Organisatsiooni tulemuslikkuse hindamine ja juhtimine prof .Toomas

Download Report

Transcript Organisatsiooni tulemuslikkuse hindamine ja juhtimine prof .Toomas

Organisatsiooni tulemuslikkuse
hindamine ja juhtimine
prof .Toomas Haldma
1
Täna räägime
• Tulemuslikkuse hindamise ning juhtimise olemus,
põhinõuded ja koht juhtimissüsteemis
• Tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise metoodilised
alused: integreeritud käsitlus.
• Tulemuslikkuse hindamise tasandid
• Lõunalaud (13.15-14.00)
• Majandusorganisatsioonide tulemuslikkuse
hindamise praktika
• Strateegilised eesmärgid, võtmenäitajad ja strateegia
kaart
• Tulemuslikkuse hindamise praktika Eesti
kaubandusettevõtetes
2
2
Homme vaatleme
• Finantsperspektiivi tulemusnäitajate kujundamine,
• Kliendiperspektiivi tulemusnäitajate kujundamine.
• Lõunalaud (12.15-13.00)
• Sisemiste protsesside perspektiivi tulemusnäitajate
kujundamine
• Sisemiste protsesside juhtimise mõju ettevõtte
kuludele.
• Arenguperspektiivi tulemusnäitajate kujundamine
• Perspektiivide vahelised seosed ja nende juhtimine.
3
3
Organisatsiooni tulemuslikkus ja selle
hindamine
Tulemuslikkus (Performance) - indiviidide, protsesside
(gruppide) ja organisatsioonide tegevustulemuste mõõt
suhestatuna võrdlusbaasi (seatud eesmärkidesse).
Tulemuslikkuse hindamise (mõõtmise) süsteem
(Performance measurement system) – tegeleb
- tulemuslikkuse näitajate/indikaatorite valiku
- nende arendamise ja pideva kasutamisega
(vaadeldav nii protsessi kui süsteemina)
otsustusprotsessi tarvis
- et hinnata arengut püstitatud eesmärkide täitmise
suunas.
4
4
Organisatsiooni tulemuslikkuse juhtimine
Tulemuslikkuse juhtimise süsteem (Performance
Management System) - on laiahaardeline
juhtimissüsteem, mille abil on organisatsioonidel võimalik
- määratleda ja seostada ettevõtte visioon, eesmärgid
ja ülesanded
- määratleda eesmärke ja ülesannete täitmist
mõjutavad tegurid
- liikuda süstemaatiliselt seatud eesmärkide täitmise
poole.
5
5
Nõuded tulemuslikkuse hindamisele ja juhtimisele
Juhtimise detsentraliseerimine ning “tulemuskultuuri” või
“tulemustele orienteerituse” arendamine on kaasa
toonud laiema tulemuslikkuse juhtimise vahendite
kasutamise (Mussari, 2001)
Nõuded:
• Organisatsiooni läbiv - tulemuslikkuse juhtimine kolmel
tasandil: strateegilisel, operatsioonilisel (grupi protsesside)
ja individuaalsel (Brudan, 2010);
• Dünaamilisus - jälgib arenguid ja muutusi välistes ja
sisemistes tegevuskeskkondades (Bitici et al.,2000);
• Tasakaalustatus - rakendab analüüsi erinevaid aspekte ja
juhib neid koordineeritult (Garengo et al., 2005,). Kaplan
ja Norton (1992) tasakaalustasid 4 erinevat aspekti
(perspektiivi), mis hõlmasid nii näitajate olemust
(rahalised - mitterahalised) kui ka näitajate poolt
kajastatavat objekti (sisene - väline).
6
6