Presentación de PowerPoint

download report

Transcript Presentación de PowerPoint

UGALKETA ZELULARRA
Z
I
K
L
O
Z
E
L
U
L
A
R
R
A
G1
INTERFASEA
S
G2
PROFASEA
METAFASEA
MITOSIA
ANAFASEA
TELOFASEA
ZATIKETA
ZELULARRA
ZITOZINESIA
Non dago grabaturik
informazioa izaki bizidunengan?
Kromosometan
Zerezkoak dira?
ADN-ez
osaturikoak
Orduan,
ugalketarako
bikoiztu behar dira
ADN molekulak zein
kromosomak
69. ORR.
Baten batzuek oso azkar burutzen
dute ziklo osoa. Esaterako
bakterioek 20 minuturo
Beste batzuek ez dute bukatzen
68. ORR.
Zatiketa zelularraren bidez zelula bakoitzak bizitzeko
behar duen informazio genetikoa ondorengoei
transmititzen die... UGALKETA FUNTZIOA
Interfase zelularrean (bi zatiketaren artekoan) NUTRIZIO
eta ERLAZIO-FUNTZIOAK burutzen dira
Guztira, zenbat kromosoma?
Zenbat desberdin?
Guretzat 23
2n zenbakiak balio du adierazteko izakien kromosoma-kopurua
DIPLOIDEAK GARA
Zelula berrietan posiblea izango da lehenengo bikote
horitik 4 kromosoma jartzea eta bigarren bikote urdinetik
bat ere ez jartzea?
MITOSIA zelula amaren kromosoma-mota eta kopuru
berberak transmititzea du eginkizun
69. ORR.
Kromosoma bakoitzetik ateratzen den kopia berriari
kromatida deritzo...
... Biak zentromeroaren bidez elkarturik dauden bitartean.
Banatzean kromosomak deitzen dira.
ZENTROSOMA
ZENTRIOLOA
Ez daude landare-zeluletan
Ziklo osoaren alderik luzeena (%90 bat)
Kromosomak
hasten dira
ikusten;
zentrioloen
bikoizketa
ADNaren sintesia
Hazkuntza zelula amaren
tamaina lortu arte...
Organuluen bikoizketa,
proteinen sintesia
73. ORR.
PROFASEA 1
Mitosiaren luzeena
Kromosomak
garbi bereiz
daitezke
Interfasean
bikoiztutako
zentrioloak
ikusgai
ditugu
Nukleomintza
apurtzen da
eta nukleoloa
desagertzen
da
70. ORR.
PROFASEA 2
Kromosomak
hurbiltzen
dira ardatz
mitotikoari
Zentrioloak
bikoteka
higitzen dira
zelularen
poloetarantz
Zentrioloen
artean zuntz
proteikoak
kokatzen dira
ARDATZ
MITOTIKOA
osatuz
METAFASEA
Kromosomak lerrokatzen dira ardatzaren erdian, zentromeroaren
bitartez loturik.
Eta ekuatore-plaka eratzen da
ANAFASEA
Etaparik azkarrena
Ardatz mitotikoaren zuntzak uzkurtzen dira eta kromatikak
banatzen dira...
...Une honetan ez dira kromatidak,
kromosomak baizik
“Kromatidak” (edo hobeto esanda kromosomak) zelularen alde
banatarantz abiatzen dira.
71. ORR.
TELOFASEA
Profasearen antzekoa da baina prozesuak alderantziz gertatzen dira
Kromosomamultzo
bakoitzaren
inguruan
nukleoa
berregiten da
Nukleoloa agertzen da berriro
Kromosomak
beren itxura
lausotua
berreskuratuz
doaz,
kromosometatik
kromatinara
pasatzen
ZITOZINESIA
Ez da mitosiaren azken fasea
Bizi ahal izateko organulu guztiak
banatzen dira.
Animalia-zeluletan estugune bat
agertzen da
Eta gero eta sakonago egiten da bi
zelula berriak banandu arte
72. ORR.
Landare-zeluletan
zelula-pareta zurruna
dago eta estuguneak
ezin dira agertu
Eta
FRAGMOPLASTO
izeneko banaketatrenkada agertzen da
bi zelula berriak
banatzeko
Estugunea
Bi zelula
berriak
Fragmoplastoa
Bi zelula
berriak
PROFASEA
METAFASEA
ANAFASEA
TELOFASEA
Zenbat banaketa?
1
Nolakoa da hasierako 2n-koa
zelula?
Eta bukaerakoak? 2n-koak
… eta berdin-berdinak
genetikoki
ZELULA SOMATIKOAK
Zenbat banaketa? 3 bi belaunaldietan
Nolakoa da hasierako zelula? 2n-koa
Eta bukaerakoak?
n-koak
Ez dira berdin-berdinak genetikoki
UGAL-ZELULAK edo
GAMETOAK
76. ORR.
Eukariotikoetan
ugalketa sexuala
zein asexuala
egin daiteke
Nukleorik ez
daukatenez
sinpleagoa da
Prokariotikoetan, berriz, bakarrik 1-Mesosomak
ugalketa asexuala
2-Bakteriokromosoma bikoiztu
3-”Kromosoma”
berria mesosomari
lotu
4-Zehar-pareta sortu
banatzeko bi zelulak
74. ORR.
Bizi-ziklo azkarra
dutenez 20 minuturo
ugaldu ahal dira
ERDIBITZEA: Zelulabakarrekoentzak soilik egin
daitekeen ugalketa asexuala
GEMAZIOA: Konkor bat ateratzen da eta hortik garatzen
da indibiduo berria
Zelulabakarrekoek zein zelulanitzek
izan ahal dute
ESPORULAZIOA: Zatiketa zelular
anizkoitza. Mitosia egiten da, baina
zitoplasma ez da banatzen