Kąty (prezentacja)

Download Report

Transcript Kąty (prezentacja)

140
O
40
360
120
60
60
120
O
O
O
O
O
Kąt (lub kąt płaski) - każda z dwóch części
płaszczyzny zawarta między dwiema
półprostymi o wspólnym początku (zwanym
wierzchołkiem kąta) wraz z tymi półprostymi
(zwanymi ramionami kąta). Każdemu kątowi
można przyporządkować pewną wartość,
zwaną miarą kąta. Jednostkami miary kątów
są radian (rad), stopień (°), grad (g), minuta
(′), sekunda (′′), tercja (′′′) oraz tysiączna. Dwa
kąty płaskie o tej samej mierze są kątami
przystającymi.
W rozważaniach należy zawsze jasno
zaznaczyć, o który z kątów chodzi. Wyjąwszy
przypadek, gdy ramiona kąta uzupełniają się
do prostej (oba kąty są wtedy półpełne) lub
pokrywają się (jeden z kątów jest wtedy
zerowy, a drugi pełny), jeden z tych kątów
jest zawsze wypukły, a drugi wklęsły.
KĄTY DZIELIMY
ZE WZGLĘDU NA:
wzajemne położenie
miarę
Miarę
wyróżniamy kąt:
Wzajemne położenie
wyróżniamy kąty:
- zerowy,
- odpowiadające,
- ostry,
-naprzemianległe,
- prosty,
- wierzchołkowe,
- rozwarty,
-przyległe,
- półpełny,
- pełny,
- wypukły,
- wklęsły,
Kąt ostry
Ma mniej niż 90
O
Kąt rozwarty
Kąt prosty
Ma 90
ma więcej niż 90
O
i mniej niż 180
Kąt pełny
ma 360
Kąt półpełny
ma 180
O
Kąt wypukły
O
Kąt wklęsły
ma więcej niż 180
i mniej niż 360 O
jest mniejszy lub równy
180 O
Kąt zerowy
To kąt mający 0
O
O
O
WIERZCHOŁKOWE
NAPRZEMIANLEGŁE
ODPOWADAJĄCE
PRZYLEGŁE
a
k
b
To
Tosą
sąkąty
kątynaprzemianległe.
wierzchołkowe.
przyległe.
Mają Ich
one
Utworzone
ramiona
wspólne
odpowiadające.
Utworzone
zostały
leżą
ramię
naiprzez
razem
przecinających
tworząkkkąt
przecinającą
siępółpełny.
prostych.proste
zostały
przezprostą
prostą
przecinającą
proste
O
równoległe
Kąty
Suma
te
ich
mają
miar
a
i
b.
jednakowe
wynosi
Kąty
te
180
mają
miary.
.
jednakowe
równoległe a i b. Kąty te mają jednakowe
miary.
miary.
Kąt
Kąt
środkowy
wpisany –– kąt,
kąt, którego
którego wierzchołek
wierzchołek leży
leży w
naśrodku
okręgu,
okręgu,
a ramiona
a ramiona
wyznaczone
zawierają są
pewne
przez
cięciwy
wychodzące
tego koła.
z niego promienie.
Kąt środkowy
Jeżeli kątma
y oparty
zawszejest
2 razy
na średnicy
większą miarę
to
od
O
kąta jego
wpisanego
miara opartego
wynosi 90na tym samym łuku.
Drugie ramię kąta
wskazuje na skali
miar e kąta.
Narysowany kąt
O
ma 45 .
Jedno ramię kąta
przechodzi przez
punkt 0 na skali.
Do mierzenia
kątów, czyli
określania, ile
mają stopni, służy
kątomierz
Ten punkt kątomierza
przykładamy do
wierzchołka kąta.