Hernád-Pusztavacs Általános Iskola A mi iskolánk (Az én iskolám)

Download Report

Transcript Hernád-Pusztavacs Általános Iskola A mi iskolánk (Az én iskolám)

Szakmai nap
2014. szeptember 24.
A mi iskolánk (Az én iskolám)
„Ha a tanulásból hiányoznak az érdeklődés, a
kíváncsiság, a tevékenységi öröm elemei, ha a célirányos
erőfeszítések nem növelik napról napra a
teljesítőképességet, ha a diák nem érzi, hogy egyre
inkább birtokba veszi ezzel a világot, az iskola
kényszerintézménnyé válik, amelyben sem tanuló, sem
tanár nem érezheti jól magát.”
(Oroszlány Péter)
Befogadó-elfogadó iskola
Adatok a tanulókról
 Az iskola tanulóinak a száma: 417 fő
 Hátrányos helyzetű tanulók száma: 36 fő
 Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 30 fő
 Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 22 fő
 Beilleszkedési, tanulási, magatartási, zavarral küzdők
száma: 77 fő
 Ingyen tankönyvben részesülők száma: 258 fő
ebből 1-2. osztályos tanuló: 109
Ingyenesen 110 fő, kedvezményesen étkezik: 35 fő
Más kép - másképp
Más kép - másképp
Más kép - másképp
Más kép - másképp
Más kép - másképp
Más kép - másképp
Más kép - másképp
Más kép - másképp
Más kép - másképp
Más kép - másképp
Más kép - másképp
Gyakran elhangzott:
o egyre rosszabb (gyengébb) a gyerekanyag (amivel
természetesen mi nem értettünk egyet)
o ezek a gyerekek nem olyanok, mint régen
o motiválatlanok a gyerekek
o egyre nehezebb fegyelmezni a gyerekeket
Módszertani, szemléletbeli változás
Tantestületi képzések:
2004: Differenciált tanulásszervezés alapjai
2006: Hatékony iskolát mindenkinek – avagy integrált
nevelés a gyakorlatban
2008: Ismeretek a tanulási nehézségek és zavarok
felismerésének és kezelésének köréből
Módszertani, szemléletbeli változás
Módszertani, szemléletbeli változás
Infrastruktúra
Bővítés:
o 2003: 4 új tanterem teljes berendezéssel
o 2004: új ebédlő, melegítő konyha teljes berendezéssel
o 2005: aula
Infrastruktúra
Fejlesztések:
o Teljes fűtéskorszerűsítés
o Teljes akadálymentesítés
o Tető, nyílászárók, padozat cseréje
o Hőszigetelés
o Az 1-2. évfolyamon bútorcsere
o Eszközfejlesztés:
8 projektor
8 tanári lap-top
6 fehértábla mimióval
Infrastruktúra
o Eszközfejlesztés:
másolók, nyomtatók
interaktív tananyagok
két kis nyelvi labor berendezés
informatika terem teljes berendezése,
30 tanulói számítógép
Jó úton vagyunk?
TÁMOP 3.1.4. pályázatban megfogalmazott célok:
o A sikeres munkaerő piaci alkalmazkodáshoz
szükséges, az egész életen át tartó tanulás
megalapozását szolgáló képességek fejlesztése.
o A kompetencia alapú oktatás elterjesztése.
o A kompetencia alapú oktatás megvalósításához
illeszkedő módszertan széleskörű megismerése,
elsajátítása.
o A nevelőközösség módszertani kultúrájának
fejlesztése
Jó úton vagyunk?
A TÁMOP 3.1.4. pályázatban megfogalmazott célok:
o A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak
egyénre szabott fejlesztése.
o Az esélyegyenlőség érvényesítése.
o Szegregációmentes együttnevelési környezet
kialakítása.
o Digitális írástudás elterjesztése (digitális tartalmak,
taneszközök; a tanórák 25%-a IKT-val vezérelt).
Jó úton vagyunk?
Adaptáció
1. Gyermekek Háza: Együttnevelés, esélyegyenlőség
biztosítása (módszereket tartalmazó kiadványok,
szakkönyvek)
2. Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény:
Kompetenciafejlesztő játékok, feladatok
gyűjteménye, együttnevelés, eltérő képességű
tanulók fejlesztési lehetőségei játékkal.
Jó úton vagyunk?
Innovációk (az idei tanévben)
o Három hetet meghaladó projekt
Címe: Ép testben ép lélek
Bevont osztály: 2.b osztály
Projektgazda: Miklósi Lászlóné
o Témahét
Címe: Sport hete
Bevont osztály: 1-8. a,b,d
Projektgazda: Duhaj Szidónia
Jó úton vagyunk?
Innovációk:
o Moduláris oktatás
Bevont osztály: 2.a osztály
Projektgazda: Lantosné Simári Erzsébet
o Műveltségterület oktatása
Bevont osztály: 6.a
Projektgazda: Svébisné Komjáti Rozália
Jó úton vagyunk?
 Új tanulásszervezési eljárások, módszerek:
Kooperatív technikák
rétegdifferenciálás
páros munka
individuális munka
csoport munka
tevékenységközpontú órák
projektoktatás
Jó úton vagyunk
 Pedagógusszerep megváltozott: az előadói tanárszerep
támogató, innovatív, irányító, segítő szereppé alakult.
 Előminősített referencia intézmény. 2011. március 9.
 TÁMOP 3.1.7 Referencia intézményi pályázat:
1. A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot
átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény.
2. Új típusú felső oktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti
kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő.
„Egy hajóban evezünk”
Lehetőségek kihasználása:
o Portfólió feltöltés: 5 fő
o Próba szaktanácsadás: 4 fő
o Ingyenes továbbképzések:
1. Kölyökatlétika: 1 fő
2. Iskolai testnevelés az egészségfejlesztésben: módszertani megújulás és egységes fittségmérés a gyakorlatban: 5 fő
3. Nevelőtestületi szakmai nap (TÁMOP 3.1.5 Pályázat)
„Egy hajóban evezünk”
Ingyenes továbbképzések:
4. Intézményvezetés, digitális kompetenciafejlesztés: 1 fő
5. Stressz-kezelés, kiégés elleni technikák: 22 fő
6. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése: 1 fő
7. Kooperatív technikák haladóknak: 1 fő
8. Tanulói viselkedés, tanulásirányítás: 12 fő
9. Testi és lelki egészségre nevelés: 1 fő
10. Sakkhatás: 2 fő
„Egy hajóban evezünk”
Lehetőségek kihasználása:
o Az első osztályos tanító nénik az új tankönyv családot
választották, mert bízunk benne, hogy a véleményüket figyelembe véve végzik majd el a módosításokat.
o Kolléganőt tankönybírálatra kértek föl.
„Egy hajóban evezünk”
Változásokhoz szükség van:
o Elkötelezettségre
o Hitre
o Bizalomra
o Türelemre
o Optimizmus
o önképzés
„Egy hajóban evezünk”
Könyvajánlás:
o Dr. Spencer Kagan, Miguelé Kagan: Kooperatív tanulás
o Fülöp Istvánné: Szocio-kulturális hátrányok enyhítése
az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazásával
o Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan
Jövőkép
 Közeli:
TÁMOP 3.1.4.B-13/1-20013-0001 „KÖZNEVELÉS AZ
ISKOLÁBAN” projekt keretében MENTORÁLÓ
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA
Jövőkép
„Meg kell tanítani a gyerekeknek azt, hogy önmagáért
élvezzék a tanulást, ne csak azért, hogy jó jegyeket
kapjanak. Azok a gyerekek, akik élvezik a kihívások
legyőzését, felnőtt életükben is keresni fogják a kihívást
jelentő helyzeteket. Nagyobb valószínűséggel ragadnak
meg új lehetőségeket, keresnek új módszereket,
dolgoznak olyan feladatokon, amelyeknek nincs
egyértelmű megoldása, és ösztönöznek másokat arra,
hogy nehéz problémákon dolgozzanak.”
(Csíkszentmihályi Mihály)


o
o
o
o
Az iskolarendszerbe, munkavilágába bekerülve ilyen:
- boldog
- kiegyensúlyozott
- vidám
- sikeres
Köszönöm a figyelmet
Szabadosné Malata Ibolya
igazgató
Hernád-Pusztavacs Általános
2376 Hernád Fő út 150.
06 29 374 117, 06 30 216 8057
[email protected]