Arbetsmiljö

download report

Transcript Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutbildning
1
Arbetsmiljöutbildningsmaterial
Mål
• En god och hälsosam
arbetsmiljö för medarbetare
i Göteborgs Stad.
• Hög kompetens hos chefer
och skyddsombud inom
arbetsmiljö och hälsa.
• Kunskap om hur man finner
stöd.
Syfte
• Ge grundläggande
arbetsmiljökunskaper i
förvaltningar och bolag för
chefer och skyddsombud.
Källa: Lagar och avtal inom arbetsmiljöområdet.
2
Idag
•
•
•
•
•
•
•
Lagar, regler, styrdokument
Roller och ansvar
Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM
Riskbedömning
Skador och tillbud
Arbetsmiljöverkets uppdrag
Samverkan Göteborg
3
Lagar, regler
och andra styrdokument
4
Arbetsmiljö – utgångspunkter
5
Aktiv lagstiftning för hållbar
verksamhet
6
Arbetsmiljölagen AML
Kapitel
1. Lagens ändamål och tillämpning
2. Arbetsmiljöns beskaffenhet
3. Allmänna skyldigheter
4. Bemyndiganden
5. Minderåriga
6. Samverkan arbetsgivare och arbetstagare mm
7. Tillsyn
8. Påföljder
9. Överklaganden
7
En god arbetsmiljö
1 kap Arbetsmiljölagen (AML)
• Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i
arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.
8
Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande
2 kap AML
• Arbetsförhållandena ska anpassas till
människors olika fysiska och psykiska förutsättningar.
• Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas
så att man inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar
som kan medföra ohälsa eller olycksfall.
• Skyddsutrustning
• AV utfärdar föreskrifter vid behov
9
Arbetsgivaren ska:
3 kap AML
• Vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och
olycksfall
• Fullgöra det systematiska arbetsmiljöarbetet – SAM – och
organisera rehabiliterings- och anpassningsverksamhet
• Anlita den företagshälsovård som behövs
• Instruera och informera arbetstagarna för att undvika risker
• Anmäla allvarliga tillbud och olycksfall – direkt
• Samordningsansvar för byggarbetsplatser
10
3 kap forts Arbetstagarna ska:
• Aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av
de åtgärder som behövs för att skapa och upprätthålla en god
arbetsmiljö.
• Aktivt ta del av information som lämnas rörande arbetsmiljöfrågor.
• Följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar som
behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.
• Använda sig av lämplig arbetsmetod och utrustning vid t ex hot om
våld eller lyftteknik.
• Snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud om det
föreligger omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa.
11
Skyddsombudet
företräder arbetstagarna
6 kap Skyddsombudet ska:
• Vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall.
• Medverka vid utredning av arbetsskador och tillbud.
• Vaka över att arbetsgivaren uppfyller lagens krav.
• Delta vid planeringen av frågor som berör arbetsmiljön.
• Delta när handlingsplaner upprättas.
• Arbetsgivaren ska underrätta skyddsombudet om betydande
förändringar.
12
Skyddsombudets förutsättningar
6 kap Arbetsgivaren är skyldig att:
• se till att skyddsombudet/arbetsmiljöombudet får
kontinuerlig utbildning, praktiska möjligheter samt erforderlig
tid att utföra uppdraget.
(ur Samverkan Göteborg § 8c)
• ta del av handlingar och de upplysningar som behövs för
ombudets verksamhet.
Hur har vi det hos oss?
13
Skyddsombudets framställan
enligt AML 6 kap. § 6a
• Skyddsombud kan påkalla behandling av ett ärende i skyddskommittén.
• Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en
tillfredställande arbetsmiljön  skyddsombudet vänder sig till
arbetsgivaren (ag) med en framställan om åtgärder.
• Ag ska lämna en skriftlig bekräftelse att framställan är mottagen. Ag ska
utan dröjsmål (absolut senast 14 dagar) lämna besked i frågan. Gör AG
inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, vänder sig
skyddsombudet till Arbetsmiljöverket (AV).
• AV prövar frågan, detta ska mynna ut i ett beslut. (föreläggande, förbud
eller beslut om att inte ingripa  kan överklagas till förvaltningsrätten).
14
Framställan enligt
Arbetsmiljölagen 6 kapitlet 6a §
Förvaltning/arbetsplats
Skyddsombud
(SO)
Parallellt förfarande
Kopia till
stadsledningskontoret
15
Skyddsombudsstopp enligt AML 6 kap. § 7
• Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för
arbetstagarens liv eller hälsa kan ett skyddsombud påkalla ett
arbetsstopp.
• Om arbetsgivaren inte genast ingriper kan skyddsombudet
avbryta arbetet.
• Om arbetsgivaren godkänner stoppet behövs inte prövning av
Arbetsmiljöverket.
• En arbetsgivare som vill ha ett skyddsombudsstopp prövat,
måste vända sig till AV med en begäran om rättslig prövning.
16
Skyddsombudsstopp enligt AML 6 kap. § 7
• Skyddsombudsstoppet gäller tills AV tagit ställning i frågan.
• AV fattar beslut för eller mot det stoppade arbetet. Beslutet
går att överklaga  Förvaltningsrätten.
• Skyddsombudet har även rätt att stoppa arbetet om ag inte
rättar sig efter ett förbud som har utfärdats av AV
(t ex om en maskin som saknar skydd).
17
Skyddskommitté enligt AML 6 kap § 9
Skyddskommittén ska:
• Delta i planeringen av
arbetsmiljöarbetet på
arbetsstället.
• Följa arbetets genomförande.
• Noga följa utvecklingen i frågor
som rör skyddet mot ohälsa och
olycksfall samt verka för
tillfredsställande
arbetsmiljöförhållanden.
18
I skyddskommittén
I skyddskommittén behandlas frågor om:
• företagshälsovård,
• handlingsplaner enligt 3 kap 2a § (arbetsmiljöplaner,)
• planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser,
arbetsmetoder och av arbetsorganisation,
• planering av användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller
olycksfall,
• upplysning och utbildning rörande arbetsmiljön,
• arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället.
19
Arbetsmiljöförordningen § 9
20
Arbetsmiljö – Politiska nämnden har ansvaret
Uppgiftsfördelning
• Förvaltnings-/bolagsdirektör
• Sektorchef
Skyddskommitté
• Förvaltningens/bolagets
samverkansgrupp
• Lokal samverkansgrupp
• Områdeschef
• Enhetschef/rektor/förskolechef
• Gruppchef
21
Exempel på föreskrifter
AFS 1986:23 Skydd mot blodsmitta
AFS 1986:3 Ensamarbete
AFS 1990:18 Omvårdnadsarbete i enskilt hem
AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön
AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet
AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering
AFS 1998:1 Belastningsergonomi
AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 2005:16 Buller
AFS 2012:3 Minderåriga
AFS 2013:3 Arbetsplatsens utformning
22
Lagarna har lika tyngd
Hälso- och
sjukvårdslagen
Skollagen
Arbetsmiljölagen
Arbetsgivare
Socialtjänstlagen
Arbetsgivaren måste i en konkret
situation förena arbetstagarnas,
elevernas, brukarnas,
patienternas och klienternas
intressen. AML är styrande ur
medarbetarperspektivet.
Lagen om LSS
23
SAM – Hur gör man?
24
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Kontroll
Undersökning
Systematiskt
arbetsmiljöarbete
En naturlig del av
verksamheten
Åtgärder
Riskbedömning
25
Såhär….
•
•
•
•
Samverkan Göteborg
Organisation
Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifterna
HR-process Arbetsmiljö och hälsa
26
Processen Arbetsmiljö och hälsa
27
Intranätet/ Personalingången/
Chef/ HR-processer/ Arbetsmiljö
och hälsa
28
Arbetsmiljöarbetets två sidor
Skydda från
risker
• Avvärja fysiska och psykiska hälsoproblem
• Minska riskfaktorer för ohälsa
• Skydda från hälsofaror
• Bygga upp hälsa/rehabilitera
• Betryggande säkerhet
Främja hälsa
• Verka för ett engagemang i arbetet
• Stärka den upplevda kvaliteten i arbetet
• Möjliggöra ett välbefinnande
• Stödja ett socialt arbetsklimat
Hur arbetar vi för att främja
hälsa på vår arbetsplats?
29
Systematiskt arbetsmiljöarbete
När?
• I vardagsarbetet
• Arbetsmiljöronder – 2 gånger om året (minst)
• Förändring i verksamhet
• Krav från myndighet eller fack
30
Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)
• Lag om skydd mot olyckor (2003:778) LSO
• Förutom arbetsmiljölagen arbetar staden också med andra
förebyggande åtgärder som omfattar arbetstagare, men som
till skillnad från arbetsmiljölagen också omfattar brukare,
vårdtagare, besökare m m. Lagen ställer krav på att man följer
upp arbetet systematiskt, så kallat systematiskt
brandskyddsarbete, SBA.
31
SBA
•
•
Andra lagar som också behandlar förebyggandefrågor är t ex Plan- och bygglagen
(PBL, 2010:900) och Patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659)
Arbetsmiljölagen som endast rör förhållandet arbetsgivare/anställda har dock
strängare och mer detaljerade krav för arbetsplatsen utformning. Det räcker alltså
inte med att tillgodose kraven i LSO, PBL och PSL för de anställdas vidkommande.
32
Arbetsmiljöronden
• På arbetsmiljöronden skall man kartlägga, identifiera och bedöma
frisk- och riskfaktorer i arbetsmiljön på arbetsplatsen.
• Bedömningen resulterar i en handlingsplan för tidsplanerade åtgärder
som ska stärka friskfaktorer eller förebygga/ta bort riskfaktorer.
• Arbetsgivaren har ansvaret för att arbetsmiljöronder genomförs och för
att åtgärder vidtas.
• Tillsammans med chef ska medarbetarna på arbetsplatsen och
skydds-/arbetsmiljöombud delta.
• I samband med arbetsmiljörond ska protokoll upprättas och
undertecknas.
• Handlingsplanen med åtgärder som upprättas behandlas i
skyddskommitté.
33
Arbetsmiljöronden
För att arbetsmiljöronderna ska fungera effektivt är det
nödvändigt att man har:
34
Identifiera risk- och friskfaktorer
På arbetsmiljöronderna kartläggs, identifieras och bedöms risk- och
friskfaktorer i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i arbetet
• I den fysiska arbetsmiljön undersöks arbetslokaler, ergonomi, tekniska
hjälpmedel, larm, personalutrymme, första hjälpen med mera.
• Den psykosocial arbetsmiljön omfattar det mesta i vår arbetsmiljö som
inte är fysiskt såsom trivsel på arbetet, arbetsmängd, arbetstempo,
ensidigt, upprepat och monotont arbete, oklara förväntningar på
arbetsinsats, ständiga förändringar, risker för hot och våld, skiftarbete,
konflikter – kränkningar – trakasserier, arbete med människor,
ensamarbete.
35
Medarbetarenkäten som stöd i det
psykosociala arbetsmiljöarbetet
Syftet med medarbetarenkäten är att ge kunskap om hur
medarbetaren upplever sitt uppdrag, sin arbetsplats och uppfattar
Göteborgs Stad som arbetsgivare. Resultatet från medarbetarenkäten
är ett underlag för dialog och analys på arbetsplatsen.
Med hjälp av resultatet ska chefer och medarbetare tillsammans
utveckla och förbättra organisation, arbetsmiljö samt ledar- och
medarbetarskap för att ge göteborgarna en verksamhet av hög
kvalitet.
Varje år från 2015 och framåt (nästa gång i november 2015)
36
Säker och trygg arbetssituation
• Introduktion, ensamarbete, våld
och hot, belastningsergonomi;
finns handlingsplaner och rutiner?
• Finns arbetsledning för
medarbetarna när chefen går hem?
• Rapporteras arbetsskador och
tillbud i Lisa?
37
Bedöm risker
• Hur troligt är det att något ska hända?
• Kan en eller flera medarbetare utsättas för risker?
• Vid vilka arbetsmoment är riskerna särskilt stora?
• Hur länge är medarbetarna utsatta?
• Vilket slags ohälsa och olycksfall kan inträffa?
38
Mycket hög
Bedömning av risknivå
Hög
Åtgärda snarast
och ohälsa
Mycket låg
Sannolikhet
Låg
Förebygga skada
Bibehålla och
utveckla
Ingen
Konsekvens
Låg
Hög
Mycket hög
Människa-Teknik-Organisation (MTO)
MÄNNISKA
TEKNIK
ORGANISATION
• Orsakas risken av något mänskliga, tekniska och/eller organisatoriska
faktorer?
• Kan risken undanröjas med hjälp mänskliga, tekniska och/eller
organisatoriska faktorer?
Föreslå, besluta och åtgärda
Åtgärda de risker som kommit fram utifrån riskbedömningen.
1. Ta bort risken
2. Isolera/skärma av risken
3. Alla risker kan inte undvikas helt,
de måste hanteras på annat sätt, t ex:
• med särskilda instruktioner, rutiner, handlingsplaner
• personlig skyddsutrusning
• med stöd och handledning
• genom dubbelbemanning
• genom att varna, utbilda, anslå, informera, olika språk
41
Handlingsplan
Handlingsplan för arbetsmiljö och hälsa inom det systematiska
arbetsmiljöarbetet
Beskrivning av
friskfaktorer
Mål med aktivitet
Beskrivning av
riskfaktorer
Bedömd risknivå
(låg, medel, hög)
Mål för åtgärden
Aktivitet
Klart
datum
Ansvarig
Utförare
Ska frågan lyftas
till
samverkansgrupp
?
Åtgärd
Klart
datum
Ansvarig
Utförare
Ska frågan lyftas
till
samverkansgrupp
?
Verksamhetsområde:
Arbetsplats:
Chefens underskrift:
Skyddsombudets underskrift:
Planen behandlad på APT, datum:
42
Följ upp åtgärd, följ upp effekt
• Genomförde vi åtgärden som planerat? Har det blivit bättre?
Om inte, vad kan göras mer?
• Kontinuerligt på arbetsplatsträffar
• Inför ny arbetsmiljörond följs tidigare handlingsplan upp
• Regelbunden uppföljning i skyddskommittéerna
• Årshjul
43
Årlig uppföljning (revision)
Hur fungerar revisionen av arbetsmiljöarbetet inom vår förvaltning/bolag
vad gäller SAM AFS 2001:1?
• uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
• rutiner och tidplaner
• stöd för kartläggning, riskbedömning och handlingsplaner
• riskbedömning vid verksamhetsförändring
• kompetens
Hur fungerar revisionen inom vår förvaltning/bolag vad gäller Rehab AFS
1994:1?
• arbetsanpassning och rehabilitering
44
Riskbedömning
Förändring av verksamhet
När det behövs
45
Planering av ändring i verksamhet
• När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om
ändringarna medför risker för ohälsa och olycksfall som kan behöva
åtgärdas (AFS 2001:1, § 8)
• Som regel handlar det om sådana ändringar som kräver skyddsombudets
medverkan (AML kap 6, § 4 och AMF § 11). Det kan vara vid planering av
nya och ändrade lokaler, arbetsprocesser, arbetsmetoder och
arbetsorganisation.
• Arbetstagare och skyddsombud som berörs ska medverka vid
riskbedömningen.
• Riskbedömningen ska genomföras innan beslut
46
A B C riskbedömning inför ändring i verksamheten
A Precisera den planerade ändringen
• Vad består ändringarna av?
• Var ska ändringarna genomföras?
• Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?
B Gör riskbedömningen
• Vilka risker innebär ändringarna?
• Är riskerna allvarliga eller inte?
C Åtgärda
• Vilka åtgärder ska genomföras?
• När ska åtgärderna vara genomförda?
• Vem ser till att åtgärderna genomförs?
47
Tillbud och arbetsskador
48
Tillbud och arbetsskador
Tillbud
• En oönskad händelse som kunde lett till ohälsa eller olycksfall.
Arbetsskada
• Olycksfall – Händelser som har samband med arbetet och som leder till fysisk
eller psykisk skada räknas som olycksfall. Händelsen ska vara kortvarig, ovanlig och
oförutsedd.
• Färdolycksfall – Skada på väg till eller från arbetet
• Arbetssjukdom – Att man fått en sjukdom på grund av skadlig inverkan i arbetet,
t ex smitta, fysiskt/psykiskt påfrestande arbetsförhållanden.
49
Anmälan enligt 3 kap 3a § AML
Allvarliga olyckor ska anmälas till AV
Allvarliga tillbud ska anmälas till AV
50
LISA
51
Vad händer med min anmälan?
• Tillbud – Anmäls via LISA, hanteras på arbetsplatsen, allvarligare tillbud
anmäls till Arbetsmiljöverket
• Arbetsskada – Anmäls via LISA, skickas av arbetsgivare till
Försäkringskassan, skickas av arbetstagaren till AFA Trygghetsförsäkring
(kollektivavtalad försäkring vid arbetsskada). Allvarligare arbetsskada
anmäls till Arbetsmiljöverket
• Försäkringskassan – medarbetare måste själv ansöka om ersättning. FK
bedömer anmälan, framtida men och ev. rätten till ersättning. Kopia på
anmälan skickas av F-kassa till Arbetsmiljöverket
• Arbetstagaren kan få ersättning för bland annat inkomstförlust, kostnader
och fysiskt och psykiskt lidande
52
Anmälan till AV på www.av.se
53
Otillåten påverkan
• Otillåten påverkan är ett samlingsnamn för olika typer av händelser och
kan avse t ex trakasserier, hot, våld och korruption. Den avgörande
skillnaden från tillbud och arbetsskador är att det handlar om
påtryckningar/handlingar som syftar till att påverka den enskilde
tjänstemannen vid myndighetsutövning.
• Händelsen kan ofta innebära arbetsmiljöproblem och kan då även behöva
rapporteras som arbetsskada eller tillbud. Detta görs i sådana fall enligt
ordinarie rapportering i Lisa, som Skada eller Tillbud.
• Otillåten påverkan ska rapporteras i Lisa för att Kunskapscentrum mot
organiserad brottslighet ska kunna följa upp den här typen av händelser.
54
o
m
i
n
g
e
n
å
t
g
Kontakta SO om inget
ä
görs
r
d
g
ö
r
s
En arbetsmiljöfrågas väg: Ett exempel
Ett arbetsmiljö
problem uppstår,
kontakta din närmaste
chef
Arbetsmiljöverket
prövar om
föreläggande eller
beslut
SO kontaktar chefen
Chef åtgärdar
problemet
SO kan vända sig till
HSO om problemet
fortfarande inte
åtgärdas
SO kan vända sig till
Arbetsmiljöverket om
ingen åtgärd görs
Problemet kan tas i
upp skyddskommittén
(LSG/FSG)
Samverkan Göteborg
….till nästa presentation….
56