indywidualizacja pracy w działaniach eduk

Download Report

Transcript indywidualizacja pracy w działaniach eduk

Slide 1

Sierpniowa konferencja metodyczna
dla nauczycieli
Szczecin 26.08.2010

Indywidualizacja pracy w działaniach
edukacyjnych świetlicy szkolnej
Opracowała: Agnieszka Czachorowska – wychowawca świetlicy „Nasza Chata” w SP
64 w Szczecinie, nauczyciel doradca metodyczny ds. świetlic szkolnych ZCDN – u

2015-11-01

Agnieszka Czachorowska
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, tel. 91 43-50-660,
[email protected]


Slide 2

Przypomnienie pojęć
Indywidualny osobisty, jednostkowy, osobniczy,
odrębny, swoisty, cechujący jednostkę.
/W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych/

Indywidualizacja w pedagogice to dostosowanie
zabaw, zadań i ćwiczeń do jednostkowego tempa rozwoju
dziecka.
Powinna ona uwzględnić:
- mocne strony dziecka (i na nich głównie się koncentrować
w działaniach wychowawczych),
- jego braki i deficyty,
- zainteresowania.


Slide 3

W związku z tym indywidualizacja jest
organizowaniem wychowania w sposób, by
uwzględnić fakt występowania różnic w zakresie
zdolności, umiejętności, zainteresowań
między poszczególnymi uczniami.
Celem indywidualizacji pracy jest poprawianie
wyników dziecka dzięki wykorzystaniu
indywidualnych właściwości.
Indywidualizacja polega na tym, aby
wykorzystać możliwości dziecka w maksymalnym
stopniu i rozwinąć je.


Slide 4

„Podstawową decyzją emocjonalną
w stosunku do drugiego człowieka
jest decyzja zbliżenia się do niego
lub oddalenia.”
- Antoni Kępiński


Slide 5

Co powinno poprzedzać indywidualizację
pracy z dzieckiem w świetlicy?
Rzetelna i wieloaspektowa diagnoza, która w przypadku pracy
w świetlicy trwa często cały rok szkolny (wszystko zależy od
częstotliwości przebywania dziecka na zajęciach świetlicowych).
Powinna ona m.in. objąć:
- sytuację rodzinną dziecka,
- jego funkcjonowanie w grupie klasowej (czas spędzony
w czasie zajęć lekcyjnych),
Te obszary mają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie
dziecka w grupie świetlicowej, w której niektóre z dzieci
przebywają znacznie dłużej niż w klasie i w warunkach mniej
sformalizowanych.


Slide 6

Od czego warto zacząć diagnozę?
Pierwsze kroki – na przykładzie świetlicy
„Nasza Chata”

Warto opracować kartę zgłoszenia wychowanka
na zajęcia świetlicowe, która wychodzi
w skład dokumentacji świetlicy.
Powinna ona zawierać (oprócz danych personalnych,
adresowych) najważniejsze dane o dziecku –
przydatne w pracy świetlicy.
Powinna być również dostosowana do specyfiki
świetlicy w danej szkole.


Slide 7

Przykład karty
zgłoszenia
do świetlicy
(strona 2)

Opracowały:
Aleksandra Domańska,
Monika Sadowska –
wychowawcy świetlicy
SP 64 w Szczecinie (na
podstawie materiałów
zamieszczonych w
kwartalniku „Świetlica
w szkole”)


Slide 8

Krok 2 – zawarcie kontraktu z dziećmi
i rodzicami

Warto również opracować
regulamin swojej świetlicy
i dołączyć jego skrót do karty
zgłoszenia. Ułatwi to potem
egzekwowanie ustalanych
z dziećmi zasad …


Slide 9

Przykład
kontraktu
dla rodziców


Slide 10

Krok 3 – poznanie
wychowanka
Wychowawców świetlicy szczególnie powinny
interesować:
- sfera emocjonalno – motywacyjna dziecka
(samoocena, motywacja, współpraca w grupie
rówieśniczej, pokonywanie barier itp..);
- sfera działaniowa (samodzielność, wytrwałość,
umiejętność wyrażania myśli, itp.);
- sfera poznawcza (wiedza, myślenie, wyobraźnia).


Slide 11

Utrudnienia poznania wychowanka
w świetlicy szkolnej
- częsty brak możliwości obserwacji planowej
spowodowany zróżnicowanym uczęszczaniem
dziecka na zajęcia świetlicowe – obserwacja
niekontrolowana, trudność w opracowaniu
narzędzi;
- brak stałych grup wychowawczych;
- zbyt liczne grupy wychowawcze pod opieką
jednego wychowawcy;


Slide 12

Co stosować by indywidualizować?
Nauczyciele - wychowawcy powinni stosować na
zajęciach:
- zróżnicowane metody,
- formy,
- tempo pracy,
- treści programowe,
- środki dydaktyczne.


Slide 13

Dziękuję za uwagę
Wszystkim Wychowawcom Świetlic życzę
w nowym roku szkolnym:
Spostrzegania „słonecznych” stron pracy.
Wielu inspiracji i ciekawych pomysłów do realizacji.
Pozytywnych zmian w spostrzeganiu
roli wychowawcy i świetlicy.
Lepszej bazy materialno- organizacyjnej świetlic
szkolnych.