Kadra świetlicy - Kwalifikacje kierownika świetlicy

Download Report

Transcript Kadra świetlicy - Kwalifikacje kierownika świetlicy

Świetlica szkolna
bezpieczna przestrzeń spędzania
czasu wolnego
Poznań
Listopad 2014 r.
Kontrola planowa „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy
świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej” styczeń-marzec 2014 r.
Celem kontroli była ocena zgodności przestrzegania przez publiczne
szkoły podstawowe przepisów art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz zgodności organizacji pracy
świetlicy szkolnej z przepisami prawa.
Kontrolę przeprowadzono w 123 szkołach podstawowych województwa
wielkopolskiego. Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do
wydania dyrektorom publicznych szkół podstawowych 33 zaleceń,
sformułowania 5 wniosków i uwag.
Najczęściej stwierdzane podczas kontroli nieprawidłowości:
• prowadzenie dziennika zajęć: duża ogólnikowość, mało dokładne
odnotowywanie obecności uczniów, brak uporządkowania podziału uczniów
na grupy świetlicowe;
• brak zgodności z prawem: liczba uczniów w grupie świetlicowej przekracza
dopuszczalną liczbę 25, czas pracy niedostosowany do potrzeb rodziców;
• zapewnienie bezpieczeństwa: brak wypracowanego systemu zapewniającego
sprawne i bezpieczne przekazywanie dzieci przez wychowawcę świetlicy
rodzicom lub upoważnionej osobie.
W dniu 24 kwietnia 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
uchwalił ustawę o zmianie ustawy
o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 642)
• Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła nowe ustawowe
zobowiązania dotyczące pracy świetlicy. Głównym impulsem zmian
prawnych było zapewnienie jakościowo lepszej opieki świetlicowej
w szkołach, zwłaszcza uczniom najmłodszym.
• Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej
zakresach, tj. w zakresie opieki, wychowania, dydaktyki oraz w zakresie
oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych.
W dniu 24 kwietnia 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
uchwalił ustawę o zmianie ustawy
o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 642)
w art. 67 dodane zostały ust. 3-6 w brzmieniu:
3. „Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie
specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, jest obowiązana
zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają
w szkole dłużej ze względu na:
1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności
wymagające zapewnienia opieki w szkole.
W dniu 24 kwietnia 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
uchwalił ustawę o zmianie ustawy
o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 642)
4.
Na
zajęciach
świetlicowych
w
szkole
podstawowej
oraz
w
szkole
prowadzącej
kształcenie
specjalne,
o
której
mowa
w art. 71b ust. 1, pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25
uczniów. W przypadku szkół specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów
integracyjnych i specjalnych zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych liczba
uczniów na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela
odpowiada liczbie uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego lub integracyjnego.
5. Świetlica (…) zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne
oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne,
w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające
prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się także do gimnazjów, jeżeli zachodzi potrzeba
zapewnienia zajęć świetlicowych.”
Dokumentacja obowiązująca w świetlicy
•
Statut szkoły, który określa cele, zadania i warunki w świetlicy.
•
Regulamin pracy świetlicy (określa założenia organizacyjne, zasady
funkcjonowania, obowiązki i prawa wychowanka świetlicy, zasady korzystania
ze stołówki, terenu zewnętrznego).
•
Regulamin przyjmowania i odbierania dzieci
•
Plan pracy świetlicy
•
Dziennik zajęć świetlicowych (do dziennika wpisuje się plan pracy świetlicy
na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, klasę
do której uczęszcza, tematy realizowanych zajęć oraz obecność ucznia.
Przeprowadzenie zajęć jest potwierdzone podpisem wychowawcy świetlicy).
Pomieszczenia świetlicowe
Ustawa o systemie oświaty art.5 ust 7 zobowiązuje gminę do:
1. zapewnienie warunków działania szkoły (również świetlicy), w tym
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2. wykonywania remontów i zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
3. zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej;
4. wyposażenia szkoły (w tym świetlicy) w pomoce dydaktyczne i sprzęt
niezbędny do pełnej realizacji programów oraz wykonywania innych
zadań statutowych.
Pomieszczenia świetlicowe
Natomiast, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez
szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, obiekt szkolny powinien:
1. Posiadać pomieszczenia do realizacji zadań dydaktycznych
wychowawczych i opiekuńczych, które spełniają wymagania
dla pomieszczeń przeznaczonych do stałego pobytu ludzi
2. Spełniać warunki techniczne i lokalizacyjne określone
w obowiązujących przepisach.
Pomieszczenia świetlicowe
Elżbieta Ciszewska w publikacji „Świetlica szkolna” proponuje
wyodrębnienie stref:
• Strefa porządkowa (uczniowie mogą zostawić w szafkach
rzeczy),
• Strefa kręgu (relaksacyjna z dywanem),
• Strefa zabawy,
• Strefa nauki, gier i zabaw stolikowych,
• Strefa wystawy (np. parapet, korytarz),
• Strefa nauczyciela (z tego miejsca muszą być widoczne
wszystkie pozostałe strefy).
Karda świetlicy - Kwalifikacje nauczyciela wychowawcy
świetlicy
Wymagania kwalifikacyjne są określone w art.9 ust.1 KN,
a szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli (Dz. U. z 2009, Nr 50, poz. 400)
Kadra świetlicy - Kwalifikacje nauczyciela wychowawcy
świetlicy
Nauczyciel wychowawca świetlicy to osoba, która:
1. Ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogicznym
w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz
posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2. Ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku
(specjalności) i studia podyplomowe z zakresu
prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne lub
3. Ma kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska
nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzona jest
świetlica szkolna
Pensum nauczyciela świetlicy wynosi 26 godzin
Kadra świetlicy - Kwalifikacje kierownika świetlicy
W § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze czytamy, że stanowisko kierownika świetlicy może
zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub
dyplomowany, który spełnia następujące warunki:
• posiada kwalifikacje do zajmowania nauczyciela świetlicy,
• posiada co najmniej trzyletni staż pracy pedagogicznej na
stanowisku nauczyciela lub trzyletni staż pracy dydaktycznej
na stanowisku nauczyciela akademickiego,
Kadra świetlicy- Kwalifikacje kierownika świetlicy
• uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich trzech
lat pracy lub pozytywna ocenę dorobku zawodowego w okresie
ostatniego roku albo- w przypadku nauczyciela akademickiegopozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat pracy
w szkole akademickiej- przed powierzeniem stanowiska
kierowniczego,
• spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym,
• nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust 1.
ustawy KN, a w przypadku nauczyciela akademickiego- kara
dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz.572) oraz
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
Kadra świetlicy - Kwalifikacje kierownika świetlicy
• nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego,
• nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa
w art.31 ust.1 pkt. 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).
Kierownika świetlicy powołuje i odwołuje dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz
rady pedagogicznej.
Dobre praktyki
Zapraszamy do przesyłania do Kuratorium
Oświaty w Poznaniu przykładów dotyczących
pracy świetlicy szkolnej :
• dobrych praktyk
• innowacji pedagogicznych.
Poradnik o funkcjonowaniu świetlicy szkolnej:
„Świetlica - szkolną przestrzenią czasu wolnego.
Funkcjonowanie świetlic szkolnych poradnik dla gmin
i dyrektorów szkół” - Andrzej Pery, Danuta Kmita
Dostępny na stronie www.ore.edu.pl w zakładce „Materiały do pobrania”
Poradnik
Dziękuję za uwagę
Wydział Rozwoju Edukacji
Poznań