Talasno Kretanje

Download Report

Transcript Talasno Kretanje

Slide 1

Talasno Kretanje


Slide 2

Talasno kretanje


U prirodi postoje objekti u kojima se više oscilatora nalaze jedan pored
drugog.U većini slučajeva ti oscilatori povezani su tako da oscilovanje jednog
od njih izaziva oscilovanje drugog,tj njemu susednog,koji tako dalje prenosi
takvo kretanje.Takvo kretanje nazivamo talasnim kretanjem.

Prenošenje
oscilovanja,odnosno talas
koji se prostire kroz neku
sredinu tako što čestice te
sredine vrše
oscilacije,naziva se
mehanički talas.

Animacija mehaničkog talasa.


Slide 3

Vrste talasa


Talasi mogu biti sferni i ravni. Talasni front obuhvata sve čestice koje
osciluju na isti način.Oblik talasnog fronta:
- Kruznica (prostorni)
- Linija (ravni talasi)
U zavisnosti od pravca oscilovanja čestica u odnosu na pravac prostiranja
talasa talasi mogu da budu:

- transferzalni
- longitudinalni


Slide 4

Mehanički talasi


Mehanički talasi se mogu prostirati kroz sredine u sva tri agregatna stanja.
Kroz sredinu kroz koju se prostire talas prenosi se energija,ne samo
supstanca. Ako cestice kroz koju se prostire mehanički talas vrše harmonijske
oscilacije,talas nazivamo harmonijskim mehaničkim talasom.
Čestice mogu oscilovati
u pravcu prostiranja talasa
ili normalno na taj pravac.

Harmonijsko kretanje talasa.

Primeri talasnog kretanja su:
1.Talasi na vodi
2. Talasanje žita
3.Talasi na stadionu
4. Konopac


Slide 5

Tipovi mehaničkih talasa


Postoje dva tipa mehaničkih talasa :

1) Transverzalni – Čestice osciluju normalno na pravac
prostiranja talasa.
2) Longitudinalni - Čestice osciluju u smjeru širenja talasa.
Poređenje transverzalnog i longitudnog talasa.
Longitudalni mehanički talasi se
Mogu prostirati kroz sredina
sva tri agregatna stanja,dok
transverzalni mogu samo kroz
Sredine čvrstog agregatnog stanja.


Slide 6

Osnovni parametri kojima se opisuje
talasno kretanje


Osnovni parametri talasnih kretanja jesu : talasna dužina, period talasa,
frekvencija, brzina talasa i period talasa.TALASNA DUŽINA –Talasna dužina je rastojanje koje pređe jedan talas za
vreme dok pojedinačna čestica izvrši jednu oscilaciju.PERIOD TALASA – jeste vreme za kojetalas pređe rastojanje jednako talasnojdužini. Jedinica za period je sekunda.FREKVENCIJA TALASA – je brojnojednaka recipročnoj vrednosti periodatalasa.

1
𝜈=
𝑇


Slide 7

Brzina talasa
* Brzina talasa povezana je sa talasnom dužinom i frekvencijom. Da bi smo tu vezu bolje
razumeli uporedimo talas sa kompozicijom voza gde svakom vagonu odgovara jedna talasna
dužina(𝜆).
Neka posmatrač stoji pored železničke
pruge kojom prolazi voz stalnom brzinom(𝑉).
Dužina svakog vagona je 𝜆. Na svom satu
Posmatrač meri vreme za koje pored njega
prodje jedan vagon. Označićemo vreme sa
𝜆
T. To vreme bi odgovaralo periodu talasa.
𝜆
Vagon dužine 𝜆 prodje pored posmatrača za vreme T, pa je brzina vagona : 𝜗 =
𝑇
Ista formula za brzinu važi i za talasno kretanje. Ona povezuje brzinu talasa sa talasnom
1
Dužinom 𝜆 i periodom T . Ako se izrazi preko frekvencije 𝜈 = 𝑇, dobija se relacija koja
Povezuje brzinu,talasnu dužinu i frekvenciju talasa :

𝜗 = λ𝜈
Brzina talasa jednaka je proizvodu talasne dužine i frekvencije oscilovanja.


Slide 8

VAŽNO !
• Talasno kretanje je prenošenje oscilatornog kretanja od jedne čestice na drugu.
• Mesto na kome započinje talasno kretanje naziva se izvor talasa.
• U zavisnosti od pravca oscilovanja čestica u odnosu na pravac prostiranja,
talasi mogu biti:
transverzalni
longitudinalni
Transverzalni - Čestice osciluju normalno na pravac kretanja talasa.
Longitudinalni - Čestice osciluju u pravcu kretanja talasa.
TALASNA DUŽINA – je rastojanje između dva susedna talasna brega ili rastojanje
Između dve susedne talasne dolje.
PERIOD TALASA – jeste vreme za koje talas pređe rastojanje jednako talasnoj dužini.
Jedinica za period je sekunda.
BRZINA TALASA – je brojno jednaka rastojanju koje talas pređeu jedinici vremena;
ona je jednaka i količniku talasne dužine i perioda talasa


Slide 9

FREKVENCIJA TALASA – je brojno jednaka recipročnoj vrednosti perioda talasa.
BRZINA TALASA je jednaka proizvodu talasne dužine i frekvencije oscilovanja.
TALASNO KRETANJE – je proces prenošenja oscilatornog kretanja sa jedne čestice na drugu.

FORMULE !
1
𝜈=
𝑇
𝜆
𝜗=
𝑇
𝑡
𝑇=
𝑛

FREKVENCIJA TALASA

BRZINA TALASA

PERIOD OSCILOVANJA TALASA


Slide 10

Primer zadatka
Mornar sa palube broda je izbrojao 20 bregova morskih talasa u toku jednog
minuta. Primetio je da je i rastojanje izmedju vrhova dva susedna brega talasa
30m. Kolika je brzina morskih talasa ?

n = 20, t = 1 min = 60 sec, 𝜆 = 30m
𝜆
60𝑠
T=
= 3𝑠
𝑉=
20
𝑇
30𝑚
𝑡
T=
𝑉=
𝑛
3𝑠

𝑉 = 10

𝑚
𝑠


Slide 11RadiliLazar KaricJovan Milutinovic