Programma Korenfestival - Het Apostolisch Genootschap

download report

Transcript Programma Korenfestival - Het Apostolisch Genootschap

Programma Korenfestival
7 juni 2014 in de Plaats van samenkomst van
Het Apostolisch Genootschap
Stadhoudersring 782, 2713 GZ Zoetermeer
Start 15.30u
• Orgel-prelude Arie Vooijs (Tallis, Loquebantur variis languis)
• Welkom Hans Zwart (voorganger Apostolisch Genootschap Zoetermeer)
• Gemengd koor Het Apostolisch Genootschap Zoetermeer
o “Doorbraak”
[Zangkoorliederen Het Apostolisch Genootschap]
Een doorbraak door het oude heen,
het nieuwe tegemoet,
dat is een drang in ’s mensen geest,
de sprake van zijn bloed.
Geen oude normen, sleur of vorm
weerstaan die eeuw’ge drang;
hij woelt en worstelt zich omhoog,
brengt groei en bloei op gang.
Zo’n doorbraak straalt in eigen geest
door al wat is verstard,
en brengt na storm en zielenstrijd
bevrijding in m’n hart.
Zoals de nieuwe dag weer gloort
met kleur en glans en gloed,
zo glanst in mij de dageraad,
die ’k vreugdevol begroet.
[M.M. Slok-Zwaan/J. vd Meulen]
o
“Levenstijd”
[Zangkoorliederen Het Apostolisch Genootschap]
Wat ritme geeft aan alles wat leeft,
wat eind en begin in zich heeft,
wat wijsheid ziet groeien, kan verstrooien en boeien,
wat telkens weer nieuwe kansen geeft.
Levenstijd, verwachting en herinnering.
Levenstijd, een spiegel van verandering,
soeverein en onverdiend, vijand en vriend.
Levenstijd, wonderlijk, weergaloos,
even en eindeloos… nu!
Wat ruimte schept om verder te gaan,
wat wacht op een zin van bestaan,
wat inzicht kan geven hoe in liefde te leven,
wat zomaar voorbij kan zijn gegaan.
Levenstijd, verwachting enz.
[H. Reinold/R. Stoop]
•
Liturgische Zanggroep Meerzicht
o “Die chaos schiep tot mensenland”
[Gezongen liedboek, verzamelde teksten, 1993]
Die chaos schiep tot mensenland, die mensen riep tot zinsverband,
Hij schreef, ons tot bescherming, zijn handvest van ontferming.
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
Schrift die mensenoorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.
Dat boek waarin getekend staan gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde, hun overgaande liefde,
hun weeën die niet overgaan.
Schrift die mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft.
Zijn onvergank’lijk testament: dat Hij ons in de dood nog kent;
de dagen van ons leven ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.
[Huub Oosterhuis]
o “Zij zit als een vogel broedend op het water”.
[PKN, Nieuwe liedboek]
Zij zit als een vogel, broedend op het water, onder haar de chaos van
de eerste dag; zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachten op het woord totdat zij baren mag.
Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, zoekend naar een
plaats onder de hemelboog; zij rust in de schoot, wachtend op het
wonder dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.
Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, maakt de tongen
los, taal en getuigenis, bekeert, inspireert, al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zijgen, vurig als zij is.
Want zij is de Geest, een met God in wezen, gift van de Verlosser aan
zijn aardse bruid; de sleutel is zij, toegang tot de schriften, vogel uit
de hemel, witte vredesduif.
[Bell/Maule/Ribbers]
o “Kom Heil’ge Geest, Gij Vogel Gods”
[Liedboek voor de Kerken 1973]
Kom Heil’ge Geest, Gij Vogel Gods, daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht van onze geest, verward en trots.
Waar Gij niet zijt, is het bestaan, is alle denken, alle doen zo leeg en woest,
zo dood, als toen Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.
Er is geen licht dan waar Gij zijt, uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt in een gemis dat naar U schreit.
Hoor, Heil’ge Geest, wij roepen U! Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort, wek ons tot leven, hier en nu.
O Heil’ge Geest, wij zijn verblijd: Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond, ten teken dat Gij bij ons zijt.
• Rainbow-koor zingt enkele liederen
• Samenzang :
o “Nieuwe kansen, elke dag”
[Gemeenschapsliederen Het Apostolisch Genootschap]
Er ruist een wind, er vlamt een vuur, er klinken stemmen, blij en puur.
Het is de vrijheidsdrang, de geest, die in het hart van mensen leeft.
refrein:
Die levenskracht, dat fris elan, die passie voor wat worden kan,
het richt mijn aandacht met een lach op nieuwe kansen, elke dag!
En wie het hoort of ziet of voelt, begrijpt meteen wat wordt bedoeld.
Het is het groen dat door de tijd een molensteen in tweeën splijt.
refrein:
Die levenskracht, dat fris elan, enz.
[H. Reinold/R. Stoop]
Pauze 16.15u- 16.40u
• [Project]koor Het Apostolisch Genootschap Zoetermeer
o “Inspiratie”
[Jeugdkoorliederen Het Apostolisch Genootschap]
Hoe komt een idee ooit tot stand? Kan zo’n gedachte ontstaan?
Waar komt dat helder ogenblik dat inzicht toch vandaan?
Dat komt door ons. Zin voor zin gaven wij die woorden in.
Die fluisterden wij toe.
Hoe kreeg jij ooit een idee? Vroeg jij je dat nooit eens af...?
Het was de stem van één van ons die jou het inzicht gaf.
De stem van iemand als wij.
Onzichtbaar aan je zij. Zo luisterde jij toe.
Je noemde het je inspiratie. Adem van de geest.
Inspiratie. Maar wij zijn het. We zijn het steeds geweest.
Zo krijgt het kind een idee. Zo vindt de man wat hij zoekt.
Zo wordt de sterveling een held. Zo wordt vooruitgang geboekt.
Dat komt door iemand van hier.
De mens bereikt op die manier het hogere niveau.
O, noem het inspiratie. Adem van de geest.
Inspiratie. Maar wij zijn het. We zijn het steeds geweest.
Noem het inspiratie.
Zo noemt men ’t het meest.
En dat is het ook: De ingeblazen adem van de geest.
[Ad van Dijk/Koen van Dijk]
• Mannenkoor Het Apostolisch Genootschap Zoetermeer
o Het priestergebed
[Mannenkoorliederen Het Apostolisch Genootschap]
Geef me, o God, te rechter plaats en ook te rechter tijd
het woord waaruit Uw liefde spreekt en medemens’lijkheid.
Geef me, o God, het stralend oog waaruit Uw goedheid licht,
opdat m’n naaste in mij ziet Uw vriend’lijk aangezicht.
Geef me, o God, het warme hart waaruit de priester blijkt.
Zo kan ik ’t licht der wereld zijn, waarvoor het duister wijkt.
’k Geef U, o God, in dankbaarheid mijn liefde en m’n trouw,
waarmee ik aan dit godd’lijk Werk met heel m’n wezen bouw.
[tekstgroep Het Apostolisch Genootschap/W. Westerveld]
• Rainbow-koor zingt enkele liederen
• Liturgische Zanggroep Meerzicht
o “Veni Creator Spiritus” [ Gezang Taizé Gemeenschap]
Veni Creator Spiritus (canon); Licht en Wijsheid, vuur en sterkte, kom,
o, kom, Gij Heil’ge Geest
o “Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen”
[PKN, Nieuwe Liedboek]
Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen en met vernieuwde
vreugd, want God deed grote dingen. Eens gaf de heil’ge Geest aan
velen heldenmoed. Bid dat Hij ons vandaag verlicht met
Pinkstergloed.
O Geest der eeuwigheid, gij Trooster aller tijden, deel thans uw zegen
uit aan wie uw komst verbeiden. O heldere fontein, die uit Gods
tempel welt, gij wordt een brede stroom die met de eeuwen zwelt.
Gij liefdevuur van God, kom ons geheel doordringen. Voeg hart en zin
tezaam en heilig alle dingen. Bij ’s Heren liefdemaal zult Gij aanwezig
zijn. Vorm ons naar Christus’ beeld door woord en brood en wijn.
Wie ‘s Heren Geest bezielt, wie ’s Heren woord doet zingen, wie met
ons vieren wil het feest der eerstelingen, die stemme met ons in en
prijze Gods verbond dat Hij vandaag vernieuwt en elke morgenstond.
• Gemengd koor Zoetermeer Het Apostolisch Genootschap
o “Wonderbare ziel”
[ Zangkoorliederen Het Apostolisch Genootschap]
Zij kan luist’ren zonder oren,
zij kan spreken zonder woorden,
zij kan voelen zonder raken,
zij kan proeven zonder smaken,
zij kan ruiken zonder geur
en zij kan kijken zonder kleur.
Zij is alles wat ik was en
wat ik ben en wat ik wens,
maar zij kan niet zonder ruimte,
zonder schoonheid, zonder mens.
Zij kan zingen zonder adem,
zij kan schreien zonder tranen,
zij kan noemen zonder heten,
zij herkent zonder te weten,
zij kan leven zonder brood
en zij kan sterven zonder dood.
Zij geeft leven aan de mens,
aan elke man, aan elke vrouw,
maar zij kan niet zonder ruimte,
zonder schoonheid, mij en jou.
Wonderbare ziel ...
[H. Reinold/R. Stoop]
o “Een heilig vuur”
[Jeugdkoorliederen Het Apostolisch Genootschap]
Een heilig vuur is in ons hart ontstoken,
een bron van licht en kracht.
Een heilig vuur dat nimmer doven mag.
Een vuur is in ons hart ontstoken,
dat nimmer doven mag.
[tekstgroep Het Apostolisch Genootschap/W.Westerveld]
• Samenzang
“Als alles duister is…”
Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft
Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft
• Slotwoord (Jacques de Jong); sluiting 17.30u
© 2014 Het Apostolisch Genootschap, gemeenschap Zoetermeer