gambar pppm ibubapa

download report

Transcript gambar pppm ibubapa

Apakah lmpak Transformasi lni?
lbu Bapa
lbu bapa akan menyaksikan
penambahbaikan ylng ketara dan Iestari dalam pengalaman pendidikan
anak-anak mereka. Prestasi dan keutamaan sekolah akan lebih telus, dan
ibu bapa akan sentiasa dimaklumkan tentang keadaan anak mereka di
sekolair dari segi pencapaian dan iuga perkembangan. lbu bapa akan
berasa seperti rikan kongsi sebenar dengan sekolah dalam membantu
pembelaiaran anak mereka.
lbu bapa akan lebih memahami tentang kemajuan anak mereka, dan
bagaimana mereka boleh membantu meningkatkannya. Mereka akan
beiirubung secat'a tetap dengan guru, dan bukannya ketika timbul masalah
sahaja. MEreka akan mempunyaiakses penuh terhadap prestasi anak mereka
dalam peperiksaan kebangsaan dan pentaksiran berasaskan sekolah. Mereka
akan diberikan bimbingan, iaitu daripada petua keibubapaan hinggalah
kepada kelas pendidikan dewasa tentang bagaimana memberikan sokongan
terbaik kepada pembelajaran dan kemajuan anak mereka.
lbu bapa akan mempunyai lebih banyak peluang untuk memberikan input
kepada strategi penimbahbaikan sekolah anak mereka. Mereka
mempunyai
hak untuk tahu sepenuhnya tentang misi se[olgh, prestasi terkini
'program
penambahbaikan tahunan. Melalui PIBG, mereka boleh
dan
memberilian input dalam perkara seperti kualitiguru dan kurikulum. Komitmen
mereka terhadap anak dan sekolah akan disambut baik dan dihargai'
Sebagai balasan, ibu bapa akan diminta supaya menyokong anak-anak
mere[a bagi memastikan anak mereka mencapai potensi pembelajaran
(contohnya, memastikan anak mereka menyiapkan tugasan dan hadir ke
sekolah iepat pada masanya). lbu bapa juga perlu menunjukkan komitmen,
pelibatan d'an keterbukaan untuk anak mereka. lbu bapa perlu berkongsi input,
dan perhatian mereka dengan perhatian sekolah melalui cara yang betul, dan
melibatkan diri dalam aktiviti sekolah dengan aktif,