STANDARD DOBRE POLJOPRIVREDNE PRAKSE

download report

Transcript STANDARD DOBRE POLJOPRIVREDNE PRAKSE

Slide 1

STANDARD DOBRE
POLJOPRIVREDNE PRAKSE

Global GAP
Dragan Vajgand


Slide 2

UZROCI POJAVE STANDARDA
U PROIZVODNJI HRANE JE SVE VEĆA
POTROŠNJA:
• PESTICIDA
• ANTIBIOTIKA
• ADITIVA
• HORMONA


Slide 3

UZROCI POJAVE STANDARDA
U POTROŠNJI HRANE JE SVE VEĆI BROJ
SKANDALA:
• LUDE KRAVE
• OSTACI PESTICIDA
• GENETSKI MODIFIKOVANA HRANA ZA
BEBE
• ISTEKLI ROKOVI ČUVANJA MESA


Slide 4

NAČIN ZA PREVENTIVU U EU
EVROPSKA UNIJA 2000. GODINE UVODI
VEOMA STROGE SISTEME ZA
KONTROLU KVALITETA I BEZBEDNOSTI
LJUDSKE HRANE
(Generalni Zakon o hrani)
(Evropsko telo za bezbednost hrane)


Slide 5

NAČIN ZA PREVENTIVU U EU
UVODI SE PRINCIP MOGUĆNOSTI
PRAĆENJA HRANE OD NJIVE DO
TRPEZE
BAR KOD NAPRAVLJEN NA FARMI !!!


Slide 6

NAČIN ZA PREVENTIVU
LANCI TRGOVINA (Tesco, Merkator, Spar...)
DOGOVARAJU JOŠ STROŽE
KRITERIJUME ZA BEZBEDNOST HRANE
KAKO BI ZAŠTITILI SEBE OD POJAVE
HRANE LOŠEG ILI SUMNJIVOG
KVALITETA


Slide 7

NEKAD I SAD
NAPRAVLJEN JE EUREPGAP STANDARD
KOJI JE KORIŠTEN SAMO U EVROPI

PREDNOSTI STANDARDA SU PRIHVAĆENE
U VIŠE OD 90 DRŽAVA U SVETU I ZATO
JE ON PREPRASTAO U GLOBALGAP
Good Agricultur Practis


Slide 8

DOBROVOLJNI STANDARD!?
UPOTREBA OVOG STANDARDA NIJE
ZAKONSKI OBAVEZNA

ALI OBAVEZNA JE U LANCIMA TRGOVINA
PREKO KOJIH SE PRODAJE 70%
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U
RAZVIJENIM ZEMLJAMA


Slide 9

O STANDARDU GLOBAGAP
1. BEZBEDNOST HRANE PRIMENOM
HACCP STANDARDA
2. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
3. KORIŠĆENJE PRINCIPA DOBRE
POLJOPRIVREDNE PRAKSE
4. ZDRAVLJE I BEZBEDNOST
ZAPOSLENIH I BRIGA O SOCIJALNOM
STANJU ZAPOSLENIH
5. BRIGA O ŽIVOTINJAMA


Slide 10

ŠTA JE HACCP
1. Hazard – opasnost
2. Analysis – analiza
3. Control - kontrola
4. Critikal – kritična
5. Point - tačka


Slide 11

GLOBALGAP
je u stvari primena Good (Dobre) Agricultur
(Poljoprivredne) Practis (Prakse) tako što se
moraju kontrolisati kritične tačke u
poljoprivrednoj proizvodnji.
Za sve tačke mora se posedovati dokumentacija!


Slide 12

EVIDENCIJA
1. PODACI O PROIZVOĐAČU


površina, adresa

2. PODACI O PROIZVODNJI

mapa = karta polja

knjiga polja

plodosmena
podaci o hemijskom sastavu zemljišta
podaci o mogućnosti pojave erozije
procena opasnosti i predlaganje rešenja usled
pojave zagađenja smećem, prljavom vodom


Slide 13

EVIDENCIJA
3. PODACI O ZAPOSLENIMA
- imena i prezimena, stručnoj spremi, zaduženjima na
farmi
- da li su prošli obuke korištenja mehanizacije
- da li su prošli obuke korištenja pesticida
- da li su prošli obuke protivpožarne zaštite
- da li su prošli obuke korištenja sredstava zaštite na
radu
- da li imaju sanitarne knjižice ako rade u primarnoj
doradi prizvoda


Slide 14

EVIDENCIJA
4. PODACI O FARMI
- postojanje prostorije za presvlačenje
- postojanje sanitarnog čvoga na farmi i u
voćnjacima
- postojanje uređenog mesta za odlaganje smeća
- postojanje protivpožarnog puta i aparata
- podaci o potrošnji energije (goriva)
- podaci o mehanizaciji (atestima)


Slide 15

EVIDENCIJA
5. PODACI O REPROMATERIJALU
- podaci o potrošnji energije
(struja, gorivo, ugalj)
- podaci o potrošnji pesticida
- podaci o potrošnji đubriva
(količina i vrsta po parcelama)
- podaci o semenu i sadnom materijalu
(da li imaju sertifikat)
- podaci o vodi za navodnjavanje i higijenu


Slide 16

EVIDENCIJA O PESTICIDIMA
- DA LI SU KORIŠTENE PREVENTIVNE MERE
provetravanje, rezidba, prognoza
- KOJE SREDSTVO, DOZA, UKUPNA KOLIČINA
- PROTIV KOG ŠTETNOG ORGANIZMA
- DA LI SU ISPOŠTOVANE RADNA KARENACA I KARENCA
PRE BERBE
- IME ODGOVORNE OSOBE ZA PRIMENU PESTICIDA
- ATEST O ISPRAVNOSTI OPREME ZA PRSKANJE
- GDE SE UPOTREBI VIŠAK SREDSTAVA
- ŠTA SE RADI SA AMBALAŽOM
- DA LI SE PROIZVODI PREGLEDAJU NA OSTATKE
PESTICIDA


Slide 17

EVIDENCIJA O PESTICIDIMA
- DA LI JE SKALADIŠTE OBEZBEĐENO OD ULASKA
NEOVLAŠTENIH OSOBA
- DA LI SU U MAGAZINU SLOŽENI PESTICIDI DA SU
TEČNOSTI DOLE A ČVRSTI PREPARATI GORE
- DA LI JE OBEZBEĐENA VENTILACIJA
- DA LI JE SKLADIŠTE OBEZBEĐENO OD VISOKIH I NISKIH
TEMPERATURA
- DA LI JE POPIS PESTICIDA DOSTUPAN
- DA LI SU PESTICIDI U ORIGINALNIM PAKOVANJIMA
- DA LI OSOBE KOJE RUKUJU PESTICIDIMA OBAVLJAJU
GODIŠNJU KONTROLU ZDRAVLJA
- DA LI POSTOJI MESTO ZA SKLADIŠTENJE SREDSTAVA
KOJIMA JE STEKAO ROK UPOTREBE I PROCEDURA ZA
UKLANJANJE TAKVIH SREDSTAVA SA FARME


Slide 18

ZNAKOVI
1. O UPOTREBI HTZ OPREME
2. O MESTIMA ZA ODLAGANJE SMEĆA
3. O MESTIMA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE


kako se peru ruke, da li i koliko često se održava
higijena u mokrim čvorovima

4. O MESTIMA ZA PESTICIDE
5. O MESTIMA ZA PUŠENJE AKO JE
DOZVOLJENO
6. O MESTIMA PRVE POMOĆI


Slide 19

BERBA
1. DA LI JE NAPRAVLJENA ANALIZA RIZIKA O
NARUŠAVANJU HIGIJENE PROIZVODA TOKOM
BERBE I PRIMARNE OBRADE
2. DA JE SU OBEZBEĐENI USLOVI ZA
ODRŽAVANJE HIGIJENE RADNIKA I AMBALAŽE
TOKOM BERBE
3. DA LI SE ALAT ZA BERBU I AMBALAŽA ČISTE I
ODRŽAVAJU OD KONTAMINACIJE
4. DA LI SE ODRŽAVAJU SREDSTVA ZA
TRANSPORT SA NJIVE DO SKLADIŠTA
5. DA LI POSTOJI DOKUMENTOVAN POSTUPAK O
ODRŽAVANJU HIGIJENE


Slide 20

SKLADIŠTE
1. DA LI SU OBEZBEĐENE SIJALICE KOJE
IMAJU ZAŠTITU OD RAZBIJANJA
2. DA LI POSTOJE PLANOVI O REDOVNOM
VRŠENJU DERATIZACIJE
3. DA LI JE ONEMOGUĆEN PRISTUP
DOMAĆIM ŽIVOTINJAMA
4. DA LI OZNAČAVANJE PROIZVODA
OBEZBEĐUJE SLEDLJIVOST


Slide 21

KAKO TO IZGLEDA
najčešće kritične tačke

ISTORIJA
POLJA

HEMIJSKA
ANALIZA
ZEMLJIŠTA

KORIŠTENJ
E ZDRAVOG
SEMENA I
SADNICA

PRIMENA
ĐUBRIVA

TRANSPORT
DO
SKLADIŠTA
PRIMENA
HERBICIDA

PRAĆENJE
ŠTETNIH
ORGANIZAMA

PRIMENA
INSEKTICIDA

OBELEŽAVANJE
I ISPORUKA
ROBE

BERBA
PRIPREMA
ROBE ZA
PRODAJU
SORTIRANJE


Slide 22

BROJ TAČAKA
1. USTANOVLJENO JE 200 KONTROLNIH
TAČAKA NA KOJE MORATE POZITIVNO
ODGOVORITI
2. USTANOVLJENO JE 37 TAČAKA KOJE SU
ZA SADA SAMO PREPRUKA


Slide 23

IZDAVANJE SERTIFIKATA
1. PRIPERMU MOŽE RADITI FARMER
2. MORA SE URADITI JEDNA
SAMOKONTROLA
3. DOLAZI OVLAŠĆENO LICE IZ
SERTIFIKACIONE KUĆE
4. NAJAVLJENA POSETA ZA REDOVNU I
NENAJAVLJENA POSETA ZA ORGANSKU
PROIZVODNJU
5. DOBIJANJE SERTIFIKATA


Slide 24

VRSTE SERTIFIKATA
1. POJEDINAČNI
2. GRUPNI SERTIFIKAT

IZDAJE SE ZA PROIZVODNJU IZ JEDNE
GODINE A OBUHVATA SVE KULTURE
KOJE SERTIFIKATOR PRIJAVI


Slide 25

CENA SERTIFIKATA
ZAVISI OD POVRŠINE I RAŠTRKANOSTI
PARCELA KOJE TREBA OBIĆI. U
NEMAČKOJ I AUSTRIJI JE OKO 400 EVRA
GODIŠNJE NAJJEFTINIJA VARIJANTA
KOD NAS 1500 DO 2000 EVRA JER U
KONTROLU MORAJU DOĆI STRANCI


Slide 26

DA LI TREBA DA SE BRINEMO?
IZVOZIMO U ZEMLJE KOJE ZA SADA NE
TRAŽE GLOBALGAP!!!


Slide 27

GLOBALIZACIJA
PROCESOM GLOBALIZACIJE VELIKI
LANCI TRGOVINA SE ŠIRE I U ZEMLJE,
TRADICIONALNE KUPCE NAŠIH
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA


Slide 28

GLOBALIZACIJA
PITANJE JE MESECA KADA ĆE OVAJ
STANDARD POSTATI OBAVEZAN I U
RUSIJI, BOSNI I HERCEGOVINI,
UKRAJINI NAJVEĆIM KUPCIMA NAŠIH
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA


Slide 29

GLOBALIZACIJA
NAŠI LANCI TRGOVINA SU TAKOĐE
ŽELELI DA PRODAJU SAMO
POLJOPRIVREDNE PROIZVODE SA
SERTIFIKATOM...
OD JANUARA 2009. GODINE SE
PRIMENJUJE JEDNOSTRANO UKIDANJE
CARINA PREMA PROIZVODIMA IZ EU


Slide 30

GLOBALIZACIJA
DA LI ĆE NAŠI LANCI TRGOVINA ČEKATI
DA MI UVEDEMO STANDARD ILI ĆE
UVOZITI ROBU SA SERTIFIKATOM?


Slide 31

GLOBALIZACIJA
AKO MI NE UVEDEMO GLOBALGAP
KUPCI ĆE KUPOVATI OD ONIH KOJI SU
GA UVELI JER JE PORASLA SVEST O
KORIŠTENJU ZDRAVSTVENO
BEZBEDNE HRANE


Slide 32

NAJBOLJE VREME ZA UVOĐENJE
GLOBAGAP-a
ODMAH POČETI SA UVOĐENJEM I
PRIMENOM OVOG STANDARDA BEZ
CERTIFIKATA JER SE SVAKE GODINE
STANDARD DOPUNJUJE I PROŠIRUJE

PLATITI CERTIFIKAT KADA TO POSTANE
OBAVEZA ILI IMATE PRILIKU DA
IZVEZETE ROBU U ZAPADNE ZEMLJE!!!