ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Download Report

Transcript ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΘ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π.
ΟΡΙΣΜΟΣ
•
Αδυναμία του αναπνευστικού συστήματος να εξασφαλίσει
επαρκή ανταλλαγή αερίων.
A) αδυναμία οξυγόνωσης του μικτού φλεβικού αίματος
PO2<60mmHg
B) ή/και αδυναμία αποβολής του CO2
PCO2>45mmHg
ΟΡΙΣΜΟΣ
• Αδυναμία του αναπνευστικού συστήματος να εξασφαλίσει
επαρκή ανταλλαγή αερίων.
•Διάγνωση = αέρια αίματος σε ηρεμία με FiO2=21%
•Δεν έχει σχέση με λειτουργικό, απεικονιστικό έλεγχο,
κλινική εικόνα
•«Φυσιολ. τιμές» PO2=97-98mmHg, PCO2=36-40mmHg
•«Παθολ. τιμές» PO2<60mmHg, PCO2>45mmHg
ΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ
ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΚΗ
ΤΥΠΟΥ Ι
PO2<60mmHg
ΤΥΠΟΥ ΙΙ
ΟΞΕΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ
PCO2>45mmHg
ΟΞΕΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ
Fishman’s Pulm. Dis.
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ
ΥΠΟΞΑΙΜΙΑ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
ΑΝΤΛΙΑ
ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΑ
ΑΝ.ΑΝΕΠ. ΤΥΠΟΥ Ι
ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝ. ΑΝΕΠ. SatO2<90% / PO2<60mmHg
1) διαταραχές αερισμού αιμάτωσης (V/Q)
2) βραχυκύκλωμα (shunt)
Νοσήματα
πνεύμονα
3) διαταραχές διάχυσης
4) κυψελιδικός υποαερισμός
5) εισπνοή μείγματος αέρα με FiO2<21%
Ανεπάρκεια
αντλίας
ΓΙΑΤΙ SatO2<90% PO2<60mmHg
διαταραχές αερισμού αιμάτωσης (V/Q)
V/Q=0
V/Q ↓
V/Q=1
V/Q ↑
V/Q=∞
ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ
ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ
ΥΠΟΚΑΠΝΙΚΗ
ΒΡΟΓΧΟΣΥΣΠΑΣΗ
διαταραχές αερισμού αιμάτωσης (V/Q)
διαταραχές αερισμού αιμάτωσης (V/Q)
διαταραχές αερισμού αιμάτωσης (V/Q)
(1,39 x Hb x SatO2/100) + 0,003 x PO2
βραχυκύκλωμα (shunt) V/Q=0
Ενδοπνευμονικό
•Βρογχική κυκλοφορία
•0<V/Q<1
Ενδοκαρδιακό
•Στεφανιαία κυκλοφορία
•διαφυγή αίματος ΔΕ>>>ΑΡ
βραχυκύκλωμα (shunt)
V/Q=0
βραχυκύκλωμα (shunt)
βραχυκύκλωμα (shunt)
Α-a PO2 gradient= PAO2 – PaO2
[FiO2x(760-47) – (PCO2/0,8)] – PaO2
2,5 + (0,21 x age)
0,3 x age
βραχυκύκλωμα (shunt)
PAO2/PaO2 ανεξάρτητη από FiO2
φ.τ. = 0,74-0,77---- 0,80-0,82
PO2/FiO2
Qs/Qt
<200
>20%
>200
<20%
ΔΙΑΦΟΡΕΣ V/Q - SHUNT
διαταραχές διάχυσης
Μεταφορά αερίων μέσω κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης
-Ίνωση
- εμφύσημα
- πνευμονεκτομή
κυψελιδικός υποαερισμός
PΑO2 =FiO2x(760-47) – (PCO2/0,8)
PAO2 = 0,21x713 – 50 = 99mmHg
PCO2 = k x VCO2/VA
Εάν ↑PCO2 τότε πιθανόν PO2↓
εισπνοή μείγματος αέρα με FiO2<21%
κυψελιδικός υποαερισμός
PΑO2 =FiO2x(760-47) – (PCO2/0,8)
(DO2) μεταφορά Ο2
DO2 =
CO
x
CaO2
DO2 = SV x HR x 1,39 x Hb x SatO2 + (0,003 x PaO2)
ΑΝ.ΑΝΕΠ. ΤΥΠΟΥ ΙΙ
ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΚΗ ΑΝ. ΑΝΕΠ. PCO2>45mmHg
ΑΝ.ΑΝΕΠ. ΤΥΠΟΥ ΙΙ
PCO2 = k x VCO2 / VA
PCO2 ↑ = k x VCO2 / VA ↓
PaCO2 ~ PCO2
VA = (VT-VD) x f
PCO2 ↑ = k x VCO2 ↑ / (VT ↓ -VD ↑) x f ↓
ΓΙΑΤΙ PCO2>45mmHg
ΑΝ.ΑΝΕΠ. ΤΥΠΟΥ ΙΙ
Υπερκαπνία από καταστολή ΚΝΣ
Φάρμκα, τοξικές ουσίες
Υπερκαπνία λόγω δυσλειτουργίας αναπνευστικών μυών
Νευρομυϊκά νοσήματα
Υπερκαπνία συνοδευόμενη από αναπνευστική δυσχέρεια
Παρόξυνση αναπνευστικού νοσήματος, κόπωση αν. μυών
Αυξημένη παραγωγή CO2
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝ. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΠΑΓΙΔΕΣ
Ψευδής υποξαιμία
Αιματολογικοί ασθενείς
Θρομβοκυτταρωση
Δηλητηρίαση από CO
Επίπεδα καρβοξυαιμοσφαιρίνης COHb
Κυάνωση και αναιμία
(>5gr/dl)
Ο2 στην υπερκαπνία
καταστολή του αναπν. κέντρου, διαταραχές V/Q, φαινόμενο Ηaldane
Στόχος SatO2=90%, monitoring, MEMA
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ