Prezantimi i projektit

download report

Transcript Prezantimi i projektit

PROJEKT SHKOLLOR:POLICIMI NE KOMUNITET
•
VITI SHKOLLOR
2012-2013
/ 2013-2014
SHKOLLA 9-VJEÇARE “ LEF SALLATA” , VLORE , SHQIPERI
Policimi në Komunitet është një filozofi dhe strategji
organizative që nxit një përpjekje bashkëpunuese të bazuar në
partneritet ndërmjet policisë dhe komunitetit për të identifikuar,
parandaluar dhe zgjidhur në mënyrë më efektive dhe efikase
problemet e krimit, çrregullimet fizike dhe sociale, dhe
shkatërrimin e lagjeve në mënyrë që të përmirësojë cilësinë e
jetës për të gjithë.
TITULLI I PROJEKTIT : POLICIMI NE KOMUNITET
QELLIMI I PROJEKTIT : Të arrihet, nëpërmjet zhvillimit
të veprimtarive në shkollë ,një ndërgjegjësim i hershëm
i qytetarëve mbi rolin e PSH si dhe të sensibilizohen nxënësit
dhe komuniteti se funksionimi i drejtë dhe efikas i saj në
shërbim të zbatimit të ligjeve e rregullave morale kërkon
domosdoshmërisht bashkëpunimin etyre
OBJEKTIVAT:
1. Të zhvillohen në shkollë séanca të ndryshme trajnuese e mësimore
me të gjithë aktorët e interesuar, me qëllim realizimin e synimit të
mësipërm
2. Bashkëpunim I vazhdueshëm më PSH, në ndihmë të realizimit të
veprimtarive të ndryshme ilustruese dhe pjesëmarrje aktive në
zgjidhjen e problemeve të vogla në shkollë.
3. Njohja e komunitetit të prindërve me dispozitat ligjore në
legjislacionin kombëtar dhe atë ndërkombëtar që lidhen me të drejtat
e femijëve ( mbrojtja e fëmijës sipas kodit të familjes , kodit penal ,
kodit civil)
PERSHKRIMI I PROJEKTIT
Grupmoshat e përfshira:
-Nxënës të klasave të teta, (13,14 vjec)
-Nxënës të klasave të nënta,(14,15 vjec)
-Përfaqësues të komunitetit, prindër, përfaqësues nga PSH
-Mësues nga Këshilli i mësuesve të shkollës.
Projekti do të zhvillohet ne dy forma:
teorike e praktike
Aktivitetet e ndryshme do te zhvillohen ne mjediset e shkolles dhe rreth
saj.
Organizimi I aktiviteteve do te perfshije, prinder, mesues, perfaqesues
te PSH, etj.
Problemet sociale te hasura ne komunitet, kerkohen qe te zgjidhen
vetem me
nderhyrjen e: policise, menyre e cila nuk ka dhene shume
TITULLI
I PROJEKTIT
rezultat deri tani.
Per kete arsye eshte e nevojshme qe te ndryshohet perqasja e
policise me komunitetin, dhe te mos angazhohet vetem kur ka
probleme sociale por te mundohet qe me ane te bashkebisedimit
dhe takimeve te shpeshta me komunitetin te parandalohen
problemet sociale dhe minimizohen keto probleme.
Pervec kesaj, policia ne te shumten e rasteve perceptohet nga
komuniteti si nje institucion i cili vetem ndeshkon keqberesit dhe i
zgjidh problemet qe lindin ne komunitet vetem nepermjet zbatimit
te ligjit pa i vleresuar ceshtjet dhe problemet ne aspektin social.
Ky projekt synon te ndryshoje mentalitetin dhe mendesine e
komunitetit per rolin qe ka dhe duhet te luaje policia e shtetit, ne
bashkepunim me komunitetin, per parandalimin dhe edukimin,
sidomos te te rinjve per te frenuar fenomene negative
POLICIMI NE KOMUNITET
Policimi në komunitet krijon një partneritet
ndërmjet policisë dhe komunitetit, për të
mundësuar analizë të përbashkët të
problemeve, për të përcaktuar rrënjët e
shkaqeve të këtyre problemeve, dhe për të
identifikuar zgjidhjet e mundshme, duke u
bazuar në nocionin e ndarjes së përgjegjësisë
për të mbajtur komunitetin të sigurt. Më e
rëndësishmja është se ekziston një angazhim për
të parandaluar incidentet, para se të luftohet
ndaj tyre
aktivitetet e planifikuara
•Ngritja e përhershme e një stende qe do te
pasqyroje aktivitetet në vazhdimesi.
•Përgatitja e nje baneri dhe materialeve të tjera
sensibilizuese, për nxënësit dhe komunitetin mbi sqarimin e
projektit, rëndësinë e policimit në komunitet,
•Vënia në skenë e një shfaqjeje teatrore ku ndihet roli I
policisë në parandalimin e krimit
•Zhvillimi i vizitave të klasave të teta të nënta në mjediset e
PSH, takime me përfaqësues të PSH në Vlorë dhe vezhgimi I
nje séance stervitore te oficereve te policise.
•Trajnime me mësues dhe prindër mbi një policim më të mirë
të mjediseve rreth shkollës dhe me gjere.
aktivitetet e planifikuara
Inskenim i një aksioni policie me nxënës të klasave të
përfshira në projekt me pjesëmarrjen edhe të policëve.
Hartimi I nje moduli mesimor me 35 tema mbi policimin
ne komunitet
Hartimi I nje reviste nje vjetore qe do te reflektoje arritjet,
perfundimet ,pershtypjet mbi projektin.
 Hapja e nje faqeje interneti me informacione te
vazhdueshme.
Per mbikqyrjen,raportimin,dhe sigurimin e vazhdimesise se
projektit ,per zhvillimin e veprimtarive te planifikuara per realizimin
me sukses te projektit, drejtoria e shkolles ngriti grupin mbikqyres
te projektit me pjesemarjen e :
1. Edmond Fetahu
DAR Vlore
2. Mbarime Muhameti zv\drejtore
3. Luiza Priftaj
mesuese
4. Arta Hila
Kryetare e Bordit te Prinderve te shkolles
5. Evis Alushi
Kryetar e Keshillit te Prinderve
6. Rea Deda
Qeveria e Nxenesve
7. Denada Haxhiraj
Psikologe e shkolles
Komisioni i mbikqyrjes do te perdore teknika te ndryshme vezhgimi dhe raportimi si:
intervista, pyetesore, vezhgime jo vetem nga anetare te komisionit por duke perfshire
mesues ,prinder , nxenes , perfaqesues te DAR etj. Duke perdorur formate te
ndryshme raportimi te cdo veprimtarie .
Detyre e komisionit eshte te ndjeke hap pas hapi procedurat si dhe format e punes
se pergatitjes se veprimtarive dhe rezultatet e tyre gjate ketij projekti
Nr.
Aktiviteti
Periudha
Kohëzgjatja
Organizatore
Mjete/Vërejtje
1
Prezantim I projektit
20.05.2013
1ditore
V.Vecani
Videoprojektor,
fletëpalosje
2
Trajnim me mësues, prindër, nxënës
mbi bashkë punimin për aktivitetet.
22.05.2013
1ditore
M.Muhameti
Videoprojektor,
blloqe, stilolapsa
3
Përgatitja e banerit të projektit
21.05.2013
M.Muhameti
I.Nanaj
Materiale nga
interneti
4
Hartim I modulit mësimor me 35 tema
-Ngritja e grupit të punës
-16.05.2013
-Ndarja e detyrave
-17.05.2013
3mujore
(faza e pare
1mujore)
V.Vecani
M.Muhameti
I.Shehu
Materiale nga
interneti
5
Përgatitja e një stende të
qëndrueshme për reklamimin e
projektit
20.05.2013
1javore
V.Vecani
M.Muhameti
Fletë formati, xham,
materiale nga
interneti
6.
Vënia në funksion e një faqe je
interneti mbi projektin dhe efektet e
tij në shkollë e kom.
27.09.2013
1javore
I.Nanaj
V.Vecani
Lidhje me internet
7.
Hartim I modulit mësimor (faza II)
-Perceptimikapitujve/temave
-Lidhja e materialit/shtypja
-10.08.2013
-20.08.2013
10ditore
20ditore
Grupi I punës
Për hartimin
E modulit
Materiale nga
internet
8.
Vënia në skenë e shfaqjes teatrore
Meriyll(faza I)
-Përzgjedhja e roleve /puna në
tavolinë/prova
20.10.2013
3mujore
A.Rjepaj
L.Gjikoka
Skenari, sallë provash
9.
Vizitë në mjediset e Policisë Rajonale, 20.10.2013
Vlorë
2 ditore
Mësuesit kujdestarë Mjet transporti
10.
Vëzhgim I një séance stërvitore
policore
24.10.2013
1ditore
V.Jakupi
Mjet transporti
11.
Organizimi I një séance po licimi nga
nxënësit (klasa8)
15.11.2013
1ditore
N.Cipi
Uniforma, mate riale
ndihmese
12.
Organizimi I një séance po licimi
nganxënësit(klasa 9)
15.12.2013
1ditore
V.Jakupi
Uniforma, mate riale
ndihmese
13.
Organizimi I një séance po licimi nga
nxënësit(klasa 9)
20.01.2014
1ditore
N.Cipi
Uniforma, mate riale
ndihmese
14.
Vënia në skenë e shfaqjes teatrore
Meriyll(faza II)
Shfaqja e teatrit
23,24.03.
2014
2ditore
A.Rjepaj
L.Gjikoka
Sallë shfaqjeje,
Veshje,
15.
Inskenimi I një aksioni policor
20.04.2014
1ditore
A.Dulaj/V.Jakupi
N.Cipi
Uniforma, mjete
Ndihmëse
16.
Revista mbi projektin
20.05.2014
1vjetore
M.Muhameti
V.Vecani/Nxënës
Laptop, foto, mate
Riale nga projekti