workshop - SJS Brabant

Download Report

Transcript workshop - SJS Brabant

RK2014XXXX
workshop
netwerkbijeenkomst 2 april 2014
Anne Willems & Rob Kluyt
1. het jeugdzorg landschap
2. wat doet SJS?
3. SJS in praktijk
4. wat vinden ouders en jongeren ervan?
5. vragen en discussie
RK20140402
agenda
425.000 inwoners
78.808 onder 18 jaar
85% groeit op zonder problemen
15% heeft hulp nodig
5% heeft specialistische jeugdzorg nodig
ongeveer 4000 kinderen per jaar
RK20140402
1. het jeugdzorg landschap Midden-Brabant
gemeenten
cliënten
organisaties
gezin centraal
frontlijn
SJS
RK20140402
1. het jeugdzorg landschap Midden-Brabant
´gewone´
hulpvragen
jeugdarts
huisarts
kinderarts in
ziekenhuis
overige
hulpverleners
consultatie
bureau
(school)
maatschappelijk
werker
hulp &
advies
RK20140402
1. het jeugdzorg landschap Midden-Brabant
(vermoeden van)
verslaving
bijzondere
situaties
verwaarlozing/
kindermishandeling
tienerzwangerschap
loverboy problematiek
hulp &
advies
psychiatrische problemen
ouder en/of kind
(licht) verstandelijke
beperking en problematiek
ouder(s) en/of kind
justitiële maatregel
RK20140402
1. het jeugdzorg landschap Midden-Brabant
• traject sinds zomer 2013
• samenwerkende jeugdzorgspecialisten:
• wens én voorwaarde vanuit Transitie Jeugdzorg
• eenvoudig en ´ontsnipperd´ jeugdveld
• gebundelde expertise als schakel tussen frontlijn en
specialistische aanbieders
• systemische benadering van kind in gezin/omgeving
• met ambitie:´geef de Brabantse jeugd de specialistische zorg
die het verdient´
RK20140402
2. wat doet SJS?
• toegankelijke expertise voor ´frontlijn´
• gebaseerd op
• preventie en vroeg signalering
• ´erop af mentaliteit´
• multidisciplinaire insteek bij triage, diagnostiek en inzet zorg
• lichte ondersteuning als het kan, zwaardere behandeling als
het moet
• innovatief, effectieve methodieken, opbrengst gericht
RK20140402
2. wat doet SJS?
RK20140402
2. wat doet SJS?
RK20140402
2. wat doet SJS?
• methodisch werken: zorgprofielen en zorgpaden
• 74% jeugdigen te vangen in 9 profielen met zorgpaden
Zorgprofielen jeugdige in zorg
bron: 'En Profile' Blanken & Stultjens 2011
bron: ‘En Profile’ Blanken & Stultjens 2011
type
Profiel 1
incidentie
21%
Profiel 2
zorgcomponenten
profieltypologie
jeugdige met ouder(s) met
psychi(atris)che problemen
uiting kind
gedragsproblemen, emotionele problemen
16%
psychosociale problemen en
problematische relatie tussen ouders
gedragsproblemen, emotionele problemen,
loyaliteitsproblemen, problemen op school
Profiel 3
9%
gedragsproblemen en ontoereikende
opvoedingsvaardigheden
Profiel 4
8%
Profiel 5
leidend
probleem
gezin
enkelvoudig
jh bij
ambulant thuis zorgaanbieder
deeltijd
verblijf
residentieel
pleegzorg
23%
16%
7%
25%
45%
combi
50%
23%
16%
14%
5%
gedragsproblemen
combi
49%
17%
26%
17%
0%
pervasieve stoornis (autisme verwant)
gedragsproblemen, sociale vaardigheden
problemen, communicatie problemen
(bijna altijd jongens)
kind
37%
3%
30%
30%
10%
6%
jeugdige van ouder(s) met ziekte of
(LVB/lichamelijke) beperking (nietpsychiatrisch)
gedragsproblemen (vaker meisjes dan jongens)
gezin
36%
9%
5%
14%
45%
Profiel 6
5%
gedragsproblemen door kindfactoren
opstandig, druk, impulsief gedrag (ADHD) zonder
gezinsproblemen, schoolproblemen, competente
ouders
kind
47%
32%
16%
11%
0%
Profiel 7
3%
jeugdigen van ouders met problemen
door migratie
gedragsproblemen, emotionele problemen, vroege kind
uithuisplaatsingen
38%
8%
8%
23%
31%
Profiel 8
3%
jeugdigen van ouders met antisociaal
gedrag (vaak schulden, verslaving)
gedragsproblemen, emotionele problemen
combi
8%
17%
0%
17%
58%
Profiel 9
3%
benedennormale intelligentie icm
gedragsproblemen, stemmingsproblemen,
ontoereikende opvoedingsvaardigheden leerproblemen, aandachtsproblemen
combi
36%
18%
0%
36%
9%
74%
RK20140402
2. wat doet SJS?
• methodisch werken: zorgprofielen en zorgpaden
waar vinden we
die cliënten?
(school/wijk)
vroege signalering
mogelijk? en hoe?
Zorgprofielen jeugdige in zorg
bron: 'En Profile' Blanken & Stultjens 2011
voorlichting
zorgprofielen
zorgcomponenten
advies
preventie
mogelijk?
zorg
aanbieders
profiel
bepalende
triage
deeltijd
verblijf
residentieel
pleegzorg
23%
16%
7%
25%
45%
combi
50%
23%
16%
14%
5%
gedragsproblemen
combi
49%
17%
26%
17%
0%
pervasieve stoornis (autisme verwant)
gedragsproblemen, sociale vaardigheden
problemen, communicatie problemen
(bijna altijd jongens)
kind
37%
3%
30%
30%
10%
6%
jeugdige van ouder(s) met ziekte of
(LVB/lichamelijke) beperking (nietpsychiatrisch)
gedragsproblemen (vaker meisjes dan jongens)
gezin
36%
9%
5%
14%
45%
Profiel 6
5%
gedragsproblemen door kindfactoren
opstandig, druk, impulsief gedrag (ADHD) zonder
gezinsproblemen, schoolproblemen, competente
ouders
kind
47%
32%
16%
11%
0%
Profiel 7
3%
jeugdigen van ouders met problemen
door migratie
gedragsproblemen, emotionele problemen, vroege kind
uithuisplaatsingen
38%
8%
8%
23%
31%
Profiel 8
3%
jeugdigen van ouders met antisociaal
gedrag (vaak schulden, verslaving)
gedragsproblemen, emotionele problemen
combi
8%
17%
0%
17%
58%
Profiel 9
3%
benedennormale intelligentie icm
gedragsproblemen, stemmingsproblemen,
ontoereikende opvoedingsvaardigheden leerproblemen, aandachtsproblemen
combi
36%
18%
0%
36%
9%
type
Profiel 1
incidentie
21%
profieltypologie
jeugdige met ouder(s) met
psychi(atris)che problemen
uiting kind
gedragsproblemen, emotionele problemen
Profiel 2
16%
psychosociale problemen en
problematische relatie tussen ouders
gedragsproblemen, emotionele problemen,
loyaliteitsproblemen, problemen op school
Profiel 3
9%
gedragsproblemen en ontoereikende
opvoedingsvaardigheden
Profiel 4
8%
Profiel 5
74%
leidend
probleem
gezin
enkelvoudig
jh bij
ambulant thuis zorgaanbieder
zorgpaden
(evidence
based)
RK20140402
3. SJS in praktijk: casus Kimberly
leefomgeving
frontlijn
2e lijns specialist
SJS
Kimberly
9 jaar
speciaal
onderwijs
• alleenstaande moeder
• vader uit beeld
• amper contact met
familie in Randstad
• veel schoolverzuim
• brutaal, gaat eigen
gang
• moeder diagnose
borderline
• moeder net baan kwijt
school
maatschappelijk
werker
consultatie
met SJS
expert
ambulante behandeling moeder
thuis
multidisciplinaire
oordeelsvorming
zorgen
verrijking
plan
in gesprek
plan
‘versterken moeder in
opvoeding’
naschoolse dagbehandeling
Kimberly
zoeken vrijwilligerswerk
moeder
leefomgeving
frontlijn
gezin
Mohammed
dochter
binnengebracht
bij ziekenhuis
SJS
jeugdzorgaanbieder
crisisdienst
• moeder en 3 kinderen
uit Afghanistan
• vader daar gedood
• moeder neerslachtig
• geïsoleerd van
buitenwereld
• dochter (15)
• zoon (17) volgt
beroepsopleiding en
neemt vaderrol; vaak
schoolverzuim
• zoon (10) heeft
verstandelijke beperking
onwel na
drugsgebruik
2e lijn jeugdzorg specialist
crisisopvang
inzet multidisciplinair team
(FACT methode)
plan
jeugdzorgaanbieder
specialistische analyse
zorg voor kinderen met een
(licht) verstandelijke beperking
‘intensieve,
verslavingszorg
multidisciplinaire
gezinsbehandeling
GGZ aanbieder
gericht op kracht van het
psychiatrie, traumaverwerking
gezin’
FACT
geïntegreerd FACT team
= Flexible Assertive Community Treatment
meerdere disciplines
gezamenlijke caseload
één team voert uit
ambulante inzet
geen limiet in contacten of tijdsduur
24 uur bereikbaar
outreachend (actief opzoeken/ volgen)
kinder- en jeugdpsychiater
gedragswetenschappen/GZ-psycholoog
systeemtherapeut
(sociaal psychiatrisch) verpleegkundige
sociaal agogisch (gezins-)hulpverlener
ervaringsdeskundige
RK20140402
3. SJS in praktijk: casus gezin Mohammed
RK20140402
4. wat vinden ouders en jongeren er van?
RK20140402
5. vragen
RK20140402