Harmoni vit - Ballingslöv

Download Report

Transcript Harmoni vit - Ballingslöv

Byggvarudeklaration Harmoni Vit 698x396
Utgåva: 1
Upprättad: 2010-11-04
Byggvarudeklaration
Denna byggvarudeklaration följer inte Kretsloppsrådets riktlinjer för BVD3 fullt ut.
1 Grunddata
PRODUKTIDENTIFIKATION
Varunamn:
Artikel-nr:
Varugrupp:
Dokument-ID:
Senast granskad:
Harmoni Vit 698x396
411 306-5093
Skåpsluckor, Målade
bvd_Harmoni_vit_ver1
2010-11-04
2 Leverantörsuppgifter
Företag:
Telefon:
Webbplats:
E-post:
Organisationsnr:
Kontaktperson:
Miljöpolicy:
Certifierade enligt:
Ballingslöv AB
281 87 BALLINGSLÖV
+46 (0)451-460 00
www.ballingslov.se
[email protected]
556028-1429
Ola Danielsson
Se bilaga 1
ISO 9001, ISO 14001
3 Varuinformation
Land för tillverkning:
Användningsområde:
Miljömärkning:
Klassificering:
Märkning:
Registrerad i BASTA:
Sverige
Kök, luckor
Nej
Ej relevant
Ej relevant
Ja
1 (4)
Byggvarudeklaration Harmoni Vit 698x396
Utgåva: 1
Upprättad: 2010-11-04
4 Innehåll
Material
Vikt-%
Kommentar
Harmoni Vit 698x396
Melaminbelagd spånplatta 16 mm
98,9
Produktnamn:
Produktkod:
Leverantör: Pfleiderer GmbH,
Grundfärg
Produkten har inga dokumenterade skadliga effekter på miljö
eller hälsa. Formaldehydavgivningen understiger de värden
som är satta enligt E1-normen.
Produktinnehåll:
Vedråvara (sågverksflis, massaved), Urea-formaldehydlim,
Vatten, Vax, Urea, Härdare (ammoniumsulfat)
1,1
Surf
Andel: 93,1 %
Produktnamn: Care Top 35
Produktkod: DH390-9001
Leverantör: Becker Acroma KB
Ämnen i innehållet som utgör en hälso- eller miljörisk i
enlighet med direktivet om farliga ämnen 67/548/EEG:
Butylacetat, Titandioxid/C.I. Pigment White 6, Etanol,
1-Metoxi-2-propanol, Isobutanol, Baryt/C.I. Pigment White
21
Härdare
Andel: 6,9 %
Produktnamn: Catalyst AC
Produktkod: DV309
Leverantör: Becker Acroma KB
Ämnen i innehållet som utgör en hälso- eller miljörisk i
enlighet med direktivet om farliga ämnen 67/548/EEG:
Etanol, p-Toulensulfonsyra, p-Toulensulfonsyra monohydrat,
Svavelsyra, Etylacetat, Metyletylketon
Vikt-% beräknad på torr lucka, direkt efter tillverkning.
Vissa marginella variationer i vikt-% och andel kan förekomma.
För ytterligare uppgifter om innehåll hänvisas till säkerhetsdatablad eller andra informationsskrifter
för respektive ämne.
5 Produktionsskedet
Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:
1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten, och
utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, dvs. från ”grind till grind”
2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt, dvs. ”vagga till grind”.
3) Annan avgränsning. Ange vad:
Redovisningen avser:
Uppgifter gäller per år och tillverkad lucka
Beräkningarna tar enbart hänsyn till den enskilda produktens framtagning.
Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan
Råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan
Råvara/insatsvara
Mängd och enhet
MDF
2651 g
Surf
31 g
2 (4)
Ej relevant
Kommentar
Toppfärg
Byggvarudeklaration Harmoni Vit 698x396
Utgåva: 1
Upprättad: 2010-11-04
Återvunna material som använts vid tillverkning av varan
Materialslag
Ej relevant
Mängd och enhet
Kommentar
Energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar
Energislag
Mängd och enhet
Ej relevant
Kommentar
El
8,7 kWh
Enbart från förnyelsebara
energikällor (vind- och vattenkraft)
Fastbränsle
5,7 kWh
Eldning sker med spån och flis
(restprodukter) från egen
tillverkning
Eo1 + Eo3
0,4 kWh
Oljeaggregat används endast vid
enstaka tillfällen, <500 timmar/år
S13 + S30
1,1 kWh
Katalytiska förbränningsanläggningar (rening av flyktiga
organiska lösningsmedel=VOC)
Total energiförbrukning per lucka
15,9 kWh
Transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar
Transportslag
Andel %
Emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller
dess delar. Årsutsläpp från verksamheten per tillverkad lucka.
Emissionsslag
Mängd och enhet
Etylbensen
Ej relevant
Kommentar
0,001 g
Koldioxid, CO2
LUFT
Ej relevant
Kommentar
438,289 g
Koloxid, CO
7,776 g
Kväveoxider, NOx
7,839 g
Lösningsmedel
23,494 g
Stoft
0,096 g
Svaveldioxid, SO2
1,095 g
Toulen
0,011 g
VOC
12,267 g
Xylen
0,016 g
Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar
Ej relevant
Andel som återvinns
Restprodukt
EWC-kod
Finns datanoggrannheten för
tillverkningsdata beskriven?
Mängd
Materialåtervinns %
Ja
Energiåtervinns %
Nej
Kommentar
Om ”ja”, specifiera:
Miljörapport 2007
Vid Ballingslöv AB tillverkas huvudsakligen skåpsenheter för kök och badrum. Med skåpsenhet avses en
prefabricerad förvaringsenhet för placering i kök eller badrum med därtill hörande fronter och tillbehör.
Materialflödet i fabriken startar i norra delen där råmaterial, huvudsakligen spånskivor, tas in för formatsågning.
De sågade plattorna går vidare till maskinverkstaden för bearbetning, varefter produktionen i huvudsak delas upp
i tre flöden:
Stommaterial direkt till montering
Luckor och tillbehör för täckmålning till ytbehandlingen
Luckor och tillbehör för fanering till faneravdelningen och därefter till ytbehandlingen för lackering
Montering sker i sammansättningsavdelningen. Efter montering går de färdiga produkterna till den så kallade
terminalen för utlastning. I terminalen sker också tillverkning och ytbehandling av bl.a. bänkskivor.
Värme för lokaler och process fås huvudsakligen från en fastbränsleeldad pannanläggning. Bränslet utgörs endast
av egna restprodukter (spån eller flis) från produktionen.
3 (4)
Byggvarudeklaration Harmoni Vit 698x396
Utgåva: 1
Upprättad: 2010-11-04
Övriga upplysningar
Tillstånd:
Bolaget uppfyller villkoren enligt gällande tillstånd
6 Distribution av färdig vara
Produktionsort/land:
Transportsätt:
Distributionsformer:
Emballage:
Ballingslöv, Skåne, Sverige
Interna transporter: Transporter inom företagets område sker med
transportband, eltruckar, dieseltruck och gasoltruck.
Externa transporter: Transporter inom koncernen och till kunder sker med egna
lastbilar. Riktlinjer för tomgångskörning finns, drivmedel som används tillhör
Miljöklass 1, chaufförerna är utbildade i eco-driving och bilarna kan maximalt
köras i en hastighet av 84 km/timmen.
Från produktionsanläggning direkt till kund
Återvinningsbar wellpapp, miljövänlig krympfilm av polyeten.
Företaget är medlem i REPA-registret, nr 5560281429
7 Byggskedet
Särskilda krav
vid lagring:
Särskilda krav på
omgivande byggvaror:
Farligt avfall:
Skall förvaras torrt och väderskyddat i obruten förpackning
Ej byggfukt i golv, väggar och tak. Se monteringsanvisning
Farligt avfall uppkommer ej i byggskedet
8 Bruksskedet
Drift:
Underhåll:
Livslängd:
Produkten kräver varken specifika driftåtgärder eller energitillförsel
Normalt krävs endast rengöring
Garantitiden för produkten är 10 år. Vid normal användning kan produktens
livslängd sträcka sig till över 30 år
9 Rivning
Demontering:
Särskilda åtgärder
för skydd av hälsa
och miljö:
Mekanisk demontering
Inga särskilda åtgärder krävs
10 Avfallshantering
Återanvändning:
Materialåtervinning:
Energiåtervinning:
Rekommendationer:
Avfallskod för
levererad vara:
Farligt avfall:
Produkten kan återanvändas som begagnad på en andrahandsmarknad
I de fall produkten innehåller metalldelar bör dessa återvinnas
Trämaterial kan energiåtervinnas
Deponering bör undvikas, alla delar bör lämnas in på kommunens
återvinningsanläggning i de fraktioner som finns tillgängliga
Träavfall 20 01 38
Nej
11 Innemiljö
Hänvisningar
Miljöledningsstandarden ISO 14001:2004
Bilagor
Bilaga 1:
Miljöpolicy
4 (4)