Emel Hanım Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları

Download Report

Transcript Emel Hanım Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları

ÇEVRE GÖREVLİSİ/
ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI
EMEL YILMAZ
ELSAN HAMMADDE SANAYİİ A.Ş.
MOSB ÇEVRE KOMİSYONU
29.09.2011
Yasal dayanak
• 2872 sayılı Çevre Kanunu
• Çevre Denetimi Yönetmeliği
(21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı R.G.)
• Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık
Firmaları Hakkında Yönetmelik
(12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı R.G.)
ÖNEMLİ NOT:
• Çevre Denetimi Yönetmeliğinin “Çevre Görevlileri
ve Çevre Danışmanlık Firmaları” ile ilgili 8. – 16.
maddeleri 12 Kasım 2010 tarihli değişiklik
yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu
tarihte “Çevre Görevlisi ve Danışmanlık Firmaları
Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.
• Aynı yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listeleri 16
Ağustos 2011 tarihli değişiklik yönetmeliği ile
yürürlükten kaldırılmıştır.
Kapsam
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve
Lisanslar Hk. Yönetmelik / Ek-1 ve Ek-2’ de
yer alan sanayi kuruluşları
ÇEVRE GÖREVLİSİ
Organize Sanayi Bölgeleri
Belediyeler
İl Özel İdareleri
Mahalli İdare Birlikleri
Sağlık kuruluşları
Hastaneler (20’den fazla yatak kapasiteli)
ÇEVRE YÖNETİM
BİRİMİ
HİZMET ALIMI
Çevre Gör./Dan. Firmalar Hk. Yönetmeliğin 7. maddesine göre;
ÇEVRE
GÖREVLİSİ
EK-1
-
EK-2
1
O.S.B ler
1
Belediyeler
İl Özel İdareler
Mahalli İdareler
1
Sağlık Kuruluşları
Hastaneler
1
ÇEVRE YÖNETİM
BİRİMİ
HİZMET ALIMI
Geçiş Süreleri
Ek-1 listesinde yer alan
faaliyet veya tesisler
01.07.2011
Ek-2 listesinde yer alan
faaliyet veya tesisler
01.01.2012
OSB Yönetimleri
01.01.2012
Çevre Görevlisi :
• Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan
ve⁄veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa
göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca
denetime tabi kurum, kuruluş veya işletmelerin
faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan
tedbirlerin
etkili
olarak
uygulanıp
uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç
tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre
yönetim hizmeti veren çevre danışmanlık
firmasında çalışan görevli.
Kimler Çevre Görevlisi Olabilir ?
1-) Çevre Mühendisleri ile Çevre Mühendisliği Alanında Lisans Üstü Eğitime Sahip kişiler
istekleri halinde sınav şartı aranmaksızın,
2-) Balıkçılık Teknolojisi, Endüstri, Fizik, Gıda, Hidrojeoloji, İnşaat, Jeoloji, Jeofizik, Kimya,
Makine, Metalurji ve Malzeme, Maden, Orman, Orman Endüstri, Su Ürünleri, Tekstil ve
Ziraat Mühendisleri ile Fizikçi, Kimyacı ve Biyologlar Bakanlıkça düzenlenecek sınavda
70 puan ve üzeri alarak başarılı olmak şartıyla,
3-) Veterinerler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektöründeki Tesislerde istihdam edilmek ve
Bakanlıkça düzenlenecek sınavda 70 puan ve üzeri alarak başarılı olmak şartıyla,
4-) Bakanlıkta teknik personel veya Şube Müdürü olarak en az 5 yıl, İl Müdür Yardımcısı
ve İl Müdürü olarak en az 3 yıl görev yapan kişiler istekleri halinde sınav şartı
aranmaksızın.
Çevre Görevlisi Belgesi
• E-imza veya mobil imza ile elektronik ortamda başvuru yapılır.
Gerekli ücretler yatırılarak elektronik ortamda belge alınır.
Geçerlilik(Vize) Süresi 5 Yıldır
Çevre Yönetim Birimi
Denetime/İzne tabi kurum, kuruluş veya işletmelerin
faaliyetlerinin
mevzuata
uygunluğunu,
alınan
tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını
değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları
düzenleyen birimi ifade eder.
En az bir tanesi çevre mühendisi veya çevre mühendisliği alanında lisans üstü
eğitim almış çevre görevlisi olmak üzere en az iki çevre görevlisinin sürekli olarak
istihdam edilmesi zorunludur.
Çevre yönetim birimi kuran tesis veya faaliyetler Bakanlıktan onay almak
zorundadır.
Aynı vergi numarasına sahip tesis veya faaliyetler, tek çevre yönetim birimi ile de
çevre yönetim faaliyetlerini yürütebilir. Ancak Bakanlığa bildirmek zorundadır.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Danışmanlık Firmaları
• Çevre yönetimi ile çevre izin ve lisans başvuru
hizmeti yeterliği alan kuruluşlar.
En az 3 Çevre Görevlisi olmak zorundadır.
Bunlardan en az 2 tanesi Çevre Mühendisi yada çevre mühendisliği alanında
lisans üstü eğitim almış Çevre Görevlisi olmak zorundadır.
Diğer Çevre Görevlilerinin ise kamu veya özel sektörde en az 2 yıl çalışmış olma
şartı vardır.
EK-1 tesislerinde ayda 2 tam gün Çevre Görevlisi çalıştırmak zorundadır.
EK-2 tesislerinde ayda 1 tam gün Çevre Görevlisi çalıştırmak zorundadır.
Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi
• E-imza veya mobil imza ile elektronik ortamda başvuru yapılır.
Gerekli ücretler yatırılarak elektronik ortamda belge alınır.
Geçerlilik(Vize) Süresi 5 Yıldır.
Yeterlilik
almış Çevre
Danışmanlık
Firmaları ile
Çevre
Görevlileri,
Bakanlık web
sitesinde
yayınlanır.
Bildirim Süreleri
• Danışmanlık hizmet alımı sözleşmesi yapılması
durumunda en geç 20 işgünü içerisinde
Valiliğe yazılı bildirim yapılmalıdır.
• Danışmanlık hizmet alım sözleşmesinin iptal
edilmesi halinde en geç 20 işgünü içerisinde
Valiliğe bildirimde bulunulmalı ve en geç 2 ay
içinde yeni bir hizmet sözleşmesi yapılmalı
veya çevre yönetim birimi kurulmalı ve çevre
görevlisi istihdam edilmelidir.
ÇEVRE GÖREVLİSİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1) Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine
etmekle,
2) Çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin
yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,
3) Yılda en az bir defa mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirerek, bir rapor
hazırlamakla, bu raporu tesis sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis bünyesinde
muhafaza edilmesini sağlamakla,
4) Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi
için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,
5) Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici
faaliyetler düzenlemekle,
6) Tesisin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme
ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,
7) İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,
8) Bakanlık veya İl Müdürlüklerince yapılacak denetimlerde; tesiste hazır bulunmak ve
istenin bilgi ve belgeleri sağlamakla,
9) Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla,
yükümlüdür.
ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Çevre Görevlileri için belirtilen Yükümlülüklere ilave olarak, hizmet verdiği tesislerden ;
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1
listesinde yer alanlar için ayda en az iki, Ek-2 Listesinde yer alanlar için ise ayda en az bir
tam gün çevre görevlisinin çalışmasını sağlamakla
yükümlüdür.
İDARİ YAPTIRIMLAR
2872 Sayılı Çevre Kanunun 20. maddesi kapsamında; bu yönetmelik
hükümlerine uyum sağlanmaması durumunda, 2011 yılı için;
Çevre yönetim birimini kurmayan ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan
hizmet almayan
Ek-1 Tesislerine; 8.544 TL
Çevre görevlisi bulundurmayan ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet
almayan
Ek-2 Tesislerine; 5.696 TL
idari para cezası uygulanır !!!
Dinlediğiniz için Teşekkür Ederiz…
Çevre Komisyonu İletişim Bilgileri:
 Web adresi
 Elektronik İleti
: http://cevre.mosb.org.tr
: [email protected]