Türkiye`de Sağlık Sektörü-Metin Demir SEİS

Download Report

Transcript Türkiye`de Sağlık Sektörü-Metin Demir SEİS

Ankara
Sağlıkta Yenilikçilik Hareketi
Metin Demir
SEİS Yönetim Kurulu Başkanı
[email protected]
1
2
• Sağlık Endüstrisi
Süreçleri
• Sağlık Endüstrisine ve
Sanayi Politikamıza
Genel Bakış
Sağlık Hizmet Sunumu
Yeni
Teknoloji
Vatandaşın
sağlık hizmetine
eşit biçimde
erişmelerini
gaye edinen
“insan odaklı”
yaklaşım.
Finansman
Ülkemizin
sosyoekonomik
durumuna
uygun yapısal,
planlı ve
sürdürülebilir
sistem.
1
• Sağlık Endüstrisi
Süreçleri
Araştırma
Onay
Üretim
Pazarlama
Satış / Dağıtım
Geri Ödeme
Piyasa Denetim Gözetim
Araştırma
Üniversitelerdeki bilim insanlarının yetkinliği
(yapay organ, katı hal fiziği, plazma teknolojisi,
biyo-nano teknolojiler vb..)
Eğitim kalitesinin yüksekliği
Biyomedikal alanında insan kaynakları
Kalifiye işgücünün mevcudiyeti ve gelişmiş
ülkelere kıyasla ucuz olması
Bilgi ve iletişim teknolojisine yatkın genç
nüfus
Araştırma
Biyoteknoloji
MEMS
(Mikroelektromekanik
Sistemler)
Öncül Bilimsel
Gelişmeler
Nanoteknoloji
Bilgi İşlem
Teknolojileri
Sanayi
Geliştirme
İş
Geliştirme
Ürün
Geliştirme
AR-GE
Onay
İlaç
Tıbbi
Cihaz
• Ruhsatlandırma
• RİSK değerlendirmesi
• Onaylanmış Kuruluş
• CE sertifikasyonu
• TİTUBB Kaydı
Üretim
Birçok tıbbi cihaza ilişkin çalışma prensibi ve üretim
teknolojisi bilinmektedir.
Tıbbi kullanıma uygun hammadde üretim
teknolojisi, plastik ağırlıklı tıbbi malzeme üretim
teknolojisi potansiyelimiz mevcuttur
Hidrolik pnömatik devre elemanları ve dişli
aksamları üretilebilmektedir
Ülkemizde kalıpçılık çok gelişmiştir
Elektronik montaj alanında üretim gelişmiştir
Nano-biyoteknoloji ile üretim yapan firmalar
mevcuttur.
Üretim
 Hastane demirbaşları (Yatak, Koltuk, Sedye Masa vs.)
 Hastane tekstil ürünleri (Bone maske, önlük)
 Ameliyathane cihazları (Ameliyat masası , lamba, anestezi
cihazları, her türlü cerrahi el aletleri, cerrahi motorlar ve
konteynerlar, elektrokoterler)
 Ortopedi malzemeleri (ortopedik ameliyat masası, her türlü
implantlar vb)
 Dişçilik ( her türlü cihaz ve malzemesi – diş üniteleri, koltuğu,
sarf vb.)
 Medikal Gaz Sistemleri
 Biyoteknolojik malzemeler
 Göz içi lensleri
Üretim
 Laboratuvar (Su banyosu, santrifüjler, kuru hava sterilizatörü,
kabinler
 Laboratuvar tanı ve teşhis kitleri, reaktifleri, kontrol
kalibratörleri
 Görüntüleme cihazları (Sabit Röntgen, C kollu Röntgen, Seyyar
Röntgen, Anjiyo cihazları, böbrek taşı kırma cihazı..)
 Yoğun Bakım – Hasta başı üniteleri, Yoğun bakım karyolası,
Defibrilatör, Hasta Başı Monitörü, Kuvöz, Fototerapi cihazı
 Sterilizatörler- Blok tipi sterilizatör, dik tip, flash, vb
 Acil yardım – Ambulans, her türlü sedye
 Tek kullanımlık ürünler ve sarf malzemeleri : kardiyovasküler,
üroloji, kardiyoloji, diyaliz, fizik tedavi , enjektörler, biyopsi iğneleri
spanç, gazlı bez, cerrahi iplikler, eldivenler, ….)
Üretim
TOBB Sanayi Veritabanı, Mart 2010
Pazarlama
 Her ürün farklı pazar büyüklüklerine sahip, farklı
pazarlama tekniğine ihtiyaç duyuyor.
Ana alıcı KAMU
 Pazara girebilmek için ulusal ölçekte bir ağ
yapılanmasına ihtiyaç var.
 Buna rağmen bile bazı niş ürünler için ülke
pazarları yeterli karlılıkta olmadığında uluslararası
ağlar olmadan piyasaya girmek mümkün değil.
 Yerli pazarda yerli malına karşı kullanıcı direnci
ve önyargısı
 Pazarlama maliyetleri en az ARGE yatırımı kadar
yüksek!...
Satış / Dağıtım
Kamu İhale Yöntemi
İhale yönteminin sakıncası – EN UCUZ’u almak
Yeni ürün bir kalite farkıdır!…
Yeni ürün mutlaka aynı zamanda fiyat avantajı da
sağlamalıdır!..
Geri Ödeme
Sektörde geri ödemeyi belirleyen kurum ?????
SGK/Sağlık Bakanlığı
İnovatif ürünlerin GERİ ÖDEMESİ ??!??
Bağımsız Özerk ve ŞEFFAF bir Sağlık
Teknolojileri Değerlendirmesi (HTA)
Türkiye’de inovatif yerli ürün geliştirilmesini
destekleyecek şekilde yapılanmalı!!
Piyasa Denetim Gözetim
 Ürünlerin Gümrük denetimleri yapılmıyor.
 Tıbbi Cihaz Kullanıcıları Uyarı sistemini etkin
kullanmıyor.
 Sonuç: Kalitesiz ürün cezalandırılmıyor. Kaliteli
ürün aleyhine haksız rekabet doğuyor.
 Etkin çalışan PGD’nin ağır yükümlülükleri var,
 Yenilikçi ürünlerin risk değerlendirmesi çok
önemli
 Tıbbi Hata Sigortacılığı (doktor hatası, ürün hatası
vb.)
2
• Sağlık Endüstrisine ve
Sanayi Politikamıza
Genel Bakış
SAĞLIK
Harcamaları
TIBBİ CİHAZ
Harcamaları
Sağlık
Harcamaları
içinde Tıbbi
Cihaz %
ABD
GSMH'NIN % GSMH'NIN %
13,9'SI
0.7'Sİ
%5.03
EU
GSMH'NIN % GSMH'NIN %
8,6'SI
0,55'İ
%6,3
TR
GSMH'NIN%
6'SI
GSMH'NIN %
0.18'İ
%3
Yaratılan katma değerin üretim değerine oranı
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
45,80
37,4
36,3
33,1
32,4
31
28,7
26,7
24,5
1
Tıbbi Cihazlar
İlaç ve Tıbbi Kimyasallar
Matbaa, Basın Yayın
Temel Metaller ve Metal Ürünleri
Elektrikli Makineler
Tekstil ve Tekstil Ürünleri
Genel İmalat
Temel Kimyasallar
Gıda ve İçecekler
İhracata yönelik devlet desteği
Pazar Araştırması ve
Pazarlama
Ar-Ge
Yurt İçi Fuarlar
Yurt Dışı Fuarlar
Yurtdışı Birim Marka
Çevre Maliyetleri
Markalaşma
İstihdam
Uluslararası Rekabetçilik
Tasarım Desteği
Müşavirlik
Neler Yapabiliriz??
 Sektörde yer alan aktörler arasında doğru koordinasyon
 Sektörel Ar-Ge ve Sanayi Stratejisi
 Üretim kalitesinde öncül ülkelerle rekabet gücü (ürünlerde
inovasyon )
 Birim üretim maliyetleri bazında ucuz emek yaratabilen ülkelerle
rekabet gücü (üretim yöntemine sürecine yönelik inovasyon –
üniversitelerin Endüstri Müh. Bölümleri)
 Yeni ürünler üretilmesi
 Standartlara uyumda yaşanan zorlukların giderilmesi (CE, ISO 9001,
ISO 13485 vb.) (FDA ve benzeri dış pazarların gerekleri)
22
Neler Yapabiliriz??
 Sektör önceliklerinin ulusal planlar ve stratejiler bazında
belirlenmesi,
 Sektöre yönelik hizmet sunan kamu kurum kuruluşlarının
eşgüdümünün sağlanması,
 Üniversite-sanayi işbirliğinin artan bir ivme ile yürütülmesi,
 Kaynak planlamasının yapılması,
23
Neler Yapabiliriz??
 Sektör envanterinin ve istatistiki verilerinin düzenli olarak
yayınlanması ve yayılımının sağlanması,
 Bölgesel/sektörel teşviklerin sağlanarak ihtisas OSB’ler ve
teknokentlerde sektörün yapılanmasının sağlanması,
 KOBİ’ lerin bu çerçevede üretime yönlendirilmesi
24
Öncelikli Ar-Ge Başlıkları
 Biyoteknoloji ve genetik
 Kanser ve dolaşım hastalıklarının teşhis ve tedavisi
 Bulaşıcı ve paraziter hastalıkların ortadan kaldırılması (mikrobiyoloji,
epidemioloji)
 Farmakoloji
 Ana ve çocuk sağlığı, nüfus planlaması ve doğurganlığın kontrolü
 Cerrahi ve klinik teknikler ile tıbbi cihaz ve teçhizatın geliştirilmesi
 Yapay doku/organ yapımı, doğal doku ve organların nakli
25
Teşekkürler