ppt-esitys - Ihmisoikeudet.net

Download Report

Transcript ppt-esitys - Ihmisoikeudet.net

Ihmisoikeuskasvatus
Diasarjan sisältö
Dia 2: Ihmisoikeuskasvatus – mitä, miksi?
Dia 3: OPS 2004, ja lisäys 2010
Diat 4-7: Ihmisoikeuskasvatus ; Tiedot, taidot ja asenteet ihmisoikeuskasvatuksessa;
Diat 8-9: Ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteet
Diat 10-14: Ihmisoikeudet koulussa; Opettajan rooli; UNESCO
Diat 15-16: Ajatuksia
Dia 17: Lisätietoa ja materiaalia
Mitä?


Oppia ihmisoikeuksista ja ihmisoikeuksiin kasvamisesta ja
kasvattamisesta
Oppia olemaan – ymmärtämään itseään, muita ja yhteiskuntaa
Miksi?

Kuuluu kaikkiin oppiaineisiin perusopetuksen ja lukion
opetussuunnitelmien mukaisesti

Ihmisenä kasvaminen aihekokonaisuutena (OPS 2004)
”Perusopetuksen arvopohjana
ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia,
luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä
monikulttuurisuuden hyväksyminen.
Ihmisoikeuksia määrittäviä asiakirjoja ovat YK:n
yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus,
Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan
ihmisoikeussopimus. Perusopetus kunnioittaa
yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön
oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista.”
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 ja lisäys 2010
kuva: marsmet552 cc flickr
Aihekokonaisuudet

Ihmisenä kasvaminen

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Viestintä ja mediataito

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä
tulevaisuudesta

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys

Ihminen ja teknologia

Turvallisuus ja liikenne
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004
kuva: marsmet552 cc flickr
Ihmisoikeuskasvatus
Tiedot
Taidot
Asenteet
kuva: Jeni Rodger cc flickr
Tiedot







Peruskäsitteet
Merkitys
Tärkeimmät oikeudet
Historia, synty
Julistus ja tärkeimmät
yleissopimukset
Toimijat
Ihmisoikeuksista arvopohja
luomiimme sääntöihin
Taidot





Aktiivinen kuuntelu ja
kommunikaatio
Kriittinen ajattelu
Kyky yhteistyöhön ja positiiviseen
konfliktinratkaisuun
Osallistuminen
Toiminta ihmisoikeuksien
turvaamiseksi
Asenteet








Vastuu ja sitoutuminen
Uteliaisuus
Avoimuus
Kunnioittaminen
Empatia
Solidaarisuus
Ihmisarvon ymmärtäminen
Oikeudenmukaisuuden taju
Ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteista
Ihmisoikeuskasvatuksen kautta
eri keinoin
pyritään luomaan kulttuuri,
jossa ihmisoikeudet tunnetaan,
niitä puolustetaan ja
niitä kunnioitetaan.
Ihmisoikeuskasvatus on…










arvokasvatusta
tasa-arvokasvatusta
rauhankasvatusta
kehityskasvatusta
kansalaisuuskasvatusta
mediakasvatusta
suvaitsevaisuuskasvatusta
ympäristökasvatusta
kulttuurikasvatusta
kansainvälisyyskasvatusta…



Kenen oikeus ja kenen vastuu?
Mitä toteuttaminen ja tavoitteisiin pyrkiminen vaatii?
Millainen olisi kaikkien ihmisoikeuksia kunnioittava
koulu/yhteiskunta?
Toisia kunnioittava kulttuuri?
… sen luomiseen tarvitaan toimia,
jotka keskittyvät ja tähtäävät
tasa-arvoiseen ihmisarvon vahvistamiseen,
jotka antavat yksilöille keinoja
omien ja muiden oikeuksien puolustamiseen ja
saavat hänet näkemään asian tärkeyden.
Dima Bushkov cc flickr
Opettajan rooli
1.
Kunnioittavan ilmapiirin luominen on
merkittävä osa ihmisoikeuskasvatusta
2.
Oikeuden, vapauden, tasa-arvon ja
vastuun käsitteet ja niiden merkitys
3.
Kulttuurien kohtaamista ja
kommunikoinnin harjoittelua
4.
Moniarvoisessa yhteiskunnassa
eläminen on arkipäivää kaikkialla
Formaali – nonformaali – informaali
Laura Lampinen (2008): Ihmisoikeudet koulun arjessa -OPS:sta käytäville
(Pro-gradu Oulun yliopisto)
UNESCO – koulutuksen haasteet
Maailmassa esiintyviä jännitteitä, jotka
vaikuttavat myös opetukseen
Globaali ja paikallinen
Universaali ja yksilöllinen
Traditionaalinen ja moderni
Spirituaalinen ja materiaalinen
Lyhyen aikavälin harkinnat ja pitkän tähtäimen harkinnat
Kilpailu ja tasa-arvoiset mahdollisuudet
Tiedon suunnaton kasvu ja ihmisten kyky käsitellä sitä
Millaista opetuksen tulisi olla 2015?
Oppimateriaalin ja opetusmenetelmien valinnassa huomioitavaa, että
nämä opetuksen 4 pilaria ovat tasapainossa.
Oppia tietämään
Oppia tekemään
Oppia elämään
yhdessä
Oppia olemaan
fokusoidun ja
koodatun tiedon
opettelua ja hallintaa
sekä tieteellisten
menetelmien
ymmärtämistä.
ihmisyhteisöissä.
erilaisten taitojen
hallintaa. Näissä
taidoissa kätevyys ja
ruumiin tieto
yhdistyvät
pätevyydeksi.
sosiaalisten taitojen ja
vuorovaikutus-taitojen
oppimista sekä
väkivallan välttämistä
ratkaisumallina.
ihmisen eri osaalueiden tasapuolista
kehittämistä siten,
että siinä otetaan
huomioon esteettiset,
taiteelliset,
kulttuuriset ja
sosiaaliset tekijät.
UNESCO (Delors et al.)1996: Learning -The Treasure Within
”Jos on vähän tietoa, se on
korjattavissa, mutta jos opettaja
on kyyninen, se vie
tulevaisuuden lapsilta.”
Rauni Räsänen
Punakynän vastustaja
”Et saa aloittaa: ’Olipa kerran’,
etkä lopettaa: ’Kaikki olikin unta’.
Viisi ruutua marginaalia,
isot kirjaimet ja kielioppi.”
Huutomerkit!
Piste.
Kysymysmerkki?
Parhaiten kirjoitin lapsena,
koska silloin en ymmärtänyt sensuuria.
Sanani oli aina vapaa,
se tuli suoraan sydämestä,
lapsen pyörein kirjaimin.
Hilkka Tuovinen
Teoksessa: Kirjoita. He eivät voi, 2005, Ihmisoikeusliitto ry
Näkökulmia
www.maailma.net
www.globaalivastuu.fi
www.global.finland.fi
www.koulukino.fi
-> runsaasti tietoa ihmisoikeuksista
-> harjoituksia Opettajalle-osiossa
Kirjat, musiikki,
lehdet, kuvat…
Tietoa ihmisoikeustyöstä

Amnesty www.amnesty.fi
Ihmisoikeusliitto
www.ihmisoikeusliitto.fi
YK-liitto www.ykliitto.fi
Pakolaisapu www.pakolaisapu.fi
Taksvärkki www.taksvarkki.fi

Väestöliitto www.vaestoliitto.fi



Materiaalit ja menetelmät
www.maailmankoulu.fi
