Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Ko*ciuszki w Pile

download report

Transcript Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Ko*ciuszki w Pile

Gimnazjum nr 5
im. Tadeusza Kościuszki
w Pile
Przygoda z Piłą
Powiat Piła, Gmina Piła, Miasto Piła
W skład Zespołu
Projektowego wchodzą:
Anna Posochow
Agata Gronowska
Paweł Jaruga
Paweł Piasecki
Wojciech Nowicki
Natalia Wiloch
Inga Molisak
Daria Dyko
Dominika Kaczmarek
Klaudia Lelewska
Kamila Olechnowicz
Imię i nazwisko Opiekuna Zespołu - mgr Ewa Semanicka
Współpraca - mgr Joanna Ficerman
Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Pile
64-920 Piła, ul. Bydgoska 23,
tel. 067 3510514, e-mail: [email protected]
Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą
w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20
lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a
także ewentualnego usunięcia.
Jak to się zaczęło?
Grupa uczniów z naszego gimnazjum, pod opieką pp.
Ewy Semanickiej i Joanny Ficerman, przystąpiła do
projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej "20 lat
wspólnie". Dzięki projektowi uczennice i uczniowie będą
mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat współczesnej
Polski i swych „małych ojczyzn” oraz stać się aktywnymi
młodymi obywatelami. W najbliższym czasie grupa planuje
spotkanie z włodarzami miasta, w celu zebrania informacji,
jaki wpływ na rozwój samorządności w Pile miały
wybory w 1989 roku.
Z wizytą u Prezydenta Miasta
Wszystko potoczyło się błyskawicznie… Zaledwie 16
marca br. zdecydowaliśmy się na udział w projekcie, a już
24 marca gościliśmy u pana Zbigniewa Kosmatki –
prezydenta Piły, by zadać mu kilka pytań na temat tego, co
się zmieniło w naszym mieście w ciągu minionych 20 lat
tj. od czasu, gdy przyjęto ustawę o samorządzie
terytorialnym. Uczestnikom wycieczki do Urzędu Miasta
towarzyszyła niemała trema, gdyż niektórzy mieli
pierwszy raz przekroczyć progi tej instytucji, a jeszcze
wiązało się to z wizytą u włodarza miasta.
Przygotowaliśmy się starannie, mieliśmy gotowy zestaw
pytań, dyktafon, aparat fotograficzny no i tradycyjne
długopisy i notatniki. Po przekroczeniu progu salki
konferencyjnej poczuliśmy lekkie odprężenie. Czekały na
nas słodycze, drobne upominki, a co najważniejsze
sympatia i życzliwość prezydenta, który rzeczowo
i obszernie odpowiadał na zadane pytania. Dowiedzieliśmy
się, że ustawa o samorządzie terytorialnym z 1990 roku
pozwoliła na większą swobodę w działaniach na rzecz
społeczności lokalnej, ale też zmuszała niejednokrotnie do
trudnych wyborów.
Z wizytą u Prezydenta Miasta Piły – pana Zbigniewa Kosmatki
Rozmowa z Senatorem RP
Nasza grupa badawcza, wraz z panią Ewą Semanicką i
panią Joanną Ficerman wybrała się 12 kwietnia 2010r. na
drugie ważne spotkanie. Tym razem na nasze pytania
dotyczące minionych dwóch dekad zechciał odpowiedzieć
p. senator Mieczysław Augustyn. Mieliśmy już pewne
doświadczenie, ale teraz niepokój był nie mniejszy – jak się
sprawdzimy? Jak zostaną przyjęte nasze pytania? Czy to o
co będziemy pytać da nam obraz zmian?
Najpierw spytaliśmy jacy byli ludzie przed 20 laty, a czym
cechują się dzisiaj? Usłyszeliśmy, że ludzi 20 lat temu
cechował niesamowity entuzjazm, byli gotowi podejmować
się różnych działań, brać odpowiedzialność za to, co się
może dziać wokół. Pan senator gorąco zachęcał nas, byśmy
też chcieli angażować się w życie publiczne, a początek
samorządności może być już w szkole w ramach SU i
innych organizacji szkolnych. Senator M. Augustyn ceni
zmiany, które już nastąpiły, podkreślił, że Piła stała się
centrum dla północnej Wielkopolski, ale trzeba robić
więcej. To obywatele miasta muszą wyzwolić w sobie
energię, by móc być dumnym ze swojego miasta.
Z wizytą u Senatora RP – pana Mieczysława Augustyna
Spotkanie z panem Janem Lusem
Ciekawym doświadczeniem dla nas było też spotkanie 10
maja br. z dr. Janem Lusem, który uświadomił nam,
że ludziom czasami trudno jest bezpośrednio dostrzec
zmiany, a konkretna informacja dociera wolno. W każdym
musi pojawić się mentalna chęć zmiany. Piła staje się
miastem nowoczesnym, kładzie się tu nacisk na rozwój
usług, handlu, szkolnictwa, dąży się do poprawy jakości
życia. Młodzi powinni starać się zdobywać wiedzę, w myśl
zasady, że jeśli jesteśmy mądrzejsi, stajemy się bardziej
odpowiedzialni.
Nasz rozmówca podkreślił, że każdy powinien być dumny
z tego, co robi dobrze. Sukces i osobiste zadowolenie
składają się na sukces i dumę ze społeczności lokalnej.
„Każdy powinien być dumny z tego, co robi dobrze”, powiedział pan Jan Lus.
Reporterzy w akcji…
Członkowie grupy projektowej wykonali kolejne zadanie –
przeprowadzili wywiady ze starszymi członkami swoich
rodzin, sąsiadami lub znajomymi. Celem wywiadów było
zebranie informacji, czy starsi mieszkańcy naszego miasta
odczuwają, dostrzegają zmiany w swoim otoczeniu, czy są
dumni z miasta, w którym żyją?
Jak wspomina Pani ostatnie 20 lat jako
pilanka?
„W Pile, z tego co pamiętam, zawsze coś się działo.
Głównie pamiętam zmiany w kwestii przeobrażeń.
Mam tu na myśli deptak. Miejsce szarego pustego
placu uzupełniono wstawiając w ten widok fontannę i
klomby zieleni z łąweczkami. Wymiana oświetlenia i
zamontowanie punktów świetlnych w ziemi dają
piękny efekt podczas wieczornych spacerów.
Wymiana chodników oraz placyku wokół fontanny na
wyspie to też świetna sprawa.” Lidia Nowak
Nowy wizerunek pilskiego deptaku to jedna z najbardziej spektakularnych zmian,
jaka zaszła w minionym 20-leciu, zdaniem pani Lidii Nowak
„Uroku miastu dodała też zmiana w kolorystyce budynków.”
„Jestem rodowitą pilanką i mieszkam tu od 1949 roku. W
tym okresie zaszło dużo zmian w naszym mieście. Miasto
bardzo szybko rośnie i pięknieje. Jest młodym miastem,
kolorowym, czystym. Powstały nowe ulice, ścieżki
rowerowe. Bardzo mnie cieszy, że powstaje Aquapark z
całym zapleczem.” Regina Kaczmarek
„Piła to młode, nowoczesne miasto.”
Zdaniem wielu naszych rozmówców, Piła jest miastem czystym i kolorowym.
Na jakie zmiany minionego 20-lecia
w obrębie naszego miasta chciałaby
Pani/Pan zwrócić uwagę?
„Myślę, że ważną rzeczą jest odnowa miasta. Nasze
drogi, chodniki, a nawet bloki są odnowione i
kolorowe. Są także tętniące życiem, a nie jak 20 lat
temu. Powstały też nowe uczelnie i szkoły, dzięki
którym młodzież może się rozwijać.” Halina
Posochow
Odnowiona i kolorowa Piła tętni życiem.
Budynki przy alei Piastów dawniej i dziś
„Zwracam
uwagę
m.in.
na
obwodnicę,
remontowane i odnawiane są bloki mieszkalne,
budowany jest Aquapark. Jednak największy nacisk
kładę na sport i infrastrukturę drogową, ponieważ to
najbardziej uległo zmianie. Również niewielu wie, że
w naszym mieście mamy jedną z najczystszych wód w
Polsce. Zawdzięczamy to podłączeniu miasta do
ujęcia wody w Dobrzycy.” Robert Molisak
20 lat temu pilska prasa poświęciła wiele miejsca na zmiany w infrastrukturze
drogowej…
… efekty widzimy dzisiaj.
„W pilskich kranach płynie jedna z najczystszych wód w Polsce”, Robert Molisak.
„Powstały nowe szkoły wyższe oraz nowe ulice i
obwodnice.” Kazimierz Gronowski
„Wybudowano wiele nowych dróg, odnowiono
chodniki, wyremontowano stadion, trwa budowa
basenu z prawdziwego zdarzenia.” Iwona
Gronowska
„Odnowiono chodniki”. Iwona Gronowska
„W ostatnim 20-leciu zmieniło się zarządzanie
placówkami oświatowymi. Każda szkoła posiada swój
budżet i sama decyduje o jego wydaniu. Dlatego też
przez te 20 lat zaszły lokalne zmiany nie tylko w
samym mieście, ale przede wszystkim w szkołach,
które aktualnie podlegają urzędowi miasta.
Większość
szkół
jest
zmodernizowana,
odnowione są izby lekcyjne i wybudowane sale
gimnastyczne.” Mieszkanka Piły
Budynek naszej szkoły sprzed lat… i teraz
O rozwoju, modernizacji miasta decydują
w dużej mierze władze lokalne.
Które działania uważa Pani/Pan za
najbardziej udane?
„Najbardziej udanym efektem działania władz są 2
pilskie uczelnie, zakłady pracy oraz duże punkty
handlowe, gdzie zatrudnienie znajduje bardzo wiele
osób.” Halina Posochow
„Moim zdaniem najbardziej widoczna jest
infrastruktura drogowa oraz otwarcie Galerii
Kasztanowej i Tesco, a także zagospodarowanie
terenów powojskowych (TBS).” Robert Molisak
„…modernizacja miasta, rozbudowa i praca na
rzecz mieszkańców.” Kazimierz Gronowski
„Inwestowanie w nowe drogi, budowa boisk przy
szkołach oraz sal sportowych.” Iwona Gronowska
„Centra handlowe to nie tylko miejsca, w których możemy zrobić zakupy, ale także
zatrudnienie dla setek pilan.” Halina Posochow
Dawniej Hotel Rodło, teraz Gromada
„Uważam, że najbardziej trafnym posunięciem było
oddanie szkół pod władanie gminy i starostwa. Jako
emerytka obserwuję zmiany, jakie zachodzą w
szkołach. Przez ostatnie 20 lat wybudowane dużo
obiektów sportowych i tak powstały: sala
gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 1,
Gimnazjum nr 4, Zespole Szkół Gastronomicznych.”
Mieszkanka Piły
Nowe boisko przy naszej szkole, Gimnazjum nr 5
Zadaniem gminy jest zaspokojenie potrzeb
społeczności lokalnej np. utrzymanie szkół,
dróg, sieci wodociągowej, komunikacji
zbiorowej, dbanie o środowisko itp. Jak
nasz samorząd wywiązuje się z tych
obowiązków?
„Piła może być przykładem dla innych miast rozwiązaniem
problemów komunikacji miejskiej. Nasze autobusy nie
spóźniają się, na bieżąco jest wymieniany tabor. Jeżeli chodzi
o szkolnictwo – to powstanie szkół wyższych, remonty szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Przykładem jest chociażby
wasza szkoła, Gimnazjum nr 5. Piła jest bardzo czystym
miastem. Mamy własną oczyszczalnię, Miejski Zakład
Oczyszczania posiada nowoczesny sprzęt do utrzymywania
porządku i bezpieczeństwa w mieście latem i zimą.” Robert
Molisak
„Tak jak w każdym mieście, tak i w Pile spotyka się
ludzi niepełnosprawnych, o których nie zapomniały
nasze władze lokalne. Wybudowano dla nich
podjazdy do wszystkich urzędów, czynne są warsztaty
terapii zajęciowej. Otwarto dzienny dom pomocy
społecznej, MZK zakupił specjalne autobusy, aby
umożliwić wjazd do nich ludziom na wózkach. Nasze
władze nie zapomniały tez o młodzieży – czynna jest
WSZ, w której na różnych kierunkach kształci się
młodzież z Piły i okolic, aktualnie przygotowuje się
filię Uniwersytetu Adama Mickiewicza.” Mieszkanka
Piły
Szperamy w archiwach…
Minął miesiąc od czasu, gdy rozpoczęliśmy działania w ramach
akcji „20 lat wspólnie”. Podjęliśmy różne działania: wizyty u
władz miasta, samorządowców, wywiady ze starszymi
mieszkańcami miasta, gromadzenie materiałów fotograficznych.
Wszystko to było bardzo ciekawe i inspirujące. Każda kolejna
inicjatywa pobudzała nas do dalszych kroków. No wreszcie
natrafiliśmy na najciekawszy materiał. Przemówiło do nas słowo
pisane, które już nabrało dystansu czasowego. To była dla nas
wyprawa w przeszłość! Udaliśmy się do czytelni w Bibliotece
Pedagogicznej i zaczęliśmy szperać w czasopismach lokalnych
(Tygodnik Pilski, Tygodnik Nowy) . Zaczęliśmy od rocznika
1995, dla części uczestników Akcji był to rok urodzenia. Trzeba
było słyszeć reakcje na informacje, które odnajdowaliśmy. To
była prawdziwa eureka! Żaden z dotychczas zebranych
materiałów nie wywołał tak żywych reakcji. Tu naprawdę można
było zobaczyć, jak zmienił się świat wokół nas.
Poszukiwania materiałów archiwalnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Pile
Czego się dowiedzieliśmy?
Nasi rozmówcy w większości dobrze wspominają minione
20 lat – dla wielu jest to czas związany z młodością, dużą
aktywnością życiową i na to nakłada się obserwacja
otoczenia, w którym się funkcjonuje. Wszyscy zwrócili
uwagę na odnowienie miasta: kolorowe bloki,
wyremontowane chodniki, nowe osiedla mieszkaniowe,
piękne oświetlenie obiektów zabytkowych. Powodem do
dumy są szkoły, ich boiska i sale gimnastyczne. Niewiele
miast w Polsce może poszczycić się tak dużą ilością zieleni
wewnątrz i w otoczeniu, które można poznawać
wyruszając na wycieczki rowerami, korzystając ze ścieżek
rowerowych. Nie oznacza to, że wszystko już zostało
zrobione, ale nasi rozmówcy wyrażali zadowolenie i dumę
z tego, że mieszkają w Pile.
Jedna z naszym rozmówczyń, mieszkająca za granicą pani Lidia Nowak
podarowała nam wiersz własnego autorstwa, którym chcemy podsumować
udział w Akcji „20 lat wspólnie”
Wśród lasów, wśród zieleni,
gdzie Gwda nurt swój toczy
znajdziesz gródek – piękny, uroczy,
skąd się też Staś Staszic wywodzi.
Piękne domy, place, ulice,
bulwary nad rzeką, park.
Prawie dziewicze – piękne okolice
i oczek wodnych srebrna toń.
Historia miasta zapisała kart wiele:
Wojny, powstania toczyły swe dzieje
lecz ich śladów znajdziesz niewiele.
Z ruin historii - jest nowa Piła.
Wstęgą zieleni zewsząd opasana
wznosi ku niebu dumne oblicze,
piękne wieżowce, kościołów dzwonnice,
place i skwery tętniące życiem.
W ziemię wielkopolską
od dawien dawna wpisana
i z jej historią ściśle związana,
za którą tęsknię, którą wspominam
To moje miasto rodzinne – to Piła.
To już koniec? Ależ nie!!!
20 minionych lat to nie są lata stracone.
Dzięki Akcji jesteśmy bogatsi o tę świadomość.
Wiemy też, że kolejne lata będą należeć do nas.
My też musimy brać się do dzieła, żeby budować
rzeczywistość wokół siebie, do czego gorąco
zachęcali nas nasi rozmówcy!
Za pomoc w realizacji projektu
chcielibyśmy podziękować:
Prezydentowi Miasta Piły – panu Zbigniewowi Kosmatce
Senatorowi RP – panu Mieczysławowi Augustynowi
Naszym przemiłym rozmówcom – panu dr. Janowi Lusowi,
pani Lidii Nowak, Reginie Kaczmarek, pani Halinie
Posochow, pani Iwonie Gronowskiej, panu Robertowi
Molisak i panu Kazimierzowi Gronowskiemu
Panu Andrzejowi Zaranek z firmy FOTO-ZARANEK za
możliwość wykorzystania w prezentacji zdjęć jego
autorstwa
Paniom z Biblioteki Pedagogicznej – za udostępnienie
archiwalnych numerów pilskiej prasy
W prezentacji oprócz zdjęć wykonanych przez członków
zespołu projektowego, wykorzystano fotografie autorstwa
p. A. Zaranka oraz reprodukcje z archiwalnych numerów
„Tygodnika Nowego” i „Tygodnika Pilskiego”.