Arkivnätverksträff 8 maj 2012

Download Report

Transcript Arkivnätverksträff 8 maj 2012

Arkivnätverksträff 8 maj 2012
Den 8 maj träffades ett 30-tal deltagare på landsarkivet i Härnösands för vårens nätverksträff
som hade tema tillhandahålla och tillgängliggöra. Moderator för dagen var Märta Molin,
ABM Resurs som kort berättade om skillnaden mellan arkivklustret och arkivnätverk Y.
På ABM:s hemsida finns aktuella rapporter om verksamheten och ett kalendarium med
kommande arrangemang http://abm.ylm.se/
Efter en presentationsrunda inleddes dagen med information från Riksarkivet – Landsarkivet i
Härnösand genom Annalena Olsson. Hon berättade att Riksarkivets föreskrifter håller på att
ses över samt att en vägledning som ska förtydliga föreskrifterna ska sammanställas. I år
kommer det en ny föreskrift om arkivlokaler. Den är inte klar ännu, men den gäller bland
annat att brandcellens storlek kommer att blir mindre. En vägledning rörande den nya
arkivredovisningen ska ges ut.
Annalena berättade också om Riksarkivets nya organisation som träder ikraft den 1 juli 2012.
Organisationen har delats i divisioner på nationell och regional nivå. Under divisionerna finns
avdelningar och enheter. En ny chefsnivå har införts. Vi kommer att arbeta i 7 stycken
processer med en person som processansvarig. Landsarkivarien i Härnösand, Kenneth
Hänström blir processägare för tillhandahålla-processen som innehåller forskarexpeditioner,
ärenden och fjärrlån.
På de Nordiska arkivdagarna som hålls i maj i Tavastehus, Finland kommer landsarkivets
medarbetare Angelica Björlestrand att föreläsa om minoritetsarkiv.
Nätverksträffarna kommer fortsättningsvis alltid att innehålla den här punkten med
information från Riksarkivet.
Susanne Odell, Folkrörelsearkivet i Umeå, berättade under nästa programpunkt om Umeå
hardcorearkiv och en omdebatterad ungdomsrörelse som blivit kulturhistoria. Hardcorerörelsen uppkom i USA på 1970-talet och kom till Umeå 1979.
Susanne Odell, Folkrörelsearkivet i Umeå
Denna musik- och livsstil var stor i Umeå vilket gjorde staden omtalad i Europa under 1990talet. Rörelsen är fortfarande aktiv.
Folkrörelsearkivet kunde med hjälp av bidrag från Riksarkivet starta ett projekt i februari
2011 för att samla in material och göra intervjuer. Genom att starta en Facebook-grupp fick
man hjälp med att knyta kontakter. Man samlade bland annat in videoklipp, fotografier och
tidningsklipp. Insamlandet av material är nu avslutat. Genom ytterligare bidrag från Umeå
kommun och Riksarkivet har man arbetat vidare med att digitalisera för att bevara materialet
samt skapat en hemsida som kommer att lanseras i maj 2012, www.umeahardcorearkiv.se
Det är möjligt att ladda upp eget material via hemsidan och på så sätt kan projektet leva
vidare.
Före pausen berättade Lina Marklund om ett FOU-projekt som genomförts på landsarkivet
och i samarbete med Föreningsarkivet Västernorrland, Landstingsarkivet Västernorrland och
Näringslivsarkiv i Norrland – NiN. Projektet handlar om skogens arkiv och material har
samlats här www.arkivcentrumnord.se/skogensarkiv/index.html
Erika Lindholm och Mona
Nordlund arbetar på landsarkivets
enhet för forskarservice och de
berättade hur handläggningen av
fastighetsärenden går till.
Landsarkivet förvarar ca 17.000
hyllmeter fastighetshandlingar för
hela landet för tidsperioden 19332008, med några undantag. Det är
stor efterfrågan på uppgifter ur
handlingarna och det inkommer ca
600-700 ärenden per vecka, ofta via
en blankett på webben.
Erika Lindholm och Mona Nordlund
Landsarkivet i Härnösand – en presentation av Fastighetsärendehandläggningen
Erika Lindholm och Monika Nordlund
http://www.abmresurs.se/arkivnat/pdf/arkivnatY120508IM.pdf
Efter en trevlig lunch på restaurang Amenta fick åhörarna lyssna till arkivpedagogerna Jim
Hedlund och Eva Tegnhed från Riksarkivet - landsarkivet i Östersund. Under rubriken
”Skattjakter, stadsvandringar och modevisningar – i och med våra arkiv” berättade de hur de
arbetar med tillgängliggörande. Deras mål är att mötet med arkivet ska vara lustfyllt och att
alla som går ut grundskolan ska ha besökt arkivet. Arkiven ska användas som en demokratisk
basresurs i samhället. I Riksarkivets nya organisation finns det en process som heter Öka
kännedom om arkiven där landsarkivarien Eva Sjögren Zipsane i Östersund blir processägare.
Jim Hedlund
Eva Tegnhed
Jim och Eva gav många fina exempel på hur de t ex arbetar med arkivhandlingar och hur de
når ut och etablerar kontakter med lärare. I skolans läroplaner ingår numera att eleverna ska
lära sig historisk metod samt att värdera och bearbeta källor och information.
De prioriterar barn- och ungdomsverksamheten och har varje år ca 2.500 barn som kommer
på besök.
Arkivpedagogisk verksamhet
http://www.abmresurs.se/arkivnat/pdf/arkivnatY120508arkivped.pdf
Anna Andersson (arbetar på CSN i Sundsvall) berättade om Arkivrådet AS verksamhet och
där hon är styrelseledamot. AAS bildades 1982 och är en ideell förening för arkivverksamma.
Man har ca 650 medlemmar.
Märta Molin avslutade dagen med att berätta om ABM:s projekt med portalen Kulturarv
Västernorrland som bland annat kommer att få nytt utseende och förses med en webbaserad
databaslösning, Collective Access. Mer om projektet går att läsa här
http://www.abmresurs.se/portalprojekt.html
Antecknat av Annika Alke