ตัวอย่างการเขียนเลขโรมัน

download report

Transcript ตัวอย่างการเขียนเลขโรมัน

การเขี
ย
นเลข
ค21201 คณิตศาสตร์เพิม
่ เติม 1
โรมัน
สัญลักษณ์ของเลขโรมัน
M
D
C
L
X
V
= 1,000
1,000,000
= 500
= 100
= 50
= 10
= 5
M =
D
C
L
X
V
=
=
=
=
=
500,000
100,000
50,000
10,000
5,000
หลักการเขียนเลขอารบิก
จากเลขโรมัน
 กระจายเลขโรมันตามสัญลักษณ์
 สัญลักษณ์ทเรี
ี่ ยงลาดับให ้นาค่ามาบวกกัน
่ บกันให ้นามาลบก่อนบวก
 สัญลักษณ์คใ
ู่ ดทีสลั
เช่น ถ ้าพบ I มาก่อน V ให ้นาค่า V คือ 5 ลบ
ด ้วยค่าของ I คือ 1 จะได ้ 5-1=4 แล ้วนาไป
บวกกับค่ารวม
่
 ข ้อสังเกต : สัญลักษณ์เกียวเลข
5 เช่น D, L,
้ั ยว
V มักปรากฏเพียงครงเดี
ตัวอย่างการเขียนเลขอารบิกจาก
เลขโรมัน
1. จงเขียนเลขอารบิกแทน MDCCLXXXVI
 วิธท
ี า MDCCLXXXVI= M + D + CC + L + XXX +
V+I

= 1,000 + 500 + 200 + 50 + 30
+5+1

= 1,786
 ตอบ
1,786
 2. จงเขียนเลขอารบิกแทน MMMDCCCLXXXVIII
 วิธท
ี า MMMDCCCLXXXVIII
= MMM + D +
CCC + L + XXX + V + III

= 3,000 + 500 + 300 + 50 +

ตัวอย่างการเขียนเลขอารบิกจาก
เลขโรมัน
3. จงเขียนเลขอารบิกแทน XXIX
 วิธท
ี า XXIX
= XX + IX

= 20 + 9

= 29
 ตอบ
29
 4. จงเขียนเลขอารบิกแทน MMCDXXXIV
 วิธท
ี า MMCDXXXIV = MM + CD
+ XXX +
IV

= 2,000 + (500-100) + 30
+4

= 2,434

หลักการเขียนเลขโรมันจาก
เลขอารบิก
 ใช ้หลักการบวก
กระจายค่าตามหลักให ้สอดคล ้อง
่
กับสัญลักษณ์ของเลขโรมัน โดยมีเงือนไขคื
อ ห ้าม
เขียนสัญลักษณ์ตด
ิ กันเกิน 3 ตัว เช่น ห ้ามเขียน
IIII หรือ XXXX
่ ดเงือนไขการบวกให
่
 จานวนใดทีผิ
้ใช ้หลักการลบ
โดยเขียนสัญลักษณ์ทน้
ี่ อยกว่า แทนการลบ เช่น
่
IV = 4 หรือ IX = 9 โดยมีเงือนไขคื
อ
 หน้า X กับ V ใช ้ I เพียงตัวเดียว ใกล ้ค่าไหนนาค่า
นั้น
 หน้า L กับ C ใช ้ X เพียงตัวเดียว ใกล ้ค่าไหนนาค่า
ตัวอย่างการเขียนเลข
โรมัน
1. จงเขียนเลขโรมันแทน 123
 วิธท
ี า 123
= 100 + 20
+3

= C + XX
+ III

= CXXIII
 ตอบ
CXXIII
 2. จงเขียนเลขโรมันแทน 2,954
 วิธท
ี า 2,934
= 2,000 + 900
+ 50 +
4

= MM + CM
+ L + IV

= MMCMLIV

ตัวอย่างการเขียนเลข
โรมัน
3. จงเขียนเลขโรมันแทน 444
 วิธท
ี า 444
= 400 + 40 + 4

= CD + XL + IV

= CDXLIV
 ตอบ
CDXLIV
 4. จงเขียนเลขโรมันแทน 999
 วิธท
ี า 999
= 900 + 90 + 9

= CM + XC + IX

= CMXCIX
 ตอบ
CMXCIX
