Jak wybrać korzystny kredyt, a jak korzystną lokatę? - SP

Download Report

Transcript Jak wybrać korzystny kredyt, a jak korzystną lokatę? - SP

POWUZ III Miechów
SP-M-GR1
wstęp
Trochę teorii,
trochę historii…
Człowiek, pieniądze i banki
Potrzeba jest matką wynalazku
i właśnie z potrzeby człowiek wynalazł
pieniądze.
Jak powstały pieniądze?
Pierwotni ludzie nie zdawali sobie sprawy, czym są pieniądze.
Wymiana odbywała się na zasadzie wymiany handlowej towar
za towar. W procesie rozwoju gospodarki i cywilizacji miejsce
produktów konsumpcyjnych zajęły metale. Zaczęto owe metale
rozdrabniać na małe kawałki. Z biegiem czasu zaczęto na nich
bić pieczęcie znanych władców, by zapobiec fałszowaniu.
Twórcami monet prawdopodobnie byli Fenicjanie.
Wytwarzanie pieniądza ze złota i srebra było
kosztowne. Zaczęto więc swoje zasoby pieniężne
zostawiać u złotników, którzy wypisywali tzw.
kwity depozytowe. Tak to też narodziła się
kolejna forma pieniądza – pieniądz papierowy.
Historia banku
Z pieniędzmi nierozerwalnie związane są banki.
Pierwsze wzmianki o bankach sięgają czasów
starożytnych. Tzw. domy bankowe istniały w
Babilonie, starożytnej Grecji i Rzymie.
Pierwsza znana forma operacji finansowej zwana lichwą - polegała na pożyczaniu pieniędzy
lub towarów.
Historia kredytu
Historia kredytu wiąże się bezpośrednio z historią
pieniądza. Z dużą dozą pewności można go powiązać
z rozpoczęciem zróżnicowania majątkowego w
pierwszych społecznościach – wiemy, że kredytów
udzielały mezopotamskie świątynie, a wraz z
rozwojem handlu – także organizacje kupieckie i
osoby prywatne. Także na obszarach Mezopotamii
i w Egipcie rozwinęły się pożyczki . Bardzo długo
przetrwała na przykład instytucja „niewoli za długi”.
Działania i funkcje banku
Podstawowe funkcje banków to:
• przyjmowanie depozytów w zamian za odsetki - lokaty
• świadczenie usług finansowych związanych z obiegiem
pieniądza
• udzielanie kredytów przedsiębiorstwom i osobom fizycznym
• kreacja pieniądza
Zastosowanie procentów
w operacjach bankowych
%
Procent (%)
Procent pochodzi od łacińskiego słowa "pro centum", które oznacza
na sto. Matematycznym symbolem procentu jest znak %.
Jeden procent danej wielkości, to jedna setna tej wielkości.
1% =
1
100
= 0,01
Procent prosty
Procent prosty to sposób oprocentowania wkładu
pieniężnego, polegający na tym, że dochód w postaci odsetek
nie jest doliczany do wkładu (nie podlega kapitalizacji) - nie
procentuje, więc wraz z nim w następnym okresie
rozliczeniowym. Odsetki są tu płatne z dołu - po zakończeniu
okresu.
Procent prosty - przykład
• Kapitał – 500 zł
• Oprocentowanie – 6,5 %
• Czas – 1 rok lub 2 lat
Wpłacamy do banku kwotę 500 zł.
Oprocentowanie wynosi 6,5% w skali
roku. Ile uzyskamy odsetek po roku? A ile
po dwóch latach jeśli odsetek nie
doliczymy do kapitał?
O=
500𝑥6,5𝑥2
100
= 65𝑧ł
Odpowiedź
Odsetki po roku wyniosą 32,50 zł, a
po dwóch w sumie 65zł.
Procent składany
Procent składany to sposób oprocentowania wkładu
pieniężnego, polegający na tym, że odsetki są doliczane
do wkładu (podlegają kapitalizacji) i procentują wraz z
nim w okresie następnym.
Procent składany - przykład
Tomek złożył w banku 5000zł na lokatę 6 miesięczną
oprocentowaną 5% w stosunku rocznym. Ile pieniędzy
otrzyma po 18 miesiącach?
Kapitalizacja następuje co 6 miesięcy, więc w ciągu 18
miesięcy będzie naliczana 3 razy
Znamy wartość kapitału początkowego (Kp=5000) oraz
p = 5/2 (oprocentowanie jest w stosunku rocznym, zatem
po 6 miesiącach dostaniemy połowę odsetek)
Procent składany
5000𝑥5%
= 5125𝑧ł
2
5125𝑥5%
II okres kapitalizacji = 5125 +
=5253,13zł
2
5253,13𝑥5%
III okres kapitalizacji = 5253,13 +
=5384,46zł
2
I okres kapitalizacji = 5000 +
Lub możemy zastosować wzór
K = Kp * (1 + p/100)^n gdzie: K0 = 5000zł, p = 5/2 n = 3
K= 5384,46zł
Rodzaje
kredytów
Kredyty bankowe
Kredyty bankowe są udzielane przez bank na
podstawie umów kredytowych opartych na
uzasadnionych wnioskach kredytowych
jednostek gospodarczych. Warunkiem do
pozyskania jest posiadanie przez jednostkę
zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia
spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami
w umownym terminie..
Rodzaje kredytów
-
Przedmiot kredytu:
Okres kredytowania:
kredyty obrotowe,
kredyty na rozwój firmy
hipoteczne
konsumpcyjne.
-długoterminowe,
Formy kredytu:
-w rachunku bieżącym,
-w rachunku kredytowym.
-średnioterminowe
-krótkoterminowe.
Waluty kredytu:
-kredyty złotówkowe,
- kredyty dewizowe
Kredyty bankowe i ich charakterystyka
Kredyty Bankowe
Użyczane przez bank na wniosek kredytobiorcy środki płatnicze na określone
gospodarczo uzasadnione cele oraz na ustalony z góry okres w zamian za
zobowiązanie do ich terminowej spłaty wraz z odsetkami.
Rodzaje
Krótkoterminowe
Średnioterminowe
Przeznaczenie
Na potrzeby bieżące:
kredyt płatniczy,
dyskontowy, lombardowy.
Na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych.
Okres kredytowania
Do 1 roku
Od 1-3 lat
Warunki uzyskania kredytu
Złożenie wniosku kredytowego wraz z załącznikami,
Posiadanie zdolności kredytowej,
Zgoda na zabezpieczenie spłaty kredytu,
Posiadanie rachunku w banku kredytodawcy,
Opłacanie prowizji i odsetek od kredytu oraz kosztów manipulacyjnych.
Formy realizacji kredytu (jego
ewidencja)
W rachunku bieżącym (konto „Rachunki bankowe”),
Brak spłaty kredytu
Wypowiedzenie umowy kredytowej, powstanie zobowiązania przeterminowanego,
wyżej oprocentowanego i podlegającego spłacie bez dyspozycji kredytobiorcy.
Długoterminowe
Powyżej 3 lat
W rachunku kredytowym (konto „Kredyty bankowe”).
Spłata kredytu
Spłata kredytu może nastąpić jednorazowo
bądź w ratach. Powinien być on spłacany w
terminach ustalonych w umowie
kredytowej. Bank może wypowiedzieć
umowę przed terminem spłaty, jeżeli
kredytobiorca nie dochował warunków
umowy. Następnie bank wprowadza
postępowanie ugodowe, a jeżeli nie
przynosi to rezultatów, bank przystępuje do
postępowania egzekucyjnego.
W jaki sposób rodzaj spłaty wpływa na
koszt kredytu?
Kredyt należy spłacić!
Możemy go spłacać w ratach równych lub
malejących.
RATY MALEJĄCE A RÓWNE?
• RATY MALEJĄCE charakteryzują się stałą częścią kapitałową, a
zmieniającą się częścią odsetkową. Na początku jest ona
najwyższa i to daje nam tą początkową różnicę między
wysokością rat malejących a równych. Ale dzięki temu szybciej
„widzimy” efekt spłaty naszych zobowiązań.
• RATY RÓWNE charakteryzują się rosnącą częścią kapitałową
i malejącą częścią odsetkową. Od początku spłacamy więcej
odsetek niż kapitału. Z czasem sytuacja odwraca się. Nie
wpływa to jednak na wysokość miesięcznych zobowiązań,
które zawsze są takie same.
DLA KOGO RATY MALEJĄCE,
A DLA KOGO RATY RÓWNE?
• Raty malejące są dosyć atrakcyjne, ale przeznaczone dla osób,
które są w stanie na początku spłaty wyłożyć dużą ilość
pieniędzy, by później płacić mniej.
• Raty równe są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które
nie są w stanie wybrać rat malejących. Dla tych osób pierwsza
rata jest niższa niż w systemie malejącym, dzięki czemu łatwiej
jest otrzymać kredyt.
KTÓRE RATY SĄ KORZYSTNIEJSZE?
• Raty malejące mają przewagę nad ratami równymi pod
względem odsetek. Jeśli wybierzemy raty malejące to w całym
okresie kredytowania zapłacimy mniej odsetek niż gdybyśmy
spłacali kredyt w ratach równych.
• Niestety w ratach malejących na początku musimy płacić dosyć
wysokie raty, co może nie odpowiadać kredytobiorcom, którzy
nie mają dużego miesięcznego dochodu.
• Pod względem ekonomicznym korzystniejsze są raty malejace.
Z czego składa się całkowity
koszt kredytu?
Rzeczywisty koszt kredytu - uwzględnia wszystkie koszty
kredytu wraz z odsetkami i innymi opłatami oraz prowizjami.
RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania
-oprócz oprocentowania uwzględnia ona także
pozostałe koszty kredytu
CZĘŚCI SKŁADOWE KREDYTU
CZĘŚCI SKŁADOWE KREDYTU
Całkowita kwota pożyczki
Stopa procentowa
Opłata przygotowawcza
Koszt ubezpieczenia
Prowizje
Rozpatrzenie wniosku
Decyzja kredytowa
RRSO
Jak zależy kredyt od ilości rat
Zaciągamy kredyt w wysokości 6000 tys. w ratach malejących
na 6 miesięcy oprocentowany 5% w skali roku.
Koszt kredytu z odsetkami(bez kosztów dodatkowych) liczymy
stosując wzór:
Koszt =
𝑘𝑟𝑒𝑑𝑦𝑡 𝑥 % 𝑥(𝑖𝑙𝑜ść 𝑟𝑎𝑡+1)
2400
Stosując wzór koszt kredytu to:
Koszt = 6000 𝑥 5 𝑥 7/2400= 87,5
Poniżej przedstawiamy system spłat
Dług
Rata
Odsetki
Do spłaty
6000
1000
25
6025
5000
1000
20,83
5020,83
4000
1000
16,67
4016,67
3000
1000
12,50
3012,50
2000
1000
8,33
2008,33
1000
1000
4,17
1004,17
6000
87,5
21087,5
Oprocentowanie
5%
Jak zależy kredyt od ilości rat
Zaciągamy kredyt w wysokości 6000 tys. w ratach malejących
na 12 miesięcy oprocentowany również 5% w skali roku.
Koszt kredytu z odsetkami(bez kosztów dodatkowych) liczymy
stosując ten sam wzór:
Koszt kredytu jest tym razem dużo wyższy:
Koszt = 6000 𝑥 5 𝑥 13/2400=162,5zł
Jednak niższe są raty.
Poniżej przedstawiamy system spłat
Dług
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
Oprocentowanie 5%
Rata
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
Odsetki
Cały Dług
25
23
21
19
17
16
13
10
8
6
4
2
6025
5523
5021
4519
4017
3516
3013
2510
2008
1506
1004
502
162,5
39164
Wniosek
Im więcej rat
tym koszt kredytu jest wyższy.
Jak wybrać
korzystny kredyt
gotówkowy?
Kredyt 10 000 na 36 miesięcy
Porównamy oferty kredytowe w lokalnych bankach w
Miechowie:
pożyczka jest wpłacana jednorazowo
Pożyczka jest spłacana w równych ratach
Klient sam wybiera okres kredytowania
Możliwość zawieszenia spłaty 3 rat pożyczki
Oprocentowanie :15,99%
Rata:369
RRSO:21,56
Prowizja:5%
Dodatkowe koszty: brak
Kwota do spłaty :13287zł
Przez 21 dni możesz odstąpić od umowy
Wysokość i dzień spłaty ustalasz sam
Oprocentowanie :14%
Rata:359zł
RRSO: 19,15%
Prowizja:5%
Dodatkowe koszty : brak
Kwota do spłaty:12919zł
Bez poręczenia
Możliwość ubiegania się o kredyt samemu , nie wymagamy zgody
współmałżonka
Oprocentowanie:18%
Rata: 380zł
RRSO:24,04%
Prowizja:5%
Dodatkowe koszty :brak
Kwota do spłaty:13666zł
Uproszczone procedury
Dogodne formy spłaty
Zabezpieczenia kredytu
Oprocentowanie zmienne
Brak opłaty przygotowawczej
Oprocentowanie:11,49%
Rata:328zł
RRSO: 15,02%
Prowizja: 1,5%
Dodatkowe koszty:212zł
Kwota do splaty:12228,62zł
Porównanie kredytów gotówkowych
Bank
Oprocentowanie Rata
RRSO
Prowizja Dodatkowe Kwota do
koszty
spłaty
PKO
15,99%
369
21,56%
5%
0
13287
BPH
14%
359
19,15
5%
0
12919
Getin
Bank
18%
380
24,04%
5%
0
13666
BS
11,49%
328
15,025
1,5%
212
12228,62
Wniosek
Najkorzystniejszy kredyt gotówkowy
proponuje Krakowski Bank Spółdzielczy,
ponieważ ma:
Najniższe oprocentowanie
Najniższą ratę
Najniższe RRSO
Najmniejszą prowizję
Najniższą kwotę do spłaty
Zakupy na
raty
SPRZEDAŻ NA RATY
Sprzedaż produktów na raty wiążę się nie tylko z
oddawaniem kosztów produktu, ale też
dodatkowymi opłatami i prowizjami.
Części składowe sprzedaży na raty to:
•
•
•
•
•
•
Opłata za restrukturyzację na wniosek kredytobiorcy
Oplata za wydanie zaświadczenia o kredycie
Opłata za czynności monitorujące, upominające o zapłacie za kredyt
Opłata za zapytanie do Urzędu Stanu Cywilnego
Opłata za zapytanie do MSWiA
Oprocentowanie
PRZYKŁAD 1
Kredyt ratalny w Credit Agricole
Pan Kowalski zakupił telewizor w systemie ratalnym w cenie 4000 zł.
Klient postanowił rozdzielić koszt produktu na 12 rat. Oprocentowanie
banku wynosi 20 % w skali roku.
Zakładając, że klient będzie płacił raty kredytu bez spóźnień,
Pan Kowalski będzie musiał wydać:
• Za udzielenie kredytu – 20 zł
• Za zapytania do MSWiA i Urzędu Stanu Cywilnego – 70 zł
• Za oprocentowanie –
4000𝑥20𝑥(12+1)
=
2400
433,33zł
Pan Kowalski po 12 miesiącach zapłaci łącznie 4523,33 zł zamiast 4000zł.
PRAWDA O KREDYTACH„0 %”
• Kredyty 0 % wcale nie należą do najtańszych, bo choć samo
oprocentowanie wynosi 0 % to prowizje i w końcu RRSO wynosi
naprawdę bardzo dużo.
• Dodatkowym kosztem może być np. obowiązkowe ubezpieczenie,
Koszt takiego ubezpieczenia może nawet przekraczać 1 proc. kwoty
całego kredytu miesięcznie. Jeśli spojrzymy na rzeczywiste
oprocentowanie po uwzględnieniu ubezpieczenia, prowizji i innych
opłat to może się okazać, że wzrośnie ono nawet do 40 proc.
Jak wybrać korzystny
kredyt hipoteczny
w Miechowie?
Kredyt 200 000zł na 25 lat
Porównamy oferty kredytorów hipotecznych w lokalnych
bankach w Miechowie:
Oferta kredytu hipotecznego: 200 000zł na 25 lat
Rata: 1364zł
Oprocentowanie nominalnie: 6,37%
Oprocentowanie rzeczywiste: 6,86%
Ubezpieczenie: 200zł
Prowizja: 0%
Kwota do spłaty: 404 420zł
Stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości: 100%
RO: 16,12%
Oferta kredytu hipotecznego: 200 000zł na 25
lat
Rata: 1357zł
Oprocentowanie nominalnie: 6,55%
Oprocentowanie rzeczywiste: 6,75%
Ubezpieczenie: 208,33zł
Prowizja:0%
Kwota do spłaty: 407 001zł
Stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości: 80%
RO: 16,23%
Oferta kredytu hipotecznego: 200 000zł na 25 lat
•
•
•
•
•
•
•
•
Rata: 1449zł
Oprocentowanie nominalnie: 6,75%
Oprocentowanie rzeczywiste: 6,96%
Ubezpieczenie: 150zł
Prowizja: 0%
Kwota do spłaty: 434 682zł
Stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości: 100%
RO: 16,5%
Oferta kredytu hipotecznego: 200 000zł na 25 lat
Rata: 1382zł
Oprocentowanie nominalnie: 6,84%
Oprocentowanie rzeczywiste: 7,54%
Ubezpieczenie: 333,33zł
Prowizja: 8000%
Kwota do spłaty: 414 547zł
Stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości: 110%
RO: 17,32%
JAK WYBRAĆ KORZYSTNY KREDYT HIPOTECZNY
/200 000 zł na 25 LAT/?
Bank
Rata
% nominalny
% rzeczywisty
Ubezpieczenie,
inne koszty
Prowizja
Kwota do
spłaty
Stosunek kwoty
kredytu do
wartości
nieruchomości
RO
PKO BP
1382
6,75
6,96
150
0
414 547 PLN
100 %
16,5 %
Getinbank
1449
6,84
7,54
333,33
8000
434 682 PLN
110 %
17,32 %
Bph
1357
6,55
6,75
208,33
0
407 001 PLN
80 %
16,23 %
BS
1364
6,37
6,86
200
0
404 420 PLN
100 %
16,12 %
Wniosek
Najkorzystniejszy kredyt hipoteczny w
Miechowie proponuje Krakowski Bank
Spółdzielczy, ponieważ ma:
Najniższe oprocentowanie
Najniższą ratę
Najniższe RRSO
Najmniejszą prowizję
Najniższą kwotę do spłaty
Jak wybrać korzystny kredyt?
• Aby wybrać najkorzystniejszy kredyt należy szczegółowo
przeanalizować oferty banków. Obliczyć całkowity koszt
kredytu wliczając wszystkie koszty, oraz obliczyć wysokość raty.
Należy pamiętać, że
• im więcej rat tym kredyt jest droższy
• Bardziej korzystne są raty malejące
• W praktyce kredyt 0% nie istnieje
• Najlepszy kredyt to ten, który nie został zaciagnięty
Lokaty bankowe
Lokata Bankowa
Lokata bankowa: wpłacenie do banku
określonej kwoty pieniędzy na określony z
góry czas oraz na ustalony z góry procent;
po upływie ustalonego w umowie czasu
następuje odebranie tej kwoty
powiększonej o odsetki.
Rodzaje lokat bankowych
lokata denominowana: lokata prowadzona w walucie obcej
lokata inwestycyjna: lokata bankowa zapewniająca pewien minimalny próg
oprocentowania, ale jednocześnie dająca możliwość znaczącego wzrostu
oprocentowania w zależności od zmian cen instrumentów pochodnych, w
jakie bank inwestuje część środków pochodzących z lokaty
lokata negocjowana: lokata, w której klient banku ma możliwość
negocjowania z nim oprocentowania i innych warunków umowy
lokata progresywna: lokata, której umowa przewiduje wzrost
oprocentowania środków w kolejnych okresach oszczędzania; pozwala na
wcześniejsze podjęcie środków bez utraty odsetek.
lokata terminowa: depozyt dokonywany na określony w umowie czas
lokaty antypodatkowe: lokaty umożliwiające uniknięcie konieczności
płacenia podatku od zysków kapitałowych.
Co to jest kapitał, odsetki, kapitalizacja odsetek
• Kapitał – W szerokim kontekście, kapitał to
"samopomnażająca się" wartość. Taka definicja wskazuje po
pierwsze na fakt, że kapitałem nie muszą być jedynie
pieniądze i dobra, ale też technologie i inne niematerialne
wartości. Po drugie mówi o tym, że nie każdy pieniądz jest
kapitałem, a jedynie ten zainwestowany, czyli taki, którego
posiadanie daje właścicielowi zysk.
• Odsetki – koszt pozyskania kapitałów klientów dla banku
(np. depozytów) lub przychód wynikający z udostępnienia
przez bank kapitałów (np. kredytów).
• Kapitalizacja odsetek – dopisywanie odsetek do kapitału
Podatek Belki
-
Podatek od dochodów kapitałowych
(potocznie nazywany podatkiem Belki) rodzaj zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych. Podatek
ten pobierany jest od zysku z kapitału.
Jak policzyć podatek „Belki”?
•
•
•
•
Zgodnie z ustawą podatek Belki wynosi 19%.
Obliczanie podatku możemy podzielić na trzy krótkie i proste etapy
Etap 1: Zaokrąglanie zysku
Kwotę którą zarobiliśmy, niezależnie od jej wielkości należy zaokrąglić do
pełnych złotych. Robimy to w ten sposób, że każdą kwotę dla której ilość
groszy jest pomiędzy 1gr a 49gr (np 3,47 zł) zaokrąglamy w dół, a każdą od
50 gr do 99gr zaokrąglamy w górę. Np.:
• zysk: 3,47 zł, po zaokrągleniu: 3,00 zł
• zysk: 5,89 zł, po zaokrągleniu: 6,00 zł
• Dopiero kwota po zaokrągleniu podlega opodatkowaniu.
Jak policzyć podatek „Belki”? Cd.
Etap 2: Obliczanie 19% podatku
Jeśli już zaokrągliliśmy kwotę zysku przystępujemy do obliczenia 19% podatku.
zysk po zaokrągleniu: 3,00 zł, 19% wynosi: 0,57 zł
Etap 3: Ponowne zaokrąglanie wyniku
Kwoty obliczone w poprzednim kroku należy ponownie zaokrąglić do pełnych
złotych.
podatek: 0,57 zł, po zaokrągleniu: 1,00 zł
podatek: 1,14 zł, po zaokrągleniu: 1,00 zł
Dopiero kwoty uzyskane w etapie trzecim są rzeczywistymi kwotami podatku
jaki powinniśmy odprowadzić do US z tytułu uzyskania zysków kapitałowych
Jak uniknąć płacenia podatku „Belki”?
• Zgodnie z ustawą o ordynacji podatkowej końcówki kwot
podatku wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, zaś te
powyżej 50 gr zaokrągla się do pełnych jedności złotych.
Może zaistnieć więc sytuacja, że po naliczeniu podatku
(np. na skutek dziennej kapitalizacji odsetek) wyniesie on
poniżej 50 groszy, a co za tym idzie - zostanie on
zaokrąglony do zera. Stan ten uległ zmianie w kwietniu
2012 roku.
Dzienna kapitalizacja odsetek
• Dzienna kapitalizacja odsetek to pojęcie ściśle związane z lokatami jednodniowymi
lub lokatami na dłuższy okres zachowującymi cechy lokat jednodniowych. Dzienna
kapitalizacja odsetek oznacza, że odsetki z lokaty są obliczane każdego dnia i w
zależności od konstrukcji lokaty albo są odprowadzane na konto bankowe lub
doliczane do salda lokaty na kolejny dzień. Z reguły banki stosują to drugie
rozwiązanie.
Dzięki dziennej kapitalizacji odsetek możliwe jest uniknięcie podatku od zysków z
lokat bankowych zwanego podatkiem Belki. Aby uniknąć podatku wystarczy, że
dzienne odsetki z lokaty nie przekroczą kwoty 2,49 złotych. W takim przypadku
podstawa opodatkowania jest kwotą zaokrągloną do pełnych złotych czyli kwota 2
złotych, a 19% z dwóch złotych po ponownym zaokrągleniu da kwotę podatku równą
0 złotych.
Lokaty - przykład
Na lokatę roczną, której oprocentowanie wynosi 5%
wpłacono 1200zł. Oblicz, jaki będzie stan tej lokaty
po upływie roku?
- po roku:
5% z 1200zł = 60zł
19% z 60zł= 11,40zł≈11zł – podatek
60zł-11zł =49zł zysk netto
1249zł- stan lokaty po roku
Jak wybrać korzystną lokatę
w banku w Miechowie?
Porównanie lokat w Miechowie
Wpłacamy na lokatę 5000zł.
Na której lokacie uzyskamy
najwięcej po roku?
Korzystna lokata
Porównamy oferty lokat w lokalnych bankach w Miechowie.
Wpłacamy 5000zł na okres 1 roku.
Długość lokaty
Stopa stała
3 miesiące
3,60%
6 miesięcy
3,80%
12 miesięcy
4%
Porównamy zysk brutto stosując wzór na procent składany:
K = Kp * (1 + p/100)^n
1.Zakładamy lokatę na 3 miesiące, środki pobieramy po roku:
K = 5000x(1 + 0,9/100)^4= 5182,44zł
2. Zakładamy lokatę na 6 miesięcy, środki pobieramy po roku:
3,80
2 2
K = 5000x(1 + 100 ) = 5191,81zł
3, Zakładamy lokatę roczną:
K=5000x(1 + 0,04) = 5200zł
Długość lokaty
Stopa stała
3 miesiące
3,80%
6 miesięcy
4,05%
12 miesięcy
4,20%
Porównamy zysk brutto stosując wzór na procent składany:
K = Kp * (1 + p/100)^n
1.Zakładamy lokatę na 3 miesiące, środki pobieramy po roku:
K = 5000x(1 + 0,95/100)^4= 5192,72zł
2. Zakładamy lokatę na 6 miesięcy, środki pobieramy po roku:
4,05
2 2
K = 5000x(1 + 100 ) = 5204,55zł
3, Zakładamy lokatę roczną:
K=5000x(1 + 0,042) = 5210zł
Długość lokaty
Stopa stała
3 miesiące
5,75%
6 miesięcy
5,85%
12 miesięcy
6%
Porównamy zysk brutto stosując wzór na procent składany:
K = Kp * (1 + p/100)^n
1.Zakładamy lokatę na 3 miesiące, środki pobieramy po roku:
K = 5000x(1 + 1,44/100)^4= 5285,94zł
2. Zakładamy lokatę na 6 miesięcy, środki pobieramy po roku:
5,85
2 2
K = 5000x(1 + 100 ) = 5296,77zł
3, Zakładamy lokatę roczną:
K=5000x(1 + 0,06) = 5300zł
Długość lokaty
Stopa stała
3 miesiące
2,6%
6 miesięcy
2,7%
12 miesięcy
3,35%
Porównamy zysk brutto stosując wzór na procent składany:
K = Kp * (1 + p/100)^n
1.Zakładamy lokatę na 3 miesiące, środki pobieramy po roku:
K = 5000x(1 + 0,65/100)^4= 5131,27,94zł
2. Zakładamy lokatę na 6 miesięcy, środki pobieramy po roku:
2,7
2 2
K = 5000x(1 +100) = 5067,73zł
3, Zakładamy lokatę roczną:
K=5000x(1 + 0,0335) = 5167,5zł
Analiza ofert bankowych
• Najkorzystniejsza oferta Banku „Krakowskiego Banku
Spółdzielczego o/w Miechowie to lokata roczna ze stała
stopą oprocentowania.
Kwota odsetek brutto po roku wynosiłaby: 200zł
• Najkorzystniejszą ofertą banku „Bank BPH” jest lokata
na 12 miesięcy przy stałej stopie oprocentowania.
Kwota odsetek brutto po roku wynosiłaby: 210zł.
• Najkorzystniejszą ofertą Banku PKO BP jest również
lokata roczna przy stałej stopie procentowej.
•Kwota odsetek brutto po roku wynosiłaby: 167,5zł.
• Zaś najkorzystniejszą ofertą Getinbanku jest lokata na 12
miesięcy przy stałej stopie oprocentowania.
Kwota odsetek brutto po roku wynosiłaby: 300zł.
Wniosek
•Po przeanalizowaniu wszystkich ofert banków lokalnych
wybieramy ofertę Getinbanku, ponieważ jest
najkorzystniejsza.
• Warto zauważyć, iż różnice między wszystkimi odsetkami
znajdują się przedziale 167,50zł – 300zł.
Jest to spora różnica.
Różnica ta byłaby jeszcze większa, gdyby kapitał
początkowy był wartością większą, np. 10 000 zł.
Jak wybrać korzystną lokatę?
Aby wybrać korzystną lokatę należy:
• Przeanalizować oferty banków
• Pamiętać, że odsetki podlegają kapitalizacji
• O zysku lokaty decyduje oprocentowanie.
Źródła informacji






http://www.kbsbank.com.pl
www.getinbank.pl
www.pkobp.pl
www.bph.pl
Ulotki promocyjne
Rozmowa z pracownikami banku
Dziękujemy za uwagę
MIECHÓW POWUZ III SP-M-GR1
Karol Kluza, Paweł Więcławek, Gabriel Matuszewska, Kasandra Dziuba,
Katarzyna Smagłowska, Patrycja Woźniak, Karolina Dzieża, Agnieszka Pasek,
Tomasz Szarek, Mateusz Pawełek, Kamil Sado, Kacper Wodnicki,
Mateusz Wiorek, Kacper Pasiński, Zuzanna Pawlik.
Opiekun: mgr Joanna Gierat