Podstatné mená

Download Report

Transcript Podstatné mená

Podstatné mená
substantíva
- Sú ohybné plnovýznamové slová, ktoré pomenúvajú samostatne existujúce
(alebo v mysli osamostatnené) substancie (osoby – futbalista, zvieratá –líška,
rastliny – dub, veci – taška, vlastnosti – šikovnosť, deje – plavba, vnútorné
stavy – bolesť.
DELENIE:
VLASTNÉ – pomenúvajú jednotlivé osoby (Jakub), zvieratá (Sivko), zemepisné
objekty (Tatry), ľudské hmotné aj nehmotné výtvory (Nike, Vinea, Pravda,
Bedári). Majú tzv. jedinečné číslo a sú vždy konkrétne nepravé – skupinové
vlastné mená – (mená príslušníkov národov, národností a obyvateľské mená),
ktoré majú obidve čísla: Slovák, Európan, Košičan..
VŠEOBECNÉ – pomenúvajú celú triedu predmetov, ktoré majú spoločný
význam, vzťahujú sa na každý predmet toho istého druhu (človek, pes, dub,
stôl). Píšu sa s malým začiatočným písmenom. Ďalej ich možno deliť na:
VŠEOBECNÉ
1, konkrétne – pomenúvajú samostatne existujúce substancie (ujo, mačka
drevo), aj pomenovania vymyslených bytostí (vodník, víla,
jednorožec). Môžu byť:
a)počítateľné (učiteľ, izba, hruška, ale aj pomnožné – nohavice,
dvere, okuliare)
b)nepočítateľné – nemožno ich spočítať, uviesť počet:
* látkové – pomenúvajú tekutiny (voda), potraviny
(maslo), rôzne materiály (bavlna, drevo),
kovy a chemické látky (zlato, vodík).
* hromadné – pomenovania množiny osôb alebo
predmetov (mládež, hmyz, ovocie)
2, abstraktné – pomenúvajú deje, duševné stavy človeka a vlastnosti
(beh, výška, mladosť)
GRAMATICKÉ KATEGÓRIE
- Určujeme: rod, číslo, pád
ROD
- v rámci životných podstatných m. rozlišujeme:
osobné: muž. život(muž), aj zvieracie zosobnené tvary (vlci,vtáci,orli)
neosobné (zvieracie) vlk/vlky, medveď/medvede, vtáky, orly
- Rozlišujeme životnosť/neživotnosť (orli/orly, psi/psy, vlci/vlky)
ČÍSLO:
Sg. i pl. – väčšina konkrétnych počítateľných a niektoré abstraktné podst.
mená (muž/muži, dom/domy, príčina/príčiny)
Len sg. – konkrétne hromadné a látkové podst. mená (mládež, voda), aj keď
množné číslo sa v prípade potreby pri niektorých vytvoriť dá
(doniesol dve vína), no nepomenúva počet, ale viac druhov (biele
a červené).
Len pl. – pomnožné podstatné mená (pluráliá tantum), ktoré zaraďujeme medzi
počítateľné, lebo forma množného čísla slúži na označenie jednej veci
i množstva veci (jedny nožnice, dvoje nožnice).
Pád
- Môžeme určiť len v kontexte, z vety, nikdy nie len zo samostatného tvaru
podst. m. (pero – N alebo A?)
-
Našiel som to pero na stole.
Našiel som vrchnák z pera.
pero –A, Lebo: Koho alebo čo som našiel?
pera – G, Lebo: Z koho alebo z čoho bol
vrchnák?
Skloňovanie
- Tradične sa vyčleňuje 12 vzorov, ku ktorým ešte treba pripočítať ďalšie dva
menej spomínané vzory kuli a gazdiná
- Niektoré podst. m. majú samostatné skloňovanie (pani, mať)
MUŽSKÝ ROD
- Životné (osobné) podľa vzorov chlap, hrdina, kuli (zaraďujeme ich podľa
G sg. chlap-a, hrdin-u, kuli-ho)
- Životné (neosobné), teda tzv. zvieracie v sg. podľa vzoru chlap, v pl. podľa
vzorov dub a stroj podľa zakončenia (vták/vtáky, medveď/medvede)
- Neživotné – podľa vzoru dub a stroj, zaraďujeme ich podľa N. pl (dub-y,
stroj-e)
- Adjektiváliá, teda tie, ktoré vznikli z príd. m.( nadriadený, zranený, mŕtvy,
vedúci, prednášajúci, veriaci), podľa vzorov pekný a cudzí.
ŽENSKÝ ROD
- Zakončené v N sg. na – a podľa vzorov žena (N.pl. –y) a ulica (N. pl. –e)
- Zakončené v N sg. na spoluhlásku podľa vzorov dlaň (N. pl. – e) a kosť (N
pl. – i)
- Zakončené v N sg. na – á podľa vzoru gazdiná
- Pani a mať samostatne
- S adjektívnou formou (adjektiváliá hlavná, obžalovaná, vedúca) podľa
vzorov príd. mien pekná a cudzia.
Podst. m. pani skloňujeme, len ak stojí samostatne, bez iného podst. mena.: Podal to
tej panej. S tamtou paňou sa nepoznám. To je pre tú paniu. Ak podst. m. stojí pred
iným podst. m. neskloňuje sa: Podal to pani susede. Išiel za pani učiteľkou. Stretol sa s
pani Novákovou.
STREDNÝ ROD
- Mesto, srdce, vysvedčenie dievča
- Podst. m. s adjektívnou formou (adjektiváliá vreckové, nájomné, teľacie, hovädzie,
Vrbové) podľa vzorov príd. m. pekné a cudzie.
Použitá literatúra
OLOŠTIAK – OLOŠTIAKOVÁ: Slovenský jazyk. Krok
za krokom k maturite. Bratislava: Fragment
2007, 192 s. ISBN 978-80-8089-066-7
www.maturitavpohode.webnode.sk