POJAM KUPOPRODAJE

Download Report

Transcript POJAM KUPOPRODAJE

ZNAČAJ UGOVORA O KUPOPRODAJI
• Značaj centralni i najvažniji ugovor u robnom prometu,
kako unutrašnjem tako i međunaodnom prometu.
• Rad na unifikaciji pravila u međunarodnom prometu
• -Hag 1964 Jednoobrazni zakon o međunaodnoj kupovini
telesnih pokretnih stvari
• Jednoobrazni zakon o zaključivanju ugovora u međuna....
• UNCITRAL ‘
• Beč 1980 Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj
prodaji robe
POJAM KUPOPRODAJE
• UGOVOR kojim se prodavac obavezuje da stvar koju
prodaje preda kupcu tako da ovaj stekne pravo svojine
ili raspolaganja a kupac se obavezuje da plati cenu.
• Razlike između građanskopravne kupoprodaje i privredno
pravne ( trgovačke) prodaje
• unifikacija pravila o građansko- pravnih i privrednopravnih ugovora Zakonom o obligacionim odnosima
• Cilj : brzo i lako trgovanje
promet pretežno generičnih stvari
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
• Ponuda i prihvat ponude uslov za zaključenje ugovora
• Ugovor o kupoprodaji je konsesualan i neformalan
• BITNI ELEMENTI su oni čijim bi se prihvatanjem mogao
zaključiti ugovor.
• Po prirodi posla : roba
cena robe
Po volji ugovornih strana svi oni elementi ako od
postizanja saglasnosti zavisi zaključenje ugovora obe
strane
ROBA
• Roba
•
•
-
to su stvari (telesne pokretne) namenjene tržištu i
podobne za tržište.
Karakteristike robe : lako prenosive i i da nije zabranjen
njihov promet
Roba kao predmet ugovora o kupoprodaji mora biti
određena i to:
po vrsti ( individualno određena ili generična roba )
po količini (određena ili odrediva posredno)
po kvalitetu ( fizička svojstva koja roba mora posedovati)
JUS, kad nije određena
CENA
• Cena je novčana naknada koju kupac daje prodavcu za
ustupljanu stvar.
• Cena robe mora biti određena ( fiksno ili preko drugih
parametara) ili odrediva.
• Kao odredivu smatramo kad je cenu moguće utvrditi :
- redovno naplaćivao u vreme zaključenja ugovora ili
- tekuća ili srednja tržišna cena koja se smatra razumnom
cenom
- klizne skale, propisane cene,cene određene od strane trećeg
i sl.
OBAVEZE UGOVORNIH STRANA
• PRODAVAC :
• 1. Obaveza isporuke robe ( mesto, način i vreme
isporuke )
• 2. Obaveza garancija za svojstva robe
KUPAC
 1. Obaveza prijema isporuke robe (mesto, vreme i način)
 2. Obaveza plaćanja kupovne cene
OBAVEZA ISPORUKE ROBE
• Osnovna obaveza prodavca je isporuka robe.
• Isporuka predstavlja skup svih radnji koje je dužan da
obavi prodavac prema ugovoru i prirodi posla.
• Isporuka je određena mestom, vremenom i načinom.
MESTO ISPORUKE je mesto gde se roba ima predati kupcu.
 Postoje dve različite situacije :
 kad je mesto isporuke određeno ugovorom
 kad ugovorom nije utvrđeno mesto ispruke
Kad ugovorom nije utvrđeno mesto isporuke
• Mesto sedišta prodavca u trenutku zaključenja ugovora
• Ako i prodavac i kupac imaju sedište u istom mestu tada
se kao bliži mesto isporuke određuje skladište prodavca
• Ako prodavac i kupac imaju različita sedišta tada se kao
mesto isporuke određuje luka ukrcaja, utovarna stanica ili
na pristaništu prodavca.Ukoliko su luka , pristinište i sl.
Udaljeni više od 10 kilometara od skladišta prodavca
isporuka se ima izvršiti u samom skladištu prodavca
• U slučaju prevoza robe – mesto isporuke -predaja licu
koje organizuje ili prevozi robu.
Način isporuke
• Način isporuke obuhvata sve radnje koje su vezane za
neposredno uručenje robe kupcu( izvajanje, vaganje isl.).
• Kad strane nisu ugovorile način isporuke tada se posebna
pravila primenjuju za generričnu robu ili robu koja se
prevozi.
• Roba određena po rodu (generična roba) mora da se
izdvoji , izvaga i sl. i na jasan način individualizuje
• Kod prevoza prodavac mora robu predati vozaru
odnosno špediiteru.
• Ambalažu mora obezbediti prodavac.
Rok isporuke
•
•
•
•
•
Vreme u kojem se isporuka ima izvršiti.
Ugovorne strane mogu stvoriti dve situacije:
1.kad ugovorne strane odrede rok isporuke
2. kad ugovorne strane ne odrede rok isporuke.
Kad se odredi rok isporuke to se može učiniti na rzličite
načine:određivanjem fiksnom datuma ili upotrebom
određenih izraza koji su opšte prihvaćeni.
• Kad se ne odredi rok isporuke prodavac je duđan da
isporuku izvrši u razumnom roku posle zaključenja
ugovora.
Obaveza garancije za svojstva robe
• A) GARANCIJA ZA FIZIČKA SVOJSTVA ROBE
Prodavac odgovara za materijalne nedostatke koji su
postojali u času prelaska rizika sa prodavca na kupca.
Roba ima materijalni nedostatak Č
-ako nema potrebna svojstva za njenu redovnu upotrebu
-ako nema potrebna svojstva za naročitu upotrebu za koju je
kupac nabavlja
-ako roba nema svojstva i odlike koji su izričito ili prečutno
ugovoreni
-ako roba nije saobrazna uzorku ili modelu
Garantovanje pravnih svojstava robe
• Ova obaveza se sastoji u garanciji da će
kupac biti zaštićen od prava i zahteva trećih
lica kojima bi njegovo pravo bilo suženo
ili isključeno.
• Ova obaveza se još naziva i zaštita od
evikcije
OBAVEZA KUPCA
• OBAVEZA PRIJEMA ISPORUKE
• Prijem isporuke u užem smislu znači preiuzmanje robe od
strane kupca sa određenog mesta gde mu je stavljena na
raspolaganje ili preuzimanje od špeditera
• U širem smislu prijem robe obuhvata i radnje koje je
kupac dužan izvršiti u vezi sa prijemom robe a koje
omogućuju prodavcu da izvrši isporuku (slanje ambalaže,
ili kamiona ili odrediti brod ili specifikaciju i sl. )
• Pitanje prijema isporuke je pitanje prelaska rizika za
slučajnu propast stvari ili osštećenje robe.
nastavak
• Prelazak rizika saprodavca na kupca vezuje se za
momenat prijema isporuke
• Prodavac snosi rizik do isporuke:
• Kod generišnih stvari proaast robe ga ne oslobađa
obaveze isporuke, kod i ndividualnih nema pravo na
kujpoprodajnu cenu ali ni obavezu isporuke ,sniženje cene
kod deliomičnog oštećenja
• Kupac snosi rizik ne samo u slučaju isporuke nego i
docnje sa prijemom
• Troškovi su povezani sa snošenjem rizika za propast robe
Nastavak II
• Posebna važnost je pitanje prelaska rizika kod transporta
robe što je rešeno transportnim klauzulama
“INCOTREMS “ ; Međunarodna trgovinska komora
• Najčešće klauzule su :
• 1. “ franko” “iz”, “ sa” “rudnik” “mlin”
• 2.“franko vagon” ( FOT , FOR)
• 3.”franko državna granica”
• 4. “ franko brod “ (FOB),”franko uz bok broda”( FAS)
• 5.”cena,osiuguranje,vozarina” ( CIF)
OBAVEZA PLAĆANJA KUPOVNE CENE
• Osnovna obaveza kupca je plaćanje kupoprodajne cene.
• Mogućnost davanja skonta i uračunavanja cene
ambalažepored cene za robu.
• Plaćanje se vrši na osnovu fakture koju ispostavlja
prodavac.
• Plaćanje obuhvata tri osnovna pitanja : roka, mesta i načina
• U pogledu roka plaćanje kupovne cene može biti :
• -plaćanje pre isporuke obe
• Plaćanje istovremeno sa isporukom robe
• Plaćanje posle isporuke robe
nastavak
• U pogledu mesta plaćanja:
-u mestu koje je određeno ugovorom
-ako nema odrdnice u ugovoru prema običaja
-ako nema običaja
u mestu u kome se vrši isporuka
U pogledu načina nema posebno označenih pravila.
ODGOVORNOST ZA NEISPUNJENJE ODNOSNO
NEUREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
• ODGOVORNOST PRODAVCA U SLUČAJU
ODSTUPANJA OD UGOVORENE KOLIČINE ROBE
• Način utvrđivanja količine( vaganjem,prebrojavanjem)
• Mesto i vreme utvrđivanja količine je mesti i u vreme gde
je prodavac bio obavezan izvršiti isporuku ( luka,
skladište)
• Rok za stvaljanje prigovora za količinu : kad su obe strane
prisutne -odmah prilikom utvrđivanja ovih radnji
• Kad su odsutne , odmah po prijemu isporuke, bez
odlaganja
Odgovornost prodavca za materijalne nedostatke
• Mesto i vreme pregleda : ugovorom određeno ili mesto
isporuke ili sedište kupca
• Način pregleda robe:stručni pregled sa uzorkom, analizom
• Obaveštenje o materijalnim nedostacima –zapisnik
• Prava kupca : da se nedostatk ukloni
• Zahtevati sniženje cene
• Izjaviti raskid ugovora
• Odgovornost prodavca po osnovu garancije za ispravno
funkcionisanje prodate robe uz propisane uslove
•
Docnja kupca i prodavca
• Prodavac može biti u dužničkoj ili poverilačkoj docnji.
• Ako je prodavac u docnji sa isporukom robe, nalazi se u
dužničkoj docnji a ako neopravdano odbije prijem cene,
nalazi se u poverilačkoj docnji
• Kupac može biti i u dužničkoj i u poverilačkoj docnji.
• Ako je kupac u docnji sa prijemom isporuke radi se o
poverilačkoj docnji. Ukoliko je kupac u docnji sa
plaćanjem
cene nalazi se u dužničkoj docnji.