L’INSTITUT NARCÍS MONTURIOL PROCEDÈNCIA DEL NOSTRE ALUMNAT • • • • • • Escola Anicet de Pagès Escola Salvador Dalí Escola Josep Pallach Escola Joan Reglà (Bàscara) Escola Josep de Ribot (Vilamalla) Escola El.

Download Report

Transcript L’INSTITUT NARCÍS MONTURIOL PROCEDÈNCIA DEL NOSTRE ALUMNAT • • • • • • Escola Anicet de Pagès Escola Salvador Dalí Escola Josep Pallach Escola Joan Reglà (Bàscara) Escola Josep de Ribot (Vilamalla) Escola El.

L’INSTITUT NARCÍS MONTURIOL
PROCEDÈNCIA DEL NOSTRE
ALUMNAT
•
•
•
•
•
•
Escola Anicet de Pagès
Escola Salvador Dalí
Escola Josep Pallach
Escola Joan Reglà (Bàscara)
Escola Josep de Ribot (Vilamalla)
Escola El Far d’Empordà
LA NOSTRA COMUNITAT
•
•
•
•
800 alumnes
80 professors
3 Conserges
2 Administratives
LA NOSTRA IDENTITAT
• Escola catalana.
• Centre acollidor, que atén la diversitat del seu alumnat
considerant aquesta com a font de riquesa.
• Centre col.laborador i obert a l’entorn.
• Centre que prioritza les persones i les relacions entre
elles.
• Centre que valora el treball en equip.
• Centre que valora la conscienciació ecològica i la
gestió mediambiental.
ESTRUCTURA
DEL SISTEMA
EDUCATIU
CAM
PQPI
CFGM
CAS
CFGS
BTX
PAAU
UNIVERSITAT
ESO
PA
CFGM
CFGS
ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS
ENSENYAMENTS
DE RÈGIM
ESPECIAL
ENSENYAMENTS
ESPORTIUS
ENSENYAMENTS
D’IDIOMES
ART
DRAMÀTIC
DANSA
MÚSICA
Generalitat de Catalunya:
A favor de l’èxit escolar
(2012-2018)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Professionalització de la docència.Escola pública.
2. Suport escolar personalitzat (SEP).Detecció
3. Impuls de la lectura.Pla lector
4. Innovació metodològica i didàctica a les
aules.Formació interna.
5. Autonomia de centre. A continuació.
6. Professionalització de la direcció.
7. Implicació i compromís de la família.Carta de
comprómís
8. Relacions de la comunitat educativa i l’entorn. Servei
comunitari.
9. Absentisme i abandó escolar. Orientació i Serveis
Socials.
Què ens marca la línia
de centre?
Documents Estratègics:
PEC, PCC, ...
Identitat de centre.
Selecció de continguts.
...
Projecte de Qualitat
Pla d’Autonomia de
centre
Model de gestió i
organització.
Mirada al futur.
Pla d’Autonomia de centre
Objectius
Millorar els
resultats
acadèmics
Millorar la
diversitat per dalt
i per sota
Millorar la comprensió
lectora de l’alumnat
d’ESO
Adequació del
currículum a les
necessitats
Impuls de les
noves tecnologies
Impuls de l’acció
tutorial
Millorar els resultats
obtinguts a les proves
externes
Potenciar l’ús del
Moodle (alumnes i
professors)
Potenciar la implicació
del Tutor Personal
Millorar la
cohesió social
Millora de la
convivència en el
Centre Educatiu.
Projecte de Mediació.
Reduir l’absentisme i
l’abandonament a
l’ESO.
Millorar i potenciar la
imatge del centre al
municipi de Figueres
Incrementar la
participació de
l’alumnat i de les
famílies en el Centre.
Orientació
personalitzada als
alumnes que es
preveu que no
acreditaran.
Entrevista
personalitzada a totes
les famílies de nova
incorporació.
Parlament Verd
Millorar la confiança
dels grups d’interès
Consolidació del sistema
de gestió del Centre per
avançar en el camí cap a
l'excel·lència
Aprofundiment de la
col·laboració amb l'entorn
de l'Institut: Empreses,
institucions municipals i
altres
Realització de
formació sobre gestió
EFQM
Participació en l’Associació
Nord Digital per fomentar
pràctiques de qualitat a
CFGS
Millorar la implicació
en els Projectes
educatius de ciutat
Difusió a l’inici, mitjan i
final de curs de les beques
que convoca l’Ajuntament
de Figueres
Millorar la gestió
mediambiental
Reducció de materials
utilitzats i deixalles
Reciclatge i
Reutilització de
materials
Millora de la
conscienciació
mediambiental de la
comunitat educativa
Reducció de les còpies
fetes pel professorat
Reciclatge d’olis,
envasos i d’altres
materials als tallers de
cicles
Publicació de dades
sobre recollida de
materials reciclables
ORGANITZACIÓ DELS GRUPS
• Grups heterogenis a 1r, 2n i 3r.
• Suports:
– Aula d’aprenentatge
– Hores partides
– Aula Bàsica
– Atencions individualitzades
CONFECCIÓ DELS GRUPS
- Traspàs d’informació Primària.
- Proves inicials mes de juny (amb la
matrícula s’informa del dia i hora).
- Entrevistes individuals al mes de juliol.
RECURSOS HUMANS:
INDIVIDUALS
• Tutoria de grup i tutoria individual
• Psicopedagogues
• EAP
RECURSOS HUMANS: EQUIPS
•
•
•
•
•
•
•
Direcció
Coordinació Pedagògica
Equip de tutors
Comissió de disciplina
Equips docents
Junta d’avaluació
Coordinació amb Serveis Externs
LES NOSTRES INSTAL.LACIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gimnàs
Laboratoris
Aula de dibuix
Biblioteca
Aules d’Informàtica
Tallers de tecnologia
Aula de Música
Aula d’idiomes
Aules per a desdoblaments
Serveis
• Cantina
• Biblioteca
• Suport a l’estudi (entre les demandes
l’Equip Docent en fa una tria)
PROJECTES EN
FUNCIONAMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
English Day
Regals de lectura
Euroweek
Comenius
Servei comunitari
Mediació
Imagina’t. Figueres 2050 (Tecnologia)
Paticipació proves Cangur (Matemàtiques)
Escriure des de les matèries (Treball del
professorat)
PREGUNTES MÉS FREQÜENTS
Com sabrà el meu fill/a on anar el
primer dia de classe?
• El primer dia de classe comencen només
els alumnes de 1r.
• Cridem els alumnes a la sala d’actes i els
donem la benvinguda.
• Els tutors els expliquen de forma senzilla i
clara les normes.
• Els alumnes fan un joc de descoberta de
l’Institut per conèixer els espais més
importants.
També utilitzen l’agenda?
• Sí. Amb el mateix objectiu que a Primària.
Han de portar els deures anotats, anoten
les qualificacions obtingudes i també
serveix per comunicar-nos amb els tutors.
Com puc parlar amb el tutor/a
encara que no m’avisi?
• Cal demanar cita a Consergeria
Com sé si el meu fill/a ha vingut a
l’Institut?
- Els professors passen llista a primera hora
del matí i es truca a les famílies de tots els
alumnes que no són al centre. També es
passa llista hora a hora i es pot consultar
la situació a la Intranet amb el password
que us donarem.
- És convenient trucar per avisar.
Els alumnes poden sortir del
centre?
• No. No poden sortir. Generalment la porta
està tancada.
• Si un alumne es troba malament truca a la
família perquè el vingui a buscar.
• Quan un alumne surt del centre, amb
autorització, ha de registrar-se a
Consergeria.
Els alumnes poden portar mòbil?
• Sí, el poden portar però és responsabilitat
seva el que li pugui passar.
• Si se’n fa un ús indegut es requisa i no es
torna fins el divendres següent.
Quins llibres i material
necessitarem?
• Amb la matrícula donem informació per
poder adquirir els llibres de segona mà.
• Al llarg del mes de juny a la web del
centre es publiquen totes les informacions
i, entre elles, els llistats de llibres i
materials.
• El curs vinent s’utilitzaran els mateixos
materials que aquest curs.
I si el meu fill/a no té el nivell?
• Si a Primària no ha tingut dificultats a l’Institut, en
principi, tampoc no les tindrà.
• Si a Primària li costava, tenia notes justes, però tenia
hàbits d’estudi, amb ajuda se’n sortirà sense dificultats.
• Si a Primària li costava, tenia notes justes, els tutors us
avisaven que no tenia hàbits d’estudi, el més segur és
que a l’Institut tingui dificultats.
• En aquest cas cal planificar el treball i fer un seguiment
molt acurat.
• Cal estar atents als hàbits de treball.
• Sempre hi ha deures i/o feina a fer.
Quan tindrem notes?
• A l’octubre (mitjan-final) us convocarem a
una reunió i us donarem el resultat de
l’avaluació qualitativa.
• Abans de Nadal, abans de Setmana Santa
i a finals de juny tindreu els butlletins de
notes.
• Des del curs passat hi ha convocatòria
extraordinària a Setembre per als alumnes
amb matèries suspeses al juny.
Com tinc la seguretat que tot rutlla
bé?
• Quan els alumnes infringeixen les normes
(estan penjades al web i s’informa els alumnes
el primer dia de classe) els professors els hi
posen un parte.
• Els partes poden ser blaus (lleus) o vermells
(greus).
• Quan un alumne té un parte vermell el tutor
personal informa a les famílies.
• Les sancions poden ser diverses. La més greu
és l’expulsió.
No hi ha problemes a l’hora del pati
amb els alumnes més grans?
• No n’hi ha hagut mai. Els alumnes de
postobligatòria surten a l’hora del pati.
• Algunes vegades ens hem plantejat dividir
el pati però pensem que és millor que tots
puguin estar junts.
Com tracteu la disciplina?
• A l’entrevista inicial se signa la Carta de
Compromís.
• El NOIFC articula el funcionament del
centre a tots els nivells i també a nivell de
disciplina.
• Detalla la tipologia de faltes.
• Setmanalment es reuneix la Comissió de
Disciplina per valorar les faltes i acordar
les sancions a imposar.
HORARI MARC
• ESO i Batxillerat: 8:15 – 14:45
• Cicles Formatius: 8:15 – 21:00
CALENDARI
•
•
•
•
•
•
•
•
Presentació de sol·licituds: de l'11 al 21 de març de 2014, ambdós inclosos.
– Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 20 de març de
2014.
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 d'abril de 2014.
Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 2 d'abril de 2014 a les 11
hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament. El resultat es difon a
partir de les 12 hores.
Termini per presentar reclamacions: 2, 3 i 4 d'abril de 2014.
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 10 d'abril de 2014.
Publicació de l'oferta final: 6 de maig de 2014
Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 15 de maig de 2014
Matrícula:
–
del 10 al 13 de juny de 2014, ambdós inclosos.
LA VIDA AL CENTRE
Trobareu aquesta i molta més informació al
web:
www.iesmonturiol.net
Centre acollidor.
Centre obert amb l’entorn.
Centre que prioritza les
persones.
Centre que prioritza el
treball en equip.
Dia de portes obertes
6 de març: 19:00 hores
Figueres – febrer de 2014