Saido Mohamed esitys-29.10.2014 - didar

Download Report

Transcript Saido Mohamed esitys-29.10.2014 - didar

Naisena kahden kulttuurin
välissä
Tampere, 29.10.2014 Saido Mohamed
[email protected]
Ihmisoikeusliitto
Ihmisoikeusliiton hankkeet
Kitke!
KokoNainen
Romanihanke
• Kunniaan liittyvän väkivallan
aiheuttamien ihmisoikeusloukkausten
ennaltaehkäisy
• Tavoitteena varmistaa, ettei Suomessa
asuvia tyttöjä ympärileikata Suomessa
tai muualla.
• Ennaltaehkäisee romanien syrjintää ja
voimaannuttaa syrjäytyneitä romaneita.
KOKONAINEN 2002 - 2016
KokoNainen on
Ihmisoikeusliitto ry:n
koordinoima ja
Raha-automaattiyhdistyksen
rahoittamaa toimintaa
www.ihmisoikeusliitto.fi>KokoNainen
1. Mitä tyttöjen ympärileikkaus on
2. Millaisia tunteita tyttöjen ympärileikkaus herättää?
Päätavoite:
on varmistaa se, että Suomessa
asuvia tyttöjä ei ympärileikata
Suomessa tai muualla, sekä edistää
jo ympärileikattujen tyttöjen ja
naisten hyvinvointia Suomessa
Päätavoite:
on ettei Suomessa asuvia tyttöjä
ympärileikata Suomessa tai
muualla.
Osatavoitteet:
Suomessa asuvat maahanmuuttajat, joiden kotimaissa
tehdään tyttöjen ympärileikkauksia, tietävät
ympärileikkauksiin liittyvistä.
terveyshaitoista, asiaan liittyvistä ihmisoikeusnäkökulmista
ja Suomen lainsäädännöstä sekä muista seikoista, jotka
voivat vaikuttaa perinteestä luopumiseen
Valtaosa terveydenhuollossa, sosiaalityössä ja
lastensuojelussa Suomessa työskentelevistä ja näille aloille
opiskelevista tuntee tyttöjen ympärileikkauksiin, niiden
ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyvät perusasiat ja/tai tietää,
mistä voi löytää asiaan liittyvää tukea ja lisätietoa.
Psykososiaaliset syyt
Tyttöjen ympärileikkauksen kautta uudistetaan yhteisön kulttuurista ja etnistä
identiteettiä, määrittelemällä yhteisön ominaisluonnetta ruumiiseen liittyvien
merkkien ja merkitysten avulla.
Tyttöjen ympärileikkauksen merkitys
- sosiaalinen hyväksyntä
- naisidentiteetin symboli
- nainen on kunnollinen ja kunniallinen
- tyttö muuttuu naiseksi
- uskomus siitä että ympärileikkaus takaa neitsyyden
- uskomus siitä että ympärileikkaus vähentää yliseksuaalisuutta
- tyttö on arvokas perheelleen (morsiusmaksu)
- ympärileikattu nainen on puhdas
- ympärileikattu nainen on kaunis
- ympärileikattu nainen on yhteisössään normaali nainen
Suomen rikoslaki
Tytön ympärileikkaus luokiteltaisiin
törkeäksi pahoinpitelyksi
Lastensuojelulaki
Viranomainen on velvollinen
ilmoittamaan tietoonsa tulleesta
epäilystä, uhasta tai jo tehdystä
ympärileikkauksesta
LASTENSUOJELULAKI
5 luku
25 §
Ilmoitusvelvollisuus
Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja
seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai
luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai
terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän
tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka
koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat
henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt
ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan
sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet
tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat
olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä
Valtakunnallinen Tyttöjen ja
naisten
YMPÄRILEIKKAUKSEN
ESTÄMISEN
TOIMINTAOHJELMA 2012 –
2016
(FGM)
Julkaisu 2012:8
STM Julkistusseminaari
pidettiin
30.08.2012 Helsingissä
www.stm.fi/julkaisut
Naisena kahden kulttuurin välissä!
Naisten arki
Naisten arjen rutiinit: jatkuvuus muutoksessa.
Äiti on perheen ydin!
 Ilmasto
 Kulttuuri
 uskonto, sosiaalinen tuki Suomessa erilainen
 Islam: (pysyvyys ja muutos )
 uskonnosta tullut tiedostetumpi osa elämää kuin
ennen
 islamista neuvotellaan; kenen islam on oikea?
Kototammiseen haasteet!


maahanmuutto = elämän murrosvaihe
valtava sosiokulttuurinen muutos, johon liittyy
aina stressin kokemuksia
- ympäristön ennustettavuus ja hallinta
muuttuu
- vanhat mallit eivät enää toimi
- hämmennys, epävarmuus, ahdistus
•
•
•
•
•
•
•
Perheen muuttuva rooli
suurperheen hajoaminen
hyvinvointivaltion palvelut
Perheen sisäiset muutokset
naiset ja miehet
vanhemmat ja lapset
vanhusten asema
Haasteita ja onnistumisia
•
•
•
•
•
•
Kieli
erilaisten taustojen merkitys
sodan traumat, viranomaisten kanssa työskentely,
koulumaailma jne.
Nuorten sopeutuminen
hyväksyntä, oman identiteetin löytäminen, vanhemmat
eivät pysty tukemaan, nuorten ja vanhempien odotukset
erilaisia
tyttöjen ja poikien asema erilainen perheessä, suomalaisen
yhteiskunnan ennakkoluulot ja asenteet
Maahanmuuttaja
asiakkaana: mitä pitäisi
tietää?
Mahdotonta tietää ja tuntea kaikkia kulttuureita; tärkeintä oma asenne,
uteliaisuus ja halu oppia
”Kulttuuri” ei selitä ongelmallisia kohtaamisia maahanmuuttajien
kanssa
Kulttuuriset tavat ja käsitykset muuttuvat, suomalaisillakin on kulttuuri
Erilaiset tavat ja kulttuurit myös yhden etnisen ryhmän sisällä; varottava
stereotypioita!
Kulttuurien kohtaamisessa on viime kädessä kyse ihmisten välisestä
kohtaamisesta
Oman ammatillisuuden ja ammattitaidon säilyttäminen keskeistä
Ongelmia ei pidä ”psykologisoida” ja ”ymmärtää” liikaa
Kuinka puuttua ja ratkaista ongelmia kulttuurisensitiivisesti?