Transcript GIRAMA

GBOLOHUN EDE YORUBA
KIN NI GBOLOHUN?
 Gbolohun ni ipede ti o kun ti o ni oro-ise ti o si ni ise ti
o n je.
 Gbolohun gbodo bere pelu leta nla, ki o si pari pelu
ami idanuduro.
Ona meji ni a le pin gbolohun si:
 1. Ilana ihun
 2. Ilana ilo

IPINSOWOO GBOLOHUN NIPA
IHUN
 Awon gbolohun abe ihun ni:
 1. Gbolohun Alabode
 2. Gbolohun onibo
 3. Gbolohun Alakanpo
 1. GBOLOHUN ALABODE:
 Eyi ni gbolohun ti a tun mo si gbolohun kukuru tabi
gbolohun eleyo oro-ise.
 Apeere: Sade je isu.
 Apeja pa eja aro.
 2. GBOLOHUN ONIBO: Eyi ni inu gbolohun ti a ti fi




gbolohun kan bo inu gbolohun miiran.
Apeere:
Efo ti won ra ti gbo.
O dara pe mo wa.
3. GBOLOHUN ALAKANPO: Inu gbolohun yii ni a ti fi
oro-asopo so gbolohun meji po.
 Apeere:
 Mo lo si oja
 N ko ri ata ra
= Mo lo si oja sugbon n ko ri ata.