Психодраматични техники в работа с двойки в група

Download Report

Transcript Психодраматични техники в работа с двойки в група

Институт по психодрама,
индивидуална и групова
психотерапия Бернхард
Ахтерберг
Психодраматични техники в
работа с двойки в група
„Възможностите във време на криза: ролята на семейството“
24-27 Октомври 2013/ Истамбул, Турция
ВЪВЕДЕНИЕ
„Трансгенерационни идеи в психодраматичната работа със семейни двойки“,
Антонов, 1998г.
 Терапевтична практика.
 „Пространство за родители на деца от
аутистичния спектър“, Василева , 01-04.2013
 Терапевтична група с двойки,01-07.2013
 Фамилна психотерапия

The STAR Model
ST - Systemic Thinking
Systemic theory and practice
 A - Acting Approach
Psychodrama, Sociometry and group dynamic
 R - Reflection
Self reflection and feedback from the group
members

Предимства и предизвикателства
на работата с двойки в група





Expanding the roleplaying potential;
A possibility to
explore the feelings
through
externalization
An outside view of the
situation
Reflection and sefl
reflection
Learning how to give
feedback without
putting „labels“



Exposing personal
issues infront of the
group is a challenge
Not having enough
time for personal
attention for everyone
Forming small groups
within the group
Средства за интервенция
 Протагонист / клиент;
Помощен аз /рефлексивни въпроси;
Психодраматично огледало /
триадични въпроси;
Дублиране / интерпретация
Сцена / психична реалност;
Група / рефлексивен екип
Работа със семейни двойки в
група
Възможни подходи
1. Индивидуална работа със семейство в
група чрез системен подход и рефлексия
от групата;
2. Модела STAR
Първа част:
1. Сработване и
назоваване на
актуалните теми
за всеки;
2. Социометрия;
3. Избор на
протагонист
Модела STAR
Втора част:
1. Doing
2. Undoing
3. Redoing
2. Модела STAR
Трета част:
1. Споделяне от
роли
2. Споделяне от
личен опит
3. Затваряне на
сесията
45
81 г.
.
41 г.
25 г.
Явор
45г.
Мина
42 г.
Ива
19 г.
Възможни интервенции
1.
2.
Нива на поведение и на чувства.
Работи се с акт на комуникация и
епизод. Цели се промяна от по-ниско
йерархично ниво към по-високо.
Трансгенерационен модел. Работи се
на ниво отношение на митове и
легенди.Цели се промяна от повисоко йерархично ниво към пониско.
Йерархични нива
Културална
митология
Семейни
митове и
легенди
Семеен сценарий
епизод
Акт на комуникация
Институт по Психодрама, Индивидуална
и Групова Психотерапия Бернхард
Ахтерберг, София, България
www.moreno-bg.com
e-mail: [email protected]
Презентатори:
Георги Антонов
Анелия Василева
Милена Ненкова