Ngữ pháp sơ cấp TOPIK 한국어능력시험 초급 문법 7차시 1 **MBPA

Download Report

Transcript Ngữ pháp sơ cấp TOPIK 한국어능력시험 초급 문법 7차시 1 **MBPA

Ngữ pháp sơ cấp TOPIK
한국어능력시험 초급 문법
7차시
국제MBPA과학본부 교안
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
37. -ㄴ(은) 다음에
Từ quan trọng : -은 다음에(Sau)
우리는 운동한 다음에 저녁을 먹어요.
Chúng ta ăn tối sau thể thao.
저녁 식사를 한 다음에 식구들과 텔레비전을 봐요.
점심 식사한 다음에 커피를 마시자.
어제 집에 간 다음에 뭐 했어요?
책을 읽은 다음에 놀러 가자.
숙제를 다 한 다음에 컴퓨터 게임을 합시다.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
38. -고 있다
Từ quan trọng : -고 있다(Đang)
저는 텔레비전을 보고 있어요.
Tôi đang xem tivi.
그는 음악을 듣고 있어요.
아이가 청소를 하고 있어요.
엄마는 요리를 하고 있어요.
지금 베트남 노래를 부르고 있어요.
저는 일하고 있어요.
국제MBPA과학본부 교안
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
39. -이/가 아니에요
Từ quan trọng : -이/가 아니에요(Không phải...)
언니 탓이 아니에요.
Không phải lỗi tại chị đâu
일본 사람이 아니에요.
커피가 아니에요.
베트남 쌀국수가 아니에요.
오늘은 목요일이 아니에요.
그는 착한 사람이 아니에요.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
40. -아/어 봤어요
Từ quan trọng : -아/어 봤어요(Rồi)
특선요리를 어때요? 전에 먹어 봤는데, 괜찮아요.
Món đặc biệt thế nào? Lần trước tôi ăn rồi, được đấy
여의도 공원에 가 봤어요.
닭갈비를 먹어 봤어요.
춘천에 가 봤어요.
베트남 푸궉섬에 가 봤어요.
베트남 음식을 만들어 봤어요.
국제MBPA과학본부 교안
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
41. -아/어 보세요
Từ quan trọng : -아/어 보세요(Hãy thử)
손을 올려 보세요.
Hãy thử đưa tay lên
춘천에 가 보세요.
남이섬에서 연인을 만나 보세요.
떡볶이를 만들어 먹어 보세요.
베트남 노래를 불러 보세요.
베트남 냐짱에 꼭 가 보세요.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
42. -네요
Từ quan trọng : -네요(Cuối câu kết thúc đơn thuần hoặc cuối câu kết thúc có ý định của cảm thán)
옷이 예쁘네요.
Áo quần chị đẹp quá.
비싸네요.
살이 빠졌네요.
비가 오네요.
그림을 너무 잘 그렸네요.
멋지네요.
국제MBPA과학본부 교안
4