horstmanshoff poster - Apostolisch Genootschap

download report

Transcript horstmanshoff poster - Apostolisch Genootschap

G
Levenskunst in perspectief
Een drieluik
Manfred Horstmanshoff
Woensdag16maart2016,20.00uur
inhetgebouwvanhetApostolischGenootschap,
CésarFranckstraat38,Leiden
G
ManfredHorstmanshoff
ManfredHorstmanshoffgaatindezelezingdieperinophet
begrip‘levenskunst’.Watisdegeschiedeniservan?Isheteen
doel,eenmiddelofeengevolg?Moethetgekoppeldzijnaan
eenlevensbeschouwing?
Muzikalemedewerking:KatinkaTiemersma(mezzosopraan),
RuudMeester(cello)enRaymondStoop(orgel,piano).
isemeritushoogleraar
Geschiedenisvande
AntiekeGeneeskunde
aandeUniversiteit
Leiden.
BinnenhetApostolisch
Genootschapwashijo.a.
actiefalsvoorgangeren
alsschrijvervanhetboek
Bewogenwoorden(2011)
Alstublieftuwkomstmelden
[email protected]