อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (IP)

Download Report

Transcript อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (IP)

Slide 1

Bunchee Tip by Aooddy on Monday 20 Jan. 2014

การจัดประเภทสินทรัพย์ทางบัญชี ในงบการเงิน
หลักเกณฑ์ในการจัดประเภทสินทรัพย์
โดยจะกล่าวถึงเฉพาะอสังหาริมทรัพย์


Slide 2

อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน อาคาร และส่วนควบ) สามารถจัดประเภท
สินทรัพย์ทางบัญชีต่าง ๆ ได้ ดังนี้
สินค้าคงเหลือ (Inventory)
1.ถือไว้เพือ่ ขายตามปกติของกิจการ (Held for sale)
2.อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพือ่ ให้เป็ นสินค้าสาเร็จรูป (WIP)
3.อยู่ในรูปของวัตถุดิบเพือ่ ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการ

(In the form of materails)
ตัวอย่าง : การสร้างบ้านพร้อมที่ดินขาย – GLR, ที่ดินระหว่างการพัฒนา


Slide 3

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน (INVESTMENT PROPERTY - IP)
อสังหาริมทรัพย์ (ทีด่ นิ หรืออาคาร หรือส่วนควบอาคาร หรือทัง้ ทีด่ นิ และอาคาร) ทีถ่ อื
ครอง (โดยเจ้าของหรือโดยผูเ้ ช่าภายใต้สญั ญาเช่าการเงิน)
เพือ่ หาประโยชน์จาก 1.รายได้ค่าเช่า 2.การเพิม่ ขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์
(Capital gain) หรือทัง้ สองอย่าง
ที่ดินที่กจิ การซื้อมาโดยยังไม่มีโครงการที่จะทาอะไร ถือเป็ นการเก็งกาไร และ
เป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ตัวอย่าง : อาคารสานักงานให้เช่า (SSQ), ที่ดินและอาคารโครงรามคาแหง และ
ที่ดินเปล่า non-core


Slide 4

ความแตกต่างระหว่าง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน (IP) และ ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ (PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT – PPE)

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน (IP)

มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การหารายได้จากการให้เช่าจาก
อสังหาริมทรัพย์นนั้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การเก็งกาไร (Capital
gain) จากอสังหาริมทรัพย์นนั้
วิธกี ารบันทึกบัญชีและการวัดมูลค่าใช้ได้ 2 วิธี

- ราคาทุน (Cost model)
- มูลค่ายุตธิ รรม (Fair value model)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (PPE)

เป็ นอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ไี ว้ใช้งาน เพือ่ ประโยชน์
ในการผลิต จาหน่ายสินค้าหรือให้บริการ หรือใช้
ในการบริหารของกิจการ
กิจการคาดว่า จะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบ
ระยะเวลา
บันทึกบัญชีและวัดมูลค่าโดยวิธรี าคาทุน และวิธี
ตีราคาใหม่ (Cost & Revaluation) – อาคาร
โรงแรม W Hotel


Slide 5