JL Puu - historiaa ja sopimuksia

Download Report

Transcript JL Puu - historiaa ja sopimuksia

IHMISOIKEUDET
Historiaa, YK:n sopimuksia ja alueellisia sopimuksia
• Ihmisoikeudet ovat yleisiä, luovuttamattomia ja perustavanlaatuisia oikeuksia.
Pohjimmiltaan ne merkitsevät vapautta jostakin sekä oikeutta johonkin.
• Ihmisoikeuksia edistetään ja turvataan kansallisesti ja kansainvälisesti.
Nykyään on olemassa useita YK:n alaisia sekä alueellisia ihmisoikeussopimuksia.
Sopimuksiin sitoutuneiden valtioiden tulee turvata ihmisoikeudet perustuslaeissaan.
• Valtiot ovat ensisijassa vastuussa ihmisoikeuksien toteutumisesta. Niiden tulee siis
osaltaan kunnioittaa, toteuttaa ja suojella ihmisoikeuksia.
•
Ihmisoikeuksien kehitystä voi verrata
puun kasvuun; kyseessä on ollut usean
vuosisadan kestävä prosessi.
•
Ihmisoikeuksien perusta on ihmisen
moraalissa. Keskeinen ajatus on, että
ihmisoikeuksien tarkoituksena on
turvata ihmisarvoinen elämä jokaiselle.
•
Ihmiskunnan aatehistoriasta ja eri
uskontojen opeista on löydettävissä
ihmisoikeusajattelun aineksia, jotka
vähitellen ovat muodostuneet
kirjallisiksi normeiksi.
•
Ajan myötä ihmisoikeudet alettiin
ymmärtää myös valtioille kuuluvina
oikeudellisina velvoitteina ja
kansalaisille kuuluvina laillisesti sitovina
oikeuksina.
•
Seuraavissa dioissa tutustutaan
tarkemmin ihmisoikeuksien
kehitykseen.
•
Ihmiskunnan aatehistoriasta ja eri uskontojen opeista on löydettävissä ihmisoikeusajattelun aineksia, jotka ova vähitellen
muodostuneet kirjallisiksi normeiksi.
•
1600-luvulla useat filosofit (Locke, Rousseau, Grotius, Hobbes) kehittelivät ajatusta luonnonoikeudesta eli pyrkimyksestä
yhdenvertaisuuteen. Ne kehittyivät juridisiksi oikeuksiksi 1700-luvulla.
•
1800-luvulla useat valtiot tunnustivat ihmisoikeudet perustuslaeissaan, ja monet kansalliset ihmisoikeussopimukset muuttuivat
kansainvälisiksi. Ensimmäiset kansainväliset sopimukset liittyivät uskonnonvapauden hyväksymiseen (Westfallenin
rauhansopimus, 1648), orjuuden poistamiseen (mm. Wienin kongressi 1815) ja sodan lakien valmisteluun (ensimmäiset Geneven
sopimukset).
•
Ihmisoikeuksien katsottiin pitkään koskevan vain miehiä, mikä näkyi ajan terminologiassa ("rights of the man, droits de l'homme).
Vasta toisen maailmansodan jälkeen alettiin käyttää termiä "human rights".
•
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen 1919 nähtiin, etteivät hallitukset kyenneet yksin turvaamaan
oikeuksien toteutumista. Perustettiin Kansainliitto – yleismaailmallinen hallitusten välinen järjestö, joka
keskittyi ihmisoikeuksien suojeluun. Muita kansainvälisiä toimijoita tuolloin olivat Punaisen Ristin
kansainvälinen komitea ja Kansainvälinen työjärjestö ILO.
•
Toisen maailmansodan mukanaan tuomat ihmioikeuksien ja ihmisarvon loukkaukset osoittivat, että
kansainvälisiä lisätoimia rauhan ja edistyksen turvaamiseksi tarvittiin kipeästi.
•
Sodan päätyttyä sodan voittajavaltiot allekirjoittivat Yhdeistyneiden kansakuntien peruskirjan vuonna
1945 ja sitoutuivat siinä mainittuihin päämääriin. Peruskirjassa linjattiin, että YK:n päämääränä on mm.
edistää ihmisoikeuksien sekä maailmanrauhan toteutumista.
•
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (Universal Declaration
of Human Rights) hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 10. 12. 1948.
•
Asiakirja pyrki määrittelemään ihmisoikeudet varsin laajasti, ja sitä
pidetään yhä nykyäänkin perustana ihmisoikeuksia käsiteltäessä.
•
Julistus ei ole oikeudellisesti sitova, mutta sitäkin voimakkaammin
moraalisesti sitova, halliltusten välinen tavoitelausunto.
•
Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus yhdessä KP- ja TSS-sopimusten
kanssa muodostaa YK:n ihmisoikeus-järjestelmän perustan.
•
YK:n keskeisimmät yleissopimukset on koottu puiden vihreisiin lehtiin. Oikeudellisesti velvoittavien
sopimusten lisäksi on olemassa suuri määrä muita sopimuksia, julistuksia ja suosituksia.
•
YK:n yleissopimusten lisäksi on solmittu merkittäviä alueellisia sopimuksia. Keskeisimmät alueelliset
sopimukset on kerätty puun oransseihin lehtiin.
Kaikkien sopimuksiin kirjattujen
oikeuksien ajatellaan olevan
yhteydessä toisiinsa ja
riippuvasia toisistaan.
Ne pohjautuvat ihmisoikeuksien
yleismaailmalliseen julistukseen
sekä KP- ja TSS-sopimuksiin.
YK:n sopimukset ladattavissa:
http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=
ykn-julistukse-ja-sopimukset
Tietoa ihmisoikeuksista ja materiaaleja
ihmisoikeuskasvatukseen:
www.ihmisoikeudet.net