sprievodca CR

download report

Transcript sprievodca CR

SPRIEVODCA
CESTOVNÉHO RUCHU
Košice, 15. február 2012
Marián BILAČIČ
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU
predseda
ZVäZ CESTOVNÉHO RUCHU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
2. viceprezident
SVETOVÁ FEDERÁCIA ASOCIÁCII TURISTICKÝCH SPRIEVODCOV
regionálny reprezentant WFTGA pre Strednú a Východnú Európu
STAROSTLIVOSŤ
O KLIENTA
V CESTOVNOM RUCHU
ČO JE CESTOVNÝ RUCH?
• krátkodobá migrácia obyvateľstva
za účelom uspokojovania potrieb
•
•
•
•
•
•
•
•
•
REKREÁCIA (ODDYCH)
POZNÁVANIE A KULTÚRA
ŠPORT - DOBRODRUŽSTVO – ZÁŽITOK
NÁBOŽENSKÉ CÍTENIE (PÚTNICKÝ CR)
LIEČENIE – ZDRAVIE (KÚPELE-WELLNES)
OBCHOD / PRÁCA
KONGRES
LOV
-----
STAROSTLIVOSŤ O KLIENTA
KTO JE KTO ?!
EN 13809 – oddiel 2.3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. ASISTENT
(asistent)
2. TOUR MANAGER
(vedúci zájazdu)
3. TOUR ESCORT
(techn. sprievodca)
4. LOCAL REPRESENTATIVE
(delegát)
5. TOURIST GUIDE
(sprievodca CR)
6. ANIMATEUR
(animátor)
7. HOST/HOSTESS
(hosteska)
8. MOUNTAIN GUIDE (horský vodca)
9. SPORTS INSTRUKTOR
10. CRUISE DIRECTOR (riaditeľ plavby)
SPRIEVODCA cestovného ruchu
( podľa EN-STN 13 809 )
• osoba, ktorá
návštevníkov v reči
podľa ich výberu,
sprevádza a podáva im
výklad o kultúrnom
a prírodnom dedičstve
oblasti, obvykle
vlastniaca špecifickú
kvalifikáciu pre dané
územie, ktorú vydáva
a/alebo uznáva
oprávnený orgán.
SPRIEVODCA cestovného ruchu
( podľa Zákona 186/2006 )
• osoba, ktorá
objednávateľa v reči
podľa jeho výberu,
sprevádza a podáva im
výklad o kultúrnom
a prírodnom dedičstve
oblasti, obvykle
vlastniaca špecifickú
kvalifikáciu pre dané
územie, ktorú vydáva
a/alebo uznáva
oprávnený orgán.
SPRIEVODCA CR
PRÁCA?
POSLANIE!
•
•
•
•
•
•
•
•
STAROSTLIVOSŤ O NÁVŠTEVNÍKA (KLIENTA)
ZÁSTUPCA ŠTÁTU, MESTA, REGIÓNU
ZDROJ INFORMÁCII
JAZYKOVÝ PROSTREDNÍK
POZORNÝ HOSTITEĽ
MIENKOTVORCA I MIEROTVORCA
SENZOR POTRIEB KLIENTA A KVALITY SLUŽIEB
NEZASTUPITEĽNÝ A KĽÚČOVÝ PRVOK
SPRIEVODCA CR
ODBORNÝ PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
ORGANIZÁTOR
IMPROVIZÁTOR
INSCENÁTOR
KOMENTÁTOR
INTERPRETÁTOR
KONZERVÁTOR
PROPAGÁTOR
POPULARIZÁTOR
PÚTAVÝ VÝKLAD
UMENIE
• JE TO NAOZAJ
VEDIEŤ PÚTAVO SPREVÁDZAŤ!
•
•
•
•
•
•
SILNÝ OSOBNOSTNÝ VKLAD
VEDIEŤ „ULAHODIŤ“ SKUPINE
DYNAMICKÁ PREZENTÁCIA
VÝREČNOSŤ
PROFESIONALITA – ETIKA
FAKTOGRAFICKY PRESNÝ A PRAVDIVÝ
PRÁCA V CESTOVNOM RUCHU
• PREDVČEROM (19/20. storočie)
- EXKLUZÍVNE ZAMESTNANIE
• VČERA (do roku 1989)
- LUKRATÍVNA PRÁCA
• DNES
- VŠEDNÉ POVOLANIE
VZDELÁVANIE SCR V SR
(V MINULOSTI)
• KURZY SPRIEVODCA CR/VEDÚCI ZÁJAZDU
120-180 hodín
• žiadny alebo pomerne nízky podiel praxe
• VLASTIVEDNÝ SPRIEVODCA V MESTÁCH
• lokálne a miestne vedomosti
PREČO
SA ŠTANDARDIZOVALO?
• 25 krajín = 25 systémov
• 25 krajín = 25 modelov
• VZDELÁVANIE SPRIEVODCOV
• rôzne systémy
• rozsah vzdelávania 0 – 2000 hodín
EURONORMA - EN 15565
január 2005-apríl 2007
formálne hlasovanie 7. januára 2008
• ROZSAH
minimálne 600 hodín
teória : prax 60% : 40 %
• OBSAH
- AKO SA PRIPRAVIŤ NA ZÁJAZD
- AKO PRACOVAŤ S KLIENTOM
- AKO FUNGUJÚ SLUŽBY
- MIESTNE ŠPECIFICKÉ ZNALOSTI
• KVALIFIKAČNÁ SKÚŠKA
teoretická časť (písomná / ústna)
praktická časť (peši / dopravný prostriedok)
•
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• JAZYKOVÁ SKÚŠKA
ochrana spotrebiteľa
EN 15565 V PRAXI V SR
• PôVODNÝ 2-VRSTVOVÝ KONCEPT VZDELÁVANIA
• ZÁKLAD (sprievodca CR - vedúci zájazdu - delegát)
• SCR V SR
- REGIONÁLNY SCR
- NÁRODNÝ SCR
200 hodín
400 hodín
• CENTRÁLNY REGISTER SCR
• PLOŠNÁ VÝMENA VISAČIEK
• KOMPROMIS
= OBSAH min. 300 hodín
KURZY
SPRIEVODCA CR V SR?
• REGULOVANÁ PROFESIA
• OSVEDČENIE
• KURZ
• AKREDITÁCIA MŠVVŠ SR
• CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE
• SÚSTAVA ŠKôL (SŠ A VŠ)
VŠETKO ČO ROBÍME
ROBÍME PRE KLIENTA
•
•
•
•
AKÉ SÚ JEHO POTREBY?
CELKOVÉ ZALOŽENIE
CESTOVATEĽSKÁ VYSPELOSŤ
PôVOD
GLOBÁLNE TECHNOLÓGIE
ŠTANDARD SLUŽIEB
ANOMÁLIA – RUŠIVÝ PRVOK
SLUŽBY
...SÚ (DOBRÝ) BIZNIS!
•
•
•
•
•
slúžiť nie je ponižujúce
PROCES VÝMENY
NEPREDÁVAJME LEN HOLÉ SLUŽBY...
SPROSTREDKUJME ZÁŽITKY!!!!
PRIDANÁ HODNOTA
• KLIENT SA ROZHODUJE SPONTÁNNE
• EMÓCIE
SLUŽBY V NAŠICH SLUŽBÁCH
(PRI)ČASTO NEFUNGUJÚ
•
•
•
•
•
•
PREDPOKLADY PRE CR
PRODUKT
PRODUKT
IZOLOVANÉ SLUŽBY
ZNAČKA
MARKETING
DESTINAČNÝ MARKETING – DMO (OS CR)
BUNKA – ŠTRUKTÚRA – FUNKCIA
• NEEXISTUJE PONUKA
• SLUŽBY NEKOPÍRUJÚ POTREBU KLIENTA
TRENDY A VÝVOJ
(PO ROKU 1989)
•
•
•
•
•
•
OD MONOPOLU K VOLNEJ SÚŤAŽI
JEDNA ÚNIA – JEDEN TRH
OD SKUPÍN K INDIVIDUÁLOM
NOVÉ TRHY A NOVÉ JAZYKY
NOVÉ PRODUKTY
NOVÉ TECHNIKY
ZNAČKA A PRODUKT
OSOBNÝ MARKETING
A PR SPRIEVODCU CR
• KTO SOM
- OSOBITOSŤ / IMIDŽ
• (KOMU) ČO PONÚKAM
- JEDINEČNOSŤ A ŠPECIFICKOSŤ
• NOVÉ PRODUKTY
- DRIVER & GUIDE
- EVENT MANAGER
• WEBSTRÁNKA
- KDE A AKO SI MA OBJEDNAŤ
VZDELÁVANIE V CR
NA SLOVENSKU
•
•
•
•
•
•
•
SME SVETOVÁ VEĽMOC
PRIVEĽA SUBJEKTOV
OK, NECH JE VZDELÁVANIE BIZNIS
KONCEPČNE NIE ŽIVELNE
STATICKÉ
ODPOJILO SA OD POTREBY PRAXE
CHÝBA KONCEPCIA A
ŠTANDARDIZÁCIA VÝUKY
• NEPREHĽADNOSŤ
• FETIŠIZÁCIA VZDELÁVANIA
INDONÉZIA – OSTROV BALI
•
•
•
•
•
•
•
•
9135 km2 / 3,5 miliónov obyvateľov
95 % populácie má len ZŠ alebo nemá vzdelanie
ELEMENTÁRNE POCHOPENIE TURIZMU
- KLIENT NIE JE NEPRIATEĽ
- REŠPEKTUJ HO (ON BUDE REŠPEKTOVAŤ TEBA)
- JEDINEČNOSŤ = AUTENCITA
- JEDNODUCHOSŤ
FUNGUJE TO
SPRIEVODCOVIA CR V EU
• NEREGULOVANÉ
B, CZ, D, DK, FI, L, N, NL, S, UK,
• REGULOVANÉ
A, CY, E, EST, F, GR, H, I, LT, LV, MT, P, PL, SI, SK
UZNÁVANIE KVALIFIKÁCIE
DIRECTIVE 2005/36/EU
• VZDELANIE – KVALIFIKÁCIA
• OSVEDČENIE
„krajina pôvodu“
• PRÁVO PREVERIŤ KVALIFIKÁCIU
KTO SOM PODĽA EN 13809?
SPRIEVODCA CR
poskytuje odborný výklad ku kultúrnemu a prírodnému
dedičstvu
VEDÚCI ZÁJAZDU
manažuje a dohliada nad priebehom – poskytuje základné
a lokálne praktické informácie
TECHNICKÝ SPRIEVODCA
vykonáva základné organizačné a asistenčné úkony
VOLŇÝ POHYB
(POSKYTOVANIE) SLUŽIEB
• SLUŽBY LEN AK IDE O PEŇAŽNÉ PLNENIE
•
•
•
•
PREČO CHCEM MIGROVAŤ?
PRÍLEŽITOSTNE (OCCASIONALLY)
DOČASNE (TEMPORARY)
TRVALO (PERMANENT)
• OHLÁSENIE PODNIKANIA
• OHLÁSENIE VYSLANIE PRACOVNÍKA
A ČO ZÁVEROM?
• O (NE)ÚSPECHU ROZHODUJE KLIENT
• ECHO – REZONANCIA - ODPORÚČANIE
• MLČAŤ = (NE)BYŤ SPOKOJNÝ
•
•
•
•
•
•
A ČO NÁM CHÝBA (POĎLA KLIENTOV)?
ÚSMEV
JAZYKY
FLEXIBILITA
SPOLUPATRIČNOSŤ
POKORA
VZNIK: január 2011
ČLENOVIA:
SACKA
ZHR SR
BHA
HHS
LAVEX
SZVA
AKS
SSSCR
AICES
TMR
KTO JE SSSCR ?
Rok vzniku: 2003
Počet členov: 190
• člen WFTGA
• člen FEG (2006-2011)
21. FEBRUÁR
SVETOVÝ DEŇ
SPRIEVODCOV
18. 2. 2012
PREHLIADKY 12 MIEST
ZDARMA
ĎAKUJEM VÁM
ZA POZORNOSŤ!
Marián BILAČIČ
[email protected]
SPRIEVODCA
CESTOVNÉHO RUCHU
Košice, 15. február 2012
SPRIEVODCA CR
KTO SME?
ODKIAĽ PRICHÁDZAME.......?
......... KAM KRÁČAME?!
KVALIFIKOVANÝ - NEKVALIFIKOVANÝ
ŽIVNOSTNÍK - OCHOTNÍK
NADŠENCI ČI PROFÍCI ???
•
•
•
•
•
POVOLANIE ČI AKTIVITA VOĽNÉHO ČASU
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
UŽIVÍM SA ?
ŽIVNOSTNÍK ČI DOBROVOĽNÍK
ALTERNATÍVNE PONUKA SPREVÁDZANIA
ZOPÁR POSTREHOV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEBOJTE SA CUDZÍCH JAZYKOV
TURISTA NEBUĎ TERČ!
MENEJ (INFORMÁCII) JE VIAC
CIELENE POUŽÍVAJTE FAKTY (ROKY A MENÁ)
NECH ŽIJE PRÍBEH NIE STROHÝ FAKT
AK ČÍSLA TAK LEN TIE ČO ZAUJMÚ
BUĎTE VTIPNÍ A TO AJ NA SVOJ ÚČET
HOVORTE NAHLAS A ČELOM K ĽUĎOM
DOBRÝ TIMING JE NAOZAJ DôLEŽITÝ
HOVORTE S TURISTOM (AKO I O TURISTOVI!!!)
KTO VIE NECH POVIE
AK NIEČO NEVIETE PRIZNAJTE TO
MAJTE RADI SVOJU PRÁCU A KLIENTOV
SSSCR
• člen WFTGA
• člen FEG
ČO SME PREDLOŽILI ?
SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU
•
•
•
•
•
•
•
•
1. DEFINOVAŤ JEDNOTLIVÉ POVOLANIA
2. NÁRODNÉ PROSTREDIE
3. NÁRODNÝ REGISTER
4. ŠTANDARDIZOVAŤ VZDELÁVANIE
5. PRAVIDLÁ PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB
6. EFEKTÍVNA KONTROLA
7. PROFESIONALIZÁCIA
8. DOŠKOĽOVANIE A ĎALŠIE VZDELÁVANIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2003 - 2011
43 mítingov so sprievodcami
178 pracovných stretnutí
12 zasadnutí FEG / WFTGA
6 zasadnutí expertných skupín CEN
142 listov
2 návrhy zákonov + 2 vykonávacie vyhlášky
3 pripomienkovanie zákona
27 doškoľovacích prednášok
4 kurzy prvej pomoci
6 odborných exkurzií
32 konferencií
27 výstav (9 x priamo ako vystavovateľ)
3 vydanie vlastného tlačeného materiálu
1 organizácia výročné zasadnutie FEG-u
1 akreditácia MŠ SR – Kurz sprievodcov
69 zasadnutí predsedníctva
..............................
ČO SA PODARILO
REALIZOVAŤ? (1/2)
• 1. DEFINOVAŤ JEDNOTLIVÉ POVOLANIA
• EN 13809 V ZÁKONE 186/2006 Zb
• 2. NÁRODNÉ PROSTREDIE
• 1+O
• 3. NÁRODNÝ REGISTER
• 4. ŠTANDARDIZOVAŤ VZDELÁVANIE
• EN 15565 2009 – 300 hodín (60:40)
NÁRODNÉ PROSTREDIE
• JE, NO ŽIAĽ NEVHODNE ŠPECIFIKOVANÉ!
NÁRODNÉ PROSTREDIE
• NESMIE BYŤ CELOPLOŠNÉ!!!
REGIÓN – MESTO - OBJEKT
ČO SA PODARILO
REALIZOVAŤ? (2/2)
• 5. PRAVIDLÁ PRE POSKYTOVANIE
SLUŽIEB
• 6. EFEKTÍVNA KONTROLA
• 7. PROFESIONALIZÁCIA
• 8. DOŠKOĽOVANIE A ĎALŠIE VZDELÁVANIE
ROKY 2006 - 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
2006 ŠTANDARDIZÁCIA POVOLANIA
SPRIEVODCA CR podľa EN 13809
2008 ŠTANDARDIZÁCIA VZDELÁVANIA
podľa EN 15565
2009 MINIMÁLNA KVALIFIKÁCIA
300 hodín (60 : 40)
NÁRODNÉ PROSTREDIE
1+0
TRH SA MENÍ !!!!
STAČÍME REAGOVAŤ ???
•
•
•
•
•
•
•
(NE)DOSTUPNOSŤ SLUŽBY SCR
CHÝBAJÚCE JAZYKY
CHÝBAJÚCE NÁVYKY
CHÝBAJÚCA LEGISLATÍVA
NEDEFINOVANÉ NÁRODNÉ PROSTREDIE
VZDELÁVANIE – REAGUJE NA POTREBY ?
ZANEDBANÝ DM
A ČO NAŠA LEGISLATÍVA V CR ?!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
REGULOVAŤ ČI NEREGULOVAŤ ?!?
NEZODPOVEDÁ POTREBÁM BRANDŽE
NASTAVENÁ PRE PCR
NEPREHĽADNÉ POVOLANIA
NEDEFINUJE NÁRODNÉ PROSTREDIE
NEŠTANDARDIZOVANÉ VZDELÁVANIE
NEMOŽNÝ DOHĽAD A KONTROLA
––––––––––––––––––––––––––––––DOMINUJE SCR V ZÁVISLEJ ČINNOSTI
ZÁKON O TURIZME
• POZASTAVENÁ ÚČINNOSŤ DO 1/12/2011
• § 35 SPRIEVODCA CR
•
•
•
•
•
•
NOVEMBER 2009 - VYPADOL
- KTO JE KTO
- VZDELÁVANIE
- VÝKON PRÁCE
- ZJEDNOTENIE OSVEDČENÍ A ODZNAKOV
- KONTROLA
EÚ – ČO PRINÁŠA ???
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PROFESIONÁL VERSUS ĽUDOVÝ ROZPRÁVAČ
KVALIFIKÁCIA (v regulovaných krajinách)
SR je regulovaná krajina
CERTIFIKÁT (OSVEDČENIE)
UZNANIE KVALIFIKÁCIE A VÝKON PRÁCE SCR V
INEJ KRAJINE
TRVALO
DOČASNE
OBČASNE
POVINNOSŤ OHLÁSENIA
SR nevyžaduje ohlásenie
RAKÚSKO
• REGULOVANÁ KRAJINA
• OHLÁSENIE ŽIVNOSTI (PODNIKANIA)
•
•
•
•
•
•
LEN DRŽITEĽ ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU
PREDLOŽIŤ DOKUMENTY
- ŽIVNOSTENSKÝ LIST
- OSVEDČENIE
- ASPOŇ 2 ROKY (za posledných 10 rokov)
- POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY
TRENDY PO ROKU 2008
•
•
•
•
NEDOSTUPNOSŤ SLUŽIEB SCR
OD SKUPÍN K INDIVIDUÁLOM
OD HOLEJ SLUŽBY K BALÍČKU
EXODUS ŽIVNOSTENSKÝCH LISTOV
• JE DNES PRÁCA V CR ATRAKTÍVNA?!
• PRACOVNÝ ČAS
• OHODNOTENIE
ČLENSTVO V SSSCR
ČLENSKÝ PREUKAZ
CULTOURCARD
ČO NOVÉ V ROKU 2011
•
•
•
•
•
NOVÝ WEB
NOVÉ AKTIVITITY
- POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB
- MS V ĽADOVOM HOKEJI – PARTNER
- DPH
• KAUZA BKIS
KAUZA BKIS
• KURZ október 2009-apríl/máj 2010
• - platnosť akreditácie
• - vydané osvedčenia
•
•
•
•
NOVÁ AKRERDITÁCIA BKIS (marec 2010)
vydaná na 220 hodín
mala sa dopracovať na 300 hodín
MŠ je potvrdzuje opäť s rozsahom 220 hodín
MŠ V KAUZE BKIS RIADNE PERLÍ
•
Vážený pán Bilačič,
po konzultácii s príslušným rezortom a komunikáciou BKIS sa dospelo k
záveru, že rozsah 220 hodín vzdelávacieho programu Vlastivedný
sprievodca po Bratislave je možné považovať za dostatočný, nakoľko
jeho absolvovanie nevedie k možnosti SZČO Sprievodca CR ale k
možnosti výkonu činnosti vlastivedného sprievodcu po Bratislave, čo
akceptuje aj živnostenský úrad. BKIS sa po konzultácii s príslušným
rezortom rozhodlo nelimitovať výučbu zameranú na špecializované územie
na úkor všeobecných znalostí. BKIS chce absolventom kurzu Vlastivedný
sprievodca po Bratislave poskytnúť nadstavbový kurz sprievodcu CR
určeného špecificky iba pre absolventov kurzu uvedeného kurzu.
Táto možnosť je odkonzultovaná s príslušným rezortom.
Preposielam komunikáciu s príslušným rezortom ohľadne rozsahu kurzu:
Otázka MŠVVŠ SR príslušnému rezortu:
Dovoľujem si Vás požiadať o Vaše odborné stanovisko, či je postačujúci 220 hodinový rozsah na vzdelávací program Vlastivedný
sprievodca po Bratislave, ktorý má akreditované Bratislavské kultúrne a informačné stredisko so sídlom Nábrežie arm. gen. Ľ. Svobodu 3,
815 15 Bratislava.
SPRIEVODCA
NESPRIEVODCA
ĎAKUJEM VÁM
ZA POZORNOSŤ!
Marián BILAČIČ
Slovenská spoločnosť sprievodcov
cestovného ruchu
SPRIEVODCA CR
POSLANIE
•
•
•
•
•
•
STAROSTLIVOSŤ O NÁVŠTEVNÍKA (KLIENTA)
ZÁSTUPCA ŠTÁTU, MESTA, REGIÓNU
ZDROJ INFORMÁCII
JAZYKOVÝ PROSTREDNÍK
POZORNÝ HOSTITEĽ
MIENKOTVORCA I MIEROTVORCA
• NEZASTUPITEĽNÝ A KĽÚČOVÝ PRVOK
PÚTAVÝ VÝKLAD
• JE NAOZAJ UMENIE VEDIEŤ PÚTAVO
SPREVÁDZAŤ
•
•
•
•
SILNÝ OSOBNOSTNÝ VKLAD
VEDIEŤ „ULAHODIŤ“ SKUPINE
DYNAMICKÁ PREZENTÁCIA
VÝREČNOSŤ
NÁRODNÉ PROSTREDIE
• NESMIE BYŤ CELOPLOŠNÉ!!!
REGIÓN – MESTO - OBJEKT
OMYL ČI ZÁMER ?
• SPLÝVANIE PROFESIÍ
– vedúci zájazdu
– delegát
– sprievodca cestovného ruchu
• FRAGMENTÁCIA
– vzdelávanie
– výkon povolania
• ZÁPLAVA PREUKAZOV A VISAČIEK
• NEMOŽNÁ REGULÁCIA A KONTROLA
• CHAOS VO VZDELÁVANÍ
ROK 2008
•
•
•
•
•
Skupinová turistika zo ZÁPADU stagnuje
Incoming z nových trhov – UA, RUSKO, TR
požiadavky na netradičné jazyky
Rastúci dopyt individuálnych návštevníkov
nedostatok kvalifikovaných SCR
v niektorých regiónoch
• nedostupnosť kurzov SCR
v niektorých regiónoch
• až 70 % absolventov kurzov nenachádza
očakávané uplatnenie
SACKA – november 2008
• valné zhromaždenie Budapešť
• NIE SÚ SPRIEVODCOVIA
• NIE SÚ KVALITNÍ SPRIEVODCOVIA
• ROBTE S TÝM NIEČO!
JE TÁTO PRÁCA ATRAKTÍVNA?
• Sprievodcovská obec starne
• ROZVOJ
Ázia, Južná Amerika a Afrika
• STAGNÁCIA
Severná Amerika, Austrália, Európa (západ)
NADŠENCI ČI PROFÍCI ???
•
•
•
•
•
POVOLANIE ČI AKTIVITA VOĽNÉHO ČASU
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
UŽIVÍM SA ?
ŽIVNOSTNÍK ČI DOBROVOĽNÍK
ALTERNATÍVNE PONUKA SPREVÁDZANIA
21. 2. Svetový deň sprievodcov
ČLENSTVO V SSSCR
ČLENSKÝ PREUKAZ
CULTOURCARD
ĎAKUJEM VÁM
ZA POZORNOSŤ!
Marián BILAČIČ
Slovenská spoločnosť sprievodcov
cestovného ruchu
ČO NOVÉ V ROKU 2009
• Marketingové aktivity
• Upgrade webstránky (RU,IT, DE)
•
•
•
•
Nové aktivity SSSCR
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
VZDELÁVANIE SPRIEVODCOV
LEGISLATÍVA
LEGISLATÍVA
• permanentná snaha o kreovanie legislatívy
• generálny zákon o turizme
bude riešiť vraj aj komplexne sprievodcov
• minimálna kvalifikácia sprievodcu CR
(február 2009)
OD SLOV K ČINOM
•
•
•
•
•
vysoká dynamika legislatívnych zmien
komplexné riešenie všetkých profesií
úzka medzirezortná kooperácia
koncept a stratégia pre ĽUDSKÉ ZDROJE
nbať na účelné využívanie fondov EÚ
ZOPÁR POSTREHOV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEBOJTE SA CUDZÍCH JAZYKOV
TURISTA NEBUĎ TERČ!
MENEJ (INFORMÁCII) JE VIAC
CIELENE POUŽÍVAJTE FAKTY (ROKY A MENÁ)
NECH ŽIJE PRÍBEH NIE STROHÝ FAKT
AK ČÍSLA TAK LEN TIE ČO ZAUJMÚ
BUĎTE VTIPNÍ A TO AJ NA SVOJ ÚČET
HOVORTE NAHLAS A ČELOM K ĽUĎOM
DOBRÝ TIMING JE NAOZAJ DôLEŽITÝ
HOVORTE S TURISTOM (AKO I O TURISTOVI!!!)
KTO VIE NECH POVIE
AK NIEČO NEVIETE PRIZNAJTE TO
MAJTE RADI SVOJU PRÁCU A KLIENTOV
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ
SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO
RUCHU
www.ssscr.sk
MÝTY A LEGENDY
DOJMY A POJMY
MYSLIEŤ SI A VEDIEŤ
• HĽADANIE ODPOVEDÍ
NA V CELKU ĽAHKÉ-NEĽAHKÉ
FREKVENTOVANÉ OTÁZKY
SPRIEVODCA CR V SR
• JE TOTO POVOLANIE V SR
REGULOVANÉ?
• ZÁKON VYŽADUJE OSVEDČENIE
• ÚČINKUJE IBA ČIASTOČNE
• sprievodca – SZČO
• osoba poverená CK alebo CA
• SLUŽBA sa rozumie za odplatu
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
• ÚSTAVA SR
PODNIKANIE (SLUŽBY) MôŽE
REGULOVAŤ LEN ZÁKON
• VŠEOBECNÉ ZÁVäZNÉ NARIADENIE
JE V ROZPORE S ÚSTAVOU
LEGISLATÍVA V SR
• EN 13809
• Zákon NR SR 186/2006 Z.z.
„O podmienkach poskytovania služieb“
• Zákon NR SR 281/2001 Z.z.
• Zákon NR SR 455/1991 Z.z.
„Živnostenský zákon“
• Zákon NR SR 386/1997 Z.z.
„O celoživotnom vzdelávaní...“
• SMERNICE A NARIADENIA EÚ
ZÁKON 186/2006
(NOVELA ZÁKONA 281/2001)
• DEFINUJE POJEM SPRIEVODCA CR
odchýľka v texte
• -pôvodne NÁVŠTEVNÍKA
• -v texte OBJEDNÁVATEĽA
• OSVEDČENIE
od akreditovanej inštitúcie
• NERIEŠI VÝKON PRÁCE
• NEVYKONATEĽNÝ DOZOR
MOŽNOSTI VÝKONU PRÁCE
• ŽIVNOSTNÍK
• DOHODÁR
• INTERNÝ ZAMESTNANEC
JEDNA ÚNIA
JEDEN TRH
JEDNA LEGISLATÍVA
•
•
•
•
ODBÚRAVAŤ BARIÉRY
ODSTRÁNIŤ DUPLICITU LEGISLATÍVY
ZJEDNODUŠENIE PODNIKANIA
UZNÁVANIE ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE
AKO TO FUNGUJE ?
UPLATŇOVANIE PRÁVA ALEBO
POSKYTOVANIE SLUŽIEB
• REGULOVANÉ A NEREGULOVANÉ
•
•
•
•
POSKYTOVANIE SLUŽIEB
PRÁVO USADIŤ SA
DOČASNE
PRÍLEŽITOSTNE (JEDNORÁZOVO)
A TAK SA ŠTANDARDIZOVALO
• 27 KRAJÍN = 27 MODELOV
• ZVÝŠENIE KVALITY
• VOĽNÝ POHYB SLUŽIEB A
PRACOVNÝCH SÍL
• ETIKA V SLUŽBÁCH
• CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE
ČO PRINÁŠA EURONORMA?
•
•
•
•
ŠTANDARDIZÁCIA VZDELÁVANIA
HARMONIZÁCIA NÁRODNÝCH NORIEM
MOBILITA PRACOVNEJ SILY
UMOŽNÍ OBJEKTÍVNE POROVNANIE
KVALIFIKÁCIE
• –––––––––––––––––––––––––––––––––
• VPLYV NA NÁRODNÉ PROSTREDIE
(zásahom legislatívy zvonka)
SMERNICA 2005/36/ES
O UZNÁVANÍ ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE
(plná uplatniteľnosť od X/2007)
• krajiny sú povinné uznávať vzdelanie
(kvalifikáciu) získané v inej členskej krajine
• každá krajina EÚ má právo požadovať pred
prvým poskytnutím služieb od občana iného
štátu preukázanie odbornej spôsobilosti
služieb (ekológia, bezpečnosť, alebo ich
vyžaduje iná v EÚ platná norma)
ALFA A OMEGA EN 15565
Čo vlastne kvalifikačnou skúškou sprievodca
cestovného ruchu preukazuje?
- SPôSOBILOSŤ
VEDIEŤ SA PRIPRAVIŤ NA ZÁJAZD
- SPôSOBILOSŤ VIESŤ=VEDIEŤ PRACOVAŤ SO SKUPINOU
- MIESTNE ŠPECIFICKÉ ZNALOSTI
VOĽNÝ POHYB SLUŽIEB
(BOLKENSTEINOVA SMERNICA)
plná uplatniteľnosť pred 28. decembrom 2011
NEREGULOVANÉ/REGULOVANÉ PROFESIE
NA ÚZEMÍ REGULOVANEJ KRAJINY
- požiadať o uznanie vzdelania – kvalifikácie
- ohlásiť podnikanie
Ak mu do stanovenej doby nebolo zaslané zamietavé stanovisko automaticky platí
NA ÚZEMÍ NEREGULOVANEJ KRAJINY
uplatňuje sa automaticky získaná odborná spôsobilosť z krajiny pôvodu
POCHÁDZAM Z NEREGULOVANEJ KRAJINY
ČO ŽIADAŤ UZNAŤ?
• VZDELANIE
ČO MOŽNO OHLÁSIŤ?
PODNIKANIE
• NÁRODNÉ PROSTREDIE:
LICENCIE
- REGIÓN
- MESTO
- OBJEKT
• VZDELÁVANIE SPRIEVODCOV:
SAMOŠTÚDIUM - TÚTOR
• VZDELÁVANIE TOUR MANAGEROV:
POVINNÉ – ODBORNÝ KURZ
• NÁRODNÉ PROSTREDIE:
LICENCIE
- SPOLKOVÉ ZEME
zastrešené komorou
• VZDELÁVANIE SPRIEVODCOV:
KURZY
250-600 hodín
KURZ VIEDEŇ
900 hodín
• VZDELÁVANIE TOUR MANAGEROV:
NEVYŽADUJE SA
• NÁRODNÉ PROSTREDIE:
NEDEFINOVANÉ
• CHÝBA PROFESNÁ ŠTRUKTÚRA
• VZDELÁVANIE SPRIEVODCOV:
KURZY
120-220 hodín
ŠTUDIUM
180-450hodín
• VZDELÁVANIE TOUR MANAGEROV:
NEEXISTUJE PROFESIA
VEDÚCI ZÁJAZDU ANI DELEGÁT
Marián BILAČIČ
sprievodca cestovného ruchu
SPRIEVODCA CR
ODBORNÝ PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
ORGANIZÁTOR
IMPROVIZÁTOR
INSCENÁTOR
KOMENTÁTOR
INTERPRETÁTOR
KONZERVÁTOR
PROPAGÁTOR
POPULARIZÁTOR
ŠTÝL PRÁCE SCR
• AUTOKRAT
• DEMOKRAT
• LIBERÁL
•
•
•
•
PRIESTOROVÁ MANIPULÁCIA SKUPINY
PREZENTAČNÉ TECHNIKY
MANAŽMENT KRÍZOVÝCH SITUÁCII
AKO ODPOVEDAŤ NA OTÁZKY
VÝKLAD SCR - OBSAH 2/2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VEDECKY PRAVIDIVÝ
POUČNÝ
VÝCHOVNÝ
OHĽADUPLNÝ
ZAUJÍMAVÝ
POROVNÁVACÍ
ILUSTRUJÚCI VAZBY
VŠEOBECNÝ
PESTRÝ
ZÍSKAVAJÚCI
VÝKLAD SCR - FORMA 1/2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
JAZYKOVO SPRÁVNY
TERMINOLOGICKY PRESNÝ
KULTIVOVANÝ
ZRETEĽNÝ
PRÍSTUPNÝ (ZROZUMITEĽNÝ)
PREHĽADNÝ
STRUČNÝ
PRIMERANÝ
NÁZORNÝ
ZÁBAVNÝ
VÝKLAD SCR - OBSAH 2/2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VEDECKY PRAVIDIVÝ
POUČNÝ
VÝCHOVNÝ
OHĽADUPLNÝ
ZAUJÍMAVÝ
POROVNÁVACÍ
VZŤAHOVÝ
VŠEOBECNÝ
PESTRÝ
ZÍSKAVAJÚCI
3 ROKY
3 KROKY
2006 – ROK PRAVDY
2007 – ROK VEĽKÝCH ZMIEN
....2008 – PRELOMOVÝ ROK....
Slovenská spoločnosť sprievodcov
cestovného ruchu
VÝKLAD SCR - FORMA 1/2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
JAZYKOVO SPRÁVNY
TERMINOLOGICKY PRESNÝ
KULTIVOVANÝ
ZRETEĽNÝ
PRÍSTUPNÝ (OBSAHOVO ZROZUMITEĽNÝ)
PREHĽADNÝ
STRUČNÝ
PRIMERANÝ
NÁZORNÝ
ZÁBAVNÝ