Regionálna politika

download report

Transcript Regionálna politika

Viacročný finančný rámec
EÚ
2014 - 2020
Čo je to viacročný finančný
rámec?

mechanizmus → zabezpečuje predvídateľnosť
výdavkov EÚ a zároveň dodržanie prísnej
rozpočtovej disciplíny.

určuje politické priority na ďalšie roky

nie je rozpočtom EÚ na sedem rokov.
Súčasný návrh VFR

zvýšenie rozpočtu o 5 percent

976 miliárd eur → 1,025 bilióna eur

Táto suma predstavuje len 1 percento HDP
Únie
Naše Priority

Veda, výskum

Konkurencieschopnosť EÚ

Infraštruktúra

Regionálna politika
Ciele Regionálnej politiky

plné využitie potenciálu
jednotlivých regiónov

zlepšenie
konkurencieschopnosti →
investovať do oblastí s vysokým
potenciálom hospodárskeho rastu

vyrovnať životné úrovne
medzi jednotlivými členskými
štátmi
Regionálna politika na Slovensku

sa zaoberá veľkými
regionálnymi rozdielmi

Slovensko sa vyznačuje
obrovskými
regionálnymi
disparitami rozdielmi medzi
jednotlivými regiónmi.
Príčiny disparity na Slovensku
 geograficky, historicky, kultúrne, ekonomickým
rozvojom

etnickým zložením, vierovyznaním, dávnymi
kultúrnymi a administratívnymi centrami.

Je ovplyvnená externými kultúrnymi vplyvmi,
zámernými zásahmi štátu do regiónov (najmä
pred rokom 1989), mierou urbanizácie a
industrializácie
Ako to vidíme my?
• „Bez ciest nie je
nič“ –
podporovať
infraštruktúru

pozdvihnutie povedomia Slovenska
prostredníctvom životného prostredia a
cestovného ruchu
Cestovný ruch na Slovensku

odvetvie zamerané na cestovanie a
následný pobyt

jedno z najrýchlejšie rozvíjajúcich
sa odvetví
cestovný ruch SR
Slovenská agentúra
pre cestovný ruch

Zvýšenie cestovného ruchu
=
pozitívny dopad na krajinu

zlepšenie ekonomickej situácie nielen v
EÚ, ale aj SR

rozvoj zaostalejších regiónov EÚ (napr. SR
– východné Slovensko)

zvýšenie zamestnanosti + rozvoj
podnikania
Ako prispieť k rozvoju
cestovného ruchu

zlepšenie životného prostredia

doprava

viac informácií o danej oblasti (kde sa
oblasť nachádza, možnosti ubytovania,
atrakcie a pod.)

kultúrne podujatia, akcie
Záhura

rekreačné stredisko blízko Spišských
Vlách

lyžiarsky vlek + jazero

turistika, cykloturistika

v blízkosti – národná prírodná rezervácia
Dreveník + Slovenský raj
Hlavné časti nášho návrhu:
Webová stránka
http://www.wix.com/silvigalova/zahura


Anketa

Brožúra
Brožúra o Záhure
Anketa o Európskej únii a
regionálnej politike
• Respondenti vo veku od 19 – 62 rokov
• Snina, Dobšiná a okolie, Košice
• 62% žien
• 38% mužov
1. Bolo by podľa vás správne, keby sa
odvádzalo určité percento z DPH priamo
do pokladnice EÚ?
8%
28%
ano
nie
64%
• do EÚ prispievame dosť
neviem
2. Ste za to, aby sa aj v čase krízy
zvyšoval rozpočet EÚ?
11%
22%
ano
nie
neviem
67%
• je kríza, nemalo by sa zvyšovať ale znižovať
výdavky, šetriť, zamerať sa na stabilizáciu
3. Myslíte si, že EÚ by sa mala
rozvíjať aj v čase krízy?
11%
ano
nie
89%
• EÚ sa musí rozvíjať vždy, nemôže stagnovať
4. Do akej sféry by mala EÚ
investovať čo najviac peňazí?
28.60%
26.40%
30.00%
25.00%
20.00%
17.60%
16.50%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
5.50%
2.20%
3.30%
5. Mala by sa EÚ zamerať na
menej rozvinuté časti Slovenska?
5%
ano
nie
95%
• aby sa v menej rozvinutých častiach SR zvýšila
životná úroveň, aby sa vyrovnali vyspelejším častiam
6. Myslíte si, že v rámci SR je
Európskou úniou oveľa viac
podporovaný západ ako východ?
22%
áno
nie
78%
7. Ako by mohla podľa vás EÚ
zlepšiť regionálny rozvoj na
východe SR?
45%
41%
35%
40%
35%
30%
25%
16%
20%
8%
15%
10%
5%
0%
zamestnanosť,
pracovné
príležitosti
infraštruktúra,
prílev investorov
vyriešením
rómskej
problematiky
iné
8. Čo si myslíte, ktoré oblasti sú v
SR najmenej rozvinuté?
23%
25%
23%
17%
20%
15%
11%
9%
10%
5%
0%
• strojárstvo, veda, kultúra, infraštruktúra, šport
17%
9. Prijali by ste, keby sa
vybudovala diaľnica, ktorá by
spájala východ so západom SR?
0%
áno
nie
100%
10. Akým spôsobom by sa SR mala
stať schopným konkurentom voči
iným krajinám EÚ?
29%
30%
25%
21%
21%
18%
20%
12%
15%
10%
5%
0%
slovenská
výroba
lepšia vláda
riešením
rómskej
otázky a
korupcie
vzdelanie
lepší
priemysel
Ďakujeme za
pozornosť
Dušana Grebáčová
Silvia Gálová
Štefánia Pažáková