služby Internetu

download report

Transcript služby Internetu

SLUŽBY INTERNETU
SLUŽBY INTERNETU
SLUŽBY INTERNETU • VYBRANÉ SLUŽBY
SLUŽBY INTERNETU
Služba FTP
- přenos souborů mezi lokálním a vzdáleným počítačem
Služba Telnet
- terminálové spojení se vzdáleným počítačem
Služba WWW
- přenos hypertextových multimediálních dokumentů
Elektronická pošta
(E-mail)
Elektronická konference
(Mailing List)
Diskusní skupiny
(News)
Pomocné služby - ipconfig, ping, nslookup, tracert, netstat, arp…
Všechny služby jsou založeny na modelu klient  server.
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA FTP
SLUŽBA FTP
• služba umožňující:
− obousměrný přenos souborů mezi jednotlivými uzly sítě,
− omezenou práci se souborovým systémem vzdáleného počítače.
• protokol aplikační vrstvy využívaný touto službou:
− FTP ~ File Transfer Protocol.
Na obou počítačích běží tyto tři procesy:
• proces pro řízení komunikace (protokolu),
• proces pro řízení přenosu dat,
• uživatelské rozhraní (disponující sadou příkazů).
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA FTP
SLUŽBA FTP
UŽIVATELSKÉ
ROZHRANÍ
ŘÍZENÍ
PROTOKOLU
ŘÍZENÍ
PŘENOSU DAT
PŘÍKAZY
PORT 21
ZPRÁVY
PORT 20
DATA
ŘÍZENÍ
PROTOKOLU
ŘÍZENÍ
PŘENOSU DAT
SOUBOROVÝ
SYSTÉM
SOUBOROVÝ
SYSTÉM
KLIENT FTP
SERVER FTP
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA FTP
SLUŽBA FTP
FTP servery: Zpravidla veřejně přístupné servery obsahující nespočetné
množství informačních zdrojů a volně šiřitelných (shareware) programů
pro mnoho systémových platforem. Tyto veřejně přístupné servery se
nazývají anonymní FTP servery.
Uživatelské jméno pro přihlášení se k anonymním FTP serverům je
anonymous (pakliže je přihlášení se vůbec vyžadováno).
Některé anonymní FTP servery používají pro vytváření svých obsahů
metodu zrcadlení (mirroring), tj. přenesou do svých adresářů kopie
jiných anonymních serverů a periodicky je obnovují. Adresáře s těmito
kopiemi jiných serverů bývají zpravidla označeny mirrors, resp. MIRRORS
(některé systémy respektují malá a velká písmena).
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA TELNET
SLUŽBA TELNET
• Telnet ~ Telecommunication Network
• Protokol, používaný v počítačových sítích, který pomocí stejnojmenné
aplikace Telnet umožňuje uživateli připojit se ke vzdálenému počítači.
• Jedna z nejstarších služeb, umožňujících komunikaci mezi procesy na
úrovni aplikační vrstvy.
• Telnet emuluje terminál vzdáleného počítače spojeného s lokálním
počítačem prostřednictvím sítě (Internetu), tj. přesměruje standardní
zařízení vzdáleného počítače (monitor, klávesnici…) na stejná zařízení
klienta…
• Význam této služby v Internetu není nijak velký.
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA TELNET
SLUŽBA TELNET
• Formát NVT (Network Virtual Terminal ~ Síťový virtuální terminál)
poskytující standardní rozhraní, používá pro znaky a zobrazení 7bitový
kód ASCII. Díky tomu Telnet může operovat na různých operačních
systémech.
• Používá se zejména v OS UNIX; služba však existuje i pro OS Windows.
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW
SLUŽBA WWW
• WWW ~ World Wide Web (celosvětová »pavučina«)
• Služba založená na principu klient  server.
• Program klient WWW, komunikující se serverem, formuluje požadavky
na přenesení souboru (identifikovatelného pomocí URL) a získaný
(přenesený) dokument interpretuje.
• Bezprostřední interpretace přeneseného dokumentu je např. hlavním
rozdílem oproti službě FTP…
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW
SLUŽBA WWW
Spolupráce tří standardů:
URL
~ Uniform Resource Locator (»jednotný lokátor zdrojů«)
jedno jednoznačná identifikace zdroje v Internetu,
HTTP
~ Hypertext Transfer Protocol
komunikační protokol mezi klientem a serverem,
HTML ~ HyperText Mark-up Language
jazyk pro formátování komplexních dokumentů.
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW
SLUŽBA WWW • URL (Uniform Resource Locator)
• Řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné (jedno
jednoznačné) specifikaci umístění zdrojů informací na Internetu (ve
smyslu dokumentu nebo služby).
• URL definuje:
− protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit,
− doménovou adresu serveru,
− umístění zdroje na serveru.
• Obecný tvar URL (ne všechna pole jsou povinná…):
protokol://server.doména druhého řádu.generická doména:port/
umístění v rámci serveru?formulářová data (parametry)#kotva
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW
SLUŽBA WWW • URL (Uniform Resource Locator)
• Příklad URL:
http://www.fce.vutbr.cz
• Zadání autentizačních informací:
Pomocí URL lze zadat také autentizační informace tak, že mezi protokol
a doménové jméno je vloženo uživatelské jméno a případně i heslo,
oddělené navzájem dvojtečkou a od následující části URL zavináčem:
http://michael:[email protected]
Hesla však není vhodné odesílat přes nešifrované protokoly!
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW
SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
• Komunikační protokol určený pro výměnu hypertextových dokumentů
ve formátu HTML mezi klientem a serverem.
• Spolu s elektronickou poštou je nejvíce používanou službou.
• V současné době je protokol používán i pro přenos dalších informací:
− pomocí rozšíření MIME umí přenášet jakýkoli soubor (podobně jako
e-mail),
− společně s formátem XML se používá pro tzv. webové služby (spouštění vzdálených aplikací),
− pomocí aplikačních bran zpřístupňuje i další protokoly, jako je např.
FTP nebo SMTP.
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW
SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
• Příklad komunikace: Uživatelský program (klient) se připojí na server
cs.wikipedia.org a zašle tento dotaz:
GET /wiki/Wikipedie HTTP/1.1
Host: cs.wikipedia.org
User-Agent: Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; cs)Presto/2.5.29 Version/10.60
Accept-Charset: UTF-8,*
Tímto dotazem klient žádá o dokument /wiki/Wikipedie na serveru
cs.wikipedia.org. Sděluje svou totožnost (Opera verze 10.60) a oznamuje, že podporuje kódování UTF-8.
(Pozn.: Ve skutečném dotazu je podobných informací ještě více, toto
je zjednodušený příklad.)
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW
SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
• Odpověď serveru:
HTTP/1.0 200 OK
Date: Fri, 15 Oct 2004 08:20:25 GMT
Server: Apache/1.3.29 (Unix) PHP/4.3.8
X-Powered-By: PHP/4.3.8
Vary: Accept-Encoding,Cookie
Cache-Control: private, s-maxage=0, max-age=0, must-revalidate
Content-Language: cs
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Hlavička obsahuje informaci o tom, že dotaz se zdařil (200 OK),datum
a čas vyřízení dotazu, popis serveru, který odpovídá, informace o typu
vráceného dokumentu (MIME typ text/html v kódování UTF-8) a další
informace. Za touto hlavičkou následuje jeden prázdný řádek
(označující její konec) a pak požadovaný HTML dokument.
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW
SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
• HTTP používá, stejně jako některé další aplikace, tzv. jednotný lokátor
zdrojů (URL).
• Samotný protokol HTTP neumožňuje šifrování ani zabezpečení inte-
grity dat.
• Pro zabezpečení HTTP se proto často používá TLS spojení nad TCP,
označované jako HTTPS.
• Protokol TLS (Transport Layer Security) je kryptografický protokol,
poskytující možnost zabezpečené komunikace pro služby jako WWW,
elektronická pošta, internetový fax a další datové přenosy, umožňují
aplikacím komunikovat po síti způsobem, který zabraňuje odposlouchávání či falšování zpráv.
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW
SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
• TLS poskytuje svým koncovým bodům autentizaci a soukromí při
komunikaci v síti Internet. Typicky je autentizován pouze server (tedy
jeho totožnost je zaručena), zatímco klient zůstává neautentizován.
To znamená, že koncový uživatel (ať člověk či aplikace, jako třeba
webový prohlížeč) si může být jist, s kým komunikuje.
• Př.: https://ex07.fce.vutbr.cz
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW
SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
• Protokol funguje způsobem dotaz-odpověď:
− Uživatel pomocí programu (obvykle internetového prohlížeče)
pošle serveru dotaz ve formě čistého textu, obsahujícího označení
požadovaného dokumentu, informace o »schopnostech« prohlížeče
atd.
− Server poté odpoví pomocí několika řádků textu popisujících výsledek dotazu (zda se dokument podařilo najít, jakého typu dokument
je atd.), za kterými následují data (samotný požadovaný dokument).
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW
SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
• Pokud uživatel bude mít po chvíli další dotaz na stejný server, bude
se jednat o další, nezávislý dotaz a odpověď:
− Z hlediska serveru nelze poznat, jestli tento druhý dotaz jakkoli
souvisí s předchozím. Kvůli této vlastnosti se protokolu HTTP říká
bezestavový protokol (protokol neumí uchovávat stav komunikace,
dotazy spolu nemají souvislost). Tato vlastnost je nepříjemná pro
implementaci složitějších procesů (např. internetový obchod potřebuje uchovávat informace o identitě zákazníka, o obsahu jeho »nákupního košíku« apod.).
− Proto byl protokol HTTP rozšířen o tzv. HTTP cookies, které umožňují serveru uchovávat si informace o stavu spojení na počítači
uživatele.
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW
SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
• Cookies v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW
server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé
další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět
serveru.
• Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se
do nich uživatelské předvolby apod.
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW
SLUŽBA WWW • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
• Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový, mohou
však být ne zcela bezpečné pro ochranu soukromí. Navštívený web si
totiž může ukládat do cookies jakékoliv informace, které o návštěvníkovi zjistí a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka (jaké informace vyhledává, jak často daný web navštěvuje atd.).
• Těchto informací se dá posléze i bez vědomí návštěvníka využívat pro
cílenou reklamu, statistické vyhodnocování chování návštěvníků, atd.
Tyto informace však lze získávat i bez cookies, proto toto jejich využití
nemůže být považováno za zvlášť nebezpečné.
• Cookies lze zneužít zejména tehdy, pokud získá útočník přístup k po-
čítači uživatele, neboť cookies na počítači nejsou nijak chráněny. Pak
lze např. předstírat cizí identitu.
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW
SLUŽBA WWW • HTML (HyperText Mark-up Language)
• Jazyk pro formátování komplexních dokumentů neboli tzv. značkovací
jazyk pro vytváření hypertextových dokumentů.
• Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web,
který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.
• Jazyk je aplikací dříve vyvinutého rozsáhlého univerzálního
značkovacího jazyka SGML (SGML  Standard Generalized Markup
Language).
• Vývoj HTML byl ovlivněn vývojem webových prohlížečů, které zpětně
ovlivňovaly definici jazyka.
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW
SLUŽBA WWW • HTML (HyperText Mark-up Language)
• Jazyk HTML je charakterizován množinou značek (tzv. tagů) a jejich
vlastností (atributů) definovaných pro danou verzi.
• Mezi značky se uzavírají části textu dokumentu a tím se určuje význam
(sémantika) obsaženého textu. Jednotlivé značky a jejich vlastností se
uzavírají mezi úhlové závorky.
• Část dokumentu, tvořená otevírací značkou, nějakým obsahem a od-
povídající ukončovací značkou, tvoří prvek (element) dokumentu.
Př.: <B> je otevírací značka pro zvýraznění textu (tučný text),
</B> ukončovací značka tohoto elementu.
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA WWW
SLUŽBA WWW • HTML (HyperText Mark-up Language)
• Příklad zápisu elementu hypertextového dokumentu:
Př.: <B>Tučná Karkulka</B>
Jde o prvek obsahující text, který bude zvýrazněn (zobrazen
tučným písmem).
• Součástí obsahu prvku mohou být další vnořené prvky:
Př.: <B><I>Tučná Karkulka</I></B>
V tomto případě bude text zobrazen (typograficky nesprávně
zvýrazněn) tučnou kurzívou.
• Ukázka zápisu prvku s atributem:
Př.: <A href="http://www.cucka.cz/" target="_blank">Hoď čučku!</A>
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA E-MAIL
SLUŽBA E-MAIL
Předpoklady:
• přepravní systém (poštovní programy) pro přenos zpráv,
• jednoznačná identifikace uživatelů (adresa).
<jméno_schránky>@<poštovní_uzel>
jméno_schránky ...
poštovní_uzel
Př.:
...
identifikace poštovní schránky uživatele
(často splývá s už. jménem na daném poč.)
doménové jméno poštovního serveru,
na němž je poštovní schránka zřízena
[email protected]
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA E-MAIL
SLUŽBA E-MAIL • VÝVOJ
Původní představa
U
PS
PS

U
U

U
U
INTERNET
PS

U




U
U
Současný stav
PS

U
U

Každý uživatelský počítač měl být
zároveň pošt. serverem...
Uživatelský počítač je připojen ke
speciálnímu poštovnímu serveru...
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA E-MAIL
SLUŽBA E-MAIL • ARCHITEKTURA
Program: poštovní klient
(MUA ~ Mail User Agent).
Program: poštovní server
(MTA ~ Mail Transfer Agent).
Aktivní složka (uživatelská)
zajišťující:
• komunikaci s uživatelem
• vytváření nových zpráv
• zpracování došlých zpráv
Bývá provozován na PC, které
nemusí být trvale v provozu.
Pasivní složka vyřizující požadavky
klienta, zabezpečující
přenos zpráv mezi uzly
(předání zpráv příslušnému
poštovnímu serveru příjemce)
Poštovní server je trvale v
provozu.
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA E-MAIL
SLUŽBA E-MAIL • PROTOKOLY
POŠTOVNÍ
KLIENT
ODESÍLATELE
POŠTOVNÍ
SERVER
ODESÍLATELE
POŠTOVNÍ
SERVER
PŘÍJEMCE
SMTP
SMTP

POŠTOVNÍ
KLIENT
PŘÍJEMCE
POP3

INTERNET
Zasílání zpráv
protokol SMTP ~ Simple Mail Transfer Protocol
klient  poštovní server odesílatele  poštovní server příjemce
Příjem zpráv
protokol POP3 ~ Post Office Protocol
poštovní server příjemce  klient
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA E-MAIL
SLUŽBA E-MAIL • PORTY
POŠTOVNÍ
KLIENT
ODESÍLATELE
POŠTOVNÍ
SERVER
ODESÍLATELE
POŠTOVNÍ
SERVER
PŘÍJEMCE
SMTP
SMTP

POŠTOVNÍ
KLIENT
PŘÍJEMCE
POP3

INTERNET
POŠTOVNÍ SERVER
S MAILBOXEM UŽIVATELE
POČÍTAČ UŽIVATELE
MUA
SMTP
POP3
IMAP4
port 25 MTA
port 110
port 143
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA E-MAIL
SLUŽBA E-MAIL • KOMUNIKACE
Poštovní server je program »naslouchající« na smluveném portu č. 25
(port určuje aplikační protokol, jemuž jsou přenášená data určena).
Poštovní server odesílatele (PSO) inicializuje spojení a žádá poštovní
server příjemce (PSP) o převzetí zprávy:
1. PSO (klient) žádá PSP o převzetí zprávy
2. PSP smluvenou sekvencí znaků ozn. připravenost k činnosti;
na žádost PSO je zřízen obousměrný přenosový kanál
3. PSO (klient) se představí:
• uvede svou doménovou adresu,
• generuje příkazy SMTP, kterými sdělí:
- adresu odesílatele pošty,
- adresu příjemce(-ů) pošty.
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA E-MAIL
SLUŽBA E-MAIL • KOMUNIKACE
4. PSP na příkazy odpoví tříznakovým kódem doplněným o textový
popis stavu; možné stavy:
• příjemce je na PSP registrován  zpráva je předána a uložena do
jeho schránky,
• příjemce není na PSP registrován, ale
- PSP zná jeho správnou adresu:
· PSP zprávu přijme a pošle ji dál,
· PSP zprávu nepřijme, ale adresu sdělí PSO,
- PSP nezná jeho správnou adresu; zprávu nepřijme, což oznámí
odesílateli,
• PSP zprávu odmítne.
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA E-MAIL
SLUŽBA E-MAIL • FORMÁT ZPRÁVY
• Hlavička zprávy
− obsahuje strukturované informace, podle nichž bude zpráva
odeslána, přenášena a doručována,
− od těla zprávy je oddělena alespoň jedním prázdným řádkem.
• Tělo zprávy
− obsahuje nestrukturované informace (vlastní zprávu).
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA E-MAIL
SLUŽBA E-MAIL • FORMÁT ZPRÁVY
Hlavička zprávy je sestavována klientským programem.
Obsahuje:
•
•
•
•
•
adresu odesílatele zprávy,
adresu příjemce zprávy,
datum a čas odeslání zprávy,
předmět zprávy,
další informace.
Jednotlivé položky tvoří samostatné řádky.
Syntaxe položky:
název:hodnota
název
~ klíčové slovo
hodnota ~ obsah položky
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA E-MAIL
SLUŽBA E-MAIL • FORMÁT ZPRÁVY
Tělo zprávy: Původně přenos čistě textových zpráv, tj. znaků anglické
abecedy z první poloviny kódové tabulky ASCII, které lze kódovat na 7
bitech. Požadavek: Přenášet poštou i jiná data:
Proto je nutno:
• zajistit správný přenos 8 bitových dat přenosovými kanály,
• zakomponovat netextová data do zprávy tak, aby je příjemce
dokázal rozpoznat,
• definovat povahu netextových dat, aby příjemce poznal o jaká data
jde a podle toho s nimi mohl naložit.
Všechny tři uvedené problémy řeší nadstavba nad SMTP: standard
MIME ~ Multipurpose Internet Mail Extensions
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA E-MAIL
SLUŽBA E-MAIL • STANDARD MIME
• je nadstavbou standardu SMPT, který nemění, jen doplňuje; netýká
se přenosových mechanizmů, které tak nemusí být upravovány,
• umožňuje do těla zprávy zakomponovat i jiná, než čistě textová data
(vložený obrázek / zvuk / videosekvence…),
• umožňuje, aby k textové zprávě bylo možno připojit prakticky cokoliv,
co má formu souboru,
• definuje, jak je třeba daný typ souboru konvertovat a popsat (o jaký
typ souboru jde), aby příjemce po rozbalení věděl, jakým programem
je třeba soubor zpracovat,
• musí být podporován klientskými programy jak na straně odesílatele,
tak na straně příjemce: položka Mime-Version: 1.0.
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA E-MAIL
SLUŽBA E-MAIL • KÓDOVÁNÍ
Způsoby kódování
•
•
•
•
•
•
7bit,
quoted-printable,
base64,
8bit,
binary,
x-token.
Příklad:
Text:
Milý pane inženýre
Kódování quoted-printable:
Mil=FD pane in=BEen=FDre
Kódování base64:
TWls/SBwYW5lIGlunmVu/XJlDQo=
O výběru konverze je třeba informovat klientský program příjemce 
informace předávaná v hlavičce zprávy.
Př.: V hlavičce zprávy bude např. uvedeno:
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA E-MAIL
SLUŽBA E-MAIL • TYPY DAT
• text ............. tento typ dat používají různé znakové sady;
prostý text, formátovaný text, text ve form. HTML,
• multipart ..... kombinace více různých částí, popř. i různých typů dat
v jednom celku,
• message .... zpráva (při reply),
• application . binární data (programy, soubory apod.),
• image ......... statický obrázek (typu .jpg nebo .gif),
• audio .......... hlasová či zvuková data,
• video .......... pohyblivé obrázky, videosekvence…
Př.: V hlavičce bude např. uvedeno:
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"
Content-Type: application/msword; name="Hardware.doc"
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA E-MAIL
P:
O:
P:
O:
P:
O:
P:
O:
P:
O:
P:
O:
O:
O:
P:
O:
P:
220 mail.fce.vutbr.cz ESMTP Server
HELO mbox.iol.cz
250 OK
MAIL FROM: <[email protected]ox.iol.cz>
250 OK
RCPT TO: <[email protected] >
250 OK
RCPT TO: <[email protected]>
550 No such user here
DATA
354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
Text zprávy
Zpráva může mít více řádků
<CRLF>.<CRLF>
250 OK
QUIT
221 mail.fce.vutbr.cz Service closing
OTEVŘENÍ SPOJENÍ
IDENTIFIKACE ODESÍLATELE
A PŘÍJEMCE(-Ů)
VLASTNÍ ZPRÁVA
(UKONČENÁ TEČKOU
NA SAMOSTATNÉM ŘÁDKU)
UKONČENÍ SPOJENÍ
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA E-MAIL
• Z předchozí ukázky je vidět, že zpráva, určená více příjemcům, se
posílá jen jednou.
• Jestliže PSP jméno uživatele nezná, může vrátit např. tyto alternativní
odpovědi:
− příjemce není na PSP zaregistrován a PSP nezná jeho správnou
adresu  omezí se na konstatování:
− P: 550 No such user here
− příjemce není na PSP zaregistrován, ale PSP zná jeho správnou
adresu  PSP zprávu nepřijme, ale adresu sdělí odesílateli:
− P: 551 User not local; pleas try <[email protected]>
− příjemce není na PSP zaregistrován, ale PSP zná jeho správnou
adresu  PSP zprávu přijme a pošle dál:
− P: 251 User not local; will forward to [email protected]>
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA E-MAIL
SLUŽBA E-MAIL • ODDĚLENÍ KLIENTA OD SERVERU • (POP3)
• Přenesení klienta na uživatelské počítače  nutnost prostředků pro
práci s obsahem poštovní schránky (mailboxu) na vzdáleném poštovním serveru.
• POP3 (Post Office Protocol, verze 3): Protokol pro výběr zpráv z mailboxu poštovního serveru. Jde o přenos poštovní server  klient.
• Rozdělení původně jedné poštovní schránky na dvě:
− schránka na serveru (uchovávání došlých a dosud nevyzvednutých
zpráv)
− schránka na HDD uživatele (uložení vyzvednutých zpráv).
• Práce off-line: Se zprávami pracujeme bez připojení k poštovnímu
serveru...
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA E-MAIL
SLUŽBA E-MAIL • ODDĚLENÍ KLIENTA OD SERVERU • (IMAP4)
Protokol IMAP4 (Internet Mail Access Protocol, verze 4)
• umožňuje přístup ke schránce z více míst,
• užívat více schránek u jednoho poštovního klienta,
• manipulovat s obsahem schránky na serveru jako s jinými lokálními
dokumenty,
• není určen k doručování pošty (poznámka k obousměrné šipce v
obrázku na slide 11).
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA E-MAIL
ELEKTRONICKÉ KONFERENCE
• Použití elektronické pošty pro automatickou distribuci příspěvků
všem účastníkům konference...
• V rámci elektronické konference pracujeme se třemi adresami:
1. adresa:
žádost o zapsání/odhlášení se do/ze seznamu účastníků konference,
2. adresa:
zasílání vlastních příspěvků, které jsou rozesílány ostatním
účastníkům konference,
3. adresa:
připomínky a podněty k vedení konference adresované správci
konference.
SLUŽBY INTERNETU • SLUŽBA E-MAIL
DISKUZNÍ SKUPINY
• Obdoba elektronické konference.
• Rozdíl: Příspěvky nejsou automaticky rozesílány všem účastníkům, ale
jsou shromážděny na vybraných počítačích, kde si je mohou zájemci
prohlížet a kam mohou umísťovat »své reakce« ve formě příspěvku
nebo zprávou autorovi.
SLUŽBY INTERNETU • POMOCNÉ SLUŽBY
PING
• Program ping (Packet InterNet Groper) umožňuje prověřit funkčnost
spojení mezi dvěma síťovými rozhraními v počítačové síti, která
používá rodinu protokolů TCP/IP.
• Ping při své činnosti periodicky odesílá IP datagramy a očekává
odezvu protistrany. Při úspěšném obdržení odpovědi vypíše délku
zpoždění (latence) a na závěr statistický souhrn.
SLUŽBY INTERNETU • POMOCNÉ SLUŽBY
PING
• Parametrem programu ping je doménové jméno nebo IP adresa
síťového rozhraní, jehož dostupnost chceme prověřit. Je-li uvedeno
doménové jméno, je nejprve přeloženo pomocí DNS na IP adresu.
• Program využívá zprávy »Echo Request« (typ 8, výzva) a »Echo Reply«
(typ 0, odpověď) protokolu ICMP.
• Výzvy jsou odesílány na cílovou IP adresu a ve stanoveném limitu se
očekává odpověď (typicky 3 sekundy). Jednotlivé výzvy obsahují čísla,
podle kterých je možné identifikovat jednotlivé odpovědi nebo jejich
ztrátu. Program průběžně vypisuje, které odpovědi již došly a s jakým
zpožděním (latencí).
SLUŽBY INTERNETU • POMOCNÉ SLUŽBY
PING
• Možnosti příkazu:
SLUŽBY INTERNETU • POMOCNÉ SLUŽBY
IPCONFIG
• ipconfig (Internet Protocol Configuration)
• ipconfig je základní diagnostický příkaz, který vypíše síťová nastavení
všech existujících síťových adaptérů a připojení. Při problémech s připojením vás může někdo, koho žádáte o radu, požádat o zaslání tohoto výpisu.
• Příkaz se spouští z »dosovského okna« systémové konzoly:
− v OS Windows XP:
Start / spustit / cmd,
− v OS Vista nebo W7:
Start / hledat / cmd,
− nebo v jakékoliv verzi Windows použitím kombinace kláves
Windows + R (  + R ).
SLUŽBY INTERNETU • POMOCNÉ SLUŽBY
IPCONFIG
• Do »dosovského okna« zadáme příkaz cmd a do následně
otevřeného »černého/modrého« okna příkaz ipconfig –all…
• Zobrazí se výpis:
SLUŽBY INTERNETU • POMOCNÉ SLUŽBY
IPCONFIG
• Ve výpise jsou uvedena nastavení všech adaptérů a připojení v počí-
tači. Je třeba si najít výpis toho správného adaptéru. V českých
verzích Windows je obvykle nadepsán »Adaptér sítě Ethernet •
Připojení k místní síti:« Jednotlivé řádky výpisu mají tento význam:
− Přípona DNS podle připojení: V domácích podmínkách, kde se
pracuje v pracovní skupině a ne v doméně, je prázdné.
− Popis: Název adaptéru tak, jak je uveden v ovladačích.
− Fyzická adresa: MAC adresa adaptéru. Tato adresa slouží k navázání
spojení na linkové vrstvě, někteří provideři podle ní filtrují připojení.
Tuto adresu přiděluje výrobce karty a měl by garantovat, že na světě
nebudou existovat dvě karty se stejným číslem.
SLUŽBY INTERNETU • POMOCNÉ SLUŽBY
IPCONFIG
− Protokol DHCP povolen, Automatická konfigurace povolena: Aby si
počítač mohl automaticky převzít nastavení z DHCP serveru, musí
být obě položky Ano. Pokud nastavujeme IP-adresu, masku, výchozí
bránu a DNS ručně, má položka Automatická konfigurace povolena
hodnotu Ne.
− Adresa IP: IP-adresa dané síťové karty.
− Maska podsítě: Tato maska udává, která část IP-adresy je adresa
sítě a která část je adresa počítače. V domácích podmínkách se nejčastěji setkáme s maskou 255.255.255.0, která značí, že jde o síť
s max. 254 počítači (na obrázku 192.168.0.51/255.255.255.0 značí,
že jde o síť 192.168.0, jednotlivé počítače mohou mít adresu 1 až
254).
SLUŽBY INTERNETU • POMOCNÉ SLUŽBY
IPCONFIG
− Výchozí brána je IP-adresa, na kterou jsou posílány pakety, které
směřují do jiné než lokální sítě. Typicky je sem směřována veškerá
komunikace s internetem. Pokud má být daný síťový adaptér
používán pro komunikaci s internetem, musí být výchozí brána
zadána, pokud není zadána nebo je uvedeno špatné číslo,
komunikace s internetem nefunguje.
− Server DHCP: Tento údaj, který nám říká, ze kterého serveru byla
převzata autoamtická konfigurace, je pouze orientační.
− Servery DNS: Tato položka udává, které DNS servery budou použity
pro překlad doménových jmen na IP-adresy. Pokud nemáme uveden ani jeden funkční DNS server, je komunikace do internetu omezená; například ICQ nebo skype fungují, ale běžné www stránky ne.
SLUŽBY INTERNETU • POMOCNÉ SLUŽBY
IPCONFIG
− Zapůjčeno, Zápůjčka vyprší: Udává, kdy byla převzata automatická
konfigurace z DHCP serveru a kdy ji bude muset počítač znovu
načíst. Pokud by zde byl uveden špatný datum nebo čas, zkontrolujte nastavení datumu a času na vašem DHCP serveru (typicky na
routeru nebo routeru s wifi).