ABD içi öğretim üyesi TEZ SAVUNMASI
RED
EK SÜRE
En
BAŞARISIZ
 Yeni Tez Danışmanı ?
 Yeni Tez Konusu ?
 Yeni Ders (ler) ?
BAŞARILI
çok 6 ay
BAŞARILI
Aynı jüriye
tekrar tez
savunması
30 gün içinde
Jüri üyeleri imzalı
3 adet ciltli kopya
FBE’ye teslim
DOKTORA PROGRAMI: Tez savunması
AZAMİ SÜRE AŞIMI
YÖK
2547 sayılı Kanun.un 46 ıncı
maddesi uygulanır
Tez çalışmasını azami süre sonuna kadar
tamamlayamadığı için tez savunmasına
giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı
önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu
onayı ile tezini jüri önünde savunması için
her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni
süreler verilir.
B.Ü.
AKK
Tez çalışmasını azami süre sonuna kadar
tamamlayamadığı için tez savunmasına
giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı
önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu
onayı ile tezini jüri önünde savunması için
her seferinde en az altı ay olmak üzere en
çok 2 kez süre verilir. Bu süre sonunda da
basarısız olan ögrenci, doktora
programına yeniden başlamak zorundadır.
DOKTORA PROGRAMI: MEZUNİYET
İLGİLİ ANABİLİM DALININ
ŞARTLARINI YERİNE GETİRMİŞ
OLMASI GEREKLİDİR!
BİLİMSEL YAYIN YAPMIŞ
OLMAK ?????