deze link - Het Apostolisch Genootschap

download report

Transcript deze link - Het Apostolisch Genootschap

HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP / GEMEENSCHAP DEN HAAG
JAARPROGRAMMA WERK IN DE WERELD 2014 – Versie 5 juni 2014
Het Apostolisch Genootschap heeft als motto “in liefde werken aan een menswaardige
wereld”. Dat kunnen wij als genootschap niet alleen. Om dit te bereiken moeten de
projecten aan tenminste één van de volgende doelstellingen beantwoorden.
 Vergroten van onze zichtbaarheid en vindbaarheid.
 Bekend maken waar we inhoudelijk voor staan en gaan.
 Vergroten van onze impact in menswaardigheid (bruggen bouwen en bevorderen
sociale cohesie).
 Samenwerken met andere (vrijzinnige) religieuze stromingen.
 Vergroten van de betrokkenheid van de gemeenschap bij externe activiteiten.
Het Jaarprogramma 2014 omvat de volgende projecten
“Gasten”-diensten. In deze diensten wordt ten behoeve van mensen die ons
genootschap niet kennen bijzondere aandacht gegeven aan het ontstaan en de
achtergrond van het genootschap, de uitwerking van onze doelstelling “In liefde werken
aan een menswaardige wereld”, ons godsbegrip en de rituelen die wij kennen.
Planning: zondag 9 november 2014.
Fête de la Nature op 24 en 25 mei in het Zuiderpark (incl. pluktuin!) met een hagepreek
door Hans Leeflang, gevolgd door een dienst in ons gebouw over menszijn en de plaats
van de mens in de natuur. Daarnaast is er ook een muzikale invulling. Het programma
staat inmiddels op de website.
Zomerstek. Georganiseerd in juli/augustus door de Stichting Stad en Kerk (STEK) , o.a.
in ons gebouw. Het bezoek aan ons mooie gebouw roept altijd heel veel vragen op die er
op wijzen dat er duidelijke interesse in ons gedachtegoed bestaat. Ook in 2014 is er op
24 juli een wandeling langs de beelden in het Zuiderpark. Daarnaast is er op 28 juli en
11 augustus een cursus “Creatief Dagboekschrijven”.
Prinsjesdagviering in de Grote Kerk op 16 september, de “derde dinsdag”. Een
interreligieuze en interlevensbeschouwelijke Bezinningsbijeenkomst ter gelegenheid van
de opening van het nieuwe parlementaire jaar. Het is goed om even stil te staan bij wat
mensen, ongeacht hun plaats in de samenleving, werkelijk vrede kan brengen. Actieve
deelname van ons genootschap wordt landelijk voorbereid.
Ambassade van Vrede / Vredesweek. Wij zijn één van de Ambassades van
Vredesorganisatie Pax (ex IKV-Pax Christi) in Nederland en willen daar ook graag
invulling aan geven, met name in de Vredesweek (20 t/m 28 september) maar ook daar
buiten.
 Dodenherdenking op 4 mei bij het Vredespaleis een kranslegging. Muzikale
inbreng door het mannenkoor van het Apostolisch Genootschap Den Haag in de
dienst voorafgaande aan de kranslegging.
 Vredesfeest 2014. Zaterdag 20 september. Muzikale inbreng.
 Speciale Gastendienst gewijd aan Vrede in de Vredesweek, wellicht samen met
De Vrijplaats. Datum: 21 september. Ook “de buren” worden uitgenodigd i.p.v.
Burendag op 27 september.
 In de vredesweek. Een bijeenkomst over Syrië door Esseline van de Sande,
gepland op dinsdag 23 september. Met muzikale omlijsting.
“Den Haag, stad van Vreedzame Wijken”. Dit project is een concrete uitwerking
voor de wijk Morgenstond van het symposium “Den Haag, stad van Vreedzame
Wijken”, dat onze gemeenschap op 14 april 2012 heeft georganiseerd. Bij dit project
zijn ondermeer betrokken: Scholen in de wijk, wijkorganisaties, het
wijkopbouwwerk, de gemeente Den Haag (stadsdeel Escamp) en eventueel Haagse
levensbeschouwelijke organisaties. Onze plaats van samenkomst staat in de wijk
Morgenstond. De HGK wil hierin participeren. Er zijn inmiddels diverse contacten
over dit project in Morgenstond en Moerwijk. Wij willen hier ook verder invulling
aan geven, o.a. met de volgende projecten.
 Openstelling van onze maandelijkse ontmoetingsbijeenkomsten op
donderdagmiddag voor buitenstaanders. Eerste bijeenkomst op donderdag 10
april. Spreker Ton Smal, ouderenconsulent van de stichting MOOI.
 Escamp Festival. Wijkgebeuren dat dit jaar in juni zal plaatsvinden en dat ons in
direct contact brengt met de wijkbewoners.
 Week van de Dialoog. Periode: 7 tot 14 november. Meedoen, zo mogelijk met
De Vrijplaats, met dialoog-tafels in ons gebouw.
Samenwerking met andere religieuze stromingen. We zijn een gewaardeerd
waarnemend lid van de Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK). Landelijk is tussen
Het Apostolisch Genootschap en de Humanistische Alliantie besloten tot
projectmatige samenwerking. Op lokaal niveau in Den Haag bestaat contact met de
Humanistische groepering De Vrijplaats. Dit overleg kan eventueel worden
uitgebreid tot een mogelijk “vrijzinnig platform” met meerdere vrijzinnige
geloofsrichtingen, zoals de Remonstrantse Kerk, de Doopsgezinde Kerk, de
Houtrustkerk en de Quakers. Een andere optie is om, wellicht samen met de
Humanisten, aan te sluiten bij de Haagse Raad voor Levensbeschouwingen &
Religies (HRLR).
Uitnodigingen. Met name via de HGK en Pax krijgen wij vele uitnodigingen om
manifestaties bij andere geloofsrichtingen bij te wonen.
5 juni 2014