GEODIVERZITA – VNÍMÁNÍ ROZMANITOSTI KRAJINY JAKO

download report

Transcript GEODIVERZITA – VNÍMÁNÍ ROZMANITOSTI KRAJINY JAKO

Příroda je fascinující kniha příběhů …
Jiří Štyrský
září 2010
©
1
PŘÍRODNÍ TURISMUS
• Sice tradiční – ale v
současnosti stále více žádoucí
moderní forma cestovního
ruchu
• AKTIVNÍ SETKÁVÁNÍ SE A
ROZUMNÉ POZNÁVÁNÍ
PŘEDEVŠÍM PŘÍRODNÍCH
ATRAKTIVIT ROZMANITÉHO
ŘÁDU OBECNOSTI
(EKOSYSTÉM - PAMÁTNÝ
STROM)
Pramen říčky Sorgue – neznámé
hloubky 1337 Petrarca – Fontaine
de – Vaucluse – Provence - Francie
2
3
4
Biodiverzita
• BIODIVERZITA je rozmanitost
života ve všech jeho
formách…
• Zachování této rozmanitosti je
smyslem environmentálních
přístupů k přírodní krajině,
která se stává stále více
žádaným objektem
PŘÍRODNÍ TURISTIKY
Welwitschia mirabilis
Jižní Afrika – Kuiseb -“třetihorní“ fosilie –
stáří až 1000 let 1859
5
Walking safari
prožitková příležitost
• Prožívání krásy a účelnosti a
dokonalosti přírody
• Přirozenější prostředí,
zpomalení a příležitost k
pozorování
• Prožívání štěstí, náhody,
očekávání, zklamání
• Ocenění kvalitních odborných
informací
• Až outdoorové prožívání
Sloni v NP Etoscha
Namibie - Afrika
6
Geodiverzita
dynamická morfologická rozmanitost neživé přírody
• Geodiverzita je podmínkou
rozmanitosti života …
• Geodiverzita a biodiverzita tak
tvoří komplementární celek …
• GEOLOGICKÉ,
• PETROGRAFICKÉ,
GEOMORFOLOGICKÉ,
PALEONTOLOGICKÉ,
• MINERALOGICKÉ zvláštnosti
mohou být vyhledávanými
objekty PŘÍRODNÍ TURISTIKY
1
2
1. Windhoek – Namibie – 33 úlomků meteoritu – 600 milionů let
2. Železitý pískovec ve Wadí Rum - Jordánsko
7
Geodiverzita - geomorfologie
Italské Dolomity – Rosengarten
Kulový rozpad žuly – NP Matopos
Zimbabwe
8
Biosférické rezervace 2010
Aktivní ochrana bio a geologické rozmanitosti – vědecký výzkum,monitoring a
ekologická výchova – trvale udržitelný rozvoj území slaďující nároky místního
obyvatelstva s potřebami intenzivní ochrany přírodního prostředí
9
Ekoturistika, bioturismus, geoturismus
• Jistá nedotčenost přírodní
krajiny (obohacená o nezbytné
informace) může být důvodem
k hlubokému dojmu – prožitku
• Prožitková turistika je
UDRŽITELNÁ, ŠETRNÁ
forma cestovního ruchu
Pestřenka rudunosá – Rejvíz –
Jeseníky – mimikry – zvuk lesa –
užitečné larvy
10
NP a GEOPARK Viktoriiny
vodopády – Zimbabwe - Zambie
• Výhodou těchto p
„objektů turismu“ je jejich
„stálá“ přítomnost….
• Předchozí a průběžné
odborně-populární
poučení je však
nezbytné…
• Monumentalita, přirozená
krása – vědomí nutnosti
ochrany , to vše je také
KULTIVACÍ…estetické
prožívání…
• EKOLOGICKÁ ETIKA
Erozní jizva vzniklá v čediči a melafyru
vznikla před 150 miliony lety ROZŠIŘUJE SE ROČNĚ O 7,5 CM!VÝŠKA AŽ 98 M
11
Přírodní turismus a chráněná
území
• CHÚ jsou jedinečné územní
celky, které jsou typické
přítomností UNIKÁTNÍCH
fenoménů živé i neživé přírody.
Přírodní zvláštnosti, mají
vědeckou a kulturní hodnotu.
Jejich součástí jsou i lidské
kulturní výtvory….
• V roce 2010 jsou u nás 4
nár.parky,2 národní geoparky,
24 CHKO, 6 biosférických
rezervací a 1971
maloplošných chráněných
území a objektů.
• JE TO 15,8% CELKOVÉ
ROZLOHY STÁTU A ČR JE
NA SEDMÉM MÍSTĚ V
EVROPĚ
12
Mineralogie: Chiastolit
• Chiastolit je odrůdou
ANDALUSITU (Křemičitan
hlinitý Al² O SiO4) – vzniká
kontaktem jílovité břidlice s
vyvřelinou. Na příčných řezech
je vidět tmavý kříž od grafitické
substance.Je to důsledek
nerovnoměrně rozloženého
pigmentu. Název je odvozen
od řeckého písmene chí (Χ).
Nalézá se také u španělského
Santiaga de Compostela jako
„křížový kámen“….
• V ČR na
Říčansku,Humpolecku-LisenzRakousko,Srí Lanka – Brazílie,
Ural, Austrálie…..
13
Petrografie: Votrubcův lom – Kozákov –
MELAFYROVÝ MANDLOVEC
14
Známé naleziště polodrahokamů (opál,ametyst,…..)Národní Geopark Český ráj
Paleontologie: Trilobit –
Paradoxides gracilis
Střední kambrium – starší prvohory- Jince Česká Republika-450 milionů let
15
Zoogeografie:Mandelia mirocorna
Mořský plž bez ulity – Indický oceán
16
Přírodní krajina má vlastní kulturní
a etický rozměr
•
..“Saháme po hvězdách, ale
opomíjíme květy u vlastních
nohou“…(G.Schaller..1995)
•
..“bez krajiny není kultury“..(S.Schama
Krajina a paměť..1995)
•
„Pro zmechanizovaný svět se příroda
stala útočištěm, místem rozjímání
s úžasnou přetvářející
silou“..(L.Warennová..2010)
•
•
•
•
Mák alpský – Papaver aurantiacum na
suťovisku v Dolomitech – RozengartenItálie
Existuje souvislost mezi naším
vnitřním světem a okolní
krajinou…Místa jsou zrcadly nás
samých, jsou to nitky vedoucí
k příběhům a tajemstvím..“
(V.Cílek..2004)
„Ekologická etika je vlastně soustavou
zásad, které člověku naznačují, jak by
se měl chovat k mimolidskému
světu..“(E.Kohák..1998)
17
Prameny:
• A) Fotografie: Petra Čermáková,Jiří Štyrský Mapy: www.google.cz
www.tourism.cz
• B) Literatura:
• Cílek,V.(2005): Krajiny vnitřní a vnější.Dokořán. Praha
• Cílek,V.(2004): Makom kniha míst. Dokořán. Praha
• Havel,J-Štursa,J.(2003): Přírodní ráje světa.Ottovo nakladatelství
.Praha – edice Cesty
• Kohák,E. (1998): Zelená svatozář. Sociologické nakladatelství.
Praha
• Pásková,M. (2009): Udržitelnost cestovního ruchu. Gaudeamus.
Hradec Králové
• Pásková,M.(2010): V geoparku nejde jen o to, že skála stojí na
svém místě. In zpravodaj Ministerstva životního prostředí,roč. XX.
Červen 2010,č.6, str.18-23.
• Schama,S. (2008): Krajina a paměť.Academia.Praha
• Šípek,J.-Štyrský,J.: (2007): Kapitoly z geopsychologie. Gaudeamus.
Hradec Králové.
• Štyrský,J.( v tisku): Průvodce horské turistiky (Jeseníky – Sdružení
cestovního ruchu – Šumperk)
18