Indicadors de recerca

Download Report

Transcript Indicadors de recerca

Pla estratègic de recerca 2005/2008. Universitat de Barcelona
Institut de Biomedicina de la UB (IBUB)
Dades i indicadors de recerca (2002-2004)
Nombre de grups de recerca: 41*
(11 Depts, 3 Facultats)
Publicacions en revistes internacionals ISI: 496 (71%
primer quartil d’index d’impacte a la sub-àrea)
Recursos financers: 10.860.000 euros
-55% projectes de recerca
-10% projectes europeus
Institut de Biomedicina de la UB (IBUB)
L’objectiu de l’Institut és crear un marc on científics
de diferents disciplines interactuin per a portar a
terme recerca multidisciplinar i amb orientació
integradora dins l’àmbit de la biomedicina.
L’IBUB pretén generar coneixement amb una nova
visió integradora dels sistemes biològics el qual faci
possible la identificació de dianes terapèutiques i el
disseny de molècules bioactives amb potencial
terapèutic.
Institut de Biomedicina de la UB (IBUB)
ORIGINALITAT
-Èmfasi a les aproximacions integratives a la descripció dels
processos biològics en la línia del “systems biology”.
-Potencial en la recerca bàsica a tots el nivells d’organització
biològica (molècula, cèl.lula, organisme)
-Fortes capacitats en la orientació d’identificació de dianes
terapèutiques i disseny de molècules bioactives a partir d’un
potencial químic i farmacèutic significatiu.
Institut de Biomedicina de la UB (IBUB)
Programa de
Biologia Integrativa
Programa de Química
i Projecció Terapèutica
Nodes:
Nodes:
- Xarxes gèniques
Reguladores
- Projecció terapèutica
-Comportament cel.lular
- Disseny, síntesi i optimizació
de fàrmacs
- Fisiologia Integrativa
- Interaccions de biopolímers
i els seus lligands
MOLECULES BIOACTIVES
Institut de Biomedicina de la UB (IBUB)
PUNTS FORTS:
- Format per un nombre substancial de grups de recerca
reconeguts a nivell internacional amb un bon nivell de
finançament
- Permetrà de forma inmediata la optimització dels recursos
existents
- Els investIgadors que en formaran part tenen un origen
altament interdisciplinar, afavoridor d’aproximacions integrals a
la recerca biomèdica.
- Tot i el caràcter “virtual” de l’Institut, la ubicació geogràfica es
comuna
- Existeix una forta vinculació amb les activitat de formació
d’investigadors a la UB (doctoral, Masters,...)
Institut de Biomedicina de la UB (IBUB)
La constitució de l’Institut de Biomedicina de la UB
(IBUB):
-Acompleix una necessitat d’estructuració de la
recerca biomèdica en l’àmbit de la UB no resolta fins
ara dins el marc de la Plataforma Biomed
-Aportarà una aproximació original a la recerca
biomèdica, amb elements diferencials que donaràn
valor afegit a la Plataforma Biomed
- Respon a una voluntat explícita d’un col.lectiu
important d’investigadors interessats i motivats en el
repte de constituir aquesta estructura de recerca
Institut de Biomedicina de la UB (IBUB)