Ihmisoikeuskasvatus on

Download Report

Transcript Ihmisoikeuskasvatus on

Diasarjan esittely
Ihmisoikeuskasvatus
Dia 2: OPS 2004, perusteet opetuksessa (huom. uusi OPS tulossa)
Dia 3: Ihmisenä kasvaminen, yksi aihekokonaisuus
Diat 4-10: Ihmisoikeuskasvatus ; Tiedot, taidot ja asenteet ihmisoikeuskasvatuksessa
Diat 11-15: Ihmisoikeudet koulussa; Opettajan rooli; Koulun toimintakulttuuri; UNESCO
Diat 16-17: Ajatuksia
Dia 18: Lisätietoa ja materiaalia ihmisoikeuskasvatukseen
Globaalikasvatus ja maailman hahmottamisen pedagogiikka
Dia 19: Tärkeimmät asiakirjat Suomessa ja Euroopassa globaalikasvatukseen liittyen
Dia 20 Suomi, Kasvaminen globaaliin vastuuseen 2007-2010
Dia 21 Suomi, Kansainvälisyyskasvatuksen strategia 2010
Dia 22 Eurooppa, Maastrichtin julistus
Dia 23 Eurooppa, Eurooppalainen konsensus
Dia 24 Kansainvälisyyskasvatuksen vuosikymmenet Suomessa
Ihmisoikeuskasvatus
”Perusopetuksen arvopohjana ovat
ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia,
luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön
elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä
monikulttuurisuuden hyväksyminen. ”
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004
Aihekokonaisuudet (OPS 2004)
•
•
•
•
Ihmisenä kasvaminen
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Viestintä ja mediataito
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja
kestävästä tulevaisuudesta
• Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
• Ihminen ja teknologia
• Turvallisuus ja liikenne
Ihmisoikeuskasvatus
• Mitä se on?
• Kenen oikeus ja kenen vastuu?
• Mitä toteuttaminen ja tavoitteisiin pyrkiminen
vaatii?
• Millainen olisi kaikkien ihmisoikeuksia
kunnioittava koulu/yhteiskunta?
• Mitkä arvot? Mistä arvot?
Ihmisoikeuskasvatus
Tiedot
Taidot
Asenteet
Tiedot
•
•
•
•
•
•
•
Peruskäsitteet
Ihmisoikeuksien arvopohja sääntöihin
Merkitys
Tärkeimmät oikeudet
Historia, synty
Julistus ja tärkeimmät yleissopimukset
Toimijat
Taidot
• Aktiivinen kuuntelu ja kommunikaatio
• Kriittinen ajattelu
• Kyky yhteistyöhön ja positiiviseen
konfliktinratkaisuun
• Osallistuminen
• Toiminta ihmisoikeuksien turvaamiseksi
Asenteet
•
•
•
•
•
Vastuu ja sitoutuminen
Uteliaisuus, avoimuus, kunnioittaminen
Empatia, solidaarisuus, tuki
Ihmisarvon ymmärtäminen
Oikeudenmukaisuuden taju
Ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteista
Ihmisoikeuskasvatuksen kautta
eri keinoin
pyritään luomaan kulttuuri,
jossa ihmisoikeudet
tunnetaan,
niitä puolustetaan ja
niitä kunnioitetaan.
Ihmisoikeuskasvatus on:
• suvaitsevaisuuskasvatusta
• mediakasvatusta
• arvokasvatusta
• tasa-arvokasvatusta
• rauhankasvatusta
• kehityskasvatusta
• kansalaisuuskasvatusta
• ympäristökasvatusta
• kulttuurikasvatusta
• kansainvälisyyskasvatusta…
Toisia kunnioittava kulttuuri?
Yhteisen, toisia kunnioittavan kulttuurin
luomiseen tarvitaan
kaikki ne ohjelmat ja aktiviteetit,
jotka keskittyvät ja tähtäävät
tasa-arvoiseen ihmisarvon vahvistamiseen ja
jotka antavat yksilöille keinoja
omien ja muiden oikeuksien puolustamiseen
ja saavat hänet näkemään asian tärkeyden.
Ihmisoikeuksien näkyminen koulussa
•
•
•
•
•
Oppitunnit
Opettaja - oppilas
Oppilas - oppilas - opettaja
Opettaja - opettaja, opettaja - esimies jne.
Koulun toimintakulttuuri
• Opetus (artikla 26)
• Syrjimättömyys (artikla 2)
• Näkökulma asioihin ja elämään yleensä
Opettajan rooli
1. Luokan ilmapiirin luominen merkittävä osa
ihmisoikeuskasvatusta
2. Oikeuden, vapauden, tasa-arvon ja vastuun
käsitteet ja niiden merkitys
3. Kulttuurien kohtaamista ja kommunikoinnin
harjoittelua
4. Moniarvoisessa yhteiskunnassa eläminen on
arkipäivää kaikkialla
Formaali- nonformaali – informaali
Laura Lampinen (2008): Ihmisoikeudet koulun arjessa -OPS:sta käytäville
(Pro-gradu Oulun yliopisto)
UNESCO (Delors et al.)1996: Learning -The Treasure Within
Raportti millaista opetuksen tulisi olla 2015
Oppimateriaalin ja opetusmenetelmien valinnassa huomioitavaa, että
nämä opetuksen 4 pilaria tulisi olla tasapainossa.
Oppia
tietämään
Oppia
tekemään
Oppia elämään Oppia
yhdessä
olemaan
merkitsee fokusoidun
ja koodatun tiedon
opettelua ja hallintaa
sekä tieteellisten
menetelmien
ymmärtämistä.
ihmisyhteisöissä.
merkitsee erilaisten
taitojen hallintaa.
Näissä taidoissa
kätevyys ja ruumiin
tieto yhdistyvät
pätevyydeksi.
merkitsee sosiaalisten
taitojen ja
vuorovaikutus-taitojen
oppimista sekä
väkivallan välttämistä
ratkaisumallina.
merkitsee ihmisen
eri osa-alueiden
tasapuolista
kehittämistä siten,
että siinä otetaan
huomioon
esteettiset,
taiteelliset,
kulttuuriset ja
sosiaaliset tekijät.
UNESCO – koulutuksen haasteet
Maailmassa esiintyviä jännitteitä, jotka
vaikuttavat myös opetukseen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Globaali ja paikallinen
Universaali ja yksilöllinen
Traditionaalinen ja moderni
Spirituaalinen ja materiaalinen
Lyhyen aikavälin harkinnat ja pitkän tähtäimen harkinnat
Kilpailu ja tasa-arvoiset mahdollisuudet
Tiedon suunnaton kasvu ja ihmisten kyky käsitellä sitä
”Jos on vähän tietoa, se on
korjattavissa, mutta jos
opettaja on kyyninen, se vie
tulevaisuuden lapsilta.”
Rauni Räsänen
Punakynän vastustaja
”Et saa aloittaa: ’Olipa kerran’,
etkä lopettaa: ’Kaikki olikin unta’.
Viisi ruutua marginaalia,
isot kirjaimet ja kielioppi.”
Huutomerkit!
Piste.
Kysymysmerkki?
Parhaiten kirjoitin lapsena,
koska silloin en ymmärtänyt sensuuria.
Sanani oli aina vapaa,
se tuli suoraan sydämestä,
lapsen pyörein kirjaimin.
Hilkka Tuovinen
Teoksessa: Kirjoita. He eivät voi, 2005, Ihmisoikeusliitto ry
www.ihmisoikeudet.net
Materiaalit ja menetelmät
kootusti katso
www.maailmankoulu.fi
Maailman kuvia
www.maailma.net
www.globaalivastuu.fi
www.global.finland.fi
www.koulukino.fi
Tietoa ihmisoikeustyöstä
• Amnesty www.amnesty.fi
• Ihmisoikeusliitto
www.ihmisoikeusliitto.fi
• YK-liitto www.ykliitto.fi
• Pakolaisapu www.pakolaisapu.fi
• Taksvärkki www.taksvarkki.fi
• Väestöliitto www.vaestoliitto.fi
Kirjat, musiikki, lehdet, kuvat…
Diasarjan esittely
Globaalikasvatus ja maailman hahmottamisen pedagogiikka
Tavoitteena tuoda esille 2000-luvulla luotuja määrittelyjä
globaalikasvatukselle eri asiakirjoihin pohjaten.
Dia 19: Tärkeimmät asiakirjat Suomessa ja Euroopassa globaalikasvatukseen liittyen
Dia 20 Suomi, kasvaminen globaaliin vastuuseen
Dia 21 Suomi, kansainvälisyyskasvatuksen strategia 2010
Dia 22 Eurooppa, Maastrichtin julistus
Dia 23 Eurooppa, Eurooppalainen konsensus
Dia 24 Kansainvälisyyskasvatuksen vuosikymmenet Suomessa
Globaalikasvatus
Kansainvälisyyskasvatus / Kasvaminen globaaliin vastuuseen /
Maailman hahmottamisen pedagogiikkaa jne.
Yhteisiä periaatteita löytyy mm. seuraavista asiakirjoista:
• Kansainvälisyyskasvatus 2010, OPM ,2007
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/kvkasvatus2010.html?lang=fi
• Maastrichtin kansainvälisyyskasvatuksen julistus, 2002
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GE/GE-Guidelines/GEgs-app1.pdf
• Global Education Guidelines, North-South Center, 2009
http://www.kehys.fi/files/483/Global_Education_Guidelines.pdf
• Kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus, 2007
http://www.kehys.fi/files/67/european_consensus_30102007.pdf
• Education for Global Responsibility – Finnish Perspectives, OPM, 2007
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/opm31.pdf
Globaalikasvatuksen osa-alueet:
•
•
•
•
•
Ihmisoikeuskasvatus
Kehityskasvatus
Monikulttuurinen / kulttuurien välinen kasvatus
Kasvatus rauhaan ja konfliktien ehkäisyyn
Kasvatus kestävään kehitykseen
Katso:
www.unesco.com
Unesco 1974 Recommendation Concerning Education for International Understanding, Cooperation and Peace
and Education Relating to Human Rights and Fundamental Freedoms. / Kasvatusta kansainväliseen
ymmärrykseen, yhteistyöhön ja rauhaan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien opetusta koskeva
suositus.
Unesco 1995a Declaration and Integrated Framework of Action on Education for Peace, Human Rights and
Democracy. / Rauhan-, ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen yhteiset perusteet ja Julistus kasvatuksesta
rauhaan, ihmisoikeuksien kunnioitukseen ja demokratiaan
Kasvatus globaaliin vastuuseen OPM (2007)
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/opm31.pdf
”Ihmisoikeuskasvatus on osa globaalia
kasvatusta tai globaalin kasvatuksen
tuotos. Tietous ihmisoikeuksista auttaa
taistelemaan talouden ja uusliberalismin
mahdollisia negatiivisia puolia vastaan.”
Toivanen: Education for Global Responsibility – Finnish Perspectives , OPM 2007
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/opm31.pdf
Suomen kansainvälisyyskasvatuksen strategia 2010
- Tavoitteet kansainvälisyyskasvatuksen kehittämiselle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
kansainvälisyyskasvatuksen sisällyttäminen keskeisiin koulutus-, kulttuurija yhteiskuntapoliittisiin linjauksiin
kansainvälisyyskasvatuksen vahvistaminen formaalissa opetuksessa
kansainvälisyyskasvatuksen tutkimuksen ja korkean asteen koulutuksen
tukeminen
kansalaisjärjestöjen kansainvälisen toiminnan tukeminen
kumppanuuden vahvistaminen julkisen hallinnon, yritysten, medioiden
sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kesken
tarvittavien voimavarojen ja rahoituksen lisääminen
analyyttinen ja systemaattinen seuranta ja arviointi
kansainvälisyyskasvatuksen tuloksellisuudesta Suomessa.
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/kvkasvatus2010.html?lang=fi
Kansainvälisyyskasvatus …
.... sen tehtävänä on avata ihmisten silmät ja mieli
maailman erilaisille todellisuuksille
... ja herättää heissä halu rakentaa
oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja
ihmisoikeuksia kunnioittavaa maailmaa.
Maastrichtin kansainvälisyyskasvatuksen julistus 2002
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GE/GE-Guidelines/GEgs-app1.pdf
Kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus:
kansainvälisyyskasvatus ja tietoisuuden lisääminen
Tavoitteena on edesauttaa köyhyyden poistamista
ja tukea kestävää kehitystä
Euroopassa tapahtuvan kansainvälisyyskasvatuksen
• Eri toimijat ja heidän roolinsa
• Yhteiset tavoitteet
• Yhteiset periaatteet
• Kohderyhmät
• Toiminnan kuvaus ja haasteet
• Suositukset
http://www.kehys.fi/files/67/european_consensus_30102007.pdf
Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi
toiminnan tulee perustua…
•
•
•
•
•
Ihmisoikeuksien kunnioittamiselle
Sosiaaliselle vastuulle
Sukupuolten tasa-arvolle
Maailmanlaajuiselle yhteenkuuluvuudelle
Epätasa-arvoisten elinolojen ymmärtämiselle ja
ideoille eriarvoisuuden poistamisesta
• Osallistumiselle demokraattiseen toimintaan
http://www.kehys.fi/files/67/european_consensus_30102007.pdf ,s.7
Kansainvälisyyskasvatuksen eri ”vuosikymmenet”
- katsastus historiaan ja eri painotuksiin
•
•
•
•
1960-luvulla –solidaarisuusaate, kehitysyhteistyö
1970-luvulla –rauhankasvatus
1980-luvulla –kierrätysaate
1990-luvulla –ympäristökasvatus,
monikulttuurisuusrasismin vastainen työ
• 2000-luvulla –globaalin ymmärryksen lisääminen