höstårsmöte 2012-10-28 - Norr- och västerbottens golfförbund

download report

Transcript höstårsmöte 2012-10-28 - Norr- och västerbottens golfförbund

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND

HÖSTÅRSMÖTE 2012-10-28

Medlefors Folkhögskola i Skellefteå

1 2 3 4 5 6

6:1 6:2

7

PROTOKOLL från HÖSTÅRSMÖTE 2012

Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd

Närvarande klubbrepresentanter (12); AjrGK BdGK GunGK KirGK KxGK LlGK LseGK NmGK PGK SfsGK SkeGK UmGK Tony Gustavsson Tommy Fahlén Agneta Holmner Jonny Siikavaara Håkan Hedlund Mats Wikström Michael Sikström Lars-Åke Kjellsson Owe Marklund Fredrik Larsson Hans Clausén Lena D Lindström (fullmakt) (fullmakt) (fullmakt)

Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt

Mötet ansågs utlyst på rätt sätt

Fastställande av föredragningslista

Föreslagen föredragslista fastställs

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Guy Eriksson valdes till ordförande och Ulf Ericsson till sekreterare

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet

Valdes Owe Marklund och Hans Clausén

Fastställande av årsavgifter till NVGF, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2013 antogs liksom även den obligatoriska klubbavgiften till NVGF på 18: - kr/aktiv medlem. Ytterligare 13 kr/aktiv, exklusive Björklidens GKs medlemmar, som dedicerat ska avsättas till ungdomssatsning DU. Fastställdes totalkostnad år 2013 till 31 kr. 13/medlem kan komma att justeras vid annan form av finansiering

Budget

fastställdes,

verksamhetsplan

fastställdes.

Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

Antalet ledamöter i NVGFs Styrelse fastställdes till åtta plus ordförande

8

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND

HÖSTÅRSMÖTE 2012-10-28

Medlefors Folkhögskola i Skellefteå

Val av 9 10

a)

Ordförande för ett år

Till ordförande för ett år valdes Michael Sikström, Lse GK b) Halva antalet

styrelseledamöter

för en tid av två år Berit Nilsson Adrian Bordeianu Börje Jonsson BdGK UmGK BdGK nyval omval omval Bo Elmgren BdGK omval c)

En revisor och en revisorsuppleant

för en tid av ett år Omvaldes Bo Ceder Göran Schedin PGK SkeGK revisor suppleant d)

Ordförande och tre ledamöter i Valberedningen

Unni Ericsson Henrik Helmersson Iris Wikström Stefan Westermark AC ordförande AC BD BD Antalet ledamöter i Valberedningen skall vara lika fördelade mellan könen och mellan Västerbotten och Norrbotten

Behandling av styrelsens förslag samt ärenden som anmälts av röstberättigad klubb eller dito medlem i sådan klubb

Inga förslag eller ärenden anmälda

Utdelning av utmärkelser

I enlighet med NVGFs statuter och policy för utmärkelser honorerades följande personer;

NVGFs Guldmärke

Allan Fjellvind Unni Ericsson Ulf Ericsson Owe Lindgren Iris Wikström Kerstin Rydström Knut Sörensen Leif Burwall Guy Eriksson Stefan Westermark Harry Häggström

50 poäng Nr

Haparanda Skellefteå Skellefteå Skellefteå Kalix 17 18 19 20 21 Gällivare/Malmberget 22 Gällivare/Malmberget 23 Piteå/Luleå Björkliden Luleå 24 25 26 Lycksele 27 2

11 12

NORR- OCH VÄSTERBOTTENS GOLFFÖRBUND

HÖSTÅRSMÖTE 2012-10-28

Medlefors Folkhögskola i Skellefteå

NVGFs Silvermärke

Michael Sikström Kent Erixon Bo Elmgren Börje Jonsson

40 poäng

Lycksele Boden Boden Boden

Nr

13 14 15 16

NVGFs Bronsmärke

Stefan Lindgren Berith Nilsson Ulrica Lundgren

25 poäng

Lycksele Boden Arvidsjaur 47 48 49 Dessutom

SGFs silvermärke

till Stefan Westermark Allan Fjellvind Kerstin Rydström Luleå Haparanda 296 297 Gällivare/Malmberget 298

Stora Grabbars Märke

och

Elitmärket

till Fredrik Larsson Sörfors som några år tidigare uppnått status för dessa märken

Övriga frågor

Inga övriga frågor framförda

Avslutning

Mötesordförande tackade de närvarande och avslutade mötet Ulf Ericsson sekreterare Justeras Guy Eriksson Mötesordförande Owe Marklund Hans Clausén 3