Pojam i zna*aj Incoterms klauzula Prelaz rizika prema

Download Report

Transcript Pojam i zna*aj Incoterms klauzula Prelaz rizika prema

Njegoš Damljanović 453/10
Miloš Đurović 491/10
Svrha donošenja i pravna priroda
 Bečka konvencija – regulisala pravila prelaska rizika
 MTK iz Pariza doneo Incoterms klauzulu 1936.godine
 “Posebna pravila u kojima su pitanja prelaza
rizika i snošenja troškova potpuno nezavisna od
slozenih pravnih pitanja kao što su isporuka robe
i prevoz svojine.”
 Incoterms pravila spadaju u Soft Law.
 U Incoterms klauzuli koristi se skraćenica poznata u
poslovnom svetu.
 Iskazuju direktan interes trgovaca, a ne apstraktna
pravna pravila
 Pravila obavezuju ugovorene strane samo ukoliko
su ugovorene
 Prilikom ugovaranja naglašava se konkretna
klauzula, a ne opšta primena Incoterms-a
 Revizijama klauzule promenjena su sredstva i
način prevoza
 Poslednja promena 2000.godine, a nova je u planu
2010.godine
Sadrzina i domašaj primene
 Postoje 13 različitih klauzula kojima je regulisan
prelaz rizika u različitim situacijama
 Identifikacione obaveze
 Incoterms klauzulom je određeno da rizik i
troškovi prelaze sa prodavca na kupca u momentu
isporuke robe
 Incoterms pravila u teritorijalnom smislu su
namenjena za ugovore kod kojih roba prelazi
drzavnu granicu
Podela Incoterms klauzula
 Podela je izvršena prema obimu obaveza prodavca
( E, F, C, D)
 Dominantna obaveza prodavca je da isporuči
robu, a kupca da robu primi
 Grupa E - (EXW) – franko fabrika - označava da
prodavac ima najmanje obaveza. Kod ove klauzule
prodavac je jedina obavezan da robu stavi na
raspolaganje kupcu
 Grupa F - glavni prevoz nije plaćen – Klauzule koje
počinju slovom F obavezuju prodavca da isporuči
robu za prevoz po instrukcijama koje je dao kupac i da
ocarini robu za izvoz
 FCA – franko prevoznik – podrazumeva se svako lice
koje imenuje kupac i koje se ugovorom obavezalo da
izvrši prevoz. Isporuka je izvršena kada je roba
natovarena na kupčevo sredstvo prevoza.
 FAS – franko uz bok broda – prodavac je isporučio
robu kad je roba postavljena uz bok plovila u
otpremnoj luci
 FOB – franko brod – prodavac je isporučio robu
kada je roba prešla preko ograde broda u
ugovorenoj otpremnoj luci.
 Grupa C – glavni prevoz je plaćen
 Kod ove grupe dolazi do dva ključna momenta :
prelaska rizika i plaćanja ostalih troškova.Rizik
prelazi kadaje roba prešla ogradu broda ili
predajom prevoziocu koga je sam imenovao
 CFR – prodavac je isporučio robu kada je roba
prešla ogradu broda u otpremnoj luci. Prodavac je
duzan da plati troškove prevoza do ugovorenog
mesta
 CIF – rizik od gubitka ili oštećenja robe prelazi sa
prodavca na kupca kada je roba prešla ogradu
broda, ali je prodavac duzan da plati prevoz do
ugovorenog mesta kao i osiguranje robe.
 CPT – prodavac isporučuje robu prevozniku koga
je on imenovao, ali je duzan da plati vozarinu za
dopremanje robe do ugovorenog mesta. Rizik za
izugubljenu ili oštećenju robu prelazi na kupca u
momentu kada prevoznik preuzima robu.
 CIP – klauzula ista kao kod CPT-a , samo je
prodavac duzan da plati osiguranje robe od
oštećenja za vreme prevoza do ugovorenog mesta.
 Grupa D – prispeće – prodavac je odgovoran za
prispeće robe u dogovoreno odredišno mesto ili
tačku na granici sa zemljom uvoza.
 DAF – isporučeno na granici - prodavac ispunjava
svoju obavezu isporuke lad robu koja je
neistovarena i ocarinjena za izvoz stavi na
raspolaganje kupcu u prevoznom sredstvu koje je
prispelo na granicu, ali pre prelaska carinske
granice
 DES – isporučeno franko brod - smatra se da je
prodavac isporučio robu kada ju je neocarinjenu za
izvoz stavio na raspolaganje kupcu na brod u
ugovorenoj luci, pre istovara robe.
 DEQ – isporučeno franko obala - smatra se da je
prodavac ispunio obavezu kada je robu stavio na
raspolaganje kupcu neocarinjenu za uvoz na obali
u ugovorenoj luci sa istovarom.
 DDU – isporučeno neocarinjeno – podrazumeva
da prodavac isporučuje robu kupcu neocarinjenu
za uvoz i neistovarenu sa prispelog prevoznog
sredstva na ugovorenom mestu opredeljenja.
 DDP – isporučeno ocarinjeno – podrazumeva
obavezu prodavca da robu isporuči kupcu na
ugovoreno mesto opredeljenja, ocarinjenu za izvoz
i neistovarenu, sa prispelog prevoznog sredstva.